Skip to main content

Full text of "Niels Hemmingsøns Bog, Om Guds Naade, som tilbiudis alle Menniske til Salighed met en kaart Forklaring offuer Herrens Bøn, 2. Om Menniskens fri Villie oc Kaar ; 3. Om en Christen Penitentz ; 4. Om Menniskens Retferdiggiørelse for Gud ; 5. En Paamindelse om den Lydighed som Gud skal beuisis imod Gendøberis Drøm om Fuldkommenhed i dette Liff, Udset aff Latinen ved Niels Lauritzsøn A. N."

See other formats


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright© 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
f v n& S 
1 
^ ØJ 

'føyi i/stk. V**w% 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 ~"" !r T ^iM^SSÉfafifcaSS^^^^^^^ mm® 

n/ffe tf @M$rt>/ metro 

taatt §orf låring ©ff u<t 1 T. c»$rtørofiH>#omt>ett 

ptttitmiSifUnhaffn/ 

M.D. XCIIt. I 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
rnitør Den Sbtifim 2*f<wykaÅ 

£&rjf?«m wr eni'fie grcf|<re / 

k'SW.^tefé 2mtmw 

^offpreOifanter i j\tø&en&a|Tn : 
ijDemte mm 33oø Om ©uog }tøa< 
itø font ftmkc fig t« alle fom $m 
De begieretv røet De anfjcngenDfé 
6friffter/ Om SUtømiffetib fri 
Viilk: Penfcenfc «♦ t>C»fet aff £a« 
tine paa ©mtffe met (lort 2(r6ciD 
ot $tøføl?cD. ocr er inegn ©Di 
fantine 33oø font paa (artne maal 
fceDre tyDer ot forffcwDehgerc er / 
5 ^ 
IlenDDetftmD (efteftø DDfmtépaa 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m | wrt ©fltiff t ©procf . ?f)f fcum 
Stmgemaal fjajfuer fir @procr7 
fem fcfe aUto tommer offuer cené 
iftct D< anfcre. ©ifltøifif fca jTw r 
feøec brugt nogle OrD / aff t>cn 
y^onfi fom falfcfé T>\akzikcu fom 
ftfe fanfc ©cl ttøfrttté pa« t>ort 
£>anffe @prorf. 33ei>rnt>tø t><r< 
for fcen £(mftne £«fr rc / at r)ant> 
tager Dcmic fromme S5?anité/for< 

xc oc nyttige Sfr6et>De tit tatfe. 
SK.g f>iabté at f)tto fom fcmnc 
$03 (*fe to« / ffal fta&feftø i ton 
tettt mrotøa om Ttøa&e 
fom alle tHbu\t>W itioD Cm ffat>t* 
lige 6toiffe £art>øm/ fom er : 9ft 
fffSufcffulDe ^affue ff abt tatfttø 
Hfte part aff SJtøimffttt til foritftm Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


I Cil Den Cbetflne i*fe«. 

mM mdf(i oe frfe »<l af De ffcille fro/ or I 
bltffue falige. #n«tf en falffe £«r> 
jjDom Denne 33og notf fora neDleg* 
M ger/ oe kuiftt af røDé 9?aaDe 
firerfer ftg »D til alle fora fcøre <£* 
nangelium/ ot froer efffer ©nDé 
befalnmg oe forfetnlng. SJien 
Den fora trfe tril fcørc ot l«rc / 
fwnD fanD Irfe felter tro oe om« 
uenDeftgotbllfFucfalfge. 9?aa< 
jfDer jeg Der for Mg/ Du gfjnftne 
£* fere/ ft)uo Du er/at Du frfe laDer 
$| Dfg fordre / men tøjrer ffitelfge 
Ort>/ £«fer oe beuarer 
Dcm/troer ot leffuer Der efffer/met 
en goD ^ammttig^eD/ »Di tDelfge 
33øn ot 'PaafalDelfe. 1ty Det er 
meg(t beDrc /'at leffue @uDfri)(tfc 

" 'røgelfe/ 


11 


r 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) f tøm 

m nm 

m 

øur 'SS* 
C<l Ben £(>rtfine tttfw. ■ </ 

enD at DffputereffarpeWge mange 
rtfforargelfe. 

2)tø 2lllmertlae ©11D 6eDer ieg 
førDmftere øøné 3efu gfcrifn 
ffylD/ at Du regerer off allefamen 
met Dm #elltø2lanD/ atMfaa 
fanDe Drage ©o« ftfitrtt ot Viff 
frim i Denne 3ammerDal(/ at M 
k*j fimDe feffue raet Dia i cetmé 9iføe 
^fifeutørtD/ for Dm ft«re ®ém 
3efu S&rff« wr enlfie $ttU 

Zff Dfeffilfc btn ih Iunij 

Anno I59}» Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
vi* ■"i* Sfømt) / StøfefF $olt til 'Jpfø 

gaarD s Æong : SSRaitft : Jpøff utf§< 
manfc paa jfrø&cnfjaffne ©fp* 
mm gttnftige 23en oc 
$ort>rere/ 

tø$rifkff<r/ø<tøfafe 
% gtoenDe Pilr/ fom 
Denne 33erfcene ©ut> oc 
-O^Ofrc/ Der regnercr* 
Denne Wttbcm S)?ørcf (2*Coi\ 4é Eplv 

-Oc løfcer omfring fom en fftybtn*^ 
Di* iørøe/ føger eflFtcr fcuem fcanDPI 
tanb opfltige c i. Pet. ^ ) &mg C r ti( af 
føre ffltøtm jftn Der mee »tø gottui(clfe 
oc SWtrøaafr om ©33D* tfoaDc/^pn tutten Ml 1 m Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) å 

Dcrnie forlaDdfe c< ©oti^eD/ * mDe< 
lurfe Dem i fit ©am cct&nare/ Den* 
arme eiæle til euig forDpmmelfe/ Da 
finDi* Der fpnDcHtg tuenDe/ forø banD 
feicer atterf remmerfi i fpwcti / oetjanD 
aff ertnefi Drtffuer / til at fremme fm 
onDeSØiUieceScrfctDer rørt. 

- Sen gørjtc Srifletfe er cm Støw 
røffene røuærDigf>eD/at fcanD trifcr Dem 
■fiitor pore/ mangfoldige o< gruelige De< 
ri* e$nDer oc SWiføierntnfler ere ^uor 
tøfyelig oc ffenDelig De fcaffue fortørmt 
©uD/ c< tøuor (Iroiaoc forfarlig ^ir» 
<25rcDeer/ af fcanD er en fortocrctiDte 
ilD/fom fcrenDer fri Det nccDerfte t £elff* 
ueDe Mofe4. oc;>. @aaat fflten* 
mffene for Den ffylD acfe Dem felffrø* 
uccrMgc tit Det etage itfi7 A&o. i* 
Oefi9emet£aitt/ vore (SpnDer ere 
(tørre enD røi f unDe nogen etb faa 5<aa* 

g De. u Mofe4. 

i Sen 2lnDen er/ at fcanD gi^r Dem 
^ t>i|*/ at ©uDs 5?aaDe oc «arm£icri^ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

il 
m « wwiM/o( tommer twn «•(<,# 
•*W/iii«if«afK»MiatocMaah. 22 . 

fltø muffe S 'f wtflf to 1 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

m k91 til at Du eft faa naaDig/mit pierer g(æ 
^crpg/ at btt^rfperfnd gierne. 

Dm ^cUtge ef nfft tører off be* 
tønDcrlig tuenDe (tyeft om ©uDe5}aa* 
te oc »arm&iertigfceD/ fom ere : 

Sørftat ©uDer cffucrmaaCe 

$oD/ 97aat)t3 oc <33armfnertig. 

©emefi fcuor ttf jt oc langt &en< 

tie fiane 9?<*aDe oc barmfciertigfreD fire« 
fer fig t>D/ctter fcuilcfe fcanD tifbiuDer fin 
ftaaDe cc mifftinD&cD/f>uor cm wi ville 
nogtt fcanDle paa Det faarteligfie. 

i?uaD bet Sørfic er atirøren&e/ 

finDte Der attcuegne wtaUige »iDniftyrD 
i ©f rifften/ fom tøreocbeuifc/at©uD 
cr offuermaaDe goD/ naaDig oc ££>arrø* 
furets / aff fcuilefe wi atlene nogle faa| 
paa Denne jteD ville opregne oe faare* 
giffue. 

Stfofee/ enDogtxmD fønbettig t>aar 
(orøene preDifanter/fom trueDe ©9«^ 
Den met euig oc timelig 9 3reDe/ gor 

l|«%t #1 •% t/| il 
9 10 


■ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) rrm/ xxxxcoø malMMfc oc flraff/ berømmtr 

£ flornro« gu/r* „ ®$ n 

S I £ $T Hwrr»M ode fine 
føgl/di Dm er fanbru/ at §anb lu L n > 

%tlZ 37"* 7 '«W 

# %mtom oc %mbia/tadmb?a 

w tunger. Z ¥ at f 

Hi RIM'' Jill tf .s« Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) l^aabtbliffut mectig cffuctr Demfom 
fyumem frwte. Oe i Den ijo. ftger 
ItymD, 3frael fjaafce paa ^Srren/ t(ji 
Der er 5?aa&e cc megen ©entøfeife (50* 
(jannem/ oetywD ffal frelfe 3fraclaff 
atfe <5tynDer/ ^oe ^fatatn 5-4* fijjoj 
U)(£rren ocfaa/ 3<9 tøaffww ft^t WB 
ilt (iDit øyeMicf/mm ug tort forfamfe Dig 
met flor StøffunD^eD/ 2Cff \wDe ffiulte 
1*8 mit 2tøffct (iDit fra Dig i it ØøcMicf/ 
ittien met ettig TfaaDe t>il ieg mtffunDe 
mig offuer Dig. 3onae figer i Det j. 
(Eap. jfeg t>eeD dtfu ef? naaDig/t>arm'| 
tørMig/ (angmoDig/ affflorgoDfceD/l 
oc (aDer Dig angre Det onDe. Patttuo 
vt'Dner ce atteuegne / af \vi aff ©93De 
blote 5? aaDe for ^rijli fft>(D/ v>Den a(l 
I vor fortieniff e oe gierninger bd'jfue ret* 
jferDige oe falige / fom til De Sptjef* 2. 
j^ereMejfne falige aff 5?aaDe/ forme? 
Dclfl <£roen / oc Deticfeaff eDer fetff/ 
Det er ©tiDs gaffue/itfe aff gierninger/ 
paa Det icfe nogen ff al rofe fig» 
MM 

m 
m 4 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
2(ff bi|fe oe anbre faabanne ttfåt, 
uge eprcef/aff fctiileft <$iM m tr fult/ 
lette n>i ide allene / at @ut> » naabig / 
men oefaa fcuab (jane tføabe er/ af huni 
« ©uba gobe §,16«%« oe C&armhierJ 
tige vHtit / gunfl oe ønbifi veb fyuiltfm 
(janb tager jig vor trang/ nøb ot røfek 
&cb «I .£iertit/o< forlabe r alU bem fom 
tro paa <£(mfiiiijv attt berit e»nbr r/ 
bregner bem fcane DTttferbigfceb et lp 
bigfceb/ ffcndtr br m ©aligfa b / o< &i<(* 
per bem aff all berie nøb oe genworbig* 
&eb/ vbenall t»c ri* »arrbffnlb oe gier« 
ninger/ for » %ifii fftrfb aKrne. 
a«wi paa bet at ingen ffulbe nu 
|H t encf e met Cain / bet fom ©af an i Den 
IWt frifWfe tøgnactelig faaregiffner/ 
at &ane ©iwber ere tørre/ tnb benne 

©nb^aabe oe q5arm§iereig^b/men 
faft fsetter trøftelig fuare &atan oe £a< 
in/ met Auguftino : <D U fø^ g ain . 
tyl ©ubs ^armfjiertigto er tørre |j f nb alle eønberie nfelfceb/ <Da ligner 

fe 
Itw" Hm 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Paiilw'-Rom.* ©ipnDen oc ©93De 
ftaaDe moD tyxtx anDre/oc x>ifct/at Den* 
ne er megit fraffftgcrc tit at gtørc fa* 
(13/ cnD £in er til at forDømme. £tior 
©pnDen ((feer tyin&) offucrfTøbig / 
bet cr SJaaDen fajl mere offuerfføDtø / 
»nMjKHcDer/ 9?aaDen cr offuermaaDe fiørre 

ttah ■pift ©w&rø- -$< r f fal manD nw vit5C/ 

dfiiVr Iffløc fltø'tø at apojlricn t Denne 

to t( (jp|(leDtefe talerom tt SKenntfFfe e>?nt> 
, ^aUene/ men em ben gantffe 93erDen$/ 
\amfm cc alle SKenmff ie e^Der/oc figer D03 
aUrøetiel/ at (9uDe 9?aaDe/ fom affilet* 
ter »cr miføiernina Uge fem en Sfy/ocg^ 
xwe ©pnDer fom it £aa<$/ Efai, 44. 
^Dffuer all maaDc er jtørre enD alle De* 
£uor for in&en jf al fortude for fine 
gfuaarc @?nDer oe ttmærDtgfjeD/ men 
u5HM jetter met frimoMgfecD traaDe frem 
V^Btl SiaaDefiolcn/ paa Det JjanD fanD faa 

IJlEIiK« ^ fom Ijannem fliøri* fciclp befcoff 

'Hebrc* £<t 


af 

£>rt 2(rrt>ft fom ©f rifften tørc 

er<fytor vijt oc (amje f>wi (IrVtfer fjg vW 
cUrr (jmfjfc %m cilN'uDto/ fortier/ * 
4<S$ftit cr goD moD adt / oc fian 
3armfctfrrt 8 (><t> (fomSDaujfc fmng<r)j 
er offuer alle hane etemmøt r Pfaim. 
*4<>- Oc er faa &i j& fom himmelen avi 
oc fsam <Santyeb faa vijb fom @fi?m; 
negaa Pfaim. 57, Oc 3orfcen rr futø 
<iff ^ncm<£armfymi$tt>/ Pfaim, 
& -O^ £*n$ Waabe varer fra etugftea 
fil tuiføb / offucr t>em fom (janwm 
frprt*/ Pfal, 10;. Oc §anl) rr (angtno; 

/ oc tf ( icfc af nogen ffat Uiffue for. 
taU / men at alk ffulle xxnbe fia til 
Drmg/ 2. Pec. 3é oc Miffur fadge/ 1. Ti, 
nioch. 2. tfaartdig fage/@tt&a «arm< 
$irrf ig&rø fom epracfc >s. vi&ncr/ tt 
faa for/ at manD tanb buer dm form* 
ne eller jemere frnH/ oc§tm S aar 

Æ a a s ^ erDm/ c< 0 rc * r tø <« 
fom (jenDe 6egierm Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
ml 9lt twte faai fanttøefr t t/et t>if 

fcftø faa Jjaff uer ftøeuifte i Ære maa* 
De : 2(ff ©wDs OfP/ aff © uP* ©ter* 
ninger/oc aff ©uD$ 97aaDie 2:cgen. 

©utøOrtaff f?u«cfit Dette 

ftctriftø / feeo førfl i ©uD*G)fanDae oc 
frefatøing/ fom firecfer |ig til aQrf olef/ 
met §tiilcftn fyuib befaler af aUe jfutte 
^yørc ^atie clffetig* <Søn / Mattin 17. 
-Oc at (fuangelium ffa( preDufie i Den 
ganeffe S5erDen for afle 2>eatur/Mar. 
i6. «Oc Det for Denne enDehge fag ffylP/ 
ffjfom 3cfuinne$ i Det 20. CTapit. formel 
KB Der/ at De ffulle tro/ at 3<£fue er g(jriV 
ffue ©uD$ <3#n / cc at De ffutteljaffue 
-Itffute formeDe(|t 2Eroeti t fiane^affn. 
£>r mft ftee Dette -Odw' ©ttD* fonet* 
telfe/fom i Kge maaDe giffute alle/ .fom 
Der ffaar Match, n. bommer §iDti( 
mig atfe fom arbepDe oc ere befuosreDe/ 
teg t>if t>eDerqttege eDer* Efau 2Ctte 
fom tør|?e/fommtr IjiD tit vanbit/ fom* 
gnier ()iD ocliøfrer »Pen j>enntnge/oc for 
1 / \ w 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) mm. a»*vvu. ^. v-ytt^t ftftC fOttl Kg (cf^H 

uer/ftger ben -OOre J^grrf/ba tøaff* 
ucr ieg idv tyfi til ben tøgubefigte i '00/ 
s men at fjant) omuenber (19 oc leffuer. 
|l Set famme jiabfejf er oc Pau(u*/f?getfc. 
f|Dfc utfirioth.2. 6uboorgrelferc tnij 
1 1! at alle SØIenniff e (futte Mffue falige oc] 
? 5 f omme tit BanfytH funDff aff» 

(Snbog biffe ©ub* ^efafninger oc} 
goriettelfcr gantffe ((artige bmift atj 
©ube 5?aabe recfer tit alle #?enmff e / j 
oc at ber er ingen prrfbm* anfeelfe ljo^ 
l^anem/Rom.z. «0< intet ferffef ibland 
" 3øbcr oc ©ref er (bet er •Oebninge) t$ 
De fcafftie alle fammm en -OSrre/ fom; 
er rig offuer aDe bem/fbmpaafalbt 
(janncm/ faa at No fom falber pa<* 
J£)£$mt* ftaffn/fcanb ffal Miffwc .fa*| 
tig. Rom. 10. <Saa fuibi* bog mangel 
fom fette 95o;ncefe paa bette or D / 2tf Å 
i£yocftge/at bet ffrecfer fig itfe tt( allé 
J9?enniffe famtligoc huer i feer/ men| 
til alle (Stater iblant SJjenntff ene/ 

ff • ■ j i ^^^^^^ 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
tø: [men 1 nogle faa i §uer glat / ffwibe id« 
|bø> c< fortato/ men Miffue faligc. 

&?cn benne 6crie ©ftffe ertmob 
_ ;rifften/oc giclber intet i ©nb* naa- 
1 berige ipffte/ vl>t|mWc <5^ftg^ iiU 
|MuMeci< tilflgtø alle bem fem tro ec 
jomuenbe jig/ fem ftfe altene ter tffter 
'b*nne«Seg frafftedg ftttitfi**/ SOJcn 
cfa<5i forjtaai* af befte argumenter 
,}aar tuenbe ting fctfiø etfer ^olMe 
tmob§ueranbre/2)a jt«*r ben ene 

t^t^t^faa W f° m Dm 
fSftbeitt alfc maabe ( tfy eUere t>aare 
ingen ret Antithefis) SDtentmftn* 
tJer mange fenten&er i ©frifften/ 
i fyxtidt ben ene genpart fom fectid 
Ifftutøbth anben; faa aafcenttøvftg ftr*<> 
mr ffg t>b ttf <*ffe ©Jenniffe/ o< fcucr i 
f*r/ at De f unb* icfe neete bet/ fom bog 
Iffoe W97 <tf (*ttbf> Siaabe iefe recfer til 
aHe, Serformaabeocgiffueejfter/ 
I at m anben genpart / fom fem* tmob 

: -■ i ■■■ iii i ■ ■ ii »i ' ni HM 'Mli 1 1 IIIMi* HIIBPPiVI 1 *! 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 
1 li 

bmnc forrtcffn&e / firerfer jig lig« faa 
x>ijt *>!>• gor U SjreitiprL Rpun n. 
ffaar. ©nt> frefTnr el>e atlr imDer ©pnD 
eller saritro/paa lu fjant) wlDe forbar? 
me fig offuer alle. #er fanb nu ingen 
forneete/at Detførffe ftyefe i bifle OrD/ 
fom er/ @ut> fjaffner Uflutit aUt vnba 
? i©9nt)/flreefer ftg toitlalft S9?ennt(fe/ 
o< fruer i føn&erligtøek 2$i De ere all* 
fanimen affuige&e/eeereatlefamrøen 
I tøeffne tt>uit[iøc / Der er icfe nogen fom 
tpiør gaaf/oc iefe eriO en/ Rom. 3. 
ifer f ani> o< ingen fige nep/ae genparten 
Jjorø fems |er imob/jfomer/ at ©ud xn( 
forbarme fig offuer alle/ reefer 10 ocfra 
i (tøf ittøaDe til alle SOlenniffe/ oeJ^ucr 
4 fønDcrligljet). S£il De dommere i bet 
,£apit. lignie 2lDam mee fin røfy&ig* 
\tb/ moD £fcrijtum oe |an& £?Dig|cD, 
J6i ©ptøri mtt $ent>ie rtraniug / 
imoD 5taafce oe (jenDie »trref, 

ntng, £)er for er twfornø&en/ at lig 
fom ingen fanfc forøme/ at 2(Dam met «m 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) wm m Cl * ■ »il 

rfn!LlJ : mmmtmmmm fin SDty&tø&A W*** to taft alk t 
©øntf m/oc al ©^ttDen fyiffttfr regnr* 
rf* offucr aUt fif gjjtøcn *c førtymfticfc 
fftu bi fo lige frøfflda UfunU/ at&en 
anftm 2tøam €§ri(luø mtt fin 4^M» 
ficb fiaff iier for^rffutt attcDtøff rHy 
£rt> ét &aiitteto at ©ut* StøaD« 
fem ti faj? mtrt øfFwrjfytøtømfr 
itn i f o ocfaa rtørøw affirrr Alf* trt 

I £ JjJtiftum. eller* wwit Qlbam 
Immwre tii toentovt tiiatpttaW 
mH^n$tH ttt gøbr/oc til at ftttfc: 
<Oc ©twt>m t>a<tre mejere tii at fon 
tømmi l art ®m ytøafce tit at ørt 
' falige/^i((ftV<r4lDcH$ ft>tørttgt.&tfc 
te meert paulue/ Der $an& i&tønt antit 
f føer :: iigcfbm gdrtymmilfm *r fomi 
1 mm offucr (ilte $D?emtift< formcfce|t it 

o< iiff fene Otefferbig^eb gommen off* 
ucr alk 2Kfnti(fft/ for Dm mie (W tf/ 
£(jirifH) Dtøfcrbigfcrt. 3fem lige fom 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
epn&cn regnftreDe tit Qfamt faafM 
oc )UaDen regnere JSifertogtøt 
n( Det ettigriiff/ forme»\ il^^fumj 
£(>nfimrt. £faia*$v (gtøjt, føcH 
5Bi fore alle rilD (tø* fomftaar/tøwrl 
paa fin t>ep : QJJen #£:Xrer» føjte afiit 
t>ore ØijnDer paa f^mr / Det er, 
£-9rtflum. 3ngen er faa baatUg/ a\ 
(jartD tør Age Der imoD/ at Det førjfc 
»ipd* i tøffe «SrD/reefer to ti( alf e/ ©et 
for tyr jc& jetter nogen at føe nep til 
M anbit/ at ®uD laffuer io fafiatø 
®flmni\fi$ ©pnDer j> aa £ (jrifluai/ o< 
at £anD 10 (jaffuer fom Det rette 
prø iørtta&aU ^erDeno e^nber/at 
*dkfoW tro paa fcannerø jefe ff uKt frø 
tabte/mm fjafftie Det eutøe iiff/ lohan. 
?• oe j. ©aa beuifer fprDi Difle oc anDre 
faaDanne fprocf gawffe fcerftøeoc mce* 
tefig / at ©23do ftaaDe tiibn&i* alic 
SXenmffe tt( ealig&eD / cm De henD* 
ettere kgiere oe annawe* i 
pi mi* i - 

ilte Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) k i 1 - fe' m 
Hu farøme aff©uD*©ierntngcr/fømety 
aff ©fabclfen/ aff Qfrcattirente opf>ol< 
Drift/ »cD fndcfoi De Duarte oc ^olDte 
w& (19c / o< «ff • SKennfff en* jtøen* 
tøfnrnq. 

fen aabentarf tø t>iDmf/at fcane Q3arm* 
tyerttafaD rcrfcr ti( attc / " efff er §am 
ferDstyDelfeforø nu opretter/ icFe 
allene Der trnt/at §anD tøaff uer ffafct ak| 
ttøg for JWcnmff eno ffy(D/Dem ttl gaffn 
ét gitfe/men faff mere Der nut/at banb 
pt>u Sftenmffif fil Det euføefiff/ce 
giorDe fjannem ti( te QMtfeDc/ ae £<mD 
fftilDe wrc 'fijgtfom fanb er. SttyffjeDs 
1 2. ^Dam fem wwr Den førfte roD oe 
vDfprmg/dff §titltfen Det Øtøimffettgc 
frøn fftilDe femme/ vaat faafebi* ff a&e 
aff©tiD/ a fatte De 3ajftter/oe all Den 
^erlt^eD fem fcanb §affDe faaif/ jfufoe 
ocfaa att ham Iffffont rr>e oe nrjbe eurn* 
Delfø/ frues ftanD Meffue beftanDig t fm - i m oprinDeltøe ^ffylDføfceD oc tyDtøtøfci 
ImoD ©tiD : £D?en Irøtgon* Diflfe &Æ 
tier oe Denne §erlig{>eD mce tøt^igtøftf 
forfpibe/ Da ffcilDe fatte ftfe alttm for* 
llfpitøe Dem for fin perfott/iii*n ocfaa fp^j 
||aire fam vSffterfommere, £>er fer] 
gleffterDi @f rifften nu Étarlige figcr/ at 
©itD ffa&fe 2(Dam eller flSennifjr^ e& 
terfit ©illeDe (Det er/ rtfanb ffulDe 
t>ere (jannem (13 i wfinbi$ Dieffø 
M^eDoc^ea^eD/ EpheC 4.) oc til 
Det euføe lijf / Da er Deef e te wntøgeb'øf 
23iDntefyrD / at ©tiD »il alte $?en* 
niffi* 6ali$eD/c< at §anbicfef><# 
tier ffabt nogen/ enfo(De(tø at føe (faa 
Smegit §ans OJaaD er anrØrenDe / Ser 
1|anD ffa&te Støenniffene) tU Den enige 
SøD oe gorDømmelfle / fem no^e me* 
ne, ©?en aff ©ieffuefeno 2fff«mb er 
StøDen femmen i <23*rDen ( 93ijføeD* 
*. ) formeDdf! ©tmDen/ ot trengDe faa 
igennem til attc / forbi De fønDeDe alle« " 

Ror- 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 3! jt--. 1 <£ * PI 
Røb Cw/eruatio rtrum crtatarum , 
elfcr Creatttrcnfc cpfcofDelfe / t>d> gttik 
cfen De teuarfe cc fcotøte wD lige / mel 
^ne froffeiøe OrD / Hebr. u gtør cff 
ccfaa t>iff paa @uDe ©oD^et) cc barn* 
bimifått mcD alle. lige fem tymD 
tøaffucr ffrfrt/faa cptøotøcr ISant) enD nu 
alting/ ct Det Miffitcr fem Dttvaaraff 
£reaturei* begynDclfe 2. Pet. eff ei( 
goDe cc tefe* <Saa at gaberen arbc^ 
Der fy'D tnDrtl / cc (Sønnen arbtybtt cc* 
faa/Ioh. -OatiD oplaDer fin ^ant)/ 
cc matter cit Det fem leffuer mee bttø 
gefigfjeD/Ptøm. 145* -£>ant> frdfer *>ort 
ittff fra gowrffuelfe/ cc f rener c|f mee 
t^aabr cc QfrrmfciertigtyeD/ -ftanD gi^r 
*cr ©?unD jlaD / at tei Mffuc unge 
igen/fem en #rn/Pfaim. i 0 $. <5um* 
ma/ »I tre / leffue cc rørte t (jannem / 
Aéfo. 17* -Cc faabam gtør ganb x>Hn 
Ptrfenm onferife : £lji fcanD ciffer 
alt Del fem til ar/ cc §aDcr intet aff Det 
fem 6anD feaffncr Aiort/ 2%i £anD tøaff q*Wfr m 
vi •www- uerftøinfetfcrrpt/ f on) £<, np 
M ti(. ^)uor(cWe fnnoe no^t w^J 
w ter fom fjanb icfe vilbt/ <Utt hvor-, 
UDI© font* Drt tåøwkuofft/fta fai*' 
JftMFuortøtø; fører kr/ 
-Uijføf t>6 ih -£ant> (ai>er fin @wl otxi 
ga« offuer oe onoe/o< offuer k gode/et 
fooer regne offuer reeferltøe w twaferf j 
Sige/ Mach. tf. urtene, mct f m 
f>obfcbt rtøoom/ gaafartfatø w 
i<ina.motøa,(jel> »il Ut>e alktU bdnmil 
ft>e få mct btrto forflafcoe eefan 
(wroc&e tyttit fiuUe fon* oem »reet ' 
pa* »repens £»,13/ Rom. j. 

&™M lWmn Ø m ***** ^rcOtr 

©<2fl>6 ©ternina fom tør wpne om 
$«» |aeer%c »iffiv o< 5fo<u> t ntt* 
alle. 25if««ri(rtc®u»<3fri«nf«| 
er / afite SJccnniffe forø 60 1 SSer&rn / 

tømtm/ itfc /futte fon <tø / mm ^ ji Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) f 1.1 ( 


fraffuer o<faa ttbt £>ffb oe }>ine/o< feeea^ 
lit tf fiilbfomf o< nøt>acfi3t twrb for aO 
<23erbene / eller alle dRennf <gi>n# 
ber. £ty<5. -Oane føer / at §anb er 
ctt fort tgelfe/etler ©oneojfer/icft atfene 
fer vore / men o<faa fer ben gantffe 
33erben* ©tyttber/ u \o\\ i. *0< Pau* 
lu* ftger/af $anb ^affuer <*iffutt fig fetff 
tit it ©mføfttinge trørb for aHe/i-Tim. 
w 0£>uilcfie^^rtflue fefff ec fiabfefler/ 
ber tjanb faer atvere fommen/at 
(Wtørøtø- alt bet forø »aar fortabt/ 
Match. i$» 9?u v>aare alle 5J?enmffe/ 
ingen vnDcrfagcn/ fortabte/ £)et>aare 
«Heaff naturen SSreben* 33ørn/ Eph* 
2. Xfy be fcaffbe atte fijnDtt oe nupjl ben 
3foee be ffulbe ^ajfue for ©ufcRom.* 
€5aa t>aar forbi (ffjrijtu* tommen at 
Støre alf e Jtøenniffe faligc/ eder at gfff* 
ue alle bem/ fbm (jannem anname / oc 
tro paa fjane 5?affn / ben mact/ at be 
ffuttc Wiffue@ubs «ørn/ lolian* & 
3nøen albelia tmbertagen. .<4rn 1 -. ^^^^ - 

fm 
mk 
: ISE 

es @3 1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

fl m , $w tot £reM< / u$t fm rtu rr , 

Utiift/at ®ube Orb oe ©ierninger MÅ 
gte af/ oe aapenbarlige vibnt/ at tønb 
forbarmer fig offuer aCemø / oe ombra? 
ger mel 9)?cnniffeno <S»nber / ol br 
ffnltebebre C^»i;T6e&6 ».) oe»tf tc£e 
nogens £>ø ot 5ori»ømmetfc : <&aa 
feet»toe bfettfammf aff @ub* 
Die Stegen / cif er be tømoctUat 6* i 
cramewer/ tøttft fo m Auguffinm fe 
ger/ erejjmnuge Stegen om ©Sfo« tø 
punftge ftaabe/ £ffer forn Pmfn« tJ 
(er/ Rom, 4, sSefegmig P(M ot n %m 
ferbig&eb forn er t S£rorn / bet er / p<»<» 
e^nbernw forrabdfe/ot m nmibigW* 
■kSt fa ©pnbeføføn 0f tin enige 
Cer/fW tybrgfirb* oe %rf& 
bigfcebe ttfregneffe/ oe paa ©ut> 6 5?» 
be oe »or »bf aarrffe eif fruerne 3trff* 
nebeef i C&rfffo c tfii ber»bi fiaar »or 
ftetferbtggrøreffe ) (mifffc meeStroen 
, 0< Wwwwfo. 57n efftrrbi 
tSnbfrefafer Marci i& ataUt^ttninÅ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ff c ffiiflc / «0c at alle fftøfe brn Ih ■ ae?? 


m ^Duerene CSacrametite / ftøenDie 

It&mv 3tem / Dritfer aUc Drr aflf/ Det 
I er mit 5MoD etc. Jøtøjp v/tor Da t>ere faa 
jrøMti / at §anb wlDe neete / at Srøfø* 
TOatrc ttlWuDie alle / ejfterDt §anD fce; 
fafer/ at §un met ©acraimnterm* 
prøg ff a( fcjtøft* alle t Jfruo t> jføe føt 
ntx}/ at ® uD vi( alle Gttenmfft* <5a(fø 

%iMrø mo m ntifijrø 
2tør afe Dearfmt&e tt>i nu freftyrcfej 

at ®uD$ ftaaDe vtfftftgc titøitiDid attd 
$?eiimf£e til €5aItg(K&/w fetfer fri att< 
fom fccnDe føgusrt/ ot af D*t *r Um $aÅ 
bctiuy viiht moD off /at ttfe nogen ajf ] 
D$C fmaa f&itte Wijfue fortabt/ Matth, 
tf. ©?cn at all* tiimnip fMU tøtffue 
fatøjey i.Timo^. g>pg met Difle forord 
o< pitf aar/at De ffulle omuenD* Dem/ oc 
tomme til ©aijDfjeDs funDffaff / etter 
dfyliltfit er D it famt ne) twp aa gfem 

lus 'i jhtm/ fom Der \1aat Iohan. 6* £)cf rrj 
gaderene t>ilfie fom mig »DfenDe/ af! 
ijnio fem fcar Sønnen/ o< froer paal 
garniern/ ffal fcaffue Def enige ifff . y\ 
fem/ Marci tf. #«o fom froer or Miff* 
tier Djtøf / IwtD ff a( Wiffuc falig/ ©tøi 
No fom tcft froer/ gant) ffal førtørn* 
mis. <Saa er forbi wr «5a(fg$eD^g 
@ttD/ mm vor gorDerffwrift f r^flp offS 
fdff . Hofeæ jj. Oc Dee er Sftenmfftrt* 
egen|fy(D/ af De bftffur fore>ømf r/forai 
Deicfe mee Strøen annam^ oe file$id 
fig ©93D* 5]aaDe/ fom alle tilMitåM 
men elffe mm SWørdtt enb Itufu/tfy 
ferDi D^rie gierninger ere onbe, loh. *.j 

S9?cn eff f erbi Denne <&m %utc/i 
oc allerbarmftirreigflc villir/ er Den en|J 
jie fug orfunbamenf fi( por t)DtuUe(fd 
tit t>cf eitige ftff / fom Pawlue tørrø 
BpheC i. Der tjanD ffriffuer/ ar C^u1 
fororDnebe oc fcefficftbe o(f i 
x>bfaareffe / effeer fin *>iflie$ ■ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i 
anbert friftclfi rum/ fom iea i U$t>nt>tU 
fen itt^førDt/ oc ingeniunfte cutic cm fur 
Htmcttdfe/oc Qbute fcrorfcmng til @a* ! 
liitøeD/ oce^fccUer (aDeftg forføre aff 
Dem / fom røet fcerie ©toiffe iarfcom 
tømte grijielfe oc 33i(farelje ftødfcjie : 
3}?en{tai5cligtro/ <rt ®ut* frcfalning 
øc forjetf elfe / om Sfyn&erme fortaDd* 
fe oc oatøgkcfc/ fom gtffut^ <itte/ ££ri< 
£t ®enløfmng* tøærfcffylD / cc ®ut>$ 
9iti<ifct6 befrgUtid/ fom ocfaa rejfer ni 
iitte/me^it mere naaer ce recfer til fig / 
Oe Der for ffactig tøfre oc tøfc ®33t>e 
£>rty aff fcuee (#rclfe£roen femmer/ 
Rom, 10. oe beée @ub om Den #cttt# 
2Canb/ om Æroene opfen&effeocforø* 
ftetfe/ oc om en <jo& 6ejlanin<3f)c& intøit 
enfcen/ cc &cf $o* (e$je vitiD paa at tie? 
ne ©nb i -Ocatg^cb oe ftetferDføfceD fin 
øantff e (iff* tit> / fom Ijannem er fcefja* 
gcltg/ Luc. i. £§i §uo fom frette gtør/ 
tøannem gijfuer (*y2}De 2tønt> wDntf* 
tyrfc / at tøanD er ©93t>o 35am/ oc er m 3»* 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Vrf 1:1. forDt vtmalDf fil btt euigc i iff I faa at 
jirtsrn cinøffaC timbt ffttCc fyanmm fra 
©«D6 Æier(ig§e& fom crt Cgriflo^ 

I fil. Rom. 8* 

©ene $crf tøe oc trøfiettøc £«v 

dom / om<&iid$9?aadc fom atte tiftøtfc 
die/oc^eiWff en* oducttelfc/Ddi (nriltfcn 
att vov ©aftnede grund oc trø^ ftaar/J 
fcaffuer Yderlig/ -Oøø(a?rd oc vifibtt] 
rømt S9?and/ Soctor 97tete tymÅ 
itiingfiftn t>D< fin 5tog/ de vniuerfaH 
Gracia paa tømt ganfffc nKreftlig,M 
emdicé, #ét oc artig freffireff uit I oc affl 
©93d* Ord met torpggcligc grutid oc 
Argumenter teuift oc forfuarit imod 
dem fom anderlcdt$mcne/ot(jaffucr 
Der £o* fortjandlit Den iærdom/ om 
ajjenmffw* fri &tar oc S3iHie / fcuor* 
jledie it SOJcnnt'ffc Miff tier omucndt/Oc 
om en S^rtffcn fynium oc Omuen* 
ddfe / (juad der til ^ørcr / rød (juiltfen 
manb bttomnw oc tilegner fig den* 
rte @99dø ftaade fom aUetiltøudi*. MK kV-, Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) gtyTigifl ocfaa om benne Støabtefnwt/ 
fem er St>?cniiffFcm OtaferDiggiprtlfc 
for ©ub / t>uor < Den jlaar / fcuojrlebte 
Dm frcfommi*/ ocfcuor paa cnC^j 
fim tanb tfiDf oc ftcnbe at ftanD er ret ! 
f*rbt<tøiort. <&cfor Det ftbfte/om fetiaD 
æaefnemdtø&cb oc i p&tøfceb en (Sfcrfc 
jltn ff al fretufe ©ub tflcn for fm 57<*abc 
oc SSclaicmtnacr. Quiktit oc fcaffiier 
tt Siarfaagcn fcuor forjeg t>itøerc* 
r terc oc fcanb(e tfogtt om benne for* 
ffreffne itf rbom i Dame gortale/ paa 
M manb fitnbe fcer finbc (føejbmen 
f aart Gum/faa bet fom ©octor 5]ict* 
tåbeligere t>bi ftn ®og fcaflftter tracte* 
rit oc forf (arte« 

£fct effterbt/ ©unjttge^crr eiofc 
fjfrrc/ oc gorbrcre/ S : <3B : tøfrbc oc 
w'fie/ at bette t>aar faaban en Drafceltg 
ff iøn 93o<$/ oc £cr tnbeftotø* faaban en 
tøerdg oc nøbf øifftig Materie oc iær* 
bom / (bm er affe (£(>riflne fornpben at 
vibe oc tro til ^aligheb : *6cat berer m\ 
I I 
W Zmtmt / SBcnfgfjrt) et mtfm 
flane fyr om iblant mattet i Wttbtn l 
\S>a (>aff«tr <£:2?:^ff t fynbe faa tiat 
; oc vctrt/M i f>rft fcdflfue vt nii$ aff mta 
*($Krit/ atitfifammtVSicavilbtvaa 

VDrt <T)anffe (S\?*«( *.*Ct ( A,Z 1*2 1 tl\wrt Sanfit ®t<ialx>bf<ttt/bcn morfar * |manl> or itgforrftrt pcfrt or fafig tmbtr 
sf ttifninø/ fbm itfc €<t(inen f unbc forfat 

\<Jt(nboa ieaittt t,r»h,n,i, w,r.. „ 
.OcmtM «g itft tø„t>, mig ft j. 

^faabantfmart Zrbqbt/ or vnbMbmi 
qreS 1 W f » f « »inde / frr itg fS^fffcc« 
$l«fi 3>o 8 m i$ttmem / at bet vah lrftj 

fejr" m £ d, * t / <* & un »pr««« paa 

wJBoctor Støb 
sSfdff fr»ff £ : : t» ctr cm / or dmiJ 
||attt>rr forret ©?tnt> itg confererede ot 

m*r m<t m &m fc8«rt»0 / »«art 
^ i fammt mmmg / tffttm vort £ariffe 

li v U'Kdtndtfytiberiis rigt/ n^tinmi 
;v ; &;itnt<6o g w mrgit tung or mørtf / a? 
i ,|Fjn6 itft mangt ftc&tr forOanffie/ fon*] 
, ; :; ; 0frlM tiet fom rrtagfe exartibus, J 

^ tnofcrun i tø ftiff tr dcp/ f ttaar 0(Va J 

. . ^.tgajgg* - ! » — 
■TIK 

1^ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


Si ff dia / oc fw$**i* a * fa** tøu *' 

(i 3 / a ff Dem fom cre wfarbe / 6a<jat 
Auchor forben ffplD raabDe S:^: 
af manD ffutD* fee bctanen ttt> Ung/ 
ibt ti fett« i unbe Miffuc t>bfct paa 2to 
Jrømlcftt er tt mcAft Orbrigere fprocf . 
6aa baffuor Dos & 23: (K* i fornam 
oi&crttMrfotce i S^Dffen at fornem 

tt) itfHrtfcaffdvrgcrcocfcofocttfD 
fm begiermg / indtil m aff Kmt 3ar> 
tøaftaffuer togftbrttt 2tøc?& P™ mig/ 
matenfcie at icg jetter t>t(De fcuaD 
#{anbom min o< faafunbig* 

fccD »ilbe Dømme/ enD fwDio <£6cr min 
føunjf ige 93en o< $orDrcre/ for megit 
øat/ »urfttcmmdiB « f ffucr^ng. 

2)er tuft effter at £>. 5?<el* fy>ff&e 
øffuerfcet Denne min Verfion, cc laDU 
fiø fcrtiDr »elbefalDc/ fcaffuer 2:95: 
twt alfomftyrjte t>ittie cc cmfaa|tnmg 
labtt fcenbe fommewiDer prenten/ paa 

M £un funbe f omme mange i t>enDc£|| 
tu/ at De Dm til ©ube ccre / oc Derø i felff ^ 

■ 1 '^»M ii 

X 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) gfffmttø et forfttmmtlft i 6aU* 

forbi <£: 23: baabt mtt <bm Utkrinv 
fitu&Hnnt <5og vtibc »bfmt/ot å 
£2 ^ •»H*n<«« / fem fyr p M 

««f Wutr tøfft/ btt^anb finnur- 

Sil?" "f* r Wt I* SS 

ewit ffiittr oitmm&f f 1 ^ to9 "' 

fem nu 1>trm tr/ba vcib ,<g iTnJZ 
fem tt 9 bør at forøre w ©?w« r " mifi 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
mk mit Sr&eyDe / for fornaffnbe fager 
fffyfo/ t>ben <£ : : atfene / QSttønbfe 
[Derfor pDmirøelig ae i t>ilbe t>ccrbi6 ftl 
Uf tage Det tilfaeft/fom it fø9 r SSelttik 
Jlfg&eDe oe SEacfnemrtKligljeD* 2>gen / 
^MlIiieiegaWbwIflnWereDebon til af tie? 
#«S|#ne'@: 93: ifyie$ maaDemigtmteligt 1 
IfffanD t>ere : *C>< Der fjoe at i tutte tage 
^fcaaDe mig/ oe Deffe mie 2(rf>epDe/ flom 
'^»nbcrlij er gjorf g : 99 : tilt)ifffe/t 
f otfuar / imoD Dem fom alf t ng 1 afte/oe 
intef (offue / *Den ljuaD De fjaffue felff 
giort Der fom nogen laDer fig 
fyeft/ af Denne min verfion irfe ftaar 
for fu(De/£annem giffuer jeg at betene/ 
U ( fcuaD møpe oe tfanffeltg^eD mtg er 
forfalDen/Stfrjt i Denne mørefe oe fttaa* 
reiafine/ Stør nejt oci Denne Dpbeoc 
tøfyeStøaferie/ fom ieg tilforn fagDe/ 
fcuor mig offee feplbe -OrD tJDanffen/ 
t>eD fcwlcfe ieg Steningen fftilbe »bt rye, 
fe. ginDw Der nogen fom icft »il labe 

f'3 i 

'Éhi'iiliifc^ 
I Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


m fia nfot met btnnt min vnbffrtlbin$ / 
tørrnem nOrg vtnUg faffue mb&it/ 
at fcinS ( o; ttt mit rm}t Tirbtpb nan< 
W ) vU fdjf ytre frø wmay oc forfé* 
S* / poa ft Hxtt tUtr nogtf / huor Usé 
tenm mattrit tr at forfcmffc/ ba kJ 
o» tf«/ at $ano ffal &olot mi« (il aoKt/ 
om alting itft c i* tr giort fra »tf od 
faafMiø/fbai i'<g gitrne wfof/ot btt fj 
bwbt. yg frffutr en got> Bamuiu 
tt&tb/M irg Wu<r (nfolbtliq fuM 
Authom mrmng/ 6« mtjiemia mutJ 
tptvaav, røor£«&»3©W, 
fj}tfi Karte vi rt mtt &m XinD 
®unfaa.t f)tn eto^frre/ o< bcuart 

eWuit i mmWn Anno Di 

f.n^taa JKofr«/ fom tybemt ment/ 
Mm tøntrrfrgit e< £ 0 et«m«fji 
Wfom »aare ffreff Hf mft ® ut , 6 " 
a^/ D?r fwni> fom ncD <jflF<Siergit/ ot 

fa<it I 

i Hi Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
ase 
jhfff 2.Mofe3i. Det 3ar S?anD ffrcff 
;f? t i S3ert>en* ©taMfc 14.$ }. bo h« S&luitttøe £i<nere 

Nicolaus L: AréhmgJ 
der Nidroficnfis.Kh 

l)fåfi? ISilft tin fkJ*. Auguftinus in Manual* 

\h>ic Ca P« 2 V 

*o^<Bernhardusde7, fragmcntis 
Sern% 3, 

•Cm 93tmeaelfen acc^r teg £rr> jtyc 
fe/ paa fuulcfc alt mie ^acib (laar t K 
®95D* &erli#t> / aff Ijuiltfcn te$ tt^ 
ritaaxit: J)an$ gorjmrtfia ©imfcj 

Mi 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) |§:D : %an$ matt til af giffuc bu fomj 
■»afoflfrot tr. lab nu mut baariiatl 
Zanttt tnurrt faa mtyt fom btnvill 
otfiit: Quotftbut <£ltrr fjuor forf 
er Dm cett fom bu vtntt r ^ glfrr rmt 
fcitaD »«rDffy(D fcaatø* D« (><nDf at fej 
fomnu. <0< % fuaw trøft t (i« : 3^' 
.»wd paa buildtn fca, trobt / ot tr »tf 
btrpaa/ $ 0 rDi faa fanD haffutr af 
wtariMtø mtrltøtb vbfaarit mu 
tilfit Q3arn • Som faa §ani> trtrofafa 
I fint Sor/fHdfer : gorDi faa hanD fr 
m«m tH at giffiif jrø fom fyanb baffÅ 
Mtrkffmt/ cc janD maa øføn »maD 
fom (janD vil. y% hnb itft forffrftfie 
aff miitf manafofDiae @i>nDcr/ btri 
fom «a (cn*r paa JgrøTrai* £)ød. 1 m Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

<£n '-Sog/ -Om y | 

attc Sftennijfe 

<E £ fiutrø mfø 

nøttdtøtwrc/ at Dc 
fem x>Hk tale tUtx 
ffrtflue em røtté 
ftaaDf/fom alfc Sftrømffc tilom* 
Oté / Sørft paaintøD« noget om 

Oc at Dm er i atffiUføc maa&e at 
acte. 2tø tw aff fano manfr 
j?affue Mø befcre tilgang til tøn 
g*rt>om/om ti 9?aacwfom alle 
Sftcnnilfe tilotuDié. ©ut> for 
fin @øné 3«fu g&rif« tøfo/»m 
fyé mig / fom fcer om t>il ttntfe ot 
ffriffnt/met jin 2lant>/ at mit ar« 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Om ©»os Vlanbt/ 

ptjøbt maa ffee (BuD til røre / 01 

Stør/fri W< til opbirøgelfe røi 
©altø&el). 

i'iamtlé fom It Srøennifføs 
•øufemimtørr en £unt>(laff om 
Oet fom fremfarte er / cffcer at t>et 
erffeet: ©anerrøttéSorufce 
enfiunoffaff om Det tllfommen« 
De/ før c nD H« flfrrr. 

Naat memo fimpel oe mfoU 
Delføanfeer Denne røDé fiomU 
De/Da er Den icfe en fag til tot font 
&«nt>e ffal/ men tefun allenifte 
en blot Wff aff Der om. Zfy Itøe 
fom Du (at fea. ffal bruge ^«%.! 
røltønelfe) met Din fcufommelfe/fU 
itfenøDer eller rumger Dctuiøtll 
«t t>ere ffeDe/ fom fremfarne cre :. 
gaatmnaer eø fjeller ©uD met? 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) øom ti\btm» olie. *. 

fin SorutPe / te ting til at g tørfé / 
fom ffce ff ulk / men &anP flet 0( 
ret v>cct> tilforn/ IwaP/ ot aff ljuil> 
c?e fager nogen ting f omme ffal : 
Jpanc oeeP tilforn aff euføfjep alk 
ting font gaa faare oc efterfølge : 
£ano t>eeP tilforn (maP fager Per 
cretilalk ting/ ot &ua0Pefftilk 
t>orette:£anP weP tilforn i (rnao 
maaPe alting ffal gtørfé ot t>P< 
retttø : #anP toccD tilforn megit/[l 
Ouilcfit fcanP Pog tøaper/ ot Dil 
(kaffe. 

©erfor lige fom at t>iPe / er 
Uk at gtøre en ting fem ffeet er/ 
men alkne at forftaa tøenPe aff 
fine fager : @aa er ot / tilforn at 
tofte / ide at gtøre nogen ting fom 
ffec ffal/ Sften at forflaa Pen til< 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


font mff fine fager, ©crfor er 
tetfaifitot tvttt om nøgen me 
fwbeflutu. 

®ub Mb tilforn altbet forn 

Zxvfot en alle ting forn^ 
t>enart>emaamt>el<gffee. 
<P< aff t>en blote bate w&flfaff 
fanb manD icte beflutteben rtng f 
fom &*nt>er/ of fyaffuevfim egne! 
fager. ©aaerforDiOTtté^ojv 
uioe tøgen&w&e en fag «( bet fom, 
&#tit>e ffol/ enfcog tymetvé ot\ 
frømffifftelfg. §ørt>i enfcog ml 
\>Hli</ dilden ©ut> Oaffuer M 
frø ^anD ©DucUcr frMHtøe (utafcl 
jaonem brager/ oc forfftii&cri 
pa& fcannem miføager : (gaaU 
HrSfc?"? ^ fljWa pfturfff rfr^y 

— 
r Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
&om ti\bmt>ie alk* mfå tø 
forffiufce anDit / enp ttt foro ©ut> 
tøaffuer tilforn viftt cnOog &ant>| 
aloelié fri ot robetuungen fano 
baaoc touclie it/ oc forffmoe it! 
aiioit/faa ot gorufoe gtør 
t>annem ingen for&in&riiig ter 
»Di. <Derfor er @røtré goruioe 
icfe en fag til te ting fom ffee fful* 
It : Sften fe ting fom ffulle ffee ere 
faft fcelier i nogen maaoe fag til 
Den ©uttøommelige §oru<De. 2ft 
ieg nu t>i( frri|Tue/t>et &a(Tuer@ut> 
tilforn vift ajf eu(gf)et> : Sften t»er 
fom ieg icfe ffreffue / H fcaffoe 
©tits ei) faller tilforn vift / at ieg 
|nnffulDeffriffue. ©erforfiger 
Dama/cenM : <£w fom ffal faa el* 
lerfaaflfee/ er en fag til &8M 
ftoruioe. @aa ffeer nu ide tie* 


øft for t>rø ffy(t> / at @ut> w to, , 
forn twtv men førNfct ffa( ffee/ 
Da iwt> ©ud tw diforo. ^ 

efl^trDf @ut> feer w ftctifcr ti(> 
forti §mtt WlmnØé Mie/ta tt 
Dtf&atmerø ide mittttUdt / at 
tettMMQitreitøe/ ocenanDm 
®m føfhxr banb tilforn 
WfJ©aufl*£wr. ©oa^affuer 
icfeOaufc for t>rø ffytø 6e Dretø 
u(t £w r/ at ©tiD ^affuc r rKforn 
gtø &atté ^orert : 8J?r n ( ff ( <m 

QMimtoebeQtifiw&cv/ Da 
»ifieot®ubb<ttUfom. 

Qmne røtø <r 

NtéSørftmi/ 
Niré 5onjit>e fr /tf tm m rø, 
f«ff om tot titmmmte/yftm pgjt^ * — m v% * c uniiii jut / j/ti n 


2 

te 

ii 

Mi 

p 

Ar 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

w 
m m 
Øom tilbtøete all«. 4- 

tyuilcfen alting regertø. ©erfor 
ci Denne en fag til alle ting / mm 
f?in icf e. 

2>ette maa nu t>ere faatø om 
©#t>é blote (tmpele §oru«>e, %t 
oille ivi ot anfee nogle maaoer/ 
jworleoté penne røOé $oruioe 
i?affuc r fia > t>ti fcutltfe faaoan 
I blote gortitøf icfe |ta( attié / men 
faff mere (juorleoté f)ant> »il eller 
til to Der oet fom fjant* tilforn t>eet>. 

2>m Sørffc maatø. 

<£n part weD @ut> tilforn' ot 
tfil oet: (Jn part »eet f)ant> tilforn/ 
ot tiliiiocr Det. £&i effteroi intet 
fanO ffee/ naar ©ut> ftaar Det 
imoP/Da er Det fornøDen at f)ua& 
fom fleer/tøt enten ffeet aff ©niré li m 
M 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


MiuUtttmMft. ©erfcrftør 

jiuguHitm i fin BncUridio : ©er I 

ffter inm/vten faa cr/ at Dm 2(tø 
røcttføc »ti Det ffal iltt/mtm i tet 
&ant> ftetøer ftt minDc ocr ti(/ etter 
i tet &ant> felff gtør tet @aa efl 
©u&fbirov w fomt ttffi«t>er 
. ttD/ot 6caae t>tfc t>ee& fcanD ttf* 
forn/fom famine MguUmw 
tier. SJ&o ttrt M(c tørft ta(e om 
?«(at>e(feit. 

Permifiio'Dei, tU eftcacu Dø. 
/«»r<rt« remifiio ftu priuatio . 

©ct er/ ©tttø ?«raorffe cr naar 
noaft ffeer/ faa at ©utø t>f(tø tø* 
tet frafftclfø øtør ter (Mm me&j 
fc f citer <mo&, gføgn ii? mater tet 
I 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

ØomdlbiuDiSallc. J. 

fom fjant) ide *><l for(jmore/ 003 
ftcet>cr fjant* t»ct/ icf e tmot> ftti t>il> 
Ut/ mm non nolens , at Det er (jan* 

nemfjuercfen ret fmoD/ eller ret 
røet/ Det er/ faa/ at fjanD Det tio# 
atnlunDe t?j(/ ct noaenltmfce ide 
t>i(. 

SKen entaatte tiogett ftøe) 
fjuorfor (farcer fjanD at DetonDc 
jfeer/ effterDi l)anD er felff goD/ ia 
©ocfjeDen felfjf/ ot Det fom ont er 
mifljaøer f^annem? Det ør 
fjant) forten fftjlD/ at fjanncm 
ttjcf ié beDre t>ere/ at gtøre gaat 
aff Det ønDe f enD intet ont at til* 
fface. @ut> / ffeer Mguiimw / 
ftæDDe alorfø Det fom ont er/ i>Den 
f>w& faae |uor Det onDe ftinDe 
oenoté til aaat. Qt Der er irfe :||| 

| 

li 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 
m ©m ©ut>s Watt«/ 

f uif paa/ at ©ud giør to fca ot faa 
wl / naar fcano lat>er fit tflal fil/ 
at t>e f mad ff e fom t(t>e ff eer. 
^ani>fl!ørt>ct(tfet>t>m fin retfer* 
DiøeSoom. SJtot ent>oø ©uo 
tøfc g#r t>et fom &ant> tfltøtw: 
©oa effterW f)anD t>ent>er oettii 
enøoo or nitftfø ente/ Da fiø 
&ano for tamt aooe rnfctéffylo/ 
-at (?afiueaiorf/t>ef&ant> fr*bt>e 
fic mtnbt til. <Zfy faa ftøer 
?«^wi»: ©er (feer mtet/tøen ben 
Mmettiae til at Det |?al ffc/ot t>et 

Cntmyoluntatebeneplaciti^bciXii 

t>el6ff)aadtøe ttflffc/afffytftfat 
ait øaat ffeer / etter /?. 
,?«, t>et er / a|f i>en mit fom fe t * 
tig off faareioettøuortigfinøof 
fif (Butte feaen'&utfcfen er Det onDré 

V 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
©om HlfcroM* ølle. 

ttffoMfe/ et idt nogen frøffttø 
t>rttø/fbm noQit tetmmatst/ 
tUtréfitafitie ^ant> lefe tø font 
out er. ?&ft>etericfeituteu#«t 
@ut> fftifoe ffraffe t>et fom &attt> 
felff giør: Sftett £ant> flraffcr Det 
tt)< giøre / at fmnD fotiD fref fe t>et 
fcanofcafTuer gforf. Ocoflfuer 
Den )>o. pfalme frrifftter ^« 
»wfaa: @ut> i>il ftf e a«u (toft 
. „fbtrtf: ©03dnfgetie(omotiføn> 

l£ " ! r i 6rr/Cfl ffofc« fencfe/at SKcti* 
jwiflTft ^afTuer øfort fin ©«Hc/ ot| 
©ud er røgtt w&erfarff / fom 
mnb id c mt : ?p (føc føm 
j ©ut> e«/ ot SRdtytø frfe ffal tøn< 
t>e/ faavilfyanbet fparerenfom 
føtitw / at &<røt> ffal omuen&e fi g 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ri v 
s 5 OmGfttbsXlMOt/ 

flraffc D«i fom 6liffuer earaettøi 
fint fwbet/ at (jant) ffal ide t>ttø 
gaa &an£ ftetfer&fø&etré matt: 
6aa at tøuat> Du ttøueUer / t>a 
fatrt^ fceti 2tt(meftiøeall>rføt>et/ 
fjuor met §aot> fa»& futø omme 
fin Mlie om t>fø. Ot en aner n 
„i ffcfcftøcr 0<wi> : ©tttø »iHie ffcer 
alttø / enten aff oflV cHer om oft 
Joroi ®m »UUt tabet SJieniff it 
fcaffuc ftt fri faar ;$t>ticHcr ^atio«, 
Detøaater/ faaeft ©u&^anmml 
gaat : ©er fom &ati& dueller Det 
ont er/fra ©ud atbanb ffal faa, 
frø retferfctøe firaff : éaa at &uat> 
fom fcefofitm WmeKer/ Daflfeer 
©ucé wltø/ f fa« maafce/at fccmfc 
enten er tafftfø t>er &oé/ eller eff< 
terto&cr oc tifftøoer Det. •fe 

Støt føn 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ^llllÉÉilålliÉii Hmm 
i(omtr ' 
ØOm tilbiu&i« flik. 7« 

gremDetté / enbog @ub tø 
ftoeDer at Det cnt>e maa ffe/ faa 
ffcer Dog Denne ZHiaMfc effter 
l?airé (BubDcnmieltge gorfmné 
aar&ttfti^ / fom I Det allf ruifdigfrc 
wnDer baafce Det onbe oe Det goDe 
ttfengobenDt. ^uørfor off bør 
ot at 6et<ncf e MttMguftini OrD/ 
Der IjanD faa figer : #uaDfom« 
i?elDf i Der (jtfnDer »Den t>or »illie/ 
Da ffaltu tnDe/at Det er ftf e (jcenDt 
»Den effter©ubéMtte/efffer j>ané 
Sorfiun/ aff f)ané aarbntøg/ aff 
j?ané famtøefe / aff fyxné £of»er/ 

enDoøftnftfeferftaafHiaD/ &uor 
for Det (feer / ©et mue wi laDe 
bliffue &oé fcang §orftnn / at tø« 
gen ting ffcer »Den fag/ ot M tfuU 
le irf e fpaatte. 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
HI ff 
<Pm <Ba9e Vtattov 

Ku fanl» tonm ®utø §orfttm 
ide tøbequerømelfø i faa maaDe 
MfrifTuré.' at ©utø §orfiun er/ 
fcatté om&n oe regertøg/aff fcutø* 
fen uge fora &an& flirer alting/od 
fører &uere t« fht ent>e/ faa beffi« 
fer fcanD otfaa mtøM/ vtofyuifol 
fefcefcintø f ømme tilfcenne enfce. 
SRai (><r ora ffal fit>en pfermere 

?tllat>elfe tant ateré 

i atffjlligf imaDt. 
* * 

*mat>elf< fant> aetté m fl m \ 
maafce e«D tegenten t>eeD/ eller 1 

f4 " 6 W4^ a M * f 9 **9 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
ØomHlbiooisuIIc. jtiicpct fortelte nøafe' tøutfrfetea, nu 

jjJtfiiilj. ©uDé tiltøDclfe i 6faWfe«é 

én!*, øraaffue ^nDerS ttV 
km lat>€lfc/ fom ff«<r afffcm/ 

©uDs ttffaDdf«/ at &atré 
£&r<fhw fifrcfc (Tal HD« 
faaré ec moDgang. 
©uDø ttllaDdfe/at ©feffuo 
len maa frlftc or plage De 

Sit Out) tilder D< £d(føe 

atfalDef (JønD. 
SU ©UD ttlftøDer atfftlltøc 
forarg« Ifc r at ft'c M Drø 
ghrlfincÆirtfc SK! 

8.§b 
prim))!' 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Cm tøn fiøxfte. 

2)et førfie fTu^é tiliaMft fa$\ 
De kø at tme t>DI (gfa&elfoté 
gtcrnmg/gorW SJieiiiff enø efo, 
\belfc mat aatfaa. t>er til. ?(>i 
Der ©ud (fabte SKeuniffit effterj 
jit 33iUtDe/ øcøforDe fcannemtil 
en £ert e offucr De anDre £rea< 
tur/ Da6eprøt>eDer)anD ^anncntl 
røet en fri wKie/wD r)ui(rfen r)aiit> 
t'unDe frifiøe t>Duelle Det forø r)an 
nem be&ageDe / fjuitø it i fanDr)et> 
itfe fcaar Den ringifte part am 
Sftenniffeiré U)ct(aii$&. $W 
fee / r)uaD ffcer r)er e Stønifftt 
mifbruger Denne fin frirjeD/(oD føl 
aff @atan forføre / oc fait fra 
@uD/ « Det aff fin egen fri tf (føl 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
tf, til 3 
f 

I &om Hl&ittDtø alk. 9* 

allerøaaDe/ &mltf<t@uD ter for 
tilftøDDe/ at r}anD Der roet trtlDe 
wDne/at fjanD poloer Den maate/ 
o mact/DeD rjutltf e n tyuté £re> 
atur t>Drett< Derté 6e|tillmg/ fom 
f;anD Dem inDgiffmt fjaffbe / Ker 
$anD Dem flabte: 6 aa fait forti 
Mam/ t&i©ub4lftøDDebet/ ot 
icfe forti &anb forortinereDe Det 
atfcanDfmlDefalDe/ SJfcn effter 
fiti QDifoom forerDtøerebe fcanb 
$Dattté fait) til fin cere. £ffter 
5lDam nu aflf (to fri »Mie fcaffte 
fynDit/Da ere M alle fom tøDiéaff 
fcané afffom/fafi t)Di faaDan for* 
no* Den&eD / at ft»i itfe f unDe anDtt 
ent> fønDe. ©er for faa lenge (|t< 
ger Mguft'mtu ) fom fi?i b«re Dette 
iortiffe Sftemffté $tlleDe(l>uilcfu Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 5* 9 ■ 


ti * 

d)rtt <But>* t7aai>e/ 

paffiie M tot femm$e fomfr 
timtyti / at M itfe tuuic giørc tot 
$ot>e (om m tille. tøm benne 
tebrnnté fotnfaenfyb et efftet^ 
tot tilliv cc ide tutnab ellet nøtj 
of?p<w: tyimftnételMltge^ 

W/ (fitem &im cr fotftemm 

ot fynbia/ ba ftetbet fiutt icte at 

røattt> maa m bt}b ot Qubftm 
ftø&efc/ fem fttibet imoo henbe. 
'Cmne ®ubbommeltae tillabelh 
tcb^nilden&ub 6<tat>c tflftøcr 

tøcaff fytmtøm/ føtiOe / ben, 
fim tmm vifcomé ptifé/oe p|T! 
(om falbne ete til fiøtte tytliabeo, 
metfaa (fri/ at m ville labe cffL 
*WfrM®ngtø 9n ZaaÆ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

e«mMl6>uDi9 alle. éfii 

tjSM 

mi jfom ffccr naar ftrt met en fafl Sro 
Iforiatc off m £#rffhtm. 

Om t>m SCtit>e«. 

atfce SJfrnmUe faltofaaaraafr 
uetta/ fom <re t>ocn for twn £&rf|V 
ne flirtf e. Om Mte flag taler 
r>aultté : i- ©uf ^affuer 
giffuft tøm fyn i tørté ^tttié be * 
aterma / i rørcnug&ct". 3"m / 
©ud fcaffucr aiffult fem fcen i 
ftcnceltøcbegleritia. 3tmi/@ut> 
fcaffuer oc atflrult &<m & f " ' * ( } ié 
vanart øe ftnO / at atøre oet fom 
irfe Dtt)cr. £)t itytfal : 2. §or* 
ti at oc tefc annametø 
&ct> til 6ant>fcet>/ at t>« maattm 
ftuffut fa»ac£^Dafm&£ gtggy 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) <2>m <S>utw Vtaaoe frafftfø Mofarelfe/ at te (røde tro 
paa t>et ne ff u n« alfc' 
uc DømOf /fom itf e tro @ano 
ipeo/røm Affile (»ff trt mafv 
Wfl&dX Ot fette er Dcrtø t>t(D 
fardftø føn / forø pattiuø omta 

Ut l(om : i. 

WenatttttaMfmbenKtdit 
rørt Dette Crt/atiftrøtøtf dier 
gm/ fanD t>d t>Daff net, 
te ene tintiførft/ forø er raatr aff ! 

rferømrØ/f/ot3fraelacternna 
l rfc /®«<»'0MeaDerøWi|fi,c( 

Wfi£ferftøS5tørc%D/ atfce 
! janore effter oerté ftaat>. ©<ft 
;Oro fomrøe alDeltø offuer eeitéll 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) te 
I 

å 
øomtilbmoisalle. 

anatortotø/eller gaff tøm fcen M 
t>m» ^>icrtté begtering > ©rt / 
1 fønt>'f 09 fm #aam> fra tøm/ et 
lot Dem t tørtø egen begtering. 
Kicrc fce / fortiden grutlig flraff 
Denne er. @ut>ttift«tørtørøtacr> 
nemmelige et fortreDeltge SKcn* 
nijfeatfalCelfimO/ effterfcerfé 
fjrterte xé atraa / Ot i fan&tøto 
tattt ©ut> mojrcn ttfe legge tern 
ftørre ftraffpaa/fom ttfe tre &ané 
■paammtølfc InWge/ ent> at fcanfr 
laoer tein gaa fjetv ot Intø tørié 
egne begteringer / ot følge tørté 
egne raao / tøuor met tø omftjer 
føre fig felff fortørffuelfe ot for* 
dtømmelfepaa. Oc faaoant ffeei* 
jDa allermcft/ naar t>c latø fig tt)t< . 
%/attø tre allerutfiftf/' et raaDef 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


<C>m<BuT>sVlMOt, 

toté faa alterbeft. eaa laterl 
of\ ter for tende til at gføre en ab 

MilidVmtt<tit$/'ctfri)ttcm/\ 
* M i*< Mie forøde &t)nten/\ 
.tw fcutftrV n tø opu«f c røtø 

w farfmoMtø/ 
fttte oflf altto enken for £tyw. 

flfaMfe/ <r af ten d)rifine Kirete 
Mimis toet ftaarg oc motaana 

w [tQiÉ tit oc cffte i ten QbMne 

mrn^co^uorfor fW ^X 
J < oprette tre faa«y at mide 
IwIJe ftunié altelié at ftaffiie off, m m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
IZ. 
Øom tilomofs alle. 

©en førfle faø cr / at De ©utø 
frøctiae ffulleblijfue (BuDé ©øn 
Itøe/ ?l)i©uDt>« at De (jtørifhte 
ffulle rør fjané 6øné ^3UUt>< tt* 
ge/ fom T>aulué lærer ? 8. ft* 
aenDré : "^miefe fcanD r>afFuar til« 
forti forfeet / Dem tøaffuer fcanD 
ot fceff irfit / at De ffulle røe fcatté 
@øné $illeDe lige /paa Detr}ant> 
ilrtl twe Den gørfteføDDe tblant 
manae 33røDre. ©et er/at De (ful j 
(e bliffuegfjrtfio llae »Di ^aarfit 
oct«ren/<£aarftt<Detteufi7t 
«renlDettilfommetiDe. 

©en anDen faa er/ Denfruet 
tmtte eller aaffn/fom De @uDf rt>c* 
itøe faa i Dette liff aff Æaarftt. 

flaarflt giør Dem »Dmpge/ 
•fom Der ftaar ». for- s gom^cr^., 
■ \ l 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m Øm ®ux>9 Haase/ 

ctxtwtxv ®ut>g vttoiQt %aam 

at W\to\Mtytøi)uKti{mm. 
Mar)tt giør Det etfaa/ at i>e qtt tv 
w (aoc fiq icew fom Efiias 4 fi 

m SrtfKlfe tører at ttiertf epaa 
OrWt. Cxitonno.Waimt: 

Oet (t miq qaat #Ore/ atftiffj 
f}tmt)Qtt>e mig / pattet Uq t tinte 
terewnStøw. Æaatfit øør tøm 
orfaa fcaaaite. Vaaqa oc føer 
<ttiidefalbei<$rificl(e. £>etatør 
tern øtfaa 6et>ent>e. foto paa 
mig i Dm nøtv te q erf htdpe Dfo/ ot 
buMtptifemig. 

tyi to ®Mfwtigef mmm4 

«a6«re^aarftt/t>eai|fueanl>re 
fimt fuaaere ere/møD/oe lotfe t»em 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Gom tilbind« all«. lp! 

ge fig. ©og faa/ at t>e &ol6c C>- 
i m ftcgcl : SKanD flfal idt ønffc 
03 farlig&c6 tll/inen H6e 6«n taal« 
mofcttø/ naar6«i off ajfanOre 
|6crtéwi6paarørté» 

"DetSUrt»< (lag tfllatxlff cr at; 
6< ®n6fri;ftige fal&e. S&i §5uo 
ttlf?#6fr offte at fcané >)«(lgen 
mad fafoc t gruriigc <5i)n6«7 
naar 6c (effue trøggeuøe. 
&uorfe6fé 6ettt gaarttf / 6ct6<* 
malté fnrntt M golmé ffin. 
ftaar @ol<n rønner / 6a oplrn* 
ffé atøng/ men naar &<n6té (lin 
børtlrtgtø/ 6a bUffucr alting i 
mørtfe: 3 lige tnaa6e naar 6e 
©u6frt)ttfge btiffuc fortnegit (a 

s«! ■ n 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 


m orffw/£>f mat t*t flf«r/ hml 
vtr for ffcifø m firtuc haffue 

**mi m tf* fctiWfie Pi Id li 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) »I øomtft&moisflllc. '4- 

forø orøwnoe jta tgcn/oc fin 2fat> 
f«rt>tø&d> tøtoo t>crø fom fcfe rette 
ot 6<fcre ftø. 6aa tøtør ©ut> 
t>ctt<ffc. SørflCerfor/ atfcant> 
faa t>il firaffe wr tøtacftterørøc* 
lia&efc. ©crntfl/ at nrtffullc 
f knCe fcuor røpcrlfø ot t^rebar 
fjattéWaatxer, 8ort>ct?r<t>fe/ 
at itirtttD tønt) rtt>t ot forfiaa/ at 
&uat> forø r>lt>fi ©ut> giffucr off / 
6« gtffitflr fcatto t>D<ti all t>or for* 
_ timiftt, §or Cet §mrt>r/at ttaar 

Ittrf fcmt>et>or ffrøbelfø&cD/ ffuUe 

i Itap t>té inDerltøcrt betø orø Den £irø' 
MtaÉJincftø aaffuié baiarrøa ot forø* 
H adfe. &uo forø ^affucr/^arn 
iiiMxflnom ffal aiffutø. Ot faa frcer 

ifftøpf ( forø ® a fi tius føw P a & '■ 5°°-) * 

jfrorørøtø f<i)l OfW^^er 
****** Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

i 4>m ©ad« tfous«. 

QMfté føror&ntøø tu m)tt<. @aa| 
mm mtftm £<fføc» ørøcrlfa. 

rjalm. 4, 9 

Omten$cmtc. 

pet $eiwe fla$ ©ttø tilta. 
Mfeer/ at ®atan maa fnfre oti i 
frorme <røo^e®ti5f r ,;tffø c . $n»i 
oog Denne riHaMfé fmrtc t>cl 6e* 
rølftø oc tøMtutø MJifcetfierfce 

|H><? V fredes genert / Qqq W tøe 

'kø ferfceffé for&anWe Dem / paa 
fret at naar De faa atfftforé/ffufoe 
met tié ftøm tøf? fiinDe («rtø> 
w røfc&re fcentø til aiermnaen 
lefFne tøt. ©feffiif (en (føntø 
»efc en £øfvc/ t>et> en ©raae/ eet) 
fnliufené€nae(. ^t^anD^r 
gg.fat>niftSKart/ifatt forne #11 

>* I I * Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

■ eom «!6iH0is alle. i?< 

tø§jpøwc/ fcanD (urer et ligger » tø»* 
lfom en ©rage/ fcanD laDer |ig 
fce fom en @$D* £nget / 1 Det 
fcanD laDer fom &a»D fcaffuer &o- 
nfg/ ot fpijer bog forgift, mav 
nrt ere trwge / fcuaD »nDerftaar 
I ep Da XMeffuclen fig met lift i 
$$2<n cfftc rW (?anD irfe fant> t>ere m 
offtncrttø/ ©Den for mere. ft rørcp 
fønDer/ Da forcer r)anl> aitinga 
at fcanD fonD forføre ©uDé f?el*y| 
lige Sfcnere/ oc Drage Dem tym tii * 
tønD/ oc at fcanD tet fanD gtøre / 
Da turer fcanD effter Den faugep" 
£a?rDoro/ at (>anD enten ( anD dd< 
fTette / riter forfrencf e Den / fcanD 
fÉleggcr fig i larøe for $}enni|fetré j 
^Sfteff nft ot goce feDer / at rjanD cn« 
ft'Wten fanD brfmttte Det met gitfneri 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

ot ftyenfføfttøeD/ <utt bttlidttøt 

mer mot>uHltø&e& ot forrreMtø 
fro : £<wd ttøt r f ( rtft , ( f 0r 

re dimmwat £ant> f<mt> fotvafr 
ue £ufbonDer ot #uf?rurr »et> 
ft>farøt>retttø&et>. £<mt> (tøgtr 
Hamfot Den g&ri/fne Rtøte/, 
at (?anD fan* f omme tøttøpaal 
falD fortwDefff (gwrme r//£fa 1 1\ 
tttiotVmfy. ^anDUirertffJ 

m-SerDfTtøftrøunente/atfianD 
røten fatiD ØDe legae ©om or rat/ 

filer met Æraagloioer ot »rang 
forflaring fomenDe Dem. #Di 
alle piffe 5(nanl?er (Taber fcanD 
ftg til en laifcné£nge|/at ni ffoU 
^(tcmt at t>ere røønf / ot| 
SWrrfit at eere 2iw$ / paa Det 
lÆ&itK^gfKgcre rW Mi 

Mil 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Øcm MlWuW« alle. - 

forftym altina/ott>ett>ntør #cl 
J uø&rtré ftin. 9?aar M mene off 
to Ml mefi at tøere fri for fcané fuf g/ fca 
ttførltnaafri allerrøefi tage off t>arc| 
ymsmt fiannem. #uorforft>t metj 
^tillad ft(t ffcille ooctc eff/ at fcanDj 
tal-å ide nifctager o( beftooer enten 
lt>ort fint> met falj* £«rocrø i dier 
S4wrt £ierte metforgtffttge affe«j 
»V«5fter/ e((er wrt.&ffhft met onoe; 

atøm- S&uftcfenaff^ww 

maa&er &ant> faloer ot nefci 
ttMiÉffoer Wg/ *a offuerumtø ou/ ot 
i Pførré fangen bort til fcané leørJ 
i offforWlegge^nD paa/ at 

fjplnrt fttnfce beuare mt fint met 
TJlreen førtom: Serie »ort Matti 
!! filmet 9 ui > (l tø tondtsw tnet ^ro#i 
Pentag^ftnm: gdHnggort 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
i.L 

2<ff«ttmtttt)f!eot9rtef*er/ 
MoJDe Dette alffaitwien ttfL,, 
tø iwt cn øuMtø * m \ 
wanbfmé Dagiføe famp øc finD 
.»moDÆtøDft/ otførtrøfte oli paa 
j*nttc£$røH 6f fafning Of førto, 

telfh ^rerfrøfitøe/feg&affuer 
offttcruutit»ft ©erDeti. Stem/w 

Der Q9ert>ftt derfor Dm flutii) 
ft>i 6e(>ofce Sroeo til £$rifht m / 
Da maa ©arati ltøge t>tiDer : 
SJtøi om f»i »De ffiff6rul» paal 
?rom/ Da er fcanD t>or Cffticr ' 
manD. ©atan fanD t>el mDfflu*, 
De Det fom om er/men fcanD fanD I 
<tfe nøDe eUer tttingc off Der ti(/ 
ipuormcQit fcanD bruferot fmv 

É^SÆEil * <l for Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
'7* Mttl 

in 
Som tiltiu&i« uiif. 

tuenDc flages »aabetr 5>cr ©atao 
bruger/ fora ere/ SMtøft ot 9tøD< 
jd / ract fniilcfe IjanD aUtO giør 
Det S^ctitilflrcttge flctt off uerttolD. 
O fraor mangen fanger fcanD 
roet wltyfi. O fcuor mangen for# 
(Irccf <r ^atlO met StøDjel. ©er 
for bør off at w re beruff eDe tøioD 
V<\i\)fi met ©tiDelføe $ime< 
(anv fmoD SK*D$e( raet #iertetiø 
raøfTuerutoDeKge $rfmoDig$eD / 
J^WHcftt <efc f «nl> (¥c / »DtnDeD 
iDelfge oe mDerlfge bøtter. 

#uor for ftaDer @uD XMefr 
lene i faa atffilUge uiaaDe at ara 
ficte De ©uDfrøttføe * 
Maximus fuarer tit Dette ^pør£ 
raaal faa : ©e fige at Der ere 
fem fager til/ ftttor for ©UD tit P2é 
03 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ficttKt M9t ®utytt)itt8e anffo 
M aff ©fefllf tie/ S>c.tt førfte føe 
D« at mk Dwrøe / at naar te faa 
fem Drm røioD off/ør ft»t forø Dtt>e< 
uac ÆrtøSmcnD aiøre £>em «iot>< 
ftanD/ ttuDartrøDe l«rc at for« 
(Jaa f;«aDforf]tø ter ttimdUm 
©»Derotfafter. S)manDen/at 
Dm ©t>D forø ft>( faa mtt famp 
ot arfcft;D fcaffue betemmit/ M 
funDc Dtn fa/l ot tørtrøgflia 
fcolDe. ?f;i orø tor mare imet 
mfUttøt i (trkm/ Da t>aaK 
Der ot røfrt tmfuWat i £>i)Den. 
<Ocn trcDfe / at naar M forfrem* 

røté t ©i)Dcn/ fftillcfcfe f;olDc off 
foru/fe/men tøre at at fe øff ringe, 
©en jierDe/ at naar n>< frifitø., 
affnoaen ta ft/tot Da fcwDe autor«! I g 
I III 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
©cmrillxnotøalle. 18. lig ot fulDfommeUg fcatø fcenDc. 
(Den fcntte/ actc t>« ot frttr beføn* 
Dcrltø for alle De anDre/ at naar 
wl crc renfeDc aff t>orc affrctcr oc 
onDc 6eaier(naer / alDrtø C« for* 
alemme tønercf en *>or cam frø« 
Ug&eD/ tUerDcnfrafft aff#rø> 
melenfomofføtørtøftanD. 
Sftcn cffterDi Denne tit> ot 

ftct> aiffuer aatfaya* fy* tøW*' 
om De £(;rifwe tnaa beaiere aen< 
fuar aff SrolDquinDciv fom # 
felia er« €atané ?<enertnDer/ 
TxiM fra faartelia fiae/fcuaD t>< 
©uDfri)(tiae ffulle mene Orø tøfc 
te 6pørfn»aaJ. 

3ro(DauutDcré atnfttat (Mk 
itfe anDerleDré atetéaff De ©uD» 
frøetføc / enD fom Sicffuelnté »fe 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I <2>m tBme matt/ 

ftrotfenoemjfø. ©er for tørfaa 
mange fom &ofi>c £l?r<ftum for 
twté Sfteftere/ oe tie nt>e J>annem 
rort»erté #<£rre/ at^affite 
tøtøgrttø&<D t« afe Det fom forø J 
mer aff Den furene @atan. ?ftr 
møen fatiD f lene f o herrer/ mav 
De ere f)in anDen fmoD. ^ Urt D 
famfiwD/ føer Vaulué/ fcafftier 
Suifit met Sftørtf rt i JpuotUM 
tantmrifmé temt offuer eené 
met 55r lial f etter ^ttaD Deel haff* 
uer t>ett fom froer met Den t>an* 
f rot ©erfor effterD* at aKe @uD* 
førttøc tw <Daa6en &affue for* 
Nrøeffuelen/ oe f?ané©tw 
mnøerv t>a er Det ttart / at De fom 
enten fiafftte ^<ffurt ffø m ZvoU r * 
WSJ^MiØ^ oc Dijrcfel*! I 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

i QiomUlbiMiealU. 

fer/eller fcegcrc oenfuar aff ? rolD* 
quint>er/ t>e forfaøc gljriftum/ 
juilcfen t>e tyaflue forit t <Daa* 
ben / oe tøotøe fi$ til ©iefluelené 
^rtøcn/ fjuilefen te tilforn met 
alle f?an» atfmmger fcafffce ajf« 
(agt i ©aabeit. 

#er imoD tf ente t>e fer/ ot |t* 
geÆrolDduinoer fige tit fatit>f)et>. 
Oer fuarer ieg faa til. ©c maa 
l«re fant>&et> aff gcen&en/ fom 
6eglere at wre §an$ ©ifeiple. 
©et er »el tmtørtften tilflect 
©ieff uelen at ftge fanttøeD / at 
fjant* maa fttrøefe fm l'øgn met 
fanDl)et> ftcetøen frtgDt/oc at Ijano 
*met hemmeligt fufg fant> giøre^ 
ItøOfalM£f)rifW£ei)r. Sften Den ; m 
%l DiDe fom frater ^tit)/ at * 
1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

I Om ©ub« Hmm/ 

3<ffuc r ^anD ew>cr ør forg^t 

[<rrørfK(attcforSKenmflfrt/at 
fyMt met Ufttm* forfør« ficm, 

mm fra (But> t>to fraageoe nm < 
fer/ paa Det &ani> fano fat^c / or 
tøføruarentø t>ttpwr»;cfV fan 
mm. ©<r for om Ztofoquto 
bet /Jorn ete ©afaité Stairrfo. 
fcr/røc <nt> t>oDertfl>ai fønttø.: 
eaaffar Doø t>rø fom gafltørr fin 
tf fcriffoitom flov ffy tertøgrn, 
. fuar <rfc ant>f rk&fé cnt> fom 
Wné egett røff/t>c& fcittøfco hanO 

k ^uorfor/tJrttDufj^/tfrft«, 
Éi 
(lllt 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 6om tttøttiDiøotlt to. m tøj 

Njjfttnl feé fuare for mtø: 2lt £esrcit 
eberg ®ub ( ftøer fcanb ) Mb« 
frffte ct>er/ at Det tønb* bliffue 
aabenbare / om i elff« @ub aff 
Jaantflfe #lerte/oc aff gantffe perl/ 
Heiler «). 6aa laDer nu ©uD 
faaDant flfe/ at Det fanb bliffue j 
aabenbarlføt ( Hen £ &rf fine £to 
cfe/ butl^e Der retfrøtte ©uD/, 
De fiaDelfø beuareOuDé OrD.I 
©er for ffulle nrt tfiDe / at Det er 
it tøfl tegen/at De ere affalDne fra! 
@uD/ fom enten atfpøre SrolD* 
qutoDer om noajt/ eller laDe fig 
beueae aff Dertø aøcf Urp eller roe« 
Dféforbertøtrufel. formå« 
neriea alle ©uDtf Størn/ at De 
frøtte (Bub allene/fcen^e »eb &an* 
nem allene/ fo rlaDe ftgpaa frané i 

É pr 

fe 

SPIS li 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
— 


# 

Wttfmvot gifi uc ()4\mem aUent 

&dfcr ai m $uat> n>/ flfuUe t paa 
fXNføøtø/ oc trørciVgomc/ ent>j 
M ftaUe/ atfpfae Qteffuelenél 
ttttlt/øtfxQUntaabaff tern. 

Om t>cn (5titte. 

1 @if«e /Tag @utø tiU 
Mfeet/ at ter tomme atfMwl 
fotataelfetiVetben. VeeVen 
ben/ faer tørtftué/for forarael* 
f • £uor mt £an& aiffutt ttf,, 
rien&c/ artrr cr intet forø gør 
mere flabe/ enbbefiote/ røana* 
foIDføt or atffctfføe forarørfør f 
Vetten. tyi fcuatførøfjcfofi m 
ff føfrnDtiitø at ft>i <cfc røftj 
atfn $ti> funfte »anfcrf t 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
itu rttté m / fctt «r off til førarøelftf 
t^Urt forøtwcr off tilatMftfit cl øpcrpaa. SJi«n orø forarg 
i talté cn antxn f«t>. 

@utø§erwt>f. 
£n part twt> @ut> tilfor«/ ot 

.- Jftwr. 

<gn part wci> @ut> tilfor«/ ot 
rimtølttf Drt fcfe <ntølfø / men met for« 
ijforiHot&øctrtlfaar. 

/ mmWto ^tattc. tw t>D< ^«acr 
if#ilfepffutt(ii)tf tt aff afl tøt tuefcra« 
tø ffl f|MfMtifø&<D/ om ©utø 9?aat>< 

|t>fé foraatPtiføg ot forfftcMfettt s 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
2 I 


tet t ufø< ftff/ om to ont>tø forfflit. , 
telft/ forø fettt ffø fortrctxføt 
røio&£uatia>Irørø. 
; ©t trøøforø ©tlt>t><et>ttf<| 
forti oc t5« Derø cttoclfø/dfcr tW 
oflfaar/i* erc aforftø twmftM 
»ge/ forø to tor forøme aff 6atw 

af ©ud twp f »forti / o< t>« ento 
Kø ' ( Ikv Dtoti Dtffaar to tøm 
opfiantoffe/ ©tit> e«j> t,^,, J 

t>il t tito % at te Itffumte ot odto 
Ir alk tøm/ @u& wcD t«for« or 
o« ftttolfø at alle te forø tro <?rø 
awlio/ ot Uiffut mattige til 
i ntoti / Mk Uiffm faitø / grød 
*«t> tfffornof MctiDcffø/ atatø 
forø &«rTueøetifJrft% ftf cntotv, 

røfteuig Mi I* n 

tø 
p 

tm 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

jMH »t. ©om tfl$(i)8fs alle. 

X>e ting fom @ut> tilforn t>ee&/ 
oc t»H irfc enoelfø/ men met for« 
orfc oc otifaar / te rrc omffifftcli« 
jge/ fomoet&ano Hnaat nogfc 
»itf Htm fjoloié / ot&atio tcre 
vil naar t>et ttføtar <cfc fcetøré 
l^ttgofc Sat>cft><f/ at alle $<ttié 
j$ørn ftøKc bltffuc arffutnøc til 
ftattéøotø/ mm met Dette viU 
mav/ at t>e (Me t>ere fmtniem 
Ifyoføc. £)er for tt fom tøoiøe 
c«/ De 6fforøm< arffuen/ men De 
I fom Uiffm ttaracfføei pertéfor* 
jtreoelfø&et) / »octøcfø frø^rff* 
!um. 

SKm fot> f«/ roi »<((< forttdrc 
i t>et te met ørempef. ©ut> t>i( icf'e 
nogen €5ønt>crtøtyt>. jj. 
lOt ©ud ti( at atttfftoWfefføfr 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
f% 3 • uuiMffwnf, '; 


m 
tuenfce fptoct ffcille førftaau .... 
©MW t>iUic / fom irf e er tnDeltø/ 
uif ta met fororD ørMfoar, 
. .^r fom (But) *nt>e(fø <tfe Diioe 
| rogen (gp&erté Død/ fca type 
Der ingen/ Of Der fom &an& ent>e< 
Itøtntøe atn«e|?u([eH(ffuefaU< 
ge/ ta tøeffue a«e fa(føe. 9tø er 
Pet aa6en6ar / at mange tyd > øf 
mange bliffne fcfe falføe. £tø 
for ffulfe tøfle £>rl> (@ul» tø( tø 
gen <5i;nperté pftø/ Oe / (BuD 
»il at alle Sftenniffc ffWe b!# 
nc faltøe) forftøatømet Mfaar. 
SbJ @nt> tøf / røetfaa ffef at »il* 
friarit ^olofé/oc fymt tø( itfe/per 
fem »ntaorit fif e $ø(tøg. (£>er 
for (tøe fom banø entølig vil I 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
vV &om MKiMOie alk. tj. 

cn ^twoere ftøl leffue/ fcerfom 
f?an& omucnDer fig fra frø onte 
wø : ftirt vil (jano cnDcisg/ at ctt 
69ttt>ere f?ai t# / cer fem fyme 
icfc emtKnocr (Id- 3 H< ttmaoe 
ffat røant) oc tømme om anbre 
faa&atme fpjrocf. 0( faa fee mi/ 
at Sftenrøifené ealføfoeb eraf< 
belfé met fororD oc tølfaar/efftcr 
(Bubø©ccret oc enbelføe beflu* 
telfe: J£uo fom froer (?ant>ffal 
blifliicfalfø/ S5ien&uo forø tefe 
troer/ fcanb ffal forbflmrøtø. 

©er for naar manD faa fam< 
ler oc bt finter : @tio »l( at alle 
Sniffe fftille bli|Tue falt'ae. ©er 
for bHfiue oc alle Sfteniffe faltge. 
3tcrø / (BuD etl røgen @irøt>ertø 
gerforforopmmférøqett jjjj 

K— — 2 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) uittov(fftcttmtU$. S&iDDoff 
t>ct©ut> t>« imt trtlfaar ot for«' 
ort> / f ano røant> irf c bcjltitte no> 
øm cnoelig ttørrtntøø. @<w 
ffal forti tøt forø faare øaar f 
wflc STrørnnc m r r/ forftoatø faa/ 
£Vr forø *>iff aarit &ofofé/ oa t>tt 
©ul> <tt Det fftt( ffc. £>er for Ug* 
ger oc <prop§ctctt tøtte tølfaar 
&og ( om (j<wt> omucntør fig) 
■paufoé toofrøffucr ot Uge faa 
tictee »ilfoar/ forøer/ 2(tfomtrø 
til ©atttyecé bffient»clfr. 9?u 
ere Difte «né Mfttar/ Zmn/ 
§©atn>&et>*fcftent>#/ et Orø* 
tienMfe. 

m Wumt) ieg uV ftuorlettø 

«»or genpart t>no/Iaer fig for t>ct* 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ©em NtøiuDis atti 24. i $1 

■ ti te ^rgumcttr. ©eføe/atbeite orb/ i femern) icfe at tyntøtié M fcuert Sto 
niffc/ men til fcuer ^tat (blåne 
SHemilffene/ oebe fcaanltøe fee< 
fpaatte bem fom anberlebtø for* 
ftaabet. faa bf fftiete l»e. 
©er "Paulus fcaffbe fagb / at 
hanb ttilbe / Der ffulbe (Ife $øoer j 
for alle SffletttilfTe/ba fetter &ant> 
flrnreffter/ $or Æonaerot alle 
forø ere i nogen gppcruføfc 
©er for/ftøebe/ftøl bet orb/2llle/ 
ifcøre til fcuer etatiblant SJtøt* 
ttlffene/ot (cfe til Ijuert Sftetwlffe 
l fønberltøljeb. ©ernie beflufc 
tiing er baabe tøiob paull orb/ 
øt imob&atté mening, bør 
bet fafi deller faa at beflutttø. a co:>:p 3 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i m paulun m at Der fint ftec Stø 
ncr for atte Sfténntffc. 2>er for 
©il fcanD otfaa for gonger, Ot 
fcanD tagDe Det« tAV for konger : 
SorDt at mefien atte gonger paa 
Den tt'D/ ot De fom t>aare ffftfeDe 
< »togen SpperiigtjeD/forfufce^ 
poftlene/ oe tagDe t>tøD paa atfor/ 
(jtnDre Cuangetø fremganger 
fortuttDeDe &itofvt)tti$e / om Dej 
otfaa ffutoe 6eDe for konger / ot 
Derfé egne forføtgere.'Derté tmt» 
at ttø&eD retter 'Panltté/ i Det at! 
fcariD fetter Der (>oé / §or $on< 
ger ett. ©er foruDen omfløDer 
ot 'pauttré Derté mening Uatiu 
ge/ 1 Det f)anD fetter Denne grimD 
etter aarfag tit Det £anD fcafftter Wm 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
flt Qom titøttiof s alk. * *• 

SJfcglerc imellem ©tit> ocSfteti'j 
tiiffene/fom er Det 3ftemtl|fe3efué 
(tørlfhré/ fom aaff ffø felff &ro 
til it ©enløfnmast>«rt> for alle. 
#er glør 'Paultté tri> aatDen/ 
Det øffuerfle/ mtDDelfie/ oc n«Der> 
fie, #Dt Den øffmrrflc grat) fetter 
IjanD^uD/ ttDlDetimlDDelfjefefc 
ter &anD SKcøfcrett (jtørtfmm 
met fit ©enløjeljfé to*rD/ fom 
taltin Metii fa/ M««hu Æotm 
merf;iDtll mig alle i fom arbet)De 
ct ere befucireDe/iea. tril t> eDe r<mege 
cDcr. 3«m/ 3(ø(r<cfofwmn(ti 
atfalDeDeretferDføe/ men^n* 
Dere til ■pemtenlj. 3tfm/3ea er 
f omen at falføgiøre Detfomt>aar 
fortabt. %) »aar »et aamlfe 
mcffiffeltøe (Tett fortabt/ g)tr for i 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
1 

OmfSaotvum*/ 

røm øano at gføre Det a(tfammen 
Cf paulun føer/ ©etl 
er en t>OT tale/ or U t>j;rt vamatl 
Ort>/ at 3< #$rfl u$ c r fem. 
mm tilSerOen/ at giøre 6øn0e> 
w Mtøe. Or Petrus føer : ©ut> 
er fangmøD/g/ øf t>« id( at nogen 
ftøftøf/fue førtaJt/ menanameri 
atfe til Iptnitmt}. i. A> W.Støj 

forn nogen fi)nt>er/ t>a fiaffue n>il 
ai SaJfmanD fcøé SaDeren 3«§ 
fum g&rifmm Den ret fcrWge/ een 
jamme er en forlfgelfe for t>ore| 
ftmcer / t>øg tø< for uore af fene / 
mcnforoengant|fe#er&ené: fm 
t>er meen (>ant>. SKet t# orO 

or fenten(?er|øroimrt>m gawffe! 
Orlliøe et riff* o/fucr ecn& 

IS^!U2«5£riNw^^ r Patttøé/ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) S. 
#] ©om tilbinds Alle i«. 
røjt'I 

fotwti 
lefc SUienn jff cné ©tater /roen al 
lt$}enmffe/oc feer &en til £ &rij« 
befaling/ Mir« i pet ftofte : ©aar 
&cn < fcen øantffe QØerOe n / oe pre« 
loicf er €uangelu«n for atte £rea< 
tur/ #uo fom troer ot bliffuer 
tøbt/ fjano ffal bliffue falla / roen 
fcuo fom <cf<r troer fcano ffal fer« 

Døtnmté. 3^9 <wf flt n0: 
gener faa tr-blu/at &aut> t>et> alle 
£reatur/ H felter forflaa alle 
Sfteunifftø ©tater / ent> ljuert 
Sftenniffe i tør. <Der for n)uo 
Du eft/ føDt it Sftenntffe / t>a t>i£>/ 
at ou eft i tallft met Oetn/ for fyull« 
tfeSKegleren atør forWn/ot fcaff- 
uer betatttfit ©enløfelfté w>. 
@aa befluterfegcaaloelté/ a t De 
font neete ©uoé Yfaafce at t iføtit< m S2W 

m 
ftomttaffdrnw' W icWo/or Dom om Den Qtofffefato cUc ffeff. Ma6 cc 
fflmpaaw t>t (unbetil in 
ttt ø(ø« Denne fla« ftwtwn/ 

8?/? Mfr 6* 

øtør fommc far ttf t>ati*re / w Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m il 

Mi 
»I 
6»m nlfeiuws ulk. 17*' 

nem tøfler/ faaatlerttaloelféitv 
tetftaar Der tøiot>. #erttfleaaeDe 
otfaa tioøle trempel aff ©f rfff< 
ten/ omfwtlefettrtftønDerKa&eD 
effter (juer anDre trtlU tøanDle/ at 
pf funDe raaDførc De (frcfceltøe 
@amufttia&eDer. 

£uaD ffnHe ft)i fuare fjer til i 
3l(t Dette førfnarerwr meenmg/ 
faa langt er Det fra / at De t ffulDe 
omf t øDe (jenDe : 5J?cn paa det at 
Dette t>ié GeDre fanD forfiaaté / 
t>flU ftrt i ftytft ut/é anfee<pauh 
ri^fhttcitg/fytUtfcit n>( nu offte &aff* 
ue omfatte / fom er : ©uf tørt at 
alle SRe nmffe ffnHe blfffue fait« 
ge/ ot fee om Den t>J>cUtcfer no< 
Qajt aff alt Det fom Dffie opregne. 
ffiuDttuV fiaer i?anD/ at aUe 

StøimføføtUc bUffm faligt/ et 
tomme til @<wDl)eDé btdmMfe 
fyt t>ifrr "Paultté oflf &m mu 
forø ide et enfcelfø/ ttøn Mtaav 
mm met mm ot forord fymb 
»jjcfojf Den mMi& fag fom rr 
alle ynetmm* ealtø&eD/£røiD 
trtfer t>ct m(ot)f i/t)«& fcrøfcftt røant> 
f ant> forøme til t>w aife/ forø «•/ 
©andetø 6eftmt>clfc. for 

t>il^anD6aaD« ttt^n/pfter/ <ilfe 
S??emn(fø @aitøf)ei>./o( t>« 
mlDDeltt rtl Dcrøte ente/ forø «• 
ean^fCé m<c ftmfcffaff or 6« 
fi«it»flfe/ Ctt«*/?rom 
(?itat>fom&cli>fi ©ut> øt/tetm 
. &a«D nltiorlfø/Of f)uatfomfielD(i 
ean& t>tt/t»rf t>ff fønfc afuorltø. riff 


eet 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m 
tium er fommc ©øDfcné toft til 
Otm/ oe fommc irifffcné (urt tit 
iiffuic/ Det f ommcr alDeltø offucr 
f ens røet tJ or mening. ©i»D »il 
at Pc fom cre <£twngcIio tyDigc / 
ihiilc biifi ue falige/ mm at or tø 
ii)0(ac (Julie forDømmtø. 6aa 
ftøl nianD Derfor gifte ffilfmif* 
imellem DenenDe/ fom er eu tingé 
egen/ oe Den fom fommcr anoen 
ft cos fra. ©et 'Paulué forDi [fe 
aer at (fuangelium er fommc 
©øDfené imt/ Det ftfrer irfc tii 
Æuangelu rgaunDe / men tit Den 
fom lommer anDenfieDø fra/ fom 
'er flff røenmffcnéffylD/oc icfe 
aff Q5im raatv fom ©il at all« 
SHenWfullc &li|fue falige. ©er 
for alte De fom forfage De miDDeJ/ sis 


m H Øm ©bos Wuaoe/ 

^uflcf« aff£<me(ett cre oriXtiereDc 
t>eD ©uD$ aflerttf jifie forput! (WD 
fyuHdm ttg< fem ©uD alting rege. 
rer/ ør fører fcuert $m ttl ftø ettDc 
ør tnaa(/faa befficfer (janD ot ttitD* 
Del/w D fciultfe mane fat* foiitme 
ttfDeticttDe/ øtt>Dett&in(tfctiMtiD 
fcfeftttiDnaaetiDett) De forDerff* 
utø/ or fcafftte fcCff (fyfD Der »Di. 

Sften ttu Mie n>< fømme «I 
PauttOrDtgett. ©uD »tf at alle 
SRcmtttø ffuKc buffue faltge / or 
fomme til <3attD(>eDé 6eftenDelfe» 
Ætere (tg ttifg/fcuaD t>Ddutfer 
<pattlttéf}eraff Det forø *>orgetø 
part opregne e £r Ker tefc t Mttett 
»etøe&ageugljeD < £rDerfrfefør< 
fe« £r Der trfe ttøttellelfe ot for* 
gfaarfrmtig? jføDelucfte Itfe alt 

fint 
ni » 
lidt; 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Km i mm 6om ulbiMie alle. * »• 

Dette I ©ut>6 tnllte r @anDeltø i 
Dfffeatffillføe Ort> forfiaatø Den 
farøme M eiUtø (JaDtøfceD ot 
ft>om|ttffteltø&eD. £)erfornaar 
0<mt> nceff tier MUe n/ wd &utf tf en 
&a»D til falføgiøre aUc Sftennf' 
(¥€/l>a giffuer fcanD trtftenDe/baa> 
De at Det er ftatté forfet at fa(tø> 
giørc alle / ot at fcanD fcaffuer DD> 
uafot Dem fem tymb vil fattagtø« 
re/ or f oraarDnft Dem til Det eutøc 
(tff/ Dog faa/om t>«f aartt f)olt>té. 
©aa fcaffuer Du forti &er ©uDé 
t>tt(te / DDi &uiltf en t)arté wlbe&a 
aeltø&eD/ forfet/ tfutellelfe ot for< 
aarDnina mDe&oJDtø: £)u&aflf' 
uer fiAUHumi Det er / om fcuiltfe 
ØuD Dette Dit / fom er/ a«e SJtøt' 
nfffe: ^MfiaffuerenDervfomer Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

I 1 m f r/fom jeg fa^te/ ttf t en&cltø mn 
»nfcrør / ta fmtr PauOré mtctø # 
i ft fe^M « *>«faarlt/t>el> huitø 

fotø bcpentolfe / mtttbuMta 

Jff< fftrffe biiffiu fa(tøe/ tffttt 
Hpé Waabté fotietuife/ {omaUe 
ulbmbié/ t>a ^afftier fcanD ct 
mm t? m . Mm naar t*» 
ualt* (wnt) fcem ? §ør rtrt> #<r< 
tré ørutrtuof 6(eff tøøtvftøc font 
øaoDoc tøffuer ftffbntttffl fcerø. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) II tø te« 

Sam MtfctøWs alle. ja 

fyfci, Zfy &ant> fcaffttfr tftualM 
off »W t»ctv i fjuiltf en &ant» elffte 
off. 8K<n ft>< txiare <rfe tO før 
en& QSerfcen bfeff f¥ abt/ #uorle< 
fcté fcajfurr ^attt> t>a t>^ua(0i ofF ^ 
©ud fotoer t»rt font tefe er/ Uge 
fomt>ctt>aarc/'^oi».4. (fffterfri 
£>an& tilforn twt> alting før rnt> 
te flfe/ or art fet font ffe flfal/ er for 
fcannent tilført nterc n* ruc rcnfctø 
rni> te tins font n>if« utet tørc 
#»;rn/ cr€ n«rucrfnfc(é for off. 
©c r for en&og t»i 6ftffue fcet ttø 
uafoc naar tøf tro/©og allføfltd 
følé ©ut> at ^affue røualtøoff 
før cnO #ert>«té arunfcuol brtff 
laafct / cfftcrW $ant> aff cufø&cD 
fcaffuer tilforn fat at tetu ffulDc 
(ft. Sft<n <9g> Hl 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Sften fcuor for forome ftafé at 
wrc trtuatøe / fomme forffuonc 
I før ent> <8ert>ené grutiDuoI 6(e(fj 
jlaaot/ er tøfl«! faø ttøen Denne. 
|@ui> fom t>eet> tilforn aftoetfoml 
Iff e ffal / fcano &affiter tilforn feet 
t>e tim fm f(c ftøUe/fom doa fafr 
tic ber^eane fager / fcuor aff oet| 
femmer/ at &ant>t>tø fin ^oruioe 
~ Det ttøtrøtfefiay øuorDant, 
Sftennifftø fint)/ fctiorDan 
?ro/ fcuorDan tetté »am 
ileorDe/ £uorfor&mffal 
bhtfuetøualDt/ oc Denne forffut. 
©uD (jaffuer fcfe forffiit fit §o(cf 
fom (janb (jaffuer tilforn t)<(l / 
fym.ii. ©eter/&anD&affuert>D< 
uaiDt fitføbf / fcutftfit ftanD trt< 
forti t>f(?e. ftuftaffuer 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) (toti 

afttvtfn 

ti 
il. 

NrH 

)ifm[ 
øom titetootø ane. j ( . 

forn (Ker forfeet/ltf e Dem fom 
wDgoDe (Bfernfnaer/ men Dem 
fom t>eD ®uDé 9tøaDe ffulDe føgc 
efter @a(tøl)eD. itøe fom 
©uD &affuerbeflutt<ta((e$}en'. 
nifh tmDer etmDen/faa t>« &ant> 
oe mtffunDe % offuer alU/ fom 
paulué eftmer/ ^o«» n. @uD 
flutteDe alt mø tmDer »atttro/ paa 
Det (>anD trtlDe forbarme off< 
uer aue. @t rerfer ftfe wfje tu 
ff øtfe fiø Jtøe røt t>t> til atte/baaDe 
Det om gfylDen eUer »antroeti/ 
oc Det om WaaDeti? ©aa t«Diu, 
Dfé nu ftaaDen tXfieftø al(e røet* 
røfle, ©erforwfte @uD oc ttø 
forn alle Dem fomWaaDeti ffulDe 
aname. £«rereøpetruéflaru'« [ , 
fø c/ ^ff"' »e(fen ffeer effter ©uDi 

UK 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) >*A3 r sy 

$at>eré #oru«></ i.<P<f. r. 2&l! 
for f aloer fcano 3øtøn</ fwn| 
allcucatte t>aarc atfprctfce / ttø 
ualto effter ©ut> §aOcré §oruiot. j 
£uao t>il Dante* anoft / Bpbt. i. 
ocr fcano fiøcr i @ut> tot>ita(Dc øffj 
i&aroierø. 3tø»/@ittfor<Mrtø 
ncreto off formeoclfi 3« f«t» (jtørfc 
(Juni: cnD at ^anD cffter fm §orul. 
Dc fcaffuer matot oc ftraartnut] 
oerøtilliffult fom tro paa$f>ti 
fium. Ot AugSiinui ifør : ©cr | 
for foraaroncr ©uD/ fortø&ano 
oect> tilfor« fcuoroant oct (lal 6l# 
| tic : 5Dcr (ror ftaer ot ^poftelcn:, 
©c fom ^ano tilfor« toiftc/ oern! 
fcaffucr &a»o ot foraaronft. m 
\guWmu» ftger ot cn anoen ftcD 
cno&anDffaDteofp oa trtfiti 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) hrtø 


Øemrilfciuc/saltc. jt. 

r)ant> aff off tilforn / or t>W tøn 
faitim e ftorultø ftøialtø ^atto off/ 
tør r}tinMcfc cn& itu tøaffec (tabt 
jti^loff. gaa er ferW ©utré §orui* 

fijopuellelfe ot foraai Dning ffccr. 
WwjJ fiaofefiiø Itøe f<t<t rnc t 

ihk"/H®wtø kfalntøfj/ foritrrdfrr or 
fttifapWtuftL ©tilt bc faUv alle / <tt tø 
Iflfttlle tøre (^Dt^r tro/ £anl> M 
J fttjc r a Ile/ at tø ff ulk faa oc nptø 
1 

tøt tø idi ffttlk tøt forfømme oc 
fortatø. fOrrmfl er tør ingen 
perfonerø anfeelfe r)os (Bift.^ø«: 

ww/itFS 2 - ^ r er tot« MM IWaitf30#jS| 
S åtørot@rrfcr.^w.io. ?r)l©ut>f ' 

S (iil cr « né mot> f m M d( 
rj '^ceng: ^ialttøt fotngaater / i/m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
<Pm ©Mes ttaaoe/ 

fcaffner altiD Iføe een* ^atnr. 
'Ser for kfttiffm G$m %u\ 
ferotø&eo / at toere Det (om alting 
liae ot retferoeltø trttøeler. #er 
til fcører oe ©utré @øné SRatiN 
ooraé annammelfe. ?f?i $ant> er 
cer for met 9?aturené famfnno 
Meffuenalle SHennijfc Ug / paa 
Det at ttaar frøno t>aar tøeffum 
alftø »or SSroOer/ føot aflf al(l$ 
t?or §at>er 2(Dam/flfult>e toere alle 
ttertø ©alføaiørere fora &araiero| 
met ?roen annamme. 

Sften&uaogløre ttoreSftoo- 
ftanttere fcer / t>e fora Mfputcrc 
imoD ©utté UiaDe oer alle titølm 
©e fette fmoo ojff <Paull 
Xorj. @eer fiere 33røDre| 
tfleOergf attv per ereiefemanøe 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) &om til&iubtt alk. 
$tfe paa i'egomens vcgtic / We 
mange iMoige/ ide mange Sri* 
baamc faltcDc / Sften f>uaD font 
Daarligt er for ^erDen/Dct t>Dnal« 
De@uD/ atfcanDwtbe bcffemme 
M "Sife/Ot ©uD «DualD< Det fom 
ffrøbeltgtcr forkerten/ atfjanD 
tnlDe beffeme Det ftercfe/ £>t ©uD 
cMialDc n?a Delt for Vttttn / et 
Det forattrDe / or Det fom intet er / 
at fjant) t>ilD< til intet gtøre Det 
font nøgit er/ %\ta Det at intetpj 
ÆløD ffal rofe fig for fcanem. -^cr 
fuarer ieg faa til : "Paulué lærer 
aabenbarlig met tt|fe CrD tuenDe 
(tyde/ jwilrft DerfraDfefte wr 
Mening, ©et ene er/ at ©uDø 
gafJuerét>anbiug/fomer/ for« 
Drifl elfe paa fin egen tPifoom/D«! 


Om (Stubs Vlaavt/ 

rooé rommer) et aarfhø til man* 
flré fcttafielfe/ct tcfc ©utø raao/ 
gin t>fl (tigen eøntwtø ©øø. 
©rt 2ln&rtcr/ at t>n;Mmrøcf 
Slant* tv fom ide forfat* Og P<tø 
Dartø emvifoom/Mbeelktbct* 
ftø!?rt>' mm WD^rcrørfgftrtfto 
&olt>< fta trt ©ud adette / 1 e ete 
tøualD*/ pa« tot at te mie toft 
Mi @nt>a(tøie/ ctieteiftfau. 
jVet før tøv manbitte at fee ben 

Ml Tarcarum tabulas/ efat ttogett 

llMhfé fortiøt>rø()rt>/ naar Der 
y fcattoltø om QSotieuVlfcn/ stien alf. 
gene arte fcuørtøtø Dcrfé #icrc<r 
gjc< fino exe ffidebe/fom fette a(( to 
SK? @<»«0&ctø fortrøflmng paa 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) UlÉi 

m S 

■M faan 

øom titbttt><* alk« 34 

fcaffue vtøiaitø for ■Scrtøné tø> 
g»)«t>r lf«/c( tøt fortø tøt ffulDc faa 
tø/fytibtø ^anD l)affuerfcettil» 
forti. @aa re gcrte fwcW t>Mtdlef# 
f«i aff ©tttø §01 uttø/ t>c5> &uilc< 
fen &ant> aff beg>)ntølf<n fcaffucr 
tilforn tffi/ baatø tøm fora (Tul< 
te tro/ oc tøm fom (futte 6((ffut 
vantro. 

85lflt rør 9<«part poloer enfc 
nu vtt>/ ot f after off .mob Ken fem 
tai$ aff Qpofttenté ©terningers 
)?.£ap.t. paa fjuiltfen tø fette tø« 
rtø tøntørligfte fortrøffning ttø 
rié fag. ©c trotø/ ftger £tuaft 
faa mange fom vaare forfftrf cpf 
til tøt euige Ifff. £>er for/ftge tø/ 
iwiare tøtrfeforjltrfetø tUtøtcim 
ge lifffomirf« trotø. §S3 
lu i i (Dm ©uds 

tern}. !Ort er <t gammelt Oro : 

Urcumflaima Script** illuminat du 

©eter/toomfientøaeMi 
foar forflare @fr<ffw. @aa 
igwuer forW De ømffc nWge øft 
faar < Denne ftø / aff fcuilrfc D fn , 
mfmtmf} er tagen/ norf/bmt^, 
ften&e/ &nat> fcenW* mening er. 

t>enne fmtm%/ ©e trone/ 
faa mange fom trøare forfftrfct* 
,t«t>et enige tt/f: fetttø mioD 3& 

fcrutø t>«Dfarelfe/fom6aareaff* 
tønt> t>e&/ at @attg&e& bltff 1 
nmgene t«6nt>en fenmMfi Ipm 
U PreWrfen/ ot meent e at Sfteflto 
aé w &ané Mgferntøger tør&e 
™fem felff attene til / fom l>e i>erh 
B f oaare forffitfe&e trttet 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m m 
lp 

MM 

ndf 

eemMlljiaWsaU«. «• 

ot trfc til groningen«, ©cnnt 
t\ rardfc triffucr £u«té tilbag« 
mrt propfjrtcné sfotuebprtv fom 
^auo tutførcr/ om ^cfctittigmiøl 
faiB/oc ©uw <ftaai>( font aUc ttø 

(figcrfjano) for #ct>n<na<ne / at 
du ffalt t>er<mto ®a(tø(>«t> mrøl 
>rt>cnø enDr. SJfct t# £>rt> 
qiftucr "Properten tiltidtot/ at 
gføfi fcaftuer forjttefit ^>et>tiittgc* 
ne tit Om euføc ©dli$«&/ mrt 
faa ffel at De annamme -£ei>mtt/ 
ejenté litré/ txter/omfcetropaa 
(førtfmm fom <r $<rtonø imé. 
#<r frtter $an& tø ris trempel 
aff 21 ntiodjim &os fom t>aarc aff 
£(&nmg<n<. @aa tr ferW mc* 
nfttgw paa benne fentenf?: @aa 
s ; 7' i Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


(Dm ®ut>5 VlMDt/ 

mange føm troDe/ Mate forfør. 
feDe til Det enige uff : £cDninge< 
ne troDe/ fom manD maa fee paa 
Demaff Stotfocføcn : £>er for ere 
VtWnøt førflitfeDe til Deteuige 
Bflf. @aa bruger nu £ueaé Dette 
orD/ forfftrfe eller foraarDinere/ 
at &anD »if fette ©nDé aarDen oc 
(«cf cm #eDningentø falD / imoD 

^5S?S ^f«"^ fon 
at SKefTiaé oe fané t>efgfernfn< 

fler femme intet .peDnittgene t>et>. 

Om Denne aarfcen øt ffitf ta< 
(er oc 'Pautøg t«t>< \6. r)uør 
&anD fiset/ at £uangelii &erøme< 
ug&eD er effter Den enige ®ubé 
aatlmtøa ellet Jefatøing aafien* 
oarit/ paa Det at aiie £eDninge 
ifitølieiYre^roenfyDige. ©er for 
MB 

É 


til ti 

tø 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
■få Som tilfcmW« alle. )« 

er Pet Pen enige ©uP6 føraarD* 
ningot befalning/ ataKe -^tp* 
ninge ffulle tro ^uangelic. ■pntf* 
tfe fora irfe Derfor tro / P« fonPe 
imoo ©uPé foraarPning t>Daff 
Derté egen førtrePedg&eP/ ot for* 
atte i)am befalning. Kaartelig 
fagot / 2waé t>il intet anPit <np 
Paulus Per ftger/ S^m io. ©er 
er intet forffel ibfane 3øPer ot 
©refer/ ?&i Pe fcaffne allefam* 
men en -£>erre/ fora er rig offuer 
a((e fora paafalPc f?atmem/ Zfy 
at & uo fem tølper paa #<£0irené 
ftaffn/ &anP ffal bliffne falig. 
£)er for Pet ftttaé beqneramelig 
til oette fpørfraaaf/ om r)uilcfit 
(>er tøanPIfé/' befwter Je/inguiuge, 
nerum / ttt er om fo, uert Sftenniift ■ 

i 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
ibtmt alle ftoitf / t>ec fortieofcet 
t>or genpart mretteltøW fingM 
^ecierum/tct er/rtl (mer fiat tblant| 

alle orgumento conuerfionul 

per contrapofitionem , /cilicet pro:,»< 
\fitionis de /insults Jpecierum , Offl 

tøttfrfit &er mtet fcanWié. 
' uørletøé futile Det t>erc muelføf [ 
Jft £wa£ fftiloe imot> (tønftli 
fe&/miot> •prøp&etrrnré £rempel/j 
fmoD Slpoftleotø or alle ©utré 
Zie nrrtø fettuane/forcømme alle/ 
Iføe forø De uaare forffut>ne/ oer 
t><D c« eller to^pault oc s $arna. 
tøfProeWtfett/ frfeHeffue (trajr| 
orauenoei Cmuenwé eø (om- 
me fnarere /oc fomme fetiere/fom< 
me ettge/ ot fomme gamle/ ent> 09' Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
0«mt(K»vM«aH<. tr. 

um rør cnD De bleffuc omuenbec 
Thi t>il kg femme (tf t>ct fom 
be mbtørc. ©er for frøc De /tro* 
be tv fere/ fom irfc tøaarc forfad c 
or rtl bcecufge uff. ©eitcgiff. 
ucr irg tf r I mat(/ om bc( citer ø ret« 
| (((tø førftøaté. dc f a(Dté for« 
iffitf ebc eller itf e forfflefebe/ />ro/>w 
«w / for Der rjgttber (tg faa/ 
•£>utfcf it bog øaffucr fin egen fag 
$orbt be fom (ro ftatø at toere for* 
(Rrfeoc (il bc( cuige ftjf/ for ben 
fft)lt> at be (ro. Zty be f ormebelft 
^rocnanname gfjrtft um / fom 
giffucrbe(cuføettff. S52cnDefom 
\ id c (ro/ ftgté a( (dfe fcerc f orlticf e 
;be(«bc(cti(gcltff/ forbcnfft)lbat 
jbeftftrro/ ?r)t be f)affue Ingen 
S??cg(erc/ ftortø Hge fom 3tøa i 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
tonsfotUtMfc Mbiutté alle/ faa 
(?affuer &un orfaa fine ©ilfoar. 
tyi faa figcr £<S3rc n : £uo fem 
trorr ot bd/fite r bfibt , &am> ffal 
tøffue falia / SKcn fcuo fom tø c, 
trofr^ant>ffa(for^m«. £anl>L 
fiaerMffla£«f.i ? . ©rrfomfitfefi 
orore cDcr / tø ffttKc < al(e % faa« 
Mtifømtne. Zil te Romere i bet 
J4£ap.ftaar faa flfre fltøc Æfere 
fwtetffue itte ben tnet ten $2ate 
for tøc-é føa> ££rif?né er bflb. 
item/ forftyrre iett ak* 
nitter for SJjaD ff»;fD @aa fatiD 
mi pro fom troer/ot for &uté ffylb 
Støftø* erbøb/ omfoinme/ter 
Wnb laber ftø forarge et for 
tofter Sroen/^i @ U tø aiernma 
^ror gt;rrté^ao W in . Sftentuert |M 

■Ni 

in 

te 1 m. 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

3c mtltøinof sulte. faittf" imot 6Iiffuer Dm faltø font (roer/ 
met faa fM &ant> be^olOer ?rorn (Butté øtøtmtø bftflfttcr t>M 
fcannem tøftofantf ft:@aa fatiO 
forti Det fclff fammc SJ^cmiiffc 
jbm trocr / baafce fortylmmté ot 
t)ort>e faltø. ftortyimmtø/ om 
fjanfefotfafter^roem 5U?tnt>or* 
t»c falfø/ om ^atio bctøotøer Zmn 
inM fin Uffé cnDr. t»ennc 
cr ©utté aa r twmg ot fflcfelfc/Uct* 
feer bané ©ctret ot enCcUgc bc* 
flutnmg/at guofomfptofi txr tro« 
cr / ot tøffucr txiracMø < ^rotn 
til fit Uffémtx/ ffol t>ort»c fattg : 
Sftcn fcuo fom frf e troer/ eller fa(> 
t>er fra Srøeti for (tø røt>/ føl 
bliffue fortabt. 

røert GtrtlcrVtt t>er cr ot faføfé 

il 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

I 

V«* 
■fl trtuiafot/ oc&uorfaare/ DettMe 
rcmarlfgereaff ©tøfften (*re. 
§ørft ffal mattD Dette t>tt>e/ at 
/;/<<?/«, t>Duatøt/ Det cr fefe P«r«. 
upkm (fom manD taler t ©folen) j 
fem ot nogle orangelig mene^men 

nomen habitus Jéu form* bttrmt 'u inl 
anima bominis credentis. <Q(t er/j 

faa&att en ting oe t>anKg&et> / forø 
met ffit oe fang øffuelfe er bt tom 
mit/ oe fcenger M Det Stontfftg , 
Biæl/fom troer. 2&<paa@reW 
fft fcifoté Det tefe WuAey^©. t>&J 
uellttv men *««a«tb; / Det er DDnalt/ 
retfFaffen/ retfinWg/ pur ot reen/ i 
tøDentøeflerf. | 

A^4«Å.2o.Kgn^^mimerigté 
9«ge eeo en #offconDe/ fom letM 
Qtrbcg&rrc i fin ffføtgaarD: 3Ren f mk (Cl II 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
VW 

fa ,-JwTf. 

tøm 

•KU 
B 

eom MfttøMs alk. j s . 

Der Drt bicff afften/ jinoré en part 
aff Sfrbrøtørnc facfttcnimcligc / 
ot lat>e fifl tiftøe rart #of bonDenø 
aøtøwlue/ btflenDe &anø «>for* 
rimte Dctøfermnay et btfaa at De 
fcaffue fotet forffylbtt / men at &e 
aliene aff #ofbont>enø runt>i?et> 
^affuc faatt røn : £n part øffuer* 
uei;e eller twrferc De riø fottlenu 
(te/ ot ere ide met Uertø U)dc til 
frety/ ram fmtrreraiofr ^øfbpra 
Pen. £ffter Denne Ifønclfe/ ftger 
$r>ijflué: mange ere falleDe/ 
ram faa ere wnwlDe: (BiffnmDiø 
tilflenDe at De 2lrbei;Dere fømtrø/ 
oc giffue ffø enDer £ofTbønDenø 
Villiam malte/ yflmttfm 
murre / oc berømme ftg aff Derlø 
t>æt Pffyftv ere eanartfge ot ønøe. 

I 1 i 
(grøft HH 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 
Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Om ©nos nattot/ 

#erapeflnttté/ at Octi fem aff 
^roen tiener (BnDroetft »Dmi;gt 
£(erte/ fcanDerrøuaJDt. $fcn 
Den føtn for fin afernfngg v#rfig< 
IjcD oc forttenifte fregierer (fin/ 
j?anD er panartig oc ont>. 

Mattb.zi. u§nté fymmttigié 
9?føe t>eD en Æonge fom gtorDefin 
@øné 33røltøp/Ot Der fcanD gfrt 
inD at befee @#fierne t 35r»llupé 
■fhiftt/ faa £anD en fom itfe &aff< 
De $&rt)(tøpé f tøDer paa/ot fagDe 
«( fcaffeim^en/fcuorleDié fomftu 
| fcer inD / et fcaffner Dog lefe ^riH« 
|(upg ftøDer paa < €flfter Denne 
£fgnelfé jetter fysxxtn oefaa i 
Slange ere f alleDc / men faa ere 
»DnatDe/ Ot lærer Der met/ at De 
<rej)Dna(p( / fbtn fraffue %>t$U 


fopé ftøoer/men t>e erc »anarttøe 
fom piffe ftøper ftfc fcaffur. 91u 
fant> tKffc 33r#tøpé f(«t>er rø 
anMt t>ere/tnt> (førlfii ftetferoig* 
&et>/ tyxMm M formeoelfi ?ro# 
cn iføre off/ Ot £el(iaøiørelfen 
fcuiltfen tt>i iføre off / naartøfrre 
fdctiføt>t>c i>et> oen £elltø2(antv 
Deter/itnøtfeflnff. ©aa fol, 
fctø fort>< oen aff £f)tf(io at øere 
ttøuaiot / «)uo fem rrtfinoeltø cr 
£uange(fo tyoiay t>rf er/ ten fem 
troer paa gfpiff nm/ ot aff 'Srp* 
en/faa meait mnelføt erfi>eite 
fictø ffrøbelijtøeo/ øt t>et fotti 
gaat er/ot 6(if tier fearattfø i 2ro< 
en ot tøotø&et* (not« cnoen. 2&i 
om nogen affalDer igen fra ?ro* 
en/t>a er £<mt> icfe (etigcr ecualDt/ 
'_ t/ ttlllÉ*Él ' *1> 


WUj 

i Sften bliftuer twnarttø oc onD/ 
inDtil tøanD omuenDer ftø tøm t>cD 
pcnttcmj. 2tt>am oc (E ua De t>a* 
rt vDua(Dc/oc Dog mpff e Dc fan?e* 
dø Den ^elliøSlanD/ oc blcffuc 
ifylWøc DnDer Dm cuige weDc/ 
&u((tf m De oc gaffet bleffuft mm 
Der om De itfc baffoe ontumt fuj. 
OauiD vaar VDualDt - Doømtø'te 
fcanD o( Difleliø Den fyUfåtoM 
oc bleflf ftylDiø t>nDcr Den eutøe dk» 
dc / tnDtfl &anD omumDc ftø (øen, 
1Daiiluéftøcr2.7»Møf.2. 3*øitøer 

altinø for De »DualDté ffylD / paa 
Det De t tmDc oc faa fa( (øfceD. ©er 
met øtffucr &anD wtn mil tiltkm 
De/ at De ttDualDc funDe otfaa for 
argtéocforførté. ©erførftøer 
oc Pmtlutf en anDen fteD/ om Dem II nki Bi tt 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
fir &om ti\bwx>is alk. 4 1 * 

fom tro / t>et er / om Dc ttøuatfce i 
$uo fom ftaatv&anfc fee t>cl til at 
(?atiD tefe falDer. Oc #g»rcn 
føer/#uo fombtiffuer twaettg 
mtøil enfcen / (jant> (lal bltfftic fa* 
Hg. Oettlt>e9vom: ji. £>mt>u 
bliffuer i goD&eDen/ eileré bliffuer 
Du afffmggen. @aa ffat forfct 

irfctOOr ttøUetldfe føgté t Tarcarum 

tabulis/M er/ i nogen fføffne eller 
fornøfcenfjei)/ roen i ^uert SKen* 
nffffé @amu(ttigf)eD / fcutftfen 
naar f)an& troer/oc aff ?roen bo 
gi>nDer ft tit>t kflfmt / Da Uge fom 
fcanD er retferDtg / faa er f)ant> oc 
»Duatøt. fcer er en fag ttt-tfø 
uellelfen oe til retferbiggiørelfen. 
?J)i 3of)anneé ftger at oe bltflfue 
@u&é53ørnfom tro/ fcttor met 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m 
m <Pm (PiiJa Hmm i 

&ant> giffuer timenoe / at tø fora 
fro/m røtwltø/ efrtertø tør er m 
tet mil paa ar &ubé 5$ørn c tøt 
er £&ri(W (emmer ) ere to mal 
tø. fjanD fcaffuer røuatøi 
eff i (jtørifio/ fi^Arj. d« er/ fcanD 
^affuer ttøuatøt tøm/om tro pm 

£)er for fføe fi>m tvi ide tro for 
|M ttrt fcaffue ørrir ©uité SSørit 
( $f tt>i fttart oretøtté 3*ørn før 
enoroirrotø) SHen forbi itu twj 
fåftøt fienotø n>< for ©uosQSørti . 
" £rc tt>i©ut>$ 33øm formejeift 
Srorn til gførffføm/faa ere «>i ot 
Wiwtøe I g&rifro. ©er for tro 
\vi irfe fceller forD< fcanD tilforn 
feifle aff off/ oeforttrt ©aarerø' 
f guajtø/ men for&i roitro / tø t i&ft nm 5 s\Ȏ .tø 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) É 
Qott? tilb'uDi« alk. 42, 

j«tr frant« vift aff off ttlforn/ et at 
| rtt off at wre »DttalDe tå Kfftitt, 

Itø ^affue ft>t fcørt (mtttfr Der 
iere ot faiE>ré ttønaloe / attoerfce 
font tro. 9tø»il(ett?i fee (forfor 
Af (om tro Mtié Wualto 
f?er aff paarøfottø De font tro/6aa< 
De om Q3utø ftaaDe / ot om Deri«? 
<£mbeDe ot ijpperiføOeD. gørtf 
f alDtø forW De fora tro/ ot ftgté at 
wre tfcualDe/ tt>i fcuiltf e ©uD til* 
forn wfte før #erDené grunDuol 
j bkff laafcatpeffttlDe tro/Dent&ajf* 
[luer fcattD aff %aDett ttøuctlDt t. 
s ! £tofto ttt Dt t enige Uff ot @a( tg> y 
>(>eb/ ot befriet Dent fra ben emae^j 
rtOftootSortørømelfe. ©ernrftf 
_| falDié t>e wttalDe for tot ftølMrtr 
^DeeremtafffMDe fra tottøgtitof 

li " !~ ! Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
1 1 i« II S 

1 ifi 

fe I lføe$erDen/ WfrlDe fra <D<cffie 
nté fclfifaff/ De e re twnDne al ®uD 
mer ?røeité 2lanD / fctttirfcn Dt 
»aare frafRiDe formeoeift <gijii< 
Den/at De ere bleffne icf e aU<mft< 
alle Dcrié ©tolDbrøDre/ fom frø? 
te ©uD aff £rwn i Dette Mff : mtp 
oefaa alle @uDfri)rtige ©laHré ec 
De allfrfyffifte dn$Uéi fymmt 
(en/ forø ftorltøe atøDtø aff fenne 
wr ©amfunD wet Dem/faa at t>< 
atøDié i £imelm offner en @»>n» 
DerefomomnenDerftay oe fcolDer 
fig til Derté felffaff/at De tiljamcn 
funDe prlfe ©nD t all £ujg!>eD. 
£><tte ftlffaff met De ttmalDe faU 
Dtøen&elligÆirtfe/førø ukUt t. 
ot f t>or Strø artige ftcffrtfful?/ 
jttpere fofgeiré frrofunp. 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m 
ØOltt ti'biut>is ølle. 43. 

aflf (følle n>i paamittPfé/'flt ft>i met 
taefnemeltøe -£)(erter beffenfce ot 
prifi* 'éui>* naaoe < ^t^r<fto/at rot 
ffofe vort leflrnit faa / fom (Bufcé 
^dm fane fømme / <ttft>t t>ette 
off/ at tef e aflf ©fefTuelené / 
ISerDeiréec twrteafc Æiøtté fufø/ 
fom De mad nemelføe/ (lulle falbe 
fra faatan iDcffalidfjet). 

9?u t>flle n>i ligne tuenfce fpørf 
maal MI fa minen imot> tøuer an 
tre. £>et§f5r(Jeer/ om n>i tro 
for ten ffnio at tøf tre ttøualoe i 
©etSIntøt/ omttJiereDerforfefc 
ualt>e/forPin>itro? 

2lt beiae ot ftøofeff e Det førtfe/ 
fom er / at wt tro forW wi ere tfo> 
tialoe/ t>et fen&er off fcen til Ze »o. 
/ til oe gtoiffc oe Dertø effter 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


Om ©u^5 iføtøe/ 

rommere. SflenatbeiaeDetaw 
tøf fom er/ at mi tro/ Der for ere| 
mi ODualDe / Det fenDer off ben m j 
wofen ot "pi opjwteme/til £ljri< 
flum ot SfpofUciK/ c« er/ til tø 
OrD fom er aabenbartt i i>ropL 
ternié et SlpofWentøarrmt. Itei 
om ©utø t)«(ic ftøl mane alltm« 
ifteDømrøeaf, OrDlt. 
[ €retøicfe6eggeWf|e6cfTmi 
iltøger fanDe. 2ft erettøualDe, 
tø- for tro mi : Ot mi tro/Der foi 
tre mi t>DualDe. ftøllc tot 
paamittttø om Det ff ilfmiø/fom erj 
Imellem De tuenDe flag fornøDenj 
&eD ot WføeD/ fom falDltf 

conjequentii ty conjecjuenti*.. 
Necefiiras con/equentis er/tiaar tIO* gi 
Ir IfllCJi 

p 

*>;i 

tam 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) »fe* 
urlig dier orDenlig or fraffrfg 
fag. ©er for naar nogen frø 
cn(? $affuer en forgangm&e fag/ 
m enDeltg faaDattt røretfer/ Da 
oc $un formførn/ oe er trivelige 
ter Denne fornøDentøeD oe tnø* 
(jes> fom f al&tø twjequmtk / fem 
Bennefcmen(?:3 morgen flfaf ©o* 
cn opgaa : fyxn er fornam oe 
tfi aff conjequentii fornøDentøeD/ 
id £tm fcaffuer enfag fom er for* 
pøm I eller enDeftg giffuer Denne 
toOretning/ forø er / Den naturtføe 
aarten oe ff irf/ fom er 6e/I«dt aff 
@uD. 

Necefiita* confaumtU alfenf fle 

r/om nogft er Der ftffger effeer aff 
fanDtt/oeereifielfge. ©ontDef* 
>g ffriffuer / Der for ftaffuer li«: tf' 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
II femtal IB mm &em tildiuDfs ølle 4;. 

eff utønié. @aa er nu Dtnne 
Ttopofmon ot fenteni?/ 3e 0 troer/ 
fornøDm ot tøiff/ itfe aff ©uDé 
SorniDe / lige font Den ff ulDe toere 
en fag (jet til (t&i ©utté f orulDe er 
itfe en fag ttt Pet font &*nDer) 
men &un er fornøDen ot t# lige 
font Det Der atørfé ffal/be/Iutitf aff 
Det Der tilforn afort er. 

9?ut>il tea fuarettf Det frøn* 
ferte ©ppSrfntaai faa : at baaDe 
6efTutninaer ere fanDrrøe ot for« 
nøDeit. ©en ftlrfle : ere «D< 
ualDe / Der for tro f»i / neafitatt 

confequentU/ Det ttf aff fomØDcn« 

&eD font tøføer aff it anDit Der rtl* 
font effterøiffutø. Sften Den an* 
Den: ^Dltro/ Der for ere tøfDD« 

UaiDe/ ntetfiitate confequentii/ aff 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 2É& ' fwrnncr aff t uf organs noc f raflf« 

oan m tfcmntøø. gførrøu* 
tøulttøi n>i t>e& ?t ec n b< fatte/ -a 
Jf 11 rwe «;cltøe tttøta tø e * 
Wr for fri t»MtrlfMS til iiffmt. 
tør cflww at alt tot (mm 

wm. ©. #atré ton ttybei* 
ftatfefict ti<trltiti)amemtvto& 
m ? i tot §Mt> aiW førIM møi 
Itm to wualto a fottntoUaem 
Ur Mto/me t Mflfe Otb: J^tio fowl 
trwr paa ejSnmn^anb fcaffucr 
Jet eti^elfff QttUdit ^ørcr afktte m Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Il 'itm\ 
m 6om titfiubis alle. 4«. 

tror r paa @pnnen fjanP ff al tete 
f*f df tiit / men (Butø wePe bltff. 
iierofltttr$amtrm/ £)ettc tøører 
tilfcm De onDe til. @aa rrr for« 
N oc fotn tro/ ttøualPe. ?tøi itøe 
om Pc allcne e re paa t>ct>en til 
IlgtøcO/ faaffulle peer alieoc 
wmne t>ct euføc Ifft*. STZcn Pc 
om uf e tro/ Pr rrr ouPe/ ttøi pr eit 
M>en / Prr for blfffuc Pc »ti« 
fcer @uP£ ^rcDr/ oc foroømmfs 
il c ufø pilte. £)ct tømme Oil Pen 
rre $fjriftti£/f Pet fjanP faer. 
cr #«xn oc 6anPf;ct> oc 
Wt. -fjuor for Mguitimu vti 
tyrifti ■perfon flaer: #flm ftfc 
arct><lD/Pa cr fra Støjen: ©ilta. 
cte btfui$ié/ Pa cr feg ©attP&eP : 
mtirrePpV Pacr fra £»ffut't. i 
I H IS 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Om ©nos Vlaave/ 

aa (faitn fmi min ^SroDcr/j 
taøe Det twrc Dm gaiigijtDé i'iff* 
atfer/ Da ffal ingen (form funDe| 
bortføre Dia aff ©alig&eDfen$i 
Hf n/©u (lait oc ingen famfunD 
^affuc met De egenftnDige/fo wt>ti* j 
Der (HnDé foraarDincringi* eiierj 
førfftøriffe fim / enten forføromt 
Denne ernfti t>e» t&atMffut W»j 
naiD øc faiig / eller leffue trygge*] 
(ig/oc fm\);te ftg met en falfTSrc 
i Her De øptfugis i fcrtutfel jfé fuel 
i De* De Drø.iwic/ at (BuDé TtøaDc 
f>øter icfun til nogle Difle oc fad/ 
ccfommer .Dem intet t>eD. 

Sftcri naar nogen er nu ttøi 
ualDi/Da giffaté oc Der met ti(ften»| 
De/ at (;anD cr øt faa føraarDinerit 
oc forffttf it før ^erDené grttnDuøf i bu 
Ni Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Øom ulbiutie alle 47. 

tleffagt. #uorrtl i SK Æaarf«/ 
ot til aren. Sfti faa lærer 'Paii« 
Itré s. Der i?atit> frøer s ©c 
fom @5uD tilforn tnfk/ Dem fjaff* 
tier tyatiD oe beff iefit / at DeftulDe 
wre f)ané @øné Q3illeDe lige / 
paa bet l?ant> ffal toere Den gørfte< 
fpDDe ibtant mange ^3røDre. 
@tøD ( fviii f'alDer Det fom iefe«r/ 
at Det (fat wre ) fjaffuer forfficfu 
fine til alf Det/ fom ffnlDe wDerfa- 
riét £f>rifto/ at De ffulDc t>orDe 
tymncm lige / baaDe i jtefit ot 
tfltren : ©og faa / at (janD ffal 
|[ toere Den npperfie ibl<mt¥>t$bt<< 
» niiiki wc/ f«a toel i $aa\ fit at liDe / fom 
I i «r en/Det er/ toDi ftaarfené frutt] 
t bet omme. 
i« 
■ 
r 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

HP 
lo/ tfl at forring Wéftaa&f 
forø alle tttøtøDté / crø Den , paat» 
terøagrre/ fy«. 9 . Om en paafr 
temaøere fcaffuer itfe mart rø at 
gtøre it $ar til ctre/ oe tt antut til 
t>an*r*/ aff ft ftycf e leer : ©et 
flaDfeffer aa6enbarlføt »or frø 
nfog. Sften paa t>et n>i funoe 
retteø forflaa Denne £tønrlfé/Do 

JfttUe tt>i mttdtClpri/oUomi V^tm 
SLonopotrtt fimilitudints ita accipettå 
yt in omnibus partibtu quet conferui 
furfat copamtio -.Jedtantum fpettat 
dum eft, emus gratin fiint addi^\ 

©et w manO bør irfe faa at ført 
fjaa £fgnelfer/ at Der ffa( fife fø» 
txmlfe t>Df alle ftørfc fom fcøiDté 
imoo (røer anDre : Sften manD] 
ffa( allene at te Det/ for ftueé fft Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) cm lit! 

»Hil] 
tesi 

I MIR! 4 ecm filt itttxs alle. 4 s. pil 

£ign#r m infcfpr&e. $1^1 
,?«#"•■'« pøcr: ft'gwlffr paa fcuap* 

' wlcggfé a|f fcerté omfff nfcføe t>ji4 
par. ^raacr frct foroi aa&wf 
roafftgt a(f orørif ftccé omftt nttø 
før Mfaar foté ^auton?/ at fjer 
mttié atlmeintøi) ftucr antw/ 
røntø? matt ttf ar wit>f rtn>rfe fmÆL 
$tøitw <fc 9?}f nmfftné ftfaaftesf 
mm fim @wt> nnot>. 3tft ffaf 
ferffifr tønne gføttdft ©fjoere wv 
tøf hf tø/ fom manb fanC fee m 
Ikfm.is. tønor Dcmte £føndfe rr, 
totaøew ©<r trifcr ©ud / atoct| 
[ftaar f $airé ^aan&/at funt>e for« 1 
Sømme fit Oro$ gorartere/ or at B 
funtø falføaj'Øre De farnrne/ naar 
W øtmtmtø fta ' faa (etteltg font 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) mi enpaattemagerefanD gførcftrø 
tav/ ot gtøre Dem omtøfen/ fbro 
tre tagne afffamme leer. 

Sften Det "pauOré fetter tør 
(joff/ om t>e far tt( t>an«re/ ot U\ 
tav til cere/om Vtfttné vtøatm*] 
fyerti$eb(métar/ Det fotftaatél 
wfaa aff 3ererøia. Zty faa figcrj 
Prøp&etenfremt>e(té; Stater 
fom Det foltf ømucntør fig fra fitif 
onDflfaff/imoD (urt lcf en teg §afft« 
fa(lt> t>a ffa( mig ot angre o« ti n 
tø«fe/fom ieg tenefce atgiøre Dem. 
Ot liDet Der effter : ©er fom t>et 
Solcf giør tlDc for mine Øijen/ at 
te itfe (90c min røft / Da ffal mtø 
■ oc angre Det got»e fom ieg (offucoe 
atgiøreDem. #erafferoet 

m 
m 

m lu 
% 
til« 

fol 
fe Saa6en6arc/ fm^erer^reoené/P 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) isn C«5i *4 6om for/forn! fyrtøj 

ir tf«! lottyuøDerer tJana-rené 
|erDetHt>auDelige. SJienom. 
nem frøer #£rren tøojf £^</r $ 
Om feø faaDe til Den røauDelføe /! 
| Du fifalf ttiffeu'øc Dø / ot f)anD om< 
uenDer fia. fra fin« ^nDer/ fca 
|M tøanD øiffir (før lefftie oc icfc ty.] 
3tem/ 1>€« ttrøuDelføtø @i;nt> ffai 
icf c ffaDe tøannem / paa tytildcn 
time &ant> oitmcttf rr (tø fra fin i 
foguDeit$et>. 3tem/ieøt)ilitiaenj 
©t;nt>e rté DØD / men at (?ant> ffaf 
omuenDr ftafra fm onDetw)/ ot! 
lejfue 'Panltré flger 2. Trøwr. 2. i 
1 # M it flort Jpué ere f ar / fomme Jj 
jtil otre/ fomme til twnctre/ ®<rm foro nogen mt renfer ftø ftøjg 
faa&ant §øfrf/ fcant> Wtffwcr itjj 
far oelltøaiort til arre. ©etmeli 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

i ir 
Stør røtfdfe jfccr ttfc tfcen fortwbelft 
£&rtfH$lo^ t>c» &u«tf it De ofltø 
uerff md tø font retteø omuenod 

fø. ©<r for tøatfe font cn@»tø 
twc/tt)uor flent&anotKttfanD/ 
ontumDcr (tg/ 6a tøifftter $ant> 
mff itvcmxvfé et wtetétwiti 
ctvté et $5atmfyttttøtbé fat / 
2i& fem tuert tmov / Dm font cr 
«rené oc &arm&imfø&f Dens tw\ 
twwr &ant> mer Mtfc oc turøaffl 
fitør ffø t @t;nt>c n/ øtør tøtoo fin 
@amuftttø&rt>/ forf nfJcr Sroen/ 
cc Mffuc r wemé oc t>an«renø] 
far/font tør ffaar£^«%, ©«i 

9?ctf<rt>tøe fatto tef« (effuc naar 
&ant> fønorr. ©cr for bltjfucr 

&aiiDt>reDen$oct>an«Kns'far. 
Ej #frt?cntféoc Dette for t ©etj 
■ 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m 
pta 

ØomtitøittDisalle. 50. 

\fiaatidt i nogens MU eller tø 
w/ men i @ut>é forbarmelfe. 
piffe Ortré omftenWge trtlfaar 
til intet øre benne genfigelfe font 
De £eraff opforøge. Ity "paulun 
fcanDlcr imooDerø/ fomaff Derté 
ti we!H egen 2terWg&et> øt ©ferningeré 
fotttenrøe fitøte effter ealtgbrt. 
Zty §cml> indfører en alrøinDelfg 
l'«rt>om aff it fønoerligt d rem* 
pel/fømfrwt>Mt>efaaftge: l'ige 
fom Den Sørffctøtfctø rettigbtø 
gajfue/ Øaar ttfef3faatét>ilue/ 
lom aff fin f føt>e uge aflfett bolt me< 
t yi rca ff£fawenDafffoanø$3ro&er 
, gjg 3aeob : itf e «M <£faué løben/font 
ftf gginet fin tøtttø trøroffylb Moebe* 
vguege fin 5aoety at banb ffttloe 
rrp itøffne frannem Den SfaftttøWé 
rett/$et>/ SJtøiDett fcéngeraff 
©utréforfet/ fora Ijaffoe t>t>ttafDr 
3<wo&/ at fcatft ffulDe t>eret>en 
følrffeføfcoe/ o( £affo< forffttt 
€fau/(rfc fra ealtø&ftv roen fra 
oen §?Srficføt>t»;é rettfø&et>/ t»w 
oet enffte 3f<wté &ané §dDeré 
#tré. eaa er for&i t>e nne 
ntøam paa pauu Oro. ©et 
ftaat ide i nogen mantø tHUk é 
(er tø&eti/eff termer: ?&tÆiø| 
tit fora t>il oprette fm egen 9fefr 
fertøg&etv&et forfader (tg paa fin 
egen t>«rt>ig&e&/ ocfmegfernm' 
geré tæroffijfo : røen pet ftaar 
§oé fymwm fora t>(( oe løber efr 
ter Sroen til jorfetteJfeit. £)eit< 
nc ?ro effterW $tm flenoer fin Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Ø«rti tdbrtrtXs alle. ;i. 

uerfortlent£)øDen/ DaførfoDer 
htm ftø pa« ©$Dé røfortfente 
«arm&lerttøf)fD / øt SWeølerené 
3<£fu Srørlfii fortienffie/ otwD 
^atié tøt»føl)eD / fom IjenDe tilrea* 
nté/ bllffuer fyutt retferDfø, 056* 
fVtfffuer ide 'pauhté 6aatv t>il< 
lien ot løbtt/ t>rr (janD (tyr G*/** . ; 
5- 1 løbe wl ( Det er/ effter 'Srøen 
til gorfett elfen. Den ell i(De 
oe løber ilDe / fom tit oe løber efF» 
ter fin rørMgfyft oc e^en txjert?^ 
ff»)lo/ lige fom éfau) fctio forfcin* 
DreDe (Der at f ide tøDDe @anb< 
fjeD i ?<l Dc £ebreer i Det jt. 
Møer 2lpofte(en t ItøDer off løbe 
formeDelf? ?aalmøDial)eD / (Den 
ffr<i> fom o(T er beJHtf it. Ot < Det 
i« fenDebreff til De Oforfnt : i Det 9. 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
<t>m©oes VlMDt/ 

»apit : £ø6er nu foa/ at i fonbc 
faa fat Der paa. @føcr oc fcfe 
£<mfué om fifl ftlfi / 3eg tøfl* 

OmfltøKlfctt paamfote^tw 

<&lm it @atram«ttr fom w 
mrtiteat ftiøtfmé røeé øf Iijt> 
froføe affftmté/ mm otfaa at 
nta«& ffufoc feter u/t> paa ©utø! 
Jarm^frttfl^/ Strofe føl 
g&rifa/ fertmMfi fcue* $loø 
fom flftilDr tøgøtø/te tøffue rett'i 
f«t>c «ff oertø ©øn&er: §ørmr*j 
Mfl &uté 9?rtffrt>ifl&et> to blcft 
utftrtferWflc: SormeMfi&uré 
Sfantt t>< Ueffue fyUtøwtic. for* 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Som «!£>(«»(» ft 

øptønMfm fra pc gtøfe til pet 
faltøe ot roføe ttff. @aa anna* 
nu Pc p* forDf/ oc ftnøe p«i forloff* 
ucoe Støriftum/ufc tffttt jfyøfc 
fmé Uiic ot lø6en/ men t>cO 2ro< 
rn allcnc ( ^urtcfcn t* føomnu 
aff ten 'preWtfctt om tøn fortet* 
te 6«o/ t>W fcufltfcnprø ^rtha 
Sfatit- eaar frafftfø ) at (?a«P 
fftiføtwrr PtrtøSorftøcrt/ 9?<t< 
ftrpføa/prcre/ •ftøttaøtdrcK ot 
©rnløfer c/ flfe*w; 1 1, ©ai fam< 
nu mentøa fcaffntr ot »or Saab/ 
fora ot tr it ©atramrtitc om Por,_ 
forening mt t $&rf Øø/øm t>or afF'II 
føtifc aff knoerne t>rt> $$ritøBS 

/ om t)or 9{rtf< rWaaførdfc 
wp £ané tyM$ep/øm wvhtlltø 
gtørcfø formePrffi (jané 2Jantvot 

I » 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Om ©uD5 t7«a0e/ 

»or ©entøfntng t>c£> fcatré frafft / 
at f)trø fig rofer/ ffal rofc ftg i] 
•£gDfren. %» : <5. r. Cor. i. 

@aa befiente forDi t>e fom! 
fjtro/ot De fcafFue intet fortient/j 
»fcen ©ø&eit oe forfcømmelfett/ 
SKett t>e berømme fta aff (jtørrfty 
t>«rt>ffyfo allene/Oe/ fom tiø £re»f 
aturi £&rtffo/ tencfe at føre (t 
ni)t £effmt. ^r}i faa fiaar Der 
ffreffuit Ephe. 2. 3 crebleffne fa* 
ttae aflf 9?aat>e ( t fcet i ere frit* 
fra 6øttt> et st)fet^et>/oc begaffue* 
De met 9vetfertøgf)et> oc (jerlfø&efc) 
førmefcelft ?roett (t>eD r)uilcfen i 
aname t>cn fom fjaffuer f or fyuerff« 
uit et»er 9?etfert>fø&et> oe @altø 
(jefc) ot fceticfe aff efcer felflf/ ©et 
cr @tøtré gaffue/ irfe aff aferntø« ké 3 1% 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) pi 

#p 

ar /tø 
tø* 

ført«! 

3 røfl 

M 

m ©om tilbitiots <sll<. 

aer/ paa Det møen ffa( rofefig: 
Ify wi ere&anégreatur (Støbte t 
£&rifto 3<£fu til goDe gierntøger' 
til &u«efe@ubforbereDDecft/ at 
ljhtlDct>anDrefDcm. £>c Dette 
er Det fom 'Paulué i Det 9- £aplt. 
ttt De J'iomere/ttDaff Sftofe a»Den 
93ogté ??.$ap. Drlffuer faa tøart 
paa imoD De (tolte 3#>er/ fom be* 
r ørømeDe Dem aff Dertø ftfetøUge 
forDeel/ at De »aare fomne aff 
(jewge $or#lDre/ oe Derfé rørDfø 
§eD ot rørDffylD, ^wtlcten kg 
ernaaDlg/ flger^GKXren/ Den er 
leg tiaaDfg/ot fcuilcfen teg forbar* 
mer mig offuer/ Den forbarmer 
leg mtg offuer / ©om fcanD t»tlDe 
faa ftge : SOette er Den ®2)Dø 
eD/ eller WaaDe ot QJarim MM; 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m 
fyittttøto/ (jutfrfm ©ut> prlfer 
forSftofe/ fora er/ ae ^anD t>t>en 
SJtørølffctié fortiende / ot t>t>e» 
all tertø t>*rt>f#tøanf«lfe /tr 
ttaaofay ot forbarmer ffø offuerj 
fculltfe fcant) øtf, %i t>il ^nD ! 
t>ew ttaaofø ot for&armc fløeff/ 
ter flt CrD/ oflftter oett fora e r fat* , 
tfø/ ot fora ^ffiicr it fdnoerfmifitj 
£<erte/ ot frøtter for Ban* 
Ori>/ 6d. £>er for føer 
^^rtfiu^fora er flit $at>er£ Soltf 
m M*ttb.n. flommer f)(D til mtø alle 
f fomar&er>t>eøt ere 6efuaareoe/ 
fea&il&eoeraueaiseoer. 

©ette fortlam 'Pattltté met 
C>erltøe <£? erapel %» 9. gør etitv 
ftaer &ano/ QJørtiene / £fau ot 
3atob/ tøeffue føt>t>e / ot But rrf cn II Ilt 

v i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Kil 
Øcm MIb<»Di6 alle. 54. 

fcaffoe gjort gaat (iler ont/ paa 
tø at (Butté forfrt ffttlDe bliflfue 
beff anDigt effter toMtcUclfcti / icfe 
a|f giemingcré f er tienifr c roen a(f 
tymé Jlam fom falleDe/ Da bUff 
oer fagt faa til %<bmam/ Den 
ftørfieffaltlcne DenminDfie. £D» 
a|f Dette trempel er Den fenteni? 
tagen fom fiaar w«, k ^aaj 
mange font (jannem annamcDc/ 
Dem gaff fcanD matt/ atUiffuc 
©uDtf børn/ De fom tro paa fyanél 
ttaff n/fnt Kff e fom icfe ere ffSDDe aff 
bloD/ot eo deller afff iøDé t>tllie/e» 
heiler aff SftanDé trtllie/ men aff 
©uD. X)er for »ille nrt otfaa met j 
Denne fentenl? fort iare Detteerem 
pel/fom paulué inDfører. ©an 

fffau intet til at bc 1 

Mi ISSs 

»i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

tomme tolføndftwat &ant> mat 
fm affilet) / Det er/ aflf fceflføe 
ftorætørfé ot 9?e6etrøe 
eotD: #atté §atwé 3faaté 
tøDettørtfUfe aaffne&c Oamietn 
w fwet/ t>el> {»uilcf en fjant* f;o(t 
meft af? <£(hn / fom Dm ter t>aar 
Sen førfleføot/ ot t>aar fjanntm 
^^JiitjftcKtjrrc for &an<$3atf ffylo/ 
fe-lfot gftf omfring efter forfmaaoe 
[pi 3ac 06 : 3rfe ftmoe ^effer mantøi 
»iliie/ Det er/ Øané UajltlW 
" giernmger/fwftfe f>ant> forfot> ftg |paa/ øcmct$tif(ffc Oanoofitter 
' piet ftn Prober i mange maafce/ 
I forljuerfiue f?atmem t>elftgnelfen/l 
iat l>ant> fftiloe ^øi>re attié enl>| 
Ift)atté33rot>er3afOD. ^uifaael 
®l2(te5ulré forfet ffufce blijfuc 6*' 

£ I Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 5 
'»Ni km 

4 2 
6om»It><ut>i6«Hf. 

fianbiQttfittimtikifcti. 
I 9flrø3aco6é ot €f<wé<fø 
cmpel ffal i faa rnaaoe lemptø ct 

accommodtm £tø tfl SfpofKfctté 

mcntøa/ ©om fjant) t>«D< faa fi 
øf. ©en tønoerlføe §ortettelff 
fom 3aro& fcaffDe faart ot itf< 
£fati/ t>aar en §føur ttf t«n 5or> 
tetretfe / fom ftrectet ftø til alk / 
builctm alk fe fom fro fyaffue 
{ faait/C( ide te eantro. ©er for 
fføe fom 3«rob fcaffuer befommft 
ten Sørfreføoelfté refttgf)et> aff 
9?aat>e for forfettelff né ct t>oue 
(dff ité ffyfo/ oe icte dfau/ fom iw 
aen forierreffe fcaffoe : faa faa 
alk t>e fom tw&uié ¥>$mé ta* 
rtgf)et>/ forton forfeftelfe ot tb 
tulklfe ffylo/ fom f?recfer ftø ttf Ih 

in UB III III 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

V. 
alk c^atio øaff Dem matt / fi* 
øer 3o$amte*/at tøtffwe ©utø 
$ørn/ fotn tro paa fcané ftaff«/ 
fcuKcf e font ttf e t re føooe aff blot)/ 
co jetter aff ÆtøtøDtltfe/eo faller 
aff mantø oilUc/ men aff ©uD ) 
øtftfet>e»antro. Ottfaamaa« 
jj|oe bltffner ©nt>é forfet fcjtan* 
ifjOiøt tfftcr fcfcueltøfen / Ute a\UnU 
fitttoi ttn fonDerltae forfettelfe 
fom^ob ftø/ men oefaatoen 
forkttclfe fom firetferfia tilade 
fora tro. ©en famme menina 
fcaffuer oet ot met 3faacé oc 3^ 
ntaetø øempel. 

Sften oet •pautøé (røger {jer 
ttf aff SJtølaetøa 'Prop&ete : 3a* 
eøb elffte tea/ men €fau fcaoeoe 
tea / Det foafftter Denne I 

Is ff Vycrroo 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) eomM!6<wo<8(»!fc. j«, 

jato& or £fau twarc en 5føtir tii 
De tuenDe ffooé goltf/ fomere/ 
3fraclifertie Der ere f omne aff 3a< 
«6 ot 3o«meertie Der ercrømne 
aff^fau, £lne elffte ^atit> ✓ Det 
er/ %&ixm WualDeDem til fit 
eatt tønDerltøe goltf/ a(f &w(cfe 
tyrtftoé ffulDe tøDtø/ ^urtrfen 
wføfernina. $J?afa#té tøeøDer 
De fwacfnemmedge 3atotø eflr* 
terfommere. 2)<ffe/Det er3Du* 
meerne /fcaDeDe (>anD/Det er/&anD 
forøtemDe Dcmoc gitf Dem forbi/ 
at De <cfe i Denne nwaDe ffttfDe 
reanté for ©uDé »DnalDe ot tøm 
Derftge $oIcf : ttfe faa at Der to 
ØtølDe mange Mfffue fadae aff 
Dem 6aaDe / men at manD fftifoe 
oere ttff paa/ aff fruqp ©fat D en 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) f 
ry? i forfoffnefc yntfiMffototffiié , eller anWt fjer afffre 
j!uttø/ent> bttwat Itøe font (Bntté 
gaffuer ereaff 9?aat>e/ oc &enø< 
(tfe aff SHenntftøté t>*rt>fø&et> 
eller fortlenifte / men allen« aff 
fcané 53arml)iMf$et>!«øt>atø/| 
fem ftrfmc ffctté Ort> met ?røen 
annam« : @aa (jaffuer øf 3tø 
Dernté ttrtacfnemmeltgl)et> t>eru 
en aarfaa. til fccrté forfafrelfe. 

#er (?ølt>e &e ent> nn t>et>/ oe f?* 
ae: ©er fiaar fifreffnit ^ow. 9- 

Der font l>et (alf paa t>e *5ørn 
aff3frael bleffuc Iføe fømfanM 
^^affuny faaffttllet>øøt>c offuer^ 
6leffnetøiffuefalføe/!4Deter/ em 
2ø(vtKwatc(t\t>maUiQt' faa 
Ifulle&oa faaaff t>em Uiffue fa« 

I ■ IMI W Wn ■ liri ll lW ^ I il il ■ ■ mm www 
IB.I14 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

NM I nt H 
tøl 

(l Som Mlfcmois alle. 57. 

ge. ©er tfl fua rer leg/ at tømte 
Prop&etem* 6paatøm er fere en 
fug tør t«/ at 3øtørne tøiffne for* 
faffe/ men tøt gfffutéallene&er 
met tilf tentø/at faa ffultø ffe/ eff> 
fertø tørtø forfaflelfe fcaffuerfm 
røn fag/ fom er/at 30tørne t>aa> 
re genftøtoge rnioo ££rif?um/ 
fom Paulus felff flarltøe tører/ 
i tøt (wnD legger tøtt e tf( : #uor 
for i ©er for/ at tø itf e atfpurtø, 
^entø aff Sroen/ men uge fom aff j 
i?oft>ené giernmger. tø (tøt* 
te (»g paa paalø&elfeué ©teen / 
uge fom ffreffuft tfaar : @ee/ teg 
(egger paa(?sbe(faré ©teen i $u 
on/ oe forarge!fenéÆ(fppe/Ot 
(wo fom troer paa (jauwm/Dano 
ffa( tef c 6f iffue tøffemmft, 9fte 

5 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 WVV.^**! 
tiin^ett paa tøfle Ott> cr/af efffer< 
II ri Den frørfrc part tølant 3øDfrnc| 
I forartcDe £$rifmm (paa Imilcf co 
Imo fom trocr / tøttao ^cflcr r)anD 
er 30dc filer «£>e Dntøa, / Da ffal 
fmns r)aa6 tele fla banncm fei;l) 
" a ere 6c aff @5ttD£ retfeiDføe 
©omforfafie. i 
S5fcn 6c fc«c Dem c nDmt fjefifti'. 
jføere fmoD tov metima om (Butø 
9?aaDe fom alle t tlbluDtø. ©ud/ 
.ftøe Dc/ ajpr oet at Sfftcmilffene 
j ft>nt»c/ ©er for d(1 fjanD oc Derté 
l£tøD/ fom er ©tjnDené retferDtøc 
I ftraff . ©iør nu ® uD Det at Sftcn* 
Jmflfcnc tønDe / ljuor met De falDe i 
sjpøpcti oe forDømmelfetv Da fim* 
Oc jrfc 'prop&etetté OrD : 
jpil tog en @t)nt>erié ©ØD : Ot 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

©om tilfcmws a\U. 58« 

"Pauli orD: ® ud t>« at aUe SUien* 
mm flfMUc DHffue faltøe/ forftaatø. 
s, fa(minDelføfjeDømaUc. 3ea fua«l 
rernei; t« Det tørftc ftt;cfe i Dette 
Argument. *Pfalmetté OrD 
ere flare/fcuilefe alle ©uDé 93ørn 
bør at annam/ fom De Der tele 
rtrøgfé f unDe : Der faa tøDc : ©tt 
efl tefe en @uD fem fcaffuer (t>fr 
til ftrøuDeflat »cefeti. ©er wft 
Wwntivtfaa tilforn dtort tøtø 
miflemieKem Det fom@uDetiDe> 
Hø »Den fororD M/ fyuildit ide 
\t anD an&erleDté ffe/ot imellem Det 
* . j fom (BuD tefe enDelfø/ mettmet 

H fororl) * a / & w< tøfc met 
Sfaa fte(/at oilfaarene fom ere laø* 

De Der f?oé/oe De mlDDel fom ere De* 
fftcfePc/ at manD t>eD Pem fanD anr, 
\ = -.' 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Hl Øm ©M58 Wfldoc/ 

f omme til Den rette enoe/ fcolfetø 
oe bruoté : Oe Ijrtno t>rt £>ct icfe 
naar t>tlfaarit oe fororD ftf e §qU 

Sftenoetfom wlntttt/ leg 
ger wr genpart t>mt> paa / at be< 
uife met ©frffftené trtontébyroJ 
£^.14. (iaar Ker tfreffute: Orojj 
en prop&ete er forføret/ oe taler 
nogit fom tøgn er/ l»a (jafiuer teg 
Jp<£2itcn forfftrCt Qanncm/ oe 
fegtrtl ttørecf e mtø £aano offuer 
^annem / oc oprt;tf e fjannem fra 
mtf Solrf 3frad. #er fuarté faa 
til. ©et er trtfi oefaft/ at©uD 
itfeftraffer oetf)an&l?afftierfelff 
gf ort : ©et er oe ttifi / at @no t>t( 
togen 6imt>. ©er for eflfterW 
©tit) ftraffer fcenne 'Prop&etfé 

kt 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
mk- fflp 


Øem f ilbiUOiS Alle. tø. 

@Dtit>/ Da er Det tcfemuelføt at 
tøanD fe{ jf r)affuer uertt aarfag ttt 
'Denne r)ané@miD. @aa er for> 
Di Denne 'propfjetené mening/ 
fom fjanD MDe faa føe : 3tø (?<# 
tier ferført« rjannem/ i Det legal« 
fieDDe at f)anD eff ter f!n 6egerinaé 
fortiende tnaafte fpaa : OefDet 
Uq met ftraffen fom fjamtem paa* 
(eajfé/ aabenbarerDet/ at fjanD 
Ijaffner t>erit en 33eDragere. 

#er foruDen faffe De off mtoD/ 
Det fom fføfé om ■pijarao/ t.3Jtø 
fe bog o. @uD/ figc De/ for&aw 
IJDeDe D&araøé #icrte. !Oer for 
DtfDe @uD ttfeaUene/ menr)anD 
Dreff f)annem otfaa UV atf}anD 
ffttlDe tønDe. fyt fuarfé faa fif/ 
at PDt Den gfnDen Sftofe Q3oal ,»1 

33 

r Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Øm (Strøs t7fl«W/ 

ffaar6aai>e at ©ut> tyiffuet for* 
1 &«ri>it ytptaQé fyette : £)t at 
"TJrørao fcafTucr fdflf for&«rt>it 
ftt#iatc. ©aføra-iwfoaiø, 
pen at ©ut> anDerfc&ié forfcær* 
prai&'P&araø. ©aaffølfer* 

|for«ar<É?/ at9iafert>tg[)rt> rtUeø« 
^atø®tti>/ mcn@ipftcttttt(<ggtø 
■pljarao. ©a for ffal mattD teft 
tatrfe/ at @ut> ^affuer for£«tv 
Wtp&arao faaatfyam 
fyaffwraiott Dame fotføtMfti 
fjanttatt/ mat alknific permijsiue/ 
faa at fyatto ^affuct labit fif taal 
til/ at $aw maatte fwfyætm. 
$kttt fcuorieDtø f<tttD t*t wt 
mmliat/ at ten ffcifoe tvaffttlia 
aføre noaat for&«rt>it / fom t)l( Wil 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m 
6om ulbiubie alle* 

allfélgalig&eD i ©aareitfe Der 
jbaafc at Hik et at giøre Det fom 
jer (ige tticrt imoD |uer attDtt i 
(Sligt er alDeiié rc&ørligt. ©er 
for effterDi ©uD od at alle Sften 
niffe ffctlle bliflfue falige / Daffal 
manD ingenlunDe meene/ at banD 
met t>olD eller matt gtør nogen 
argere enD&aiiDer. 3ftenenDog 
(BtiDé goDf?eD er offte aarfag til 
for&ærDelfe/ £igefom§or*lDrtø 
milDl) eD ot effterlaDen&eD giør tit 
laDeocffiøteløfeSSørn: @aaer 
Dog Den rette oc fanDffylDfge fag/ 
Ouor aff for&otrDelfe tommer i 
SHeniflfene/at De oanbruge@uDé 
langmoDigbrtv (Det fcanDfor&a* 
(er met fin tøeffn oe firaff. ?&i 
Der ffienniffene locfié til fmi 

i 
I 
I Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
<Pm<£>nD« Hofte/ 

tenfc ot OmuettDelfe af? 
jlanflmoDføfjeD/Da t> anbruaematfc 
ae&enDe til at firøDe Dtø tntøgetø 
gere. Sf)f faa fiaar Der fifreffuft 

fimtttt DU fcaité 
tøtø/ rføDøm ?aa(moDfø&eD oc 
i?anarøoDfø&eD e Wtoftu ide af f|]@ttDé©øDf?eD (eDer Dig fil 33e< 
or/ita e SJtøt Du førfamler Dfø 
fcfff metDitførftøefeDe øt førtøer* 
DeDe#ierfe/ weDe paa »reDetté 
Daay ø(©uDéretferDfac©ømé 
aabenbarelfe. #uaD fauD føtø 
f larlføerc enD Denne 33cuifnfna t 
©er nefl er Det øefaa &er aff 
aaUnUn/ at ©ud fjaf? tier iefe 
aiørt 'P&araoutø £ierte førfc«r> 
Dtt/ at jjanD fmercfen t>il noaen 
@t)tiDerfé ©ØD eller gtøpforé 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


1\ Øomtil&itiMsølIe. 

fag/font er @ønt> <n. ©cr for ffal 
matit) tro/ at ^atit perf»//?/W/ bet 
er / met futaaté ot mitittø titta« 
belfe (tfy fytnb ttlfteOer/at bet font 
ont er maa (Fe tit fin ære) (jaff ucr 
forl?*rt>« 'Pbarao / t Det &ant> 
(jaffitertflfie&t/ at fytnb tnaatte 
fortrefcelfø oc (jaartmatf elfø fette 
fict op tmot> fjanem/ foratte fyaw 
vUlie/ ot effterføføe fit fytxtié be* 
øierfna. Ot bet tøaffuer f?ant> 
[aiorf/fom (før/ &<? f?ant> 
ntet £anamoDfø&et> ot ftraffetté 
for&alelfe forføte Ijatré onoffaff / 
paa Detat naar(>ané t>anartfø« 
fjefc caar nu tommen paa t>et 
tøtøefte/ mant> Da ffuloe fee/ at 
0 utté ©om imoo ftannem oaar 
retferotø. ©aaMfu ernu'Pfr a 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
tao mtt Mu for(j«rDif ftt $itt* 
te/ eller é Mare Der fcuercfett no* 
øen ffylo §oé &atmem/ ei> tyl* 
ter vaate ftraffen tetfetbia, mtt 
filtten &an& bleff tfrafftt / Der 
t>atiD »<wr fer&otrDit,. £«/&«« 
føe ti at ide &uoé m(d mct fyuiU 
den fyani> ffttiDe tuinao fjamiem/ 
itftoi (jant* ftaaDe / t>eD (Htilcf en 
f>anD flo Ijannem tø«? / t>aar aat* 
faa til tyaraoé fottøutodft. Zty 
&uoé fire ng&eD for (?«rDer ingen« 
lunoe te onbtéfyertet/men &ané 
aoD&eD / roilD&eD ot efftetlaDen* 
(?eD. naar m ?til> (pater te 
onbe/ca blijfueDe Dté Derre: §or» 
W tiaar en 3r<t( irfc firaffi^/ Da 
ftprtftél)atiD Drémerc mfotatt. 
ot fotttebetiatyb imoo fin S)ofM 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Øm tautwe Mc. 

oonfce. 3 lige maafce forjrøroer 
%<£3ittti ent> nu mange paaben* 
ne t>ag / fom mane maa f (arrige 
fee Matte fiater iblant Sftenni* 
ffene. £uor for f»i &ié mere ffu(« 
(e »aage ot bet>e / at ©ut> tcfe »il 
gtffue off &en *M wre egne 6egie< 
ringer/ men met fin ftaaoe altit> 
beuareoffifttnaffiré frncf. £er 
til tører pault formaning tflce 
£6reer ?. (jfap. formaner et>er 
felff/ ftger&antv alle t>age/ at 
">er tøiffner id e nogen for^ertit 
btønt eiwformecelfi @>;ntfcné 
>et>røgerf. 3tem/for^«rt>er tele 
, fceré £ferte. ©er for lige fom 
©uoé factmofcig&et> er aliene en 
aarfag / faa er @i)nt>fetré beDroe* 
gerj ^en rette fag til t>e wgufrellgtø 

fték\\\ Om (Buks Vlaabc / 

for&oerDelfe / fem felfTutøføe for> 
fcærDe Derø/ mat De beDragtø aflf 
Derié eøne affcrter or 6eøterrø3er. 

9J?eti fctior for lilftøDer (BtiD 
Det? #uf fordrer (jatiD Det itf e/ 
effterDi IjanD er SUmeetfø i Støj 
ffitUe (e^e £ané ©uDDomme* 
Itøeforfiwurt. 2&f©uDtf(ftø>*' 
De Det for tøøeti Dee(/ men fafi $ci' 
(er for&tøDreDe De u Der fbm IjrttiD 
(rfe funDe 6ruge Sffteorøffetté om 
De gir rnfttøcr txVat De fftrtDe t fene 
fyané ©tiDDommefføe forftun ftf 
'wtétfre. Ztø lige forø n>i offtc 
ruge ©tiDS øoDe øiermtrøer i(Dei 
jg<3«a 6ruger ^rt»D atøD vore om 
De gfermnger t>el (Der for tf)uort 
ft)i DenDe off/ Datfene baatew 
re øoDe ot oore onDe aiernmaer Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m m I pi lp Som Mi&mwa alle. SJ . 

forfiun. £)er for ffulie 
fcitøre Denne fKegel : @uD6e> 
fficferalle t>orc gierninger til fin 
ære/ fe goDe/ at De ffttlle (le/ men 
De onDe ttaar De ere ffrDe. 2(>i 
fcanD 6e fltcf er ingenlunDe De onDe 
gierninger/ at De fifulle fle/ enDog 
fcanD Deei> tein tilforn/ men naar 
t>e ere giorDe/Da wnDer IjanD Dem 
fcifelfg til Derié rette enDe/ fom er / 
at De ffcilfe tiene ril fcané «re ot 
Wmiftmé ealig&eD : @aa 
ffeer nu altiD ©uDé t>illie/ l?uaD 
fcellertøigtøre ©el eller «De. 

$Di Balomoné OrDfprocfé 
^8og i Det jej.£ap. ftaar. 
Æ£?f giorDe alting for (in egen 
ffylD/ ot Den wguDelige til Den on* 
DeDag£_ger fuarer fotøfaa til : 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 is SM <D*tort>/ ©<or&€ / ffa( icfe for* 
fiaat£? om &e n n>out>etiatø @i;nt>/ 
fom uianD fant> fce tøoaff Det til« 
forn faøt er ; men om fcatté ftraff. 
Zty at (traffe De fvgu&elige / eet 
tic n til ©u£>6 ære : lige fom ©u& 
fid «re ot prté aff 'p&araontø 
ffraff. 

©atiiD fcaffuer fprtait at 3«* 
txté flfuloc forråde fm ^)<£3{wi 
oeSEcftere/ Oc$$røiuéfpa<& ' 
fclff at 3øDemc fiføtøc fla &an 
nemi&fel. ©erforfcm&eoeticf« 
anfcetlcotéaaa: £)<rforer©u& 
en fag/ baaDe til Den §orr«Dcrfé 
3uD#/ oe til 3tøtamté 6»;nD/føm 
i&icl jToe $$rifium. 6uar : ©«t 
Xwp&etiffc @paaDom er iefe e» 
fag ta Det fom ffal (re/ ■11 tM 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) eomtilbiiiOWaHc. 

forfyntxr tiet atttnt. £>cr for 
i fcaffuc r fcuercftn 3up<ré forraaot 
£f>rifmm/ «;^lUr3ø6rrnc^ 
løft (jtørtfium ifrtd/ for Hm flfylD 
\at bf øge petfe t>aarc tilforn for* 
tønfc&e w» 'Prøptømtf o< jjtørt 
fhim/ S5im Cfr for t>aar DeffS 
fpaaft aff <Prop$rtcrne ot $ør* 
Ifte/fbrW ffriloe forraapc 
n tyrifiuw ct 3tørtir ffuloe itycu 
\f(a tømmtt. Ot t>ct <r icfe at 
■ttiht/ ^r fem ©uo&afVwrrtl.L-- 
forn forf ønWr perté 5Kifeierti(n#P« 
\&t/ f)uté Onfcffoff fcant) &afTuerl| 
jtrtforn fer f/f»itf(f> ^otit> &rugt< ii« 
tøe fom re&ftøfftrt at fufcfomc oor 
j@tmøfj<oi^mmc(føfrep. ©fr... 
ifor effterW ©uo&affpe tUfotnf«tf 
Hiap fom f omme ffttloe/ " ' (mficftt 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
1 
cS5og>. '■'JSSSSa'- (Dm C5«6s t?<wee/ 

H ©afFbc |rø fag/ fom er 3u*> * oc 3ø> 
Dernré ont>ffaff/ Da (jaffue 15«* 
paterne aff^atié 2lanDé InDglff' 
uelfe Dette tilforn forfynDit. Mi 
guUinut føer : gtørtflué glorDe 
Det lef e forcen pft)lD/at < propr>€tm 
fcaffoc taforn fpaalt Det : SJtøi 
Der for ^affoc 'prop&eten tilforn 
fpaaittxti forDI tytiflué ffufoe 
Det gløre. @aa ffat manD od 
oømme om mange anDre ^paa* 
Domme. 25er for naar manD ffc 
aer: ©et er fornøDen eller vip 
jat Det (fat ff e/ fom tilforn fpaalt el* 
ler prop&eterit er : ©a fnarer leg 
Der til : at Det er t>cl fornøden ot ^ItJlft/ men necefiitate conjequentti / 

]Det cr/aff faaDan eif$eD forø fifl' 
ger aff glermngen Der ffeer. %l)l 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ' 4 H S t i (Udi 

tjøl 
m 6om rilbmw« sile. «?. 

ailt tins naat t»e ffo va ere t>e for« 
nøsen/at fce mue cnMfø ffe. gor« 
t>i ter @5«& tilforn faa 3uD« øt 
Støernré onfcffafFot fortrcoeliø« 
!?et>/ t>a&affucr&anl>faa tilforn 
feet fce ntø/lløe fom &un &affoe ten 
tit ffeet / eller mit wcerueren&tø. 
Zty @u& t>fcl fin eufø&eo feer at 
ring/ uøe fom t>e t>aare røerwren 
W* tttftø&e. 

7?abod>oi>ottofort>er&ant> aff 
fin e øen ffyfo t>aar ©nt>/ot ftunoe* 
be effter Sttorb ot 9tøaff/ ot før* 
i>e fin Æriøg&a* towt> t>e 6ører/ 
ba fcaffue r @u& bruøtt fcané onfo 
ffaff til fin cf re/ oc ^afftter ffynbit 
fcannemta at offuerfaloe3øber> 
ne / paa bet &anb < faa maabe 
f unt>e flraffe ftt $olrf fom fait fra 

tttt»8SgU^iY l Jtoi'l l l?fiygP ^XC ULL' fHlfPIMlllll B ....,r^. ^ OOODOQOC) 31 i ■'HMlMlåHit' 

I ii r Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I > k 

>: 5 i 
i <Dm <£nt>s t74<*&«/ 

^att€ttt ttt StffduCx r. ^aamtø* 
gcr@ut>«t ?øramierø ittrøaftv 
at De mue time fyané «re cf tytytå 
»ijit forfEuti/ €nDoa £»røB«tnHf 
félffmtøDfi tencfc Der paa / nia 

Det Dealere: •9uorfør&ui>«Kf*»« 
firafier Dcm/fom De Der ofiuertr«« 
de fcatré belllae £on>. 

SJianae naar De paa Denne 
Dag fee at alting ee noié op oc røD« 
ot Det aaar tølfcfrlfø tu / t-a be» 
aonDc De at tuile om (9uD£ fer* 
jiutt* faa tctue De »eD cem 
felff : Der foni ©ud ifttit te tto^il 
om SJtømlffcné fyanM/ Da »iv| 
DetøanD tnaenlunDe alle Etater 
fblant SRcmnjtate t>enDie i N 
megen »lød*. Sften Dette fait* 
me er Dm QHtDDommctige for« 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Som tilfcfufs alle. 

ftutté btftiMtø I M &anD t>« i fa« 
ImaaDe firaffe ©tynDcn / font er 
faa megft gengfe ibfant Stam* 
iffaté fif rt. ©uD bruger onDm, 
tfoenen £>ffrlgf?eD/ fem mm 
er gerigot tyramrtflf/ til (metre/ 
naar fcanD bruger (jantfonoffaff 
oc ?t)rannl uge fom it mfDDel/ wD 
mtlctit fcanD firaffer StøDerfaafc 
te nfé fortreDeug£eD/Der fom fcanD 
pe t icf« giorbe/ Da ieflfDe fttttt guD< 
Nrrtgt Sftenniffe mef ro. 2tø 
fee fcuor t>fe( Dcti menige manD er/ 
;ptttg til at føge aager or jwetfer* 
jNg fctoWng/ titøøøettg trtaUe 
■flagé lafter. ©er for opurcfté 
oefaaDen J&flfrfg&eD fomwgutw 
Hg er/ flff ©uD / tf ( at fpaege faa>l 
paitne i nogen maaDe/ paa Det at (TTUr m I 
i Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
i 1 ^li ^ * **• 

m 
nogen tøuorttø ©iftipmt ot tuet 
fant> fcotøtø toe& lige / for t>en 
(jtørtftne Ktrcfø fft>lo. Ot Sit* 
oerfaattene »aare fanfceltg megit 
argere ent> t>e ere/ t»cr fom t>c ide 
t>et> faafcanne ffarpe &tøjel (jul* 
t>té i mang. Ot faa er Det ort> 

{(Mtl <S*pe inalos mult bonos fad 

unt : ©e ont>e giøre offte t>em fom 
on&e ere/ fromme. ?uti icf e ijcr 
Øffrig&etré tyranniffe ftrengfyeo 
imoD #nt>erfaattene/ ©uoé t>(feS9 
forfarne SJ^ctt ^cr ffaf røatit> a< 
te oet temperament > t>et> (wtlcf it 
©ud faa tempererer Seroené re« 
gering /at $ant> alttD blancer nog< 
le ©MPfrøttføe ot Retlige 9fagen> 
tere tblant De onoe/ ©utré 5fcørn 
dl trrø ot beffiermelfe/ at tie id e 
pli Som tllbiB&iaallc. 67, 

ffttUc fumté alfcelté at »ere for* 
glerøoe aff & ut>. #nff (ftt < fanO^ 
tyD er en (for gierning'fom ©utté 
forjiun »t-mter / l?uilef en om tvi 
ttf e met tacrne mme Hgljet) Ccficn* 
re/ {>a mue n>i t>ere megtt t>anute 
iføe ot wforftantøge 

Sfften t»e fbm mene/at @ut> t>tø 
t>e forbf røennflfciré t>fen)et>/ at 
(jKtnftf untø oenife fin 33arm&fer* 
tt'gfjelv Cc at tøano Derfor $aff< 
uer btfUdit @i;nt>en / at ^ant> 
t unoe 6euife fin matt/ t>e ere t>W 
en graaff Mofarelfe/ ot (jaffue 
ffenWge tancfer om ®ut>. 
effter af @ut> er gofc ot retfertøg/ 
ta ©ottøeoen oe 9?etferfcfg&et>en 
felffr t>a er £ant> fcueref en en fag 
til SKcntiifFené pferøe tv e«t)j)t UM 

am h n r i i h umi ii m i n i m nrrih iii mh iii D jmrrrr i 

i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

m 


Ut ttfl r)ant> @t)nDctt. 6aa Hul 
k M førW mcrrfe oct feg cflforn 
faøDe/@u& forffirfcr irf e Der onW/ 
at tø ftølfø/ Sften cfftcrat t>er 
er Qiott/ta beffitfer r)ant> Dertil 
tf« go& ente/ r}utfrfit er (wné tift 
forfiuné afcrnmg. ©ut> forti rrj 
'retferDfø ot 30D ot frfttfltig/ r)anD,€ 
ffabtc Sftenniffit effter fir » 
tf / t>et er/ retferDtø/ aot> oe friuil 
Wa : SJtøt effter at Sfremttøt 
t>«n6ruøt< fm frir)et> / Daerr)anD 
fcfe (enøer øobot rerfer&tø/ men 
er Meffnen tøfrj. ^r)i Det r)anD 
' affbe frtuiUtø f»nWt/mi;fte fcanD 
ngol»r>t> oe r«ferDfør)rD/ oe er 
falDmftt>frfr)eD oe tr«U>om/ Der 
er i t>felr)eD/ fom er ©w&ené rer* 
ferDføe 6traff. #er t>aar nu 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) pi 
u 

nitten 

i er fri 
•v 
(s W/m 

KJ/W eom MftiWM ølle, <8 

®"«bd ^artityKHi^cD ot SKct 
fø»Jj$r t fornøben/at SJtøinflfit 
Uam bcff fra ben røfel&eb. 
I@.»a iw.ir t>a ©«D ide en fag t« 
■SMnmMoré @;)nb/ efftertøttfc 
fiibcøm er <£»>nDen$ retfertøge 
tfhafiÅ mm StøimffHt baffuer 
m'mit fag (ti fin mfel&cb. 3t 
f romt Sftcnmfte t>rt (o ide at en 
anl>en If al Der for bfiffue arm/paa 
l>et f>anb fanb beuife fywnem 
barmtøertfg&eb. £n frem ©om* 
mere beglerer lefe at nogen ffal 
fimccApaabet&anb fanbftraffe 
t>annem. Sftenftgaat Sften<| 
røfle benffer ben arme barmøer* 
t»gl)eb / oc t>i(be ber (>m? gierne at 
jbet (Iftifbe gaa baitncm wf : Oc 
en from dommere forøer ben ftv 


retferDige fin retferDige @traff 
.paa/ (miltfen fcanD DøgtMlDeatj 
"(fulle fwe from: @aa bemfer 
ot (BuD Sftemiiffir 9?aaDe/ fom 
• jfelffer aarfag til fin mfdtøeD/ ot 
§ legger Den fom effter fin egen »il* 
iie er bleffnen mretferDig / ftn ret« 
ferDige ffrajf paa. ^unmm f| 
fiaDfefier ©or mening Der tøanD ~" 
Wfitøti ©<n fom ønffer at Der ffuU 
^le nogle wre elenDige/ paa Det 
IjanD f at?D gtørc 6artii^irrtfg^rD/ 
ganbfyajfuer cn ftmiilD barmøer« 
fig^cD: itfge fom en frrge/ om 
[ftanD t>ilDe ønffe / at Der oaarc 
mange fiuge/ paa Det (rønD t unDe 
bruge fm Æonft/ Det *>aare en ft>* 
mi(D £«geDøm. 

SKen f/r feite De ojfatier @. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) P 

m 
Øom ril6'uo(« alk. «». 

•pOUCfé Ot D imOD ^owi 9. ©f nff 

ten figer til p&araø/ lige fer for 
øpuattc ieg Dig/ at fe g DilDe beutfe 
min matt paa Dig. @uar : (*5uD 
øpitøtte'Pfjarflo/ Det er/ @HiD 
gforDe 'P&arao til ftonge/ t>a«r 
lefe Det <ti flor ©uD6 wlgterntng 
moD'p&arao ? ^iDen fettté ter 
til / at leg DilDe beuife min mact 
P«a pig. #er betnerrfer Dette orD/ 
ife/ $*nDelfen/el(er Det Der tom 
(tg fa<* (l)uor til 'p&araoé genfiri* 
Dlg&eD tniøD ©uD Daar en fag) 
oc iefe Den enDe fyior for <5uD op* 
uaete r)annem. ?r}i @5uD fant 
TD&araø at t>ere ftt §olrf ié grum* 
me gienDe/ ot Der &anD bleff »ar« 
I|a«lgifing«iftriDfg&eD/ Da truer 
©ud ijannerø tnet ftraff. £ tyi »i 

m 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
'i 

A 
Der p&arao røet fin »titit ot W> 
opfetteftgtmoD@irtv t>aomfom 
IjanD Der ©ut> tieDfto fcanrtem 
mtt fm #aant> i Det røoe £aff. 
Ct fcané otioe Mtø ot (06/ m 
mm fcanD fette ftg op t«iot> 
WuD/ fuitDc itfe forstilte ®m j 
£aaiiD. (gtøco fetter glpøfielcn 
ruent>e enDeltøc fager til Dttttie ! 
gfet mng/^Oen ene er/ at (rønD til 
beuife (juor flor ©utté matt er 
imoD De ontc l fyuMe (janD firafv 
fer. ©ett anDett/ at @uDé? naffti 
ffal forfynDré < alk £ant> / at 
f)anD er en #«ffnere offuer Dertø, 
@ønDer/ferø ere £atinem genftrfcl 1 

ii B Wge/ ot frarnMerttg møD Derø 
Hl fom ere ^atié OrD (»Dige. e«a 
Mfoer nu (BuD ide gtørt D&a* 
2$? 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) v- li 
*j BomtObiiibitdU. 

rao genflriWg/men ^atit> fcaffuer 
met en *>e(ofg #aant> nebfiøt ot 
ffrafFit&annero/ oei £ant>afffin 
egen t>UUe mat MerTuen gcnftrt 
tøg/atte Branner til cn paamin« 
oelfe. Der forfifalOettoe relange 
fra/atnoglt @uDfri;etigt #jerfe 
ffctlfce tencf e / at ©nb gtør nogen j 
©»nb. ©et er en forbandt I 
mening ( figer Mguftmu* ) fom 
troer / at ©ub gtør nogen gier* 
titøg etter vittit fem onb er. De 
Fulgentius jtger: (Bub (tracer tefe 
tiet fom r)anbfelffgfør. 

©e uan&ruge oefaa gtørifti 
Orbttfattømfe/ at ^uoé^aa- 
be tele tll6inbfé alle/ ©er fiaar 
17. Jeg beoer ide for &er* 
©uar. gfrrifmé beoer for 
W/A m Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i 
I: 
m t>em/for fcuiftfe &ant> gafff?^ fefff £ 
t« it Offer. øaff &ant> ftø 
it Offer for een gantfle Vcvten I §j 
fom Der flaar i«bm r. ^ee@utø 
2am fom 6orttøa,er 'Seroené 
Ker. 3tcm/o^».j. ©aaefffte 
@no #ert>en/ at ^ano aaff fin 
mbaarm @øn/ at aUe De fom fro 
paa fcatmero irfe ffcilfe foréabfé / 
men fcaffue ter euføe £iff. 3t<m 
i. loban. 2. ^atti> et ai for«ørife 
for t>ore ^noer / oc ide aKenfff c 
for t>ore/ men otfaa for Den gant* 
ffc ^eroené. -jmor for ftøtr tø 
^SOfren $er : 3tø Oefcertcfefor 
#er&en f #£ttren foler &er om 
oen parf off Q3ert>en/ fyueé gørffe 
joerttøaralfereDetyltmy ©cf cr/ M 
om3øoern/éforfam(ina/fom for«H 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
lit mm. ©om tiltøtiwsalft. 71. 

atteDe £ fcrtfii fterDom/ 6efla«eDe 
oe faarsfefie (jtørtfttiin/ or fculDc 
&ané Offer for fpaat £)er for 
beDcr#£Sren Icfe for DffTe / foro 
©Dl Denne gtertiftiø for Derté for* 
MMi$et>é ffylD oaare alk reDe 
<jff @uD forDømte/ men jjanD ae* 
ter Dennem for forDømte Sftmni* 
{Ile/ rørt Derfé Sørfle ©frffuden : 
2&f fe fcafltoemofi ©uDé ftaa* 
De/ font alk ttlbivtoté/ for Dcrté 
fortreDeffø&f&é ffylD/ otDerfé&e# 
fpaatrelfc imoD Den £el(tø2(anD/ 

Marcij. 

SHen effte rDi Der ftnDfé flere 
^procf i Den Æpiflel fom pauluS 
fcaffuer ffreffutt til De dommere 
( fyuéfamma ftaattyt M/ at 
fcanD vil flraffe @i)nDen/ ot tøre hu Mi; Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
14; 
£vf3f g Den rette maaDe/ fcuorleCfé ttiant> 
fant) reifertøg gtørté/ or giffue ttø 
ftento&uor (forlige ^elltgglørel' 
fen rørt fine gofce gfernrøger er 
forøren. ÆaarteHg fagt/ at for 
flarr Pc ftycftr forø føret« peirt 
trrø?) aff førø tf c t>or genpart/ tøt> 
oerré fraagtoroer opbygge Dertø 
føflntriflr eller brrøfrønger/fom 
ere ret tuerf »mop t)or mening / 
om ©titø 5?aat»e font a((e ta&iu^ 
jtø/fyirøtfr n ftn forfuare: ©a t>& 
le rot fette an&re 2(poftelen$ fprotf 
jt>er f mob/forø f (arerc ere/t>e o fcuil* 
rte l»e føm fnintø at »ere røørtfere/ 
Wleggiø/ £* efftcr* 

l rø?(}C^cr tøf TercJIiam føget: 

©et mftøre ffal forfiaatø eftrtr' 
&cr jnfre: Cc pa a t>et at en frø 

PH! \mttf 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 7U m 
'é ¥5 * 
Øom ttlb/oWsrtKf. 

tenfj Itfe ffal omftøbe mange a« 
bre/ba 6ør t)tm faller faa af f or 
ftaatø I at tømt forne r ofj'tter een* 
metalle/ c«o at t)un ffal t>ere 
toiob Dem alle, 

^3*t§øiffe£aplt:©erfom>i, 
Paulus berømmer for be 9Som* 
mere/ ten enbelføe fag/t)uor forra 
banbtwar fallit ttl bet apojioteEi 
ffe£mbebe/ftaer&anb: ^flit 
ae ftaabe ot 2lpofteté <£mbioe 
tblaw afff fytminat/ at oprette 
Sroenétøbtafjeb/ ©et er/ at alle 
•^ebnmae ffulle t>erc ?røen lt;M» 
at/ eller tro €uanaelto. hm 
for i 2lt be (Tttlle bltffw faltøe. 
»orbi Sroem* enb< er at be ffulle 
Mffuefalfae font tro. 
gt»t«famme 2tpofM gfffuer 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Hf 
,0 o 
Om <Pi)6» t7*>W/ 

ot tiltimtt f)iior ttf €uanaeKum H|jer aabcnbiint/ 16, Der (jant* 
JUk ftøer : #ullrfen fcettmtetføfc eo nu 
cr aa6enbar(t oc funogfort for 
meDelfi prop!) eterntø (gfrtfft / 
effter Dm euiae ©utø befalmttø/ 
at oprette ?roetié fyDføfc eD itøant y 
alle #cDntøge/<Det er/^ttangelt 
ttttt er aabmbatit aff ©uDtf a«rt 
nina / paa Det at alle #cttitø$e| 
ffkttte toere "Sroen tyDføe/ Det er/ 
tro/ paa Det De futiDe bliffue fa«« 
ge. @aa er Da Den ieftm en mU 
jie enDelia fag/ baaDe fcuor for 
dmmtUitm er aabenbartt / ot 
Dauitré er f alDft tit Spofielé <£m| 
beDe. 

©et famme t>a otfaa £uat* 

^rggejjj_bfffi»(fufifc ^om.i. (f ttatige 1W Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Øom til&itiDis alle. 7 j. 

tømt er rørø frafft/ fom gtør 
bf m aHe falføe/oer tro p<ta/6aat>e 
3øoe r oe ©refer otfaa. 

2. ■prté oe «re oe freo 
alle cem fora gtøre aaar/betønoer* 
liae 3øorr/ oe ©referne otfaa. 

ter ingen £erfoneré anfeelfe 
for@utv Iratfrfe fora fcaffue føra 

watt. 

(2^m. ? . i^rn ret fertø$et> fora 
ateloer for @nt>/ fommer for> 
meoelff ?roen til 3efurø (jtørf* 
ftura/ trt atte/ oe paa alle fora fro/ 
£f)i Der er toret forffel/ De ere afle* 
fararaen ©t;nt>f re. 

3 7(om. 2. £ r ©uj) a (( mc ^ ti 

mmmm err)rtnt>or itfe£ei>, 
§jntoaentø@upf 3a frrttøeorfaa 

»23 fTTTD 
i, r 
1 

I Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
1 i U ^4 JBZ3' <t>m ©1168 J7iM»e/ 

er en eniff e ©uf forø retferfcføaiør 
Omffarelfen ( feter / 300^1'«^ ^> 
aff&roen/otgor&nDen (Mer/ 
.pefcningene) forrøet>c(ft Sroen. 
%m. 5. £tøe fom ©ommen 

forø forrøer)el(litS^miff^f«)tit>/ 
ojfuer aHe Sftenntlfe til fortørn 
røelfe: @aa er ot T?aat>cn fom 
men for Den enfé fHetferfrtøfjco 
offner aHe SKenmffe til 2iffimt 
3Setfert>fø&et>. 

^<w>. 5, Jpmt @i)nt>en er 6Ujf < 
tien offuerføofø/ ter er ftaaOen 
bteffnen røegit niere offucrfTøWg/ 
pa« Det/ at liae fom @t)nt>en reg* 
nereoe til©øDen/faa (lal ot 
Den reanere toet) *KciffrM$cb/ til 
fceteutøeuff/ formefcelff 3efurø 
£&rlftum t>or #<£Kre. 
1 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
øl 

mi 

©f" rifften fig 
-Otto font troer paa fcanem/ &a 
iffalldHiiffuebeffrmmit. 
intet forlft l fmcUcnGøtø 
fer. t»c fjafFue allcfamrø 
en £@rre / fom cr rite ojfucr alle 
fcemfompaafaloeOam 
(wo fom fatoer paa #<£Diretté 
naffn/l?ant> ffal bliffue jalfø. 

©tfle < paatt CrD Dille n>f 
arantyiffiieliaere befee. $$H>ef 
ttiDefjoitø en ©um offuer tøn <£ 
piftet til De frommere / fa offuerl 
pen gantffe hellige (gfrtfit/ or| 
flarliae ftatftfte Den l'ar&omff 
t>ore ftfnftr / om ©uoé ftaate 5 '' 
fom alle tiføføtø. 

9?u ffulle ml ølffue aet paa fenw 
ftyrfe i tøfle orD/forø ere/ |, 7V«/>a 

j 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
fro eller ^ané fremfet / fom ffref* 
fer ftø ta alle. i. @fcl oc ©runt>| 
Ouor røet Dette fremfet beuifte! 
?. fDetme ©rtmtø eder bei#j 
tiltid^ ftatfefielfe. 4. Jpptic«. 
dof fDet er/ ljuorle&té 2(pof?elen 
Detec forflfreffne tilføjer oe Ijetvg; 
uenoer til fit forfet / oe til alle. 
? . Comprobath/ tøuifmng eller be< 
(Tttttelfe. 

j. Propofuto ct fcatté fremfrt 
ftreef er ftø til alle/ £uo fom t roer 
paa fcatrøem / ^attD ffal id e bliff « 
ue beffemmtt/ <Oet er/^nge« fom 
(roer paa f)amtem/ ffal {Ta fet)l 
om fin @ali#ty fom ^ani> ttøi 
?roen foruenter. 
i. @f el oe grunfc (juor met fcefc 
Jte fremfet hmifié/ tagté 6«r aff/ ■■w 
H8< 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) tø 
øomtilbtuWs ftKe. 7*. 

at ©ut> er eené til jinfc mofc alle. 
Denne beuifnina. til intet giør Den 
iirøow eller forflfel fom fomme 

31'Øre/ t»cr ftae / at tmiuer/alita* efl 

Jupkx/ oet er/ ©et fom ttøffret« 
Per fia. tilade/ fet MTuer ftø < 
tuentte maat>e/paa Det Oe faa f un< 
De affuife t>< flare fprotf/foro late 
at @$tré ^aat>e til&iut>tø alle. 
2&i "Paulué frøer Mfe&eltø/ #er 
er inttt forffel imellem 3øJ>cr cc 
©refer/ fceter/ #et>ntøse/ mtf 
fcuilcf e Ort> &ant> giør alle %fim> 
nijfeeené for @ut>. Ztji fyxal 
fceller t»n feer til Den SJZennijMig« 
ftatur/e((er t>#rt>jtylt>/Wanttet ot 
t>*rOigl)et>/ fca er Der intet forffel 
paa SKenniffene for @uo/ fad 
lanat fo mfalfabeOeranrøren fte. 

r Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 
m ?. ©etrøe ©runDé dltt 6erøf 

1 w«* Of fouif<t/at cer er røret for* 
p imetferø SK« tinte i bt rme i 

Sil f«0. t> f ^affttc alle farørøm 
|«t £erre font cr rltø offucr alle / ! 
£>ct er/ lige forø @ut>- ffa&te alle; 

LJ CTl _ „ . _ //Vi II 
DSRentrtfff/ or regerer offuer alle/ «i 
1« Offucr foroi it ftnt> røot> alle i ~ 
g>aa er &ant> ot ri/g offucr røle / r . 
)£>ct er/effterci ©utø Q3arrø(>ier# 
tig&eo er røbegri&elig / Oa cr tym 
anorf til falfg&ei) for alle forø 
|De 6eglere/ faa (jer er frøet forffel 
jjpaa kationer eller ftwt>(tø|T ør! 
TPerfotter/ forø oer ot figfé toen 
14* ^falmet -term ergøt>/ 

(Tv/rtram/ fcCtCr/ 

^«j£&^e/ forø (>ant> t>trOc figc / 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Øomtil&iwoisolle. 

a\k ( r tjanD goD / mgen t>nt>crta* I 
gen. 

j 4, Appikamt ©et er/ f)uorle< 
Sfpoftele n Dette forffreffne iiU 
mut ot tllf^er aKe/ ot infører 
jbet til fit forfet/ Der fcanDfføer: 
©e forti paafatDe fcannem/ Det 
er aff ?roett / førDf »Den ?roen 
|f anD togen ret paafatDe etter f>c< 
De. 21)i De fom aff ?roen paa> 
fatDe (jtøriøum/ De btiffueatteoe 
a((et#e Delattføe »Di Den ftaaDe 
fom @5uD fcaffner toffuit atgiffue 
jf gtørifio/ men De Dantro forfftit* 
m/ ot Det idtm for Derfé førtreDe« 
tigfceDéftytD/ <A forWDett>aar 
©uDé 9toaDfom Dennem ffa6te. 

f , Comprobatio/ ©<t et/ S3eUif* 

»tøfl etter beffuttetfe. ^r)t fruo 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ■ får #<£rrené tiifhtt / Qbm all 1 1 

i II 
£3 fom falDer 

tøanDti ^ 

forø < flt frclHfrt Me'tonymké ([[(A feelfe bart od/ Det fom&anD tit 2 jmetforblommeDeorDfaaDe: Sjji 
t>en fom Hal bUffm falia/ fymt>^ 
Jtat idt bUffm btftemmit/ førDff 1 
wanDffat btfomme Det &anD barn 
wt baaUt ' 

UffuM at Uffe <paitli fprotf 
aabmbatliae lavter at (B$Dé 
ftaaDe fom affe t«6tøDté/ ffal 
met ?roen atmamié/ Da et Det 
tø e mue Ifør /at De anDre fenten^er 
fom inDførté imoD oflf aflf Denne 
€ptfiel/fnnDe wre foioD Difieffa* 
reefDmf6i;rD/ fora rofnn Bamie 
ogregnit. <£> 0 $ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


CSoro til6mr)(s olie. 77. 

©oa effterDi De font neete ©uDé 
}?aaDe at ftrecre ftg tH alle / fcttc 
fcefønDerlfø frøoD off tuenDe £a* 
pftcl a|f Denne <£ptfiel/ fem cre 
Det OttcnDe or 9?ienDe i l>a vil teg 
faartelfø gfffue tilfienDe r)uaD De 
rnD<r)olDe / paa fer manD fcinD 
forftaa / at De trf e giørc ret / fom 
aff D# kapitel Dille beuife / at 
©uDé ftaaDe icf e rerfer til alle. 

3 t>et OttenDe £apitel/fra Diffe 
orD: ?r)i ieg r)olDer Det faa tr. or 
tnDtil enDen paa $apittlit / frø* 
fter Slpoftelen De ©uDfrytttøe/ 
forø trænaDfé røet $aarftt for De* 
tié befienDelftø (Ift>lO* Sften at 
IfcanDfanDfraDfefie Dette fjtenffie 

tfremfet/ fin forfamfer hanD matt* IS 

sii læ) 
r ■ g i frerøfet/ Da forfarøler f)anD man 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
W t« funPc taatié oc beueaié/ 
■ iblflnt fcutftf c fintté te fe% &Z)te 
aicrnitiger/ fom tomme tilfam* 
mm imgcmtøte fas ottøm 
mtUgfyb/frm ete/ ©ttte føntør/ 
mie Uelfe/ føraarøntøg/ talt/ rrfc 
rrrDirtdtørtffr / wefutoøtelfe / 
ymldit altfammentetfotfiew 
at mav te fom tro/ betenctettfie 
ftote &Vté Maietninaet / ide 
Mlemifttøm f?n5cr Saavliv 
immmetit frtø?øt>føt ottvoffum 
} ^uindeliat fyette tite ctbxre tet 
01 foruente ten førrøhfoa fom of , 
i tyrifio et tilfaa,t. Offwt tette 
maal tant mant ide met tette 
yenfivede Wpofietené Ort>. 
uÅ m Wmte kapitel for^an^ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m 

l Kb SReimfffe ne t>Df«art6 etter ttuel 
itf trt ©uDé s £ørn / 2f>( effter at 
en flor part aff 3øDerne ftoDe 
fum Der paa/ at kørnerne ttD* 
faarelfe tøm aUene til 3fr«clt* 
terne / ot (tf c t(( anDre / Da fuarer 
Pantøé t(( Dette ©pørfmaal faa : 
#ant> a(ffuer »el effter at Det er 
ftitit fom De fifle/ at SSørnenté t>D> 
i faarelfe ^ørcr aUene 3frae((terne 
[ til/ men fcanD flfør fordel (mellem 
De fanDe 3frae((ter / ot Dennem 
fom (tfe ere rette 3frae(iter for 
@uD/ (blant fcuiltfe Offfc falDfø 
530rn effter f(øD(t / røen De an* 
Dre effter foriettelfen. Ot IjanD 
fifler/ at 35ørnentø tøDfaarelfe fcør 
Dffle fom De fanDe 3frael(ter til/et 
ide tyne/ fom allene ere Q3ørn eff W 

m mk. 32 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) mm 
<3>m (Bubs Xlactot ler 
terÆfØDit 
£>eere irfe alk 3fraélfteY/ 
fomcreafi2ftatl/ti)f)tUUt 
<&k De fom ere aff S(6ra< 
(jamé @«d/ ere forti ocfaa 

Dfé Dia i 3faae/ Det er/De e re 
id c alfe ®ute 33ørn effter 
fcøDif : men fortet relfetté bør« 
btiffm regneDe for ©«Den. 
,#er beffriffttié De rette 3fraen'ter| 
f (arlføe/ fom er/ at $oriettelfené| 
33ørw Det er/ De fom £affuefor< 
fettelfeit/oc tro IjenDe/De ere 2(6ra>j 
„fjamé Q3ørn/ ot fanDe3fraettter.| 
©er for atør Det fefe nogen f(( 21' 
brabanré 33ørn/ at De §affueDe< 
rfé ftøDefføi fcerfomfi aff $at*| 
nem / ffiftn at De ejftcrføføi " 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) (Som ttlbmie au. 79 . 

brafyami Ztom/totØtUmtil 
2lbra&arøé rette 33prtt/ or fanoc 
3fraeHter/ dff f)UaOfoirø)efof? ot 
(niøroamte §orælt>re/t>ere ffø3ø* 
Der eHe r fytninge t>e ere fomne 
dff. 1U at btuife tomt to 
oom tør alt Oet forø effterrøføer 
f not« etioen paa oct £Huffte $«, 
pitel/oe bør icf e at ori jeé clfer twt' 
Dté ant»ett f?et> &e n/eno tU at frøo* 
fefleoen ffiifmiø/ fom ttf forti et 
fremfe f. £>e r for røotører 2fpo< 
flet«« ftøft cetttenoeSlbra&atM 
6ømter3frøaelocot 3faac/ dffl 
Ijtttfcfe oe« førfte »aarattette %' 
bra&attté eøtteffterf<øWtt>t>«ti 
forfettelfett : S5?eti t>ett atiDctt 
t>aar itfe alletie effter f ipot't/ røm 
patio fraffoe txfaa &uté fortet 
mmlæ. L <Pm©ti&« tjatte/ 

telfe : Oc faa »aar ide 3fmac(/ 
nifti3faac 2{bra&attté rette e«t>. 
Der nefi fremfetter &an& 3fa<*té 
tuenfce bønner / fom cre <£fau ot 
3«cob/ ^uiltfe Der t* ent> mt »aa> 
rc i Sftoberé liff/ot (juertfeti fcaff* 
De gjort gaat eller om/ fca fttf 3a< 
^tob fortettelfen/at tyanD ffutøe ttt)> 
JjDe Den førfiefftøDtø rettfø&eiv ot 
|icfe£fau/ (>ui(cf tt for t>en ffyloer 
i |i1ef t / paa Det n>( (frille t>tøe/ at 
&6rnmtø t>ttf aarelfe fømrøer icfe 
aff fijtoelfø foroeel / at røant> er 
føotaff Ijeiltøc $or«lt>re/ Itfe aff 
Derfotteré 9pperl!g^et> / icfe aff 
gternlnøerg fortlenifle/ men a|f 
røtrø blote 33arm&terttøl)e&/ ot 
faa bltffuer røtté forfet beflan* 
butt effter trtuellelfen / fcutfefit 


In 

ri 

i 7^ 
Kii<» 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
©om tilUttois alle. So« 
pumfenaff ftøDelfø førDeet/ Ijer*. 
" fomfi eUer "perføneré mw$&/\ 
tUet øfc rnfngeré fortfenffle nogen 
tip |fa( orøfftffttø eller f oranortø. K 

©c fremfette Crcmpei fun> 
t>effaainaace forførte 
©et §ør(fe (frerøpel. 

|3fi»ac reptø for 2(6r<i&amé ret< 
|tef«t>/ ot icfc 3fmael/ føm t>oø 
stwiarfifof aff Den famme $at>er. 
3faat er føt>t effterforlettelfen oc 
t uf e 3fmae( : ©er for ere t>e fom 
h ere føDDe eff ter f orlettelfe n/2tøra< . 
fyuité rette f«fc / oe ide i>e fom tre 
fjte&e røen forfettelfen. 
©et førfie bmifté i faa maafce. 
MM 3faae ^affOc forlettelfw/ 
at fyant> ffttlfce »ere SUbrabamé 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) §§ II iS i i 

Til t F 553 @øn 01 Mttøø. røen 3fmael| 
(jaffoe icfe Denne forfcttelfe. Oer| 
for bleff tøanb Ijnercfen reanft for] 
2ibraj?ami? @øn eller 2lrffurøa. 

S>et gn&tt øerøpef. 

3atob fif Den 8ørffeføt>t>té teet 
Mm fin $at»eré 3faaeé Jpui/ forø 
Hjoen rette Sften ^fau fjef? 
fcannem icfe. jarob oc £fa« 
t>aare føo&e aff famme #ellt^ 
Sorøfore/ 3faacoe9»?ebetra. : 
©er for beforøme en part font 
ere føDDe aff #eUige ^orætDre/ 1 
t>en Sørfieføtyetø r«t/ roen en 
|part iefe. 

©etførfieftt)rfeit)erfc9frgm 
menr benifié fcer roet/ at 3aco6 
l^afftier frafft ffHi&g ^aaoiae'oc 

?! 

ti 1 I 'ti: kfw 

fa Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
8t. 
Sorø MlHuort alle. 

tøfortfente fort etteife/at &aoD flui 
De m;De Den førfieføDDtø r«t/(>uik 
efen £fau fere fcaffoe. 

2lffDffle Propel befjuter % 
pofi e(en fit fremfe v fom er/ at fcf e 
De fom f re føl>t»c effter ftøtøt / men 
effter fortettelfen / reøntøfor % 
bra&amé f*D/ ot rette 3fraeuter. 

§remDeltø ere Diffc øempel 
affDet gamle ?effammte/?egen 
oe Sføurer til De tmg fom ffe i Det 
n» Sefiamente. Sften fmorkUé 
DeffullefjenførtétilDet §olcf fom 
leffuer twDer Det m; 'Seftømente/ 
cr t«forn fagt. 

#uaD jtge (jme .øjKnffalef e 
f)er til r £>penffaltf e/ Det er/ ftøff 
oe affe / De forarge ftg fter offuer / 
oe frtteftgjer tøtoD ( faa maaDe ^^^^^^^ 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
§ i! Om ©itos tlduoc/ 

•£maD Dille ft)i Da tøer ftge i 
<2t Da (BuD tøretferDig ? 
fSfteningen er: ©er fora @Uit> 
tøucrcfen laDer Hg bcuc^r aff f iø* 
Delig forDeel/ at manD cr lommen 
Jaff hellige gorælDre/ ellerter* 
foncré D«rDigl)cD / eller gier 11111*1 
geréfortkmfte/til atttøfaare 
JbDuelle 3fraael ør <£fau/ ot anDre 
1|Derté lige/til fine 33ørn/ Da ftuntøj 
* fytnD at t>erc mretferDfg. S52en 
tøuaD fuarer 'panltté (jer fmoD i 

©et t>ere langt fra. 
©et er/ røanD ffal for ingen Deel 
Der ajf Dømme (BuD at t>ere »ret« 
ferDig/ forDt ()anD icfe anfeer no* 
gen ftøDelfg forDeel oc Ikrrotnft i 
"Perfoneré »ÆrDig^eD/oc gternim 
geré fortienifte/ ttytfaaDant fanD m m m 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
©om tf tøfødfe alk* si* 

tøuertfen fortfcnc nogtt/ effterDt 
iDet er tørent/ et) faller f)aftncr 
\m nogen QrøDé forkttelfe. 
Zty (?anD figer ttt SRefc/ 
(jutlcf en teg cr naaDfg / Dm 
er kg naaotg/ oc ^ttflcfcn ieg 
forbarmer mig effuer/ Den 
forbarmer teg mig ojTtter. 
©ennefag/ (>uor for 2fpofWen 
fjafiwr fagt tiet) til Det / fom l)mc 
£>i)m{ialcf e tilforn i Derté genfi* 
geife bcfTutcDc/ er en retijuange 
Uffe røft. 3f)i fmn er en forkttel* 
|| fe om ©uDø &arm()terttgf)eD/Der 
æffuer / ai manD flfal tro Det 
fom loffuré, SJtøi meningen paa 
Denne foricttrife eivfem ©uD tøiiDe B| 
faa fige : jeg toDf aarer tefe no* 
gen/ fomt for teg er&annemDet 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) nu 

mmmmmmm ptøttø/ et fomt aff ftaaDen/ til 
at wrc mit $arn : SKoi ^utfc^ 
fru ie ø er naaDfø / t>rn er ic^ naa« 
Dfø/ Det er / &uem jeg ttofaarer/ 
Den røfaarer <ea. aff blotftaaoe 
Dt35arm&fertfø&eD. ©cr fortøje 
fbm Denne ©uDé 9aru$fmfø< 
&cD røelntfer all fiøpeiia fot^elg 
or fcerfomft/all'Perfonertfrør' 
Dfø&eD/ ot alle aierntnaeré fortie* 
nlfie : faa t>Dfr«ffuer fcun or ?ro> 
en til ©uDé foriettelfe/ eet) &mi« 
fen De fbm tro/ t>Dfaarté / Det er / 
De føDfé ©uDé 3?ørn. OtDetef 
Det fbm 3o&anrteé fføer t fit førfte 
,(f apltd ©aa mange font fyan* 
nem ( Det er / OrDf t/ eller © ®W 
©øn) anname De/ Dem aaff fcanD 
matt nl at bltffne @>$Dé Størti/ 
k Ml K i« 

is« 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 
Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) MSI 

tim fom ide ere føDDe aff QJloD 
( eet er/ aff f tøDcKø forDeel/ at De 
tre romne aff fjellføe SoreelDre) 
ot «d fjeller aff ffØM t>illie (Det er/ 
•perfoneré tpærDføtøeD ) eg &el(er 
faff mempé »illie (Deter/affafer> 
nmger« rceit>fft;iC») men aff@uD 
(Det cr/fortncMfi ?roen) %<x aff 
tøDftfrcr 'Pauuré fenne alnrintø 
Uge 9? c gel fom firerfer fifl til alle, 
(gaaftmt Det nu lefefnc 
aené elllle eller føfrny men 
i ©uDé før&armelfe. 
©et er/ Stømentø ©Dføarelfe 
ftaar itfe fjer t>D< / at nogen »il 
eller iøber/effterfiøDlt/ Sften&er 
m at fwtiD »il oe løber eff ter for« 
ietfelfen. 2l?i lige fom tiøit forla Der fifl paa Den ftøDeltøe forDeel/ IA .Brev CTTTT 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

'part 'Pcrjbneré Q<xtbi$el> / or 
^ nu ^ot>e øitrnføgeréfbrtictttfic: 
i^ai for(<tDcr?rørtt fic) (^ttiltfen, 
oer »De føder alt Oette forøre frøe/j 
t% forø fe trøjer intet ^affue 

|ti#t> adene/ ^tiilcff tt fcer aff tøet 
•jftfrHg^ f^affuer røffrøt fin @øn 
fom trtfTetter @i;nt>en / oc gfffuer 

S^eeferiMo^ / *>en fom 

froer ptw jjmrøe rø/ oc er 6(effuen 
$f rerørDtø giort t>eO &ané fKctfer** 
t>tø(jet> / ffa( t>ere ©ui> befrøøelfø/ 
| i«i?e fom fcané 95am / or en 2lrft 

rao/ l>cr for optmete jeg 
1 Wg/ at i<Q trtføe berøfe min Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

m 6om tilbiusi« alk. 84. 


matt paa Dig / oc paa fcct mit 
naffn ff ulDe førtyntø i alle la»t>. 
l'tøe fotn f)ant> tilforn ^affucr 6c« 
uift ntct 3fmaeté ot <£fatré £rem«p 
pel/at Q^rnentéttøfaarelfefom* ' J 
nier ide aff fiøDcIig for^ecf ot tyv 
tomfi/id e aff nogen perfoné tut* 
Malaco/ icf c aff aKrninøaré t>«rt># 
t>tD : @aabmifer&ant>(>erinet 
P^araoé Creinpel / at i>et fiaar 
icfe i røenniffené matt/ at for* 
uenoe Det (Bud fcaffuer befmtit. 
3r)i Der 'P&araø ftoD effter / at 
holfce ®i\tié golef fangne/ fca flo 
(Bud rjannem net> i fcet rftøe #aflf/ 
at fcanø Ccr met wloe lieuife fin 
mact/paa fcet all Merton flfuIDc 
t>tDc / at ingen fani> (iaa (But> 
tmoø/ føg r)ano ffal io fønfte gtø 

fTTTD 

r W M m SK re gttoft &anD t>(l. 2f)i £anD tril 
ftøa De fcofferDføe imoD / ot giffne 
De ijDmirøe TtaaDe. 
@aa forbarmer $anD Og nu 
offuer Den fom fcanD »il / or , 
forjjtfrDer Den fom fcanD wl. I 
Qctitie teflutntøa / indført) aff 
6eaae De trtoniftyrD / fomereta«/ 
tteaff S52ofe/ (>affuer Denne me* 
nma: £føe font ®uD aff fcd 
|Q3armli>iertfø&eD annamer Kern 
|fom(janD »il/Deten Dem fom tro/ 
|0t ere fyannem (t)Dfge : @aa for* 
fftuocr &anD aff fin r etui fe Dm/ 
Dennem fbm effter mange paa* 
minDelfer oe plaaer/bliffue earae 
tføe DDi Derré genfiriDigfjeD/ot tiU 
fi«Der at De mue følge Dertø egne 
EHBeaicrniger/ ot fottørDté mDtll i 

# m 
[tøi 

i*' 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
fmt 
(Dm 
Som til6mOis ulk. 8f . 

faa fcngc De omftjer cfftcr ©uds 
r rtff rtøge ©omomf emme ot for* 
tørffutø. 

©a flgcr cu tit mfg / .£uf 
ffyltør & ant> eff Da ? ?fct f? uo 
rano ftaa intet) fcane; ouuc i 
©wc er en &offmoMø£tyenffttf t< 
f ré genfigclfc / fom t>cl bcf tentør 
(Butø matt/ men lafler Dog fyané 
©om/ fom er/ at (jano atter tø« 
tet nogen fiøtøltg forceel ot fyer<|| 
frmff / "Perfoné t>«rtøgf)et> / ot 
gterntøgcré forttenifte/ naartøt 
gteltør om ©alføfcetvmen forffiu* 
tør tøt altfammen lige fom ffarn. 
Sften tuert fmoo 6e|ager ot t>tø 
faarer tøm aUenefom forlatøfig 
paa fcané tøforffylte 33armf?ter* 
t tgf)e£>. Z ty en Ætøenfltøltf meen 
HH 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
'Wi>ÉÉii<fiiiamr 
at ©tioffutøe gtøre font Serfcetté 
ftflrfter/ Der giffue $ortøntna/ 
forøt forti mand tilforn (;a(fuer 
fortient t><t/fomt afTttaabe. Sftett 
f?a>ib far t«lt>. 2l)t ©ut> aiør 
p(T falføe fem tro / afif tøforffyit 
^arm(jfertfø|>el> / forutw oor 
f«rDffyli>. ©miic genji 
aelfe taaer Slpo/Men faa tinoD/ 
at ^anD førft firaffer ben fem 
|f(?.e»be bruger / or beuifer farøme 
ftra (frøet ffte( ot amnb/ ot ber 
ueft gidr (jenDe til intet, 
3a fiere $2enni|le / tøuo cfi 
bu/ at bu t>Ut bruge vimm 
mtt ©ub e 
^Dette er firaffen / røet fcurtefen 
Vaulué taa.a unob ett £>øerø 
flfaftf tø £>aarltø&eb / forø banb 

am 933 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) V' , 
mm « Gom tilbiifoie alle. $6. 

»ilDe fa« fige : £>u Sftennilfe tff* 
terW Dit f fi icf un fiøff ot Slflfe / Da 
giør Du oflfuer maaOc Daarlige/ 
at Du førDnfier Dig til at opfrttc 
Dig imoD Sflaiefiet / aff 
(juflcf en Du efi/ Det Du efi/ ot ©Den 
tøuiltfcn Du eft intet, ©er for 
maattu ffarøme Dig for faaDan 
Din ©aarlig&eD ot »anuittfge 
25om. 

<?iger ot en gierniug til fin 
Sftefttre/ £ui giorDe Du mig 
faa f; #affuer irf e t n V**** 
temagtrt matt til at giørc it 
! farti(«rc/otitanDitti(ipati< 

Æreaffitftycfeleere 
©ette er flfiel ot grunD til Dm 
ftraff imoD Æfyenffalcf e/fom lafie 
®$Dé gtom. 3ftet Denne £ig< ! i *1 
CM* r ^ i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) nelfe iotxié fcuor ffør @utté matt 
cvide at @uK ffnfoe Iføe faa øtøre 
5#ie »n^fcnc ontw fom ^anD ffo 
ber t>e aot>*/ men at &an& tanb 
flt'ørc alt fntab fjano otf. 7?u *>i( 
3)<jr& intet ?t>en {mat* gaat or refc 
feroføt er. ©føer trfe 'Panlué 
!>etv at @>ut> glør #ret>ené fart 
7?ei) ittaenlnn&e. 3&f(But>atør 
icf e t>et £ant> firaffer: fjant>lit>er 
mettaalrøoWg(je& ^reoeng far/ 
atfiefnnpeomgiørfépaani; (Det 
txf omuenofé) &an& gfør cern ide/ 
at oe I? ulle omf omme ot forfare. 
SBti &ant> taler &er 1 £tønelpé 
^trtjé. &ant> tører met en 
nelfe/at (But> f ant> ajøre alt f?uat> 
Unb Ot t>enne £tønelfe 
ftrecftr ftg ep fletter t)t|t»erc »p/ mi, 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


tora m 
1 1* ES3 
P?cm ulbtøis alU. i?. 

ttøen t>u triit faa wlegge fcct. (Bud 
gfør t>rei»ené far/ i>ct er/ fjant) tiu 
fteDer at De mue bdffuc weDcné 
far/for tevté forgangne fortreDe* 
ffg&cDéffylD. 
©cr for/Dér ©tit ttilDe beuU 
fe "SreDe / oe ftmDgtøre fin 
mad/ Da (eet) ^ant> met ftcr 
taalmoDig&eD ercDené far/ 
fem ere bereUoe til forDøm* 
| meffe/ paa Det ^ahl> funfce 
t unDgføre ftn SKtgDohié ^cr<» 
(igfKC paa ^arntfjiertig* 
tøeDfené far / font fcanD fcaff> 
DebereDt til fjerttg&eD. 
#ernt(ttll intet gtør nu 2(pofie* 
len / Det font £tyen|?alcfe tilforn 

frentfettc. SJtøi effferD<&<rfot< 
ttøttogftf Denne tale/ Dabnffner 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) fcun futDfommen/Der fom Dn i en* 
Den Jegøer Difie orD (?er tit : #no 
fanoforDi flage paa (BuD/ eller 
ffylDe (jannem for tt>retferDig&eD i 
2 tø t)Mi> tatfi t>m retferDige re / 
enD at ffraffc tøm / fom &aarD> 
trtjcf elige bliffue ttaractige i De rté, 
©j;nbcr/oe itf e rette ot bePre Dem* 
#uaD tant* eere retferDføipe/ «ttt> 
at tage Dem tit 9?aaDe/ fem inDffy 
til ©uDé barim)iertfør)eD < @aa 
er Det forDi en ffammetig ot alDe> 
tté n>guDetig ta(e/ at ffylDe ®uté 
atlerrrtferDeligfic <Døro for at ? e< 
re røretferDig. 

©aa fjaffnc rt>i nu t>b(agt <pam 
ti fttroom / fcuorleDtø De fom tro 
t)Dfaarié tit at toere ©utré børn/ 
M ^I^^J 0 " 1 * & Mk giørc '1 3 te 1 3 

fe 
MC I« 
i tut 
te 
to 

k m 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Km 
©om tflbiuDis flllf. 8t. 

l>cnitenl? ottro <£uangelto/ 6(tff< 
tic forffuDne/ ^)uilcf en itørDom 
[patiltig tøcnuenDer til Dem fem 
erc falleDe/ baaDc aff 30Der ot 
•£>cDninge/ oc foif lam tøamtem 
oilDere tnDtil enten paa Det (El 
tuffte kapitel. 

3' g er gantffelmoD Dertø røe 
|nlng/fom aff Dennepaull £)»fpu< 
tatøilDettillcbemfc/ at©uDéen« 
Delige tufTtittiuig om De enDie for« 
ffitiDclfe/ ffal ttcre en fag til $5?en< 
trtffené vantro. (rffterDt Derté 
forffinDelfe er faft Ijeller faaDan 
en ting fom følger met fantro / ot 

Vantro er Jubiettum reieSiionis / Det 

et/ Den ting i Omlcf'en Sføentffené 
forfttuDclfe fiaar. i'igefomrøen* 
niffené t>Duel(elfe er en ting fom 
w Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 fiWarr mtt 2rom I ot ?ro«i cr 

\/ubtefium ettttionis / t(t tt/ tøt forø 

t>t>ue(tøfctt fiaar t>tø. Sftcn c jf« 
utUMieBa ttt t>ntø rtitøn fagrr 
tiltøtfoin fi&Dcr i 0<m/ tøur tør 
<«tct fom for&inorer / At mant> fo 
maa fføe/ at vantro tt tn føl 
tUat Sfftcmtiffcitc Wiffue forflfuo* 
»c: OCZtcm m faa til am 
bUffm ttøualtø. 2&f2rocnati# 
namfr gtøriftum / tyuildm lig« 
j fom &ant> / naar mant> troer paa 
tøantwm / cr c« faa til SJiawfc 
|lf ftøté w>tte(klfe : faa ar bane ot« 
ww (aafitfaa tørt« at tt røcmtftø 
6mJucrforfftit/ naar manD idt 
troer paa hamiem. Jpmbøtté 
^ manacorotø^offi £>malmtø 
lltølføc tøflutmrtg/ røet "' X O.Vr 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 lad 0»m Ml&inDis ftll«. Ss 

[Slpoftelen ent>er Denne'Difputaf?/ 
hun omftøt>ert>erié mening. ?fci 
pa ftger fianfc: @ut> beflute* 
De alting infoer @>)nt» / paa Oce 
bmfo wlt>e forbarme fig offuer al« 
le. ©er for lige fom alle Sften* 
niffe ere ©i)nt>ere/ faa efl ©ut> 
forbarme fig offuer Dem alle, Ot 
petteer oct fom ®uD itfeDil enfce* 
lig / men met tnlfaar ot fororD/ 
ftuiltf <t er t lart aff Det fom tilforn 
blefffagt. ©uD uil at alle 
5Kf ni(le frolle bliffue fallge/ men 
metDetiMlfaar/ fom 'pmmté UD* 
trijefer / ter $>ant> til t>e CMt. 
repeterer ot f gentager Denne fam< 
me fentenlj/otfiger: @f rifften 
befTuteDe alting wfoer ©tm*>' <H 
foriettelfen aff g roen til 3<fttm 

ISO? tab / om cerfé fom fro/ ttøtiellé 
ift til at mc ®uvé $ørti/ ot om 
pcrtø forfftuorife fom lcf«r fro. 
C t)uilcftt 9?iaoonté t>i;6/ 
baaoe paa ®ubé fifoom ot @5uoé rføoottté oi)6/ er tøuvé 
føelføc gofc^cO ot ^artn^mi^ 
fceo mot> tftmntfhm/ fom er/ af! 
t)ant> alfene afTnaaoe for £r)rffrt| 
ffylo laDer bmoc alfc @altø()eD til 
»ft> (fuatrørtø Wcf en. <Dentie 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

$>0t Øom NllMuSts alle* 

©utø ©ot>f?ctø ot 93arm&iertig 
fce^ brcD^cD / lang&eD/ ttyb&cD 
o£ b>)foet> tant alfcrig ranbfagté 
ajT nogit rømi(fe/fi/'^ ?. 
tjifoomé tyb er/ t>ct> tøuittf it øanD 
(tyrer oc regerer alle fine grea 
tur/ effter fit alleruififie forfilm 
@utø fieni>elftétø)ber/ atfcant> 
gantffe fultfommeug fienfcer alle 
Hem fom ere £emer i f?atté Styctft* 
mfttrdtl at Der er ingen fem lo 
eraabenbaroe fiunlig for fcané 
2lnfitt/fom "paulué figer *.T*»*. 
2. ©ubé fafle grunfcuol er ftaWg/ 
ot fcaffuer fenne befej>ling/ #<£r* 
ren fienfcer fine. €aa tør forW 
ingen fom fnjrter ©ub/raefctø/ at 
hant> fortie rcgufceligtø mangfol« 
tiabeté ffotD/ tblant jwilgefranfr 1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) il (Dm <8ut>s t7<wDe, 

(e ffttcr/ fatiD Mfftw forøfcitit 

!©ut>. 

uor afoefié f»&eøri'6e(føe 
ere tøatté ©omme /oe fcatté 
#ei;e forantfageltgc. 
fcuo &affuer fienot 

$<£5?<S fint* 

•^Oretré ©omme ere m6eørrt>é<; 
(føe/t>eter/ forfornufftettéflarp 
ftnofø&eo, #aité ifagelføe/ Det er mranOo >rflatit> / eoen røtté Oro 
|tf?i <t ttaturttøt SR«rofflfr for* 
'fmar frø intet paa Det fom © tttø 
2tørtt> tører til. ©er for 
uerfcanottø OrWt notffbm t>i/fi 
off fine ©omme oe wi;e/ faa me> 
gitfom til fali^eo giørfé be&off . 
Q©er forcer 'Prtufag i. CoWnr, 2. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


11 
W 3 
mørn m • 933i»iD« #<£3tt<Sft© |toD. 

(gummen paa alt Dette er/ at 
©ud i »or eatø&rø faa/ feer 
icfe til nogen fiøl>cU^ fKrfomft/ 
irfe til ^orcelOrié t>ærpi^^c5>/ iddL 
til nogené egen DøD/ itfetil&ané"* 
fortienifie/ Icfe til fcatté tticrti^ 
l?eD/ flaarteltø/itfetilnoalt/fom 
it Sftenniffe fa«t> rofe (la af?:j^ 
i$2en fcanD fienDer Dem allene for 
mafyamé rette 1&tw fom i. 
SroentraaDe i Dertø §aDer$$tø 
brafcamé SoDfpor/ Ot tflUrøe 
ft* intttat De fcaffue forfft)lt/tf>en 
<D$JDen : Sften forlaDe fid 
paa £br«H matt ot fortleniffc/ 
tro ©uD i fcané tøffe/ fom tflføt< 
Der alle ealig&eDaffftaaDe/ ot 

Det t>Den all fo rffel imellem 30per 

■■— .iiimiii iii i in ii mi mir i* i. hmtw , ^ rr n 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Om <Btøt>e Vtaabt/ 

ot£eDninøe. %ty$uo fom tro« 
er paa fcanem/ fcanD ffal irfc 
»e bcflfemmit/ gorbi De ^affue al(e 
fammenen £<£0?re/ fom er rtø 
offiier alle Dem fom paafalDe 
fcannem. 

Oe Dette er Det ® uDé forfef eff* 
ter mielklfm/ fyuilctit ide fanD 
wre a\Mt/ ehUButé tønrøøetø 
ae ©etret oe beflutnmawD fyuiU 
rfett (MtD (wffuer/ før eoD Qftr< 
Dm bfeff ffabt / matot til fine 
3?ørn/ icfe Dem fom ere aff b(oD/ 
e«er aff jttrø t>iltø / cl(er aff 
SftanDé Mfte/ men aff ©nD ere 
røDDe 2l6ra(rømé 33j!ro. £>t 
Der for frøer *Pauuté Eph, i. <je 
fcanD wTDe (aDe o|f tf De fin trtftøé 
pemmeKa&eD effter fin Mbe$a$(* 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
©em Mlfei'uWa alle. 9 2 ' 

(tøi)eD / fem i)anD (jatjuer fct føfe 
for i (jamtcm/ Det er i £l)riftø.|l 
@aa (lal manDforDi trfe nogen 
antien fteb tøge effter ©itDé vi! 
lité forfet oe wlbc&aødtø&tD/ enl 
t£t)ri(io: ? t)t DDt f)annem a((c 
ne jifal tyuer Den forti froer/ 6ti(fuc 
fatføy fom ren Der er foriettelfens 
^3ar«. 35?en i)uo fom <rf c troer/ 
fcanD fffll forDømmfé / fom Den 
Der er attene 3?arn e flfter $#D(t. 
Sftet Dette femmer Det alDelré 
offuer mé/ fom fremført aff Det 
fprfte kapitel t« De <£pi)efer. 

^aarwl Dette lære aff 
OrD/ Da raaber en part/ oe ftae / 
atnrf Hk ftaDfefte Sftenniffené 
fri faar oe trfffø. ©ennem »il 
tea faa fuare. 2tt tea frwrcfrn 1 
I r 
r Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
&omti\biut>is alk 9h intet / &tmt> wbtfhttv rotøWt te 

@aa øtør forM ^uguninm . , 
miff imellem toilliené fri fcetv fom 

rettelig falOté libtrum arbitrium / 

Det er/ it frijt fctar / oc macfen ti* 
at fultf omme Det manD t>il/ fjwifø 
fen fer flaar i anDre frafftcr/ €n* 
Doa fomme tillegae oefaa w«r» <ar. 
fr'mo eller en fri Mlie oe faar/ 
Denne matt/ Dog rørettelfø. 

@aa ffalmanD Der fordre 
forffel imellem Diffe^«* ot (Hk* 
fc fem fttiDté * SHentiiflferié gier* 
ninger/ fom ere/ ctt famtyefe/ at 
»ille/ at tro/ at befTite ftg eller (eg* 
ge «>f nD paa nogit / oc at fulDforø* 
me Det. 

2(t famtytfeer/ tiaar Sftenni. 

1 /i Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


mi 
Dømmelføe SfMrafet C r offuer 6e* 
up / at £>rD cr fant/ oe 
@amtnttfø$et)e n Omroer it met 
fornufften/ enDøa ofUirn t>nDcr« 
ttøen ffaar Der toioD / mat f>a»t> 
cr betagen/ enten met føtff cri/ el* 
(eraamle t>range meninger/ eller 
met&aD. £er aff tøDfé en fy 
fforfjfc Zro/fom ot falDié finbené 
eder førmifffené ?ro/ faaDan 
jfom orXtøfftoic/ cc mange ft>gn< 
jDeliae SftenmTfe fcaffue/ fom j>a> 
[De Det De t>ii>e af t>ere femt Cm 
Denne ?ro taler <5. 3aeob / Der 
&anb ftger : £>ieff(cnc 2ro wfaa 

f 3t M(e/er naar triflien fcolDer 
utet fornufften/oe »Dueller Det fom 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
©om tilt>i'ut>ts alle. 94* 

* OrD/ra aDer. Om Denne ©raD 
^ ; taler jiuguMnus Der £ant> frøer 
2(r famtyefe eUer icfe janitytfe 
@ttDé fa(D / Det f)ør befønDerlfø 
t>fllten/ Det er/ SJienniffem? fri 
| faar til, #uor for famme 
'^guftinut føer : <£n fri tøillie el« 
ler faar forment Oannem ide/ 
tyieé famtyefe manD i>Dfr#flfuer, 
@aa ^ørc nu tttenDe ting til at 
manD fanD famt i;rf e / Det ene er/ 
at gormifften ffal lærfé eller tm< 
Deruffté aff ©uDé OrD/ Det an* 
Dit/at mim ffal fcielpfé aff ©uD. 
?&i Der fom $otmfftm id e tøtfT* 
uer tmDeruifi/Da forfiaar ()un ttt# 
tetaff De ting fom fcørtil @altø< 
fceD/ftøe fom toillten intet gaat »il/ 
DDen ftanD bielpfé aff ©uD£ naa* IH <S8B9i 
i, 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
to, SHenen&oaenfofoeligafM' 
le/ tot Ummtt aff Gaturen: 
@aa femmer Dog at ttille Det fom 
gaat oc ret er / Aff ftaaDe«/ t>et> 
|ui(cfett 9?aat>e viKtcné frt^cD 
irfe botttdQié men Ijielpté. 

2(t tro retter^ til @alfø&ei>/ er 
naar fyntit met l»ft forlafcer fig 
til tot Hiim vil oc 6e giere r. ^)<r 
aff føtø ©utté børn^ £ro / (juil* 
den MguWmm nttf ti at t>m en 
part aff eo ftiioUUt/ot totimton 
at tømt en part er (BMtø gaffut f 
tot f?ant> figen 'Sroen er id e alle* 
»eaff Sftcnniffené fri MlieCfcet 
cr viltøtté fri 6euegelfé fom forla* 
frerfigpaa ©utø 33arm&fertig< 
men otfaa @utrégaffue/S|i g 
gOett •e>immetffe Sa&er giffucr Den I tø fej 
IS 

m 
p 

li 

hu* «g: 

11 i ■ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Øom titømfcis alle* i glitt$rt> eller tnttbffffceltø&eb 
er / naar it Sftenniffe fom er re u 
ferDig gfort forme&elft Zww 6e> 
jFTitcr tø ©M frøet / vrD 
Waaoté fcielp/ S)erfor 
fomme Der fcifie tuenfce ting til* 
fammen i fcenne fTttfø&eP/fom cre/ 
ibaaoc SHenniffetré fri ©illie/ øe 
©ueé^aafce fom&ielper SJien* 
nif!«. 

2(t ful&fømme fcett sot>< gier* 
nin$ fom manl> beftøer frø effter/ 
fatiD ingen i Dette liff (tmDertagen 
(jtbtitfué) ttøenaff ©utré tilret 
nelfe. 2&i©uDanfeerfcfe&uor 
,—JtiKøft &uer formaa/men fcnor mt* 
Møit $atft vil / fom mant> maa fee i 
™2tbra5am/ alle ^.Sg^M 1 fe* m 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) L 


tro. S5?en crø SIftennfffené fri 
otlHe wlle wvtatto ffe/ trtjOere t«> 
(e en anOcn ftet>. 

^n »illc ml fee r)uat> Dør 
part r)er tmot> ft^c. ?roen/ ftae 
De/er ©uté øaffue/ 7o/*j» A tkt* 
tc er (Butté aferntøø / at i ffcille 
tro x. ©er for fanD ingen tro/ 
ot>enfjant> faar 2roen aff ®ui>. 
De fom aff Denne ftcD l)oé <£nan* 
aeliff en 6c uift at Zvcm er ©utø 
øaff urte fare t>ttl>/ $$tffti»t 
lærer tefc f)er/ føta&QJtft øfør < 
off / men f?uat> f?ant> ttøfroejfner 
ot »il f)affne aflf off. Zty tetu 
lenifle fraeffner @nt> &cr/ at tøf 
ff ulle tro/ paaoet naarnrt fatte 
<føriftøm forme&elff ^roen / ftrf 
Oafun&e tøiffue Grøtø Støn/ II 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ikii ■ Øom ttJbtuOis alle. p<* • 

at fyanb r ant> redere off met fin 
$ant>. 

£r 6a ftfe frøen/ maattu 
ffge/£5utrégafntee #uo netter 
pet i 3« wt bef ienfce Oet ret nu : 
SJfen tti ftge nei; til / at t>et fant) 
fatiftøaff Wfte (fuangelifteité 
ortc/ men fcellcr at ?roen i nogen 
maafce cr aff cn fri »ilde. ©tø 
mig / fcue f r Den fom fcaffue r no« 
git/ ftøett fcanfrfcaffuerfaafttøt 
aff (jannen? fom er allen« øoD/ ot| 
©ofc&eDø enif.e titøc i 
S i£uaol?a|Tuert>upøer Slpofie* 
'len/forø ide fcaffuer annam«? 
iOt €>. 3««ob i fit førfie £aplt: 
ftger : 2llle gofce gafjfuer/ otalle 
fultfomne gaflfuer/ eomme &er| 
offuen net> fra fluféné gatw. gr ■ m 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m 11 t>ef ide ert ©utré øaffne/at €«am 
geluimpret>ttfféfor&tø? £rt>et 
icfeett ©utøaaffite/ at t>u fjører 

fworleNé ?roen cr ©utté øaffuø 
oet lærer #<&xren offfelff/ 
17. 3tø bcDcr tef c allene for ten* i 
mm/mm afaa for t>em/ fom for*i 
meWft Derfé Ort> (lude tro paa 
mfø. 3 Denne tømme menmø jfr| 
gcfpatifu* tilfce dommere jo. 
pprt. ?roen rommer afif £ti 
relfen / men ^øreJfen wt> ©ud« 
Ort>. #er trtfer t>or #£rre felff/ 
ot Omté 2(pofie( off/ l>et rette U 
fMefce mftfoelt« at 6ef orne ?ro* 
en/ fom er £ttanaeli> < prrt>itf en/ 
frø fwiftfen t>en £el(fø2lant>tH( 
fere fraffttø/ gen femme ødltø 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) MMM ©om tiltiuoia alk. 97. 

2tønt>øijfu«rt>cn #»mrøeiff e §a> 
t>er/ rffter fin ©øné løfftc / oem 
fom taft om^anticm^wc'i- Oc 
en aff De @amle(?afiuer retteltø 

fa#t/ Occulte opitulari nobisgratia 

non cejfat / t>ct er/ @uDé TiaaDe 
tater tdk aff at fyelpe off (>erøme< 
(tø. cr for liae fom Den fcmDo 
ffaff et. famtyefe fem it Sftennt« 
ile (jaffuer om De SlanDelføe ting/ 
tører til gornuffttn / faa tør De* 
rtø attrå oc tilllD til fymiti fom 
forlaDer fia, paa ^uanaclij fortet« 
telfe. ©aa er nu ?rocn 6aaoe 
®$Dé gaffue/ ot Sftennlflené 
aieriiing. @uDé gaffue er fjun/ 
forW @uo gfffwr fit OrD/ oc tøt>« 
uortfé beueger ^tertet til at fam> 
tøef e OrDjt / fom manDbaffuer m 
m 1 9? 
1 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
SJfcmrtftøt* 

_ . .>rtwifft)l&/ 

Sftenniffe met trtltø troer/ naar 
>anD Dert« 6fuegféajf ttnJp&l 
f tø2lant>/øe aff t>et gofce forø ®ut>! tøaffner foffmt «^>«l ticrtc i Da/ matte nogi 
<K/ at ft Sftcnmfife bliffucr retfer« 
t>føteet> ftne aiernfttøer/ effterW 
(£roen t r en ajerotøa * ©er fiia* 
rer tea faa tit. 9?aar ttf ftae net?/ 
atftSRamJffc bltffuer retferWat 
t>eD fme øiernmger/t>a forftaa urt 
De gfernmøer/tteD fcuegforttenifte 
ftSftcnmtø fant> for^uerffuc fe 
©tttøftaaDe. SftenSroen&aftj 
uer tøfet at bcert frem for @u& /| 
men fører fafi&eller ft§ftctmf|fcl 
tomfrcnDit oe armt frem fo r @ut>/| 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Øom tilbiuis olU'. 

paa Det fcanD tant optølDfé met 
£i)rifti^aaDe, ©erforer?rø* 
en opm pa/skum / Dctcr/ faafan 
en gi er ning/fom af en anDen for* 
arbei;Dfé i off/oc fjenDe f anD mgen 
løn giffutø / ot t?un mctDeler ide 
352enwfftt nogen anDen 9ietfer* 
DigfjeD / t)Den Den fotti fym aff 
£i}rifto fcaffuer annamit. @aa 
er nn ?roen (BuDé gaffue / r)nito> 
fen (>an& t»ct> (Jtiangelij Ijørelfe / 
aff Den Jpellig Slant* f rafft mct* 
Deler off naar fri Det ville oc 6e* 
giere. £)er for er Det t>el fagt aff 
AuguWmo : ?roen fommer itf e 
alieneaff SJitnmffené friwllie/ 
men ^tmer otfaa en©uDéaaff< 
tie. Siffen fri wllie rommer t>un/ 
forDi wi ?ro met totUte / SJien 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
I 

©nDéoafFue er ljurt/ forDi &un 
a|f Dm -peliia 2lanDé forarbei^ 
iDelfe tfabté m Dem font Det be^te* 
fffrcv oi bete Der om. #anD ft^er 

Cti fttt VddQt de Jpiritu <? Uma\ 

pt famtorf« naar (BnD tatøet/ 
eller itfe at ftmtocf < Der i / ftaar il 
$ftenni|lfeité egen Mlte. 3tan/ 
Den tnllfe aflf (nuler" en tøf f r o~\t tw 
føarøiD/ t&i l)nn førømer aff 
Det fri t aar/ fom off Wcff af (fnit f 
(gfabelfen. Æaartelfø at føe i 
Der fjøre fire ftyefe til/ at ?roert 
fanD ffabfé M Sftenifftt/ i fcnilcfc 

Den #ellfø2lanDerfrafltøa/ fom 
er/ at ^re éuanødfum / at fam* 
tyde <£uanae(ium/at atttaa eller 
begtere Det fom i (£ ttangelio tilbin^ 
Dte/oeat forlaDe ffø paa ®nD fom 
3| 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) tøf 

tlllll] 

JjÉÉ 

Ih 

p 1 
i«, 

tø 
m i ©OmtilfciUOiSrtlli. SS» 

Ott tilfilt. Oc til Otffc ftre flt)cf< 
mlnoré icfe tt SJtøwiflc \wt matt 
tøiot> fin rtlfø / SE< ttt>e crc mct 
(wtté t>tlHe. @a« f«r f u forti 
(worleofé ?roen cr t>aat>e ©utø 
gaffue/ot Sftentffené gftrning. 

#er foruoen naar vor #<£Dfrc 
befaler at wi fMl< tro/naar &ano 
I toffucr oemgaat fom tro / naar 
&ant> truer cent fom ftfe tro mel 
fuaar firaff/ naar f)ant> toep Dro* 
paterne oc SfpofiUhc raaoer a((< 
ttl at oniucnoe ftg / naar r)ant 
6ret)t>ert>e »antro @t«t>er at t>< 
fcfc&affueglort'PcnltenHy Matt 
u. naarfyano rofer ten •pøfftøfe* 
mantté "Sro / naar Ijano lafier |V 
ne£)tfclpleré vantro: t»f<r tyutb 
iæfcfc oa norffont/ at ItSfflennlflfe H m 

r ^ 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
i 
ran&tro/ om &ant> t\Uté faoer 
put> om tydp mtt 3eremtø/ fom 
Wt : Omtiene mta / faa bliffuer 

omtienot/ f £i du jP) c s ej ^ e ø 

mm ©ud//«-«« 51. ^iD^ørcrof 
t>en forit ttrffc fom ftaar 
©er fom Du omuettoer WEg/ tø M 
feg omtienDe Dig / o( t>ti fMt (tøa 
formuanfirt. ; ; mtij<S 
SJJeti oe fraa cttD mi fymvm 
paa t# *>or %£ttié orD: 3tta<n 
fommer «l mfø/ t>t>ai mm §aoer 
oraøer fcannem. ©er fuarié 
faa ttf : Saoerett t»raaer met Or* 
tit/ £aot> Drager met fm Qano/ 
&ant> oraaer met SfanoeHa Mi 
»)ft/£ant> oraaer met fin forfettefc 
f< om Det e utøe ttff ^>atiO fcra^ 

ffiffiffi "^^j^Wffl ftøm'6 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) S] 

■i7 
fc3 
&(>m tii&iuSMS olie. 

S fconD nøDer Dig iefe imoD Mn«fUfe/ 
joe rtaav Dujtaar fjarnierøtmoo / 
SRw l?miD Drager Dig naar Clr 

jDet »ilt / @0I11 Qry/oftomui figcf J 

@MD Drager t>e(/ røen&anD Dra« 
geri>enforøv»iilaDcftgDragf. £>t 
Ha$ian?tnM : @uD pil alDrig gfitø 
re nøgen fattg imoD fyaité fcillie : 
©er for maatlu oe felff Miet £x 
ttaar Du t>f (t oe bcDer Der &o£/ Da 
jer Det WfJ attu Dragtø øe Ijieiptø 
a|f @uD/ forø giffuer Dia De« fyeb 
lig2tønD/ Der fceDer om fyutttem. 
røien Der ere mange forø aff Derié 
egen onDjtøff ffoa (BuD tmoD forø 
I Drager/Der De Dog ftmDe »ere (?an< 
[nem tøDfge/ om De MDe. #uor| 
'øffe e ( (Iger # c a » € 52 M««*. SJ 2? ) PilDe ieg famie Dig / forø en|i I 
l Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 

i 
fm 
W 

mi 

m Om (BttOs Vlactot/ 

famler fitte jfyUmøe w 
Der fine Dinoe i Oe Du Moe ttf e. 
3 tf t IjanD fip?/ at De t>iI0c ftfe/ 
Da øjffucr (jaiiD f (arfføe ttlftenOc/ 
at De fcint* tronv oin De §aflfoe 
Diller. $or faaDan øenfrrtDtø 
ei> ffraffer oe ©tep&antté fine 
atrtmentv ^#or. 7. 3$aarD< 
narfeDe oe røomfltøarne < £terter 
oe Øerrt/ i ftaa alttø Den -*)ellfø 
2(artD tnioD. Oe £eotren raa* 
ber tøoé <£fatam : 3ea »Dratte 
uifit #aanD Den (jamffe Daa moD 
it getiflr^tdt ot mmt Sold. 
Sftet Dette farøme t?lt>nifbi)tt> fla< 
ger "^aultté offtter 3#Derntø aen> 
fttfDfø&eD/ fKi«tfenf)anDft«erat 
Oaffue writ en faa (jttor for De 
MeffueTorffttDne. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
101. !//»] 

HOT 11 SftenDefige: ££$"n§aff* 
uerfoat -/oft.«. funDe frf e fro/ 
?f>f Øaiaé fagDe atter: #anb 
ijajfner forMinDit Derié gtøen / 
0( for&cérDK Dertø ^)<artc / at De 
ffuUc icfe fee/Det (t/at Deffnlle itfe 
tro. £er aff bcflute De/ at ©uD 
$aff ttcr ff t>ID 5« r i / at mange ide 
tro. €:uar: ^ropfcetené fpaa* 
t»oni er Uh en fag til Det fom (fat 
ffe/men&mtD forfiner Det fom 
frønDeff al/^uikf it Der (jaffuer fin 
egen fag / &uor aff Det tommer. 
Jfften tøuaD Den rette fag (jaffuer 
t>crtt Der fif/ at mange ibiant 3ø» 
tørne icf e f unDe tro/giffuer $<£t* 
ren tilf ienDe /o*4« ; 5. Der OanD fi* 
ger : ^norleDlé ftinDe i tro/ i fc-m^ 
tage ære afffrin anDen inDfyrDfé/ itu U3 
9 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 311 
I \\Wff; HH: ot otti m fom er allcne aff ®utv 
tøgc I icfc? @aa funfef ortf 3ø# 
Drnie ftf c tro/t&t t>e caare forfin« 
torta met «regerføl)et>/ fønføfcf « 
0«t>/ gerigOe&v en tvang mtnmg 
om SJZeféia/ot £on>ctté rctfcr Dig* 
&et>. lige fom ctt Srøafføe 
Der cr fufo aff f?at>e ug oc ont> (pet* 
fif«/ fcaffuer (et>e ttf got> SftaD / Ot 
fanl> Irfc for wtmmelfe ffytøfor* 
Drage jjannerø: ©aa fanDitfe 
itfyate/fom er fult aff ©range 
menfngc r/ øøenffafcf fccD / cerege* 
rig&eD/ forfiaa Dm fange tørDom 
om Sroen. £>er for fifal Jpier* 
tøfor alting gtørtø letøgtfraalf iø>cnltøltf&cD/eg«i t>#rDig&eD/ ot 
B menmg at manD Ijafimr nogit 
fortimt/attettattoféU fin egen Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
IB < snm 

m 
mi fatifg&om/ ot faa oiufier fingre 
or tørffe effter retferWg&cD/ Det er/ 
fro paa g&rtfmm / at Det fanD 
metrié met Den retferDfø&eD/fcmtø 
fen fitørijfcté tilregner tøm fom 
fro. @aa fwffite fort>* i>iffc for* 
fchiDrntger / fom ere øøenftatø 
$e&7 ceregerig£et> / ot mening om 
fin egen fort iem'fJe / f>ao (moo 
(jtørffiutmr. mitiMyml atty* 
Dente ide tuate fro : Oc icte 
<B$tté Metret eller enDeftge U* 
fTutntng/ fmtltfcn eflfterot tøanD 
Mat a«e ^enniffeffuKebUffue 
falt'ge/ faa tnl &ant> ocfaa at De 
fftil(e tro. 5orW ooen £roen f ano 
tngen fom er f ommen t il 2U« 
bertøffuefaug. Srøen r)uorlebtø 
©nb 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i J iif 11 

iff forftører iptofåttcn/ Der &ani> 
føer: Oe ^ano forfoert>et>e Dertø 
£f ert e/ Det er / fa« fom £ant) for* 
f?«rtwe ffyawoé #ierte/ ©er 
met/ at (jan© forl)«(e©e met firaf* 
fe«. •9er&oéfetter&an©:^«ø« 
^w/atKeicfeflfulDefee. #er, 
&emercfer©efor©/ ^Svitfeno'! 
gen fag (mør for @u© ffufoe 
W fortøinOit 3ø©erne/ men ©et 6e* 
tyer affene IxenDelfen/ &uor©anne 
3ø&ernc ffutøe 6(iffue. 

©e uenDe ot Dette før / fom 
fiaan.P«. 2 . ©eftø ftjtøepaa 
Ci tut/ ot tro <tfe&er paa/ føm&e 
gere fette til. ©er fuarer tea tit / 
■pjat ©iffe Or© ftm©e fortfaatøafc 

lISlMføe/ €n part fom Lyranus/Lu- 
^gjgthmti Q( Caluinui. t)t>[c^gg ©Ctt1 / 
il pi 

'IN 

i- 11 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

1/ 60111 t<It>f«D<s Mi. 103. 

iDennemaaDe/* at De toaarefette 
.»til at tro / forDi faa Den foriettelfe 
rpm ©aligfceDtoaar Demtilfaat/ 

@aa exaggemer OC fferper * 

petrué tuet Difa OrD i>ct §olcf 
toantro fom ^uDfjaffDc toDualDt/ 
at De fcaffue føracttt @au#:D/ 
fom Dennem t»aar fønDerlfø titøu* 
Den/ Sften en part forftaa/ at w 
vaare fette til toantro / £føefom 
ptøarao ftaté at toere fet Def til/ at 
OanDffulDe toere (BuDlmoD. ©er 
fom ftoi tage »eD Denne mening / 
Da flat Dette forfiaaté om ©titø 
2iltøDelfe/ot tete cm (?am? 9?aaD/ 
effterDi fcanD itfc toi( nogen 6»n* 
Deriø SøD. Sften Derté toDleggel* 
fe fom faa fcDfette Difie OrD : ?il 
(jmlefifDetoaareffafcte/ at De icfe 

II 

ti W3. m 


[ 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

#5$ iMøe tro: £)en famtøefer teg 
itfe/ forD< &un er troøø ©. p<< 
øeré Orø. 

©<r for af 00301 t'rfe frøer/ øt 
ftfe øeø Srøen tilføøar øt retter ftg 
ben Ttøaøe til fom alle tilbwøtø/ 
øet er fcané egen ffyfo/øt fof e @uø$ 
raaø/ fom t>« at atte SKennifÉe 
ffciKe bltffutr falfge/ øt f ømme ttt 
©antyetté funøffaff. 2. $ 
Sremøetø flfal Øenne ?røføm 
er wiøfangen aff ©aøé Orø/ øt 
tøøt aff øen fy Htg 2(antv tef e a(< 
tiø øere lamaet 19/ men Dun bør 
at øore/ paa øet &un ØagKge fanø 
Iblijfne (tørre ot ftertfere. Zfy fom 
XAmbnftui (iger/ ?røen fom idt\ 
bttffuer øfTuft/fcun bttffner fnaru>| 
|ge fuag/ men &un bftffntr frørre/ f , il 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) mm 6em MlWn6is alU. 104« 

wt> fire rlngg forøgelfe/ fom ere/ 
^unDlfaff/ 2flut> / ©uoeltø&eov 

OC @tafcfø&et>/ fom 'Bernhardtu (ti 

fceotører. 

#et> ÆunofFaff wrer %tww 
, warwt foeltø øffue off < £&rtfri 
(Bf cCc/ Det er/ tiaar nrt tøfe/ £øre 
betencf c ©utré Ortvoc atøo 6e< 
*<*t @nt> M fit^rcfe oc forøge 

roen f off. I*'?' 
?tflit> Wiffuer (tørre/ aff @ut>é 

tø 6etentfe (fe / oe max wi id e 
doe off offuerumfe aff nogen 
_ttftøfe/ ocet>&ellert>nt>cr tutøge 
aff moogang oc forfølgelfe. 
l*n$kt> @ut>elfg&et> forøgf^ro* 
en / naar ni ttiet ft u&mijgt oc 
©ul>fn;ctfgt £tertetøtt> fimw 
s off for ©tit> / oc 1 iBBS 

ii 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

1 il: 
Om Wuos n*rt>c/ 

Mttttimwmi>at\ 
\vi øootjfe ftmi* be&aaté @ufc/| 
oe mere atfe t>en U)\>i$ct> fora M\ 
ere @u& plietføe/ ent> baaoe liff ocj 

Zwné ©faDføfceø bliffuetl 
(lør t>eD ©ufcé frøet / wi> en fø| 
ty jTittø tacfføelfe/en oar< 
artig åferftøfø mot> alle / naarj 
SlanDen tøeiig finfcer imøt> fictøt/j 
ps t» en ao& @amufttføljet> / ot ffo 
tigget) m t>et falD fora fcner er] 
tamt til Sfttn enøøa Srøenl 
bltffuer (leref oeD Dlfiie øffuelfer/j 
jfaa fcrnt) fyun allføeuel lefe buffue! 
ufaa fulofommen i Mtt liff/at &un( 
lonoqtt mere fanD forbefcrefta/j 
paa tiet n>i altiD ffulle fcotøc o|f i »§iÉlfr»)« > Øf IrøØ« mm 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m 

<Som lil&wois alle. i 

mere at forfremme off t 'Sroen 
(gaa ffulle fri nu fjer yaamm* 
tité/ at ingen aff off »net førtretø« 
lujljcø/ee (giniø eiré tange feøuane 
ffal tuanøruge ©oø&eø/ 
font loefei Jjanncm tiipeniteufc/ 
øc føre forøømmelfen øffuer fig 
ftiff / at ©ud ffal laøe ijannem 
faiøeiitttanartigtfinø/ naarøet 
ff eer/ øa bllffuer <t Sftenniffe l>pSft> 
til (B#Dé OrD/ ot met fin egen 
t> i((te fører faatati eu fornøøett' 
f;eø offuer jig felff til at fi)nøe / at 
tøanø nu tete fanø anøit enø f»n> 
De : føm wi tofe at øet er gaait 30* 
øerne / Ouilcf e frem for anøre ae 
teøié for ©#Dé »øualøe §o(cf. 
£aDer off forøi tomme &Vté be< 
faling ifju / fom (tger : £aager ot Tf i 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

m btixt/<u i itf v-iiuKf fatøe I frfftelfeJ Oc 'patilué frøer: <!5trtt>cngøt> 
l= fir iD/ ot befølt Zrom oe en goD 
{ @amtitøfø$cb. ?f>i Itøe fom k 
Wt l; @ft6/ naar Det føt ffucr mi;ft 
. artt/fca Wfftttø t>et aff bølgerne 
for »mO ot eoff ite : ®aa Driffy 
jjiité it SJ2enm|le fbm frøffucr ttrøft 
?ro«i/aff ©atatté Jpufrrdutøft 
JDcttc enfftc befTiter ©leffuelen 
|pg M/at &ant» f ani> flfffle it Sftei* 
^nfffe eco ^roett/ *paa E>etfcanD| 
fan& tøafftte ftt #erret#mme off*\ 
uer famme Sftenttiffe. ©er forj 
fftitte t»i toaage / firf De oc beDe/ at j 
ttrt futiDc be()o(De ^roen font er! 
t>or Salig&eDé Slcfere/ Ot at n>< 
funDe bliffue beftanDige t fcenDej 
inDtil enDen. Sfteti! 
►i -li 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Mi 

©om 

SKen t»e frapper toeD &utltf e De i 
fom tro/ ftmDe fommetilDen 
ot ©aligfjeD føm Dem erloffuft/ 
Dem opregner paulun 8. 
£u«tfe fcanD tilforn t>ifie( tit De 
ffulDe tro ) Dem fcaffuer fcanD ot 
tøftøtø/ at De (Tulle bliffue&atté 
Sttøa ^illeoe ttge/paa Det (>anD 
jlal toere Den §ør/teføDDe iblant 
mange WDre. S5?en (wiltfe 
tøanD tøaffuer befffeftt ( Det er/ at 
De ffulle oere Oané t^Jn lige dDi 
Kaarféit ot «ren ) Dem fjaffuer 
(>anD oc falDit ( veD <£uangelij 
■preDirfen til @aligf)eD) ot f)ulltfe 
(jant> falleDe/Dem Ijaffuer l>a»D ot 
jfgiort JXetferDige ( i Det fcanD for* 
Iod Dem (PrmDen/ ot tilregneDe 
Dem fin @øns 9?etferDigfccD ) I 

i m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Øm (BW03 ttaaOc 

ot De IjanD aforDe retferDføe/ Dem 
$aftmv f)miD oe giort #erltøe. 
i Ottu altfammtn figer'Pauitré/ 
fat wre ffeeD for #erDerié 6eat)it< 
Delfe/ (miler it fcatiD i fanD&cDfor 
Den ffyto øv /at fcatiD t>tl rofe ©or 
Religion at fjun er aamme(/ oti 
at^un tfeer optetttft aff $2etø! 
m|?e/fom De9?ommerfé/£pl)eferé 
ot anDre forfenøelføe #eDnmaeré 
fKelføtøti: mm crfftctø/tøutft 
ot ft( Dfeft aff ©ud fe(flv for (8cr# 
Detté beøimDelfé / ot aabenbartt 
paa t»m tiDfom ©uDfelff&affDe 
berammit/ 16. 

Sftet De t te femmer Det off wer 
eetté / Der "patmté ffrfffuer til De 
€p&efer i Det førfie £aptt. £anD 
ffDualpe off (Pet er off fom tro ) t 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) SKI 1 
km &om tilbmus alk. 107. 
m fcattnem (Det er l (jrørlfio) før ent> 
Seroe tté orunouol bleff lagt/ at 
tfi (JulDe wre (>ellføc oc ftftrafF e* v 
lige for tøantiem i fterlfø&eD/ C<P 
!?a»tt) fcefflcfeDe off til 33ørøét>D* 
faarelff for fig fclff( Det er/at tøf 
1'fulDf f)ørc tøannem til/ oc tøre 
tøuré ^-drn ) føriwDelf* 3<£fum 
|$fyrlftum' effter fm trtllieé wlfo 
f)a(ie!igf>ef (WD ljulltfeti fjanD M 
aname alle Dent font trottl}?aa< 
De for £f?riftl ffylD ) fin 0<rltøe 
fftaaDe tllloff ( Det er / at &atté 
l^aaDe »eD tøullcfen l?anD er rig 
offueralle/ flfal loffutøotpriftø) 
formeDelf} Ouilrfen l)anD øiorDe 
øf? 6e0aae(føe i fin €lffeliøe ( Det I cr/ i fin @øtt. ?lji fcanD elffer 
ss? Dem font tro paa ©ønnert) t fyulU 
1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 1: tf en ttJi fcaflue forløfnmø form« 
fcdft fjanø SMotvfom er @onDer* 
^nréfortaoelfe/ cfftcr fcanéftatø 
t>tø ria&oni. 

$or f?uat> enfcduj fag fifyføalt 
Ofttc er ajort/rølger fiDen (toet tyv 
^ e ff t er. p<ia t>ct/ frøer fcartiv tøi 
| futile twrc fyané ty tU$tb tit loff/ 
tri fom filforn &ao6cDte Kl^ri. 
fiurø. 35e uifcv ide totte altfam* 

fen fjant) t>ff/ at aUc SJtøttiifft 
Jffuttc Mlffue faltøe/ re tf cr til alle t 
Jfften tø tøtffuc allcne fceclactføe 
t t>emie WaaDe/ fom «>ei>?roeti 
annamc (Sønnen/ fcer er ajfftten 
t« tf Offer for alle. SUtotalle 
t>e rtnore forfcøiimité mferfcclige 53fort>erféeflettont>lfaffc ffytø. sfcf 
■ > V , v • ■ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

m mm 108 

cti enoeg oet |itmfé nn atj 
[t>ere tiotf fagt om (ftuoé Ttøaoc 
fom alle tiibitiofé : @<w »ide M 
oøgtil fermere tmoeruifning for 
t>e enfoloige / feite tuenoe {tyde 
et til 

$crfl ©il(e wi opregne nogle 
«»iDnif6t>rt) <iff ©frifftcn/ met 
$>ui(cf e Mie 6f nife/ tønor ff ©rtø 
ge Det vitfaav er fornøoen / to&cti 
fyuiUiit ingen fanD Miffue falig. 

£)ernefit>if(ett>< optegnece 
2lrgtunenter/ »eo fyuttde oe 
fri)(tigfé enfoloige herter ftmoe 
btfWtfié om @$déS aHerbarm* 
fciertigfie eiiiie/ eiier 3?aat>e fom 
attetiJ6iuoié/ oc berufleftgimoo 
oett @roiffc mening om 
^forfftefeife eiier trtmeiielfe. S 

ili 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) mi Om ©u&s Vtotiov 

naarft Q$ubftt)ttiQt $Utt<ttift* 
uer (inrcf it mct Hare beutfmngcr/ 
Da laDer Det fta ide fange af? (Sø* 
pljlfferé (Barn elfer^raagtørøer/ 
men foratter Dent Di* trøgaeH* 
gere. 

Cm tøt Sørp^. 

ÆfTterDi Det t>«f aar aff&uiltf it| 
»ør @aligf>eD tyender/ DøgDeterj 
fefrtn it/ faarcgiffuté atttaeuef tj 
©frifffen nu met it flagé/ nu tuet] 
it anDit fTagé OrD / 2)a (fulle ttrf 
mertfe Dcmie SSegeL 

2?aar en ting tyaffwr atfftlttge 
propriet w øc t)ilf aar / (øm()enDe 
(fge eené paa&engc / Da naar tio^j 
gen aff Dem fettté/Da førftaaté oc 
fettfé Den tingfetff/ føm Piffe »tø Il H 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
I0$- 
eomtilbmofsflllc. 

taat tilføre, ©aa crt>rtnwt cn 
fanDSro/ efftertX (mn fcaaber 
paa©nD/ fcun paafatøer fcan* 
nerø/ fcun fietiDcr ©ut> rettelte / 
elffer/ fnjeter fjannenv et er taaU 
møfctøetc. fca giffuié tilfienfce at 
?roen otfaa fettfé / ot er ttfftcDe/ 
faa tit fom en aff Wffe Ztmé 

proprieteter 0( fcilfaar fettté. Zfy 

_J@fr<ffeett plejer tit at fette Wflc 
Hfcrørné rette »ilfaar < ffctxtifor 
?røen felff/ paa Det at ingen forø 
fcaffuer irf un en fftrøge aff Sroen/ 
eller en falff Zw ffal trøtf elfø be< 
Krage fig felff/ oe rofe ftø aff ?ro<| 
en/ fom tøanD bog irfe fcaffuer. 

£>ette t>ør @alig&eoé tnlfoar 
enfcøg fcet er f tf tin enfiigt / ot tøen 
ger aff fffftté ^armgerti#P 

mm 

mm I Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) jm\mt/ot b<t ImWniWé mb/ 

formeewtw @aaa(ttéb<t 
mi tmnbe maabe/ ot ftgtø at 

«ftt fUCIIPf ffogei: Anttitdemf bit 

fom aaat for / oc Cohens/ bet 
fom eflwføtøer. ©et Mfoar 
fom aaar for/ cr at m fftilfe t>aff< 
ut 2ror n tlke omuenbe off: ffcft , 
tf&fSr** <mw<ww f?wr < toml 
«ff©u^t>itaicrnina. ©«t)i(/ wtaav fom (ffmf^tv/it mattta* 
Mb/ ban/ MtvifMtfiaMiw 
Jof olm Uiffue matttøt i Ztom 
nab til mbm : $<& bette maat 
' vny tim VUUKJI g Velaiemin&ré fulbtommeliat 
ty<bom. 

Wj mbefomfht / at MvbttM mm 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) w * SS 1 1 0. I f j 
6om tflbtøft's alt*. 

Dette rtlfaar erc v»"ua(t»e tfl tct 
cutae HfF'&c gføre (fuanadtum tfl 
Intet. fygUvm ftQtt Matci 16: 

&aar (jen i Den aantffe $ert>en / 
dc preWrfer (£uanøel<um for a(fe 
kreatur / (mo fotn troer oe tøiff* 
uer opbt / hanD f¥a( fcliffue faltø / 
Sften £uo fom ftfe troer/ frøno 
ffttl fortyføimfé* /<> W ?. #uo 
fora troer paa @ønen/&ane tøaflf« 
5 uer t>et eufae (iff/ #uo fom itfe 
troer paa éønnen/ offucr (jan* 
nem bllffuer ©utré Q9re0e. 3«m/ 
@aa elffte @5u& QSeroen/ at (?ant> 
aaf? fin £n6aarne @øn / at alle 
fom tro paa fyamtrm / itfe ffulle ©ftfcl W 

:l m\ 
I fortabt / men frøffue t*t mim 
2iff, hhan.6. ©et er §acerené 

mitte/ at fwo fom feer ©ønnen / i 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
oc trocr paa Ijamiem/ ffal fcaffue 
»c t euføc df t "pautøé ff rtjfue r 
* i. #attD M>uatøe off i 
fcamtcm tør <nt> Sertxné grtmt» 
Mof tøfflf (agt/ tø cr/ ljant> ttøual 
tøoff fom tro paa ^^rtftum/ før 
cn& 3ftrom filcff ffabt. §wi 
f}ant> tøtixr fom idt w lige 
fom tot Der er/ 3$ &ant> fcaffuer 
rtlforti Ufi fcttao fom (jænoe ffcri* 

nitøem fom (efe føatc rfftcr Viet* 
ferNaf)ct>/De jwøe 9fctfert>tø&<o/ 
Støn ty figer om oen 9fatferotø 
(jeb fom f ommer a(f ?rof n : €>t 
3frael ffoJ> effter 9tøfcrt>fø&etré 
£om/ ot jitf irf e Sfctfcrttføtø 
£om ; ^>tior for i ©er for/ at 
Sejtf < atfpuroe f)f nt* aff 2ror ti / tr:_- Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
■ 

©om tilfciuBis alle. in. 

men (føe fom aff Xowné øfcrnfw 
øe r. 3tem/ ©er fom c« bcfren n 
Der 3ef«m met t»m SJtønt)/ at" 
l^atiDer en #erre/ ot troerifcit 
•£><erte at (But> opuatte fcannem 
fra Ce ©øoe / 6a bliffuer t>u fali^ 
3tem/ •øuo fom troer paafrøn 
nem/ f?ant> )fal icf e bliffue bef! em 
mit. 3«>« f #er er intet forftel 
imellem 3øt>er oe ©refer/ De ()aff< 
tic aUefammen en -pi£rre/ fom er 
rig offuer alle Der paafafoe f)an> 
nem. 3tem / £no fom falDer 
paa #Oretré naffn/ fcano j!al 
bliffue faltø. 3* em/ ©e ere aff* 
bruDne for certé Vantro ffylo/ 
men fcu fiaar fermeoelfi ?roen. 
jjOcter ot mertf eligt fagt i t>en o 
Pjalmc/ pe ffulte Iha^e paa m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 

Om &U09 VlaaXit' 

|Mg fom timtx tøt naffn/ forW &u| 
* rre forlat>er icfc fcemfom føge| 
cff ter t>ig. #uort>ant t>ette (Butté| 
naffn er/ forflarer Den J45. ]>fa(< 
me. ^^Krcn cr gøt> mot> alfe'/J 
oc bax\$ ^armljiertigtøeD er øjf< 
uer alle tøané gierninger. 

Om fcet 2(nott ttffaar/ fom er/i 
at manft ffat tøiffue uaracttg <nb< 
tflenoen/ anfeerfegDet forgaatl 
^at inDføre aff mange triDniffyrN 
oiffe faa. lob™. 15. £)er fom i! 
blifftie i mfg / oc mine Orb bliffne! 
iet>er. i.T/raor.i, @trfb en gøbj 
firiD/oe bef)ott ?roen oeengob 
jy@&nmtftttø|(D/ ^tttfeftti nogle! 
ha(T«c forffut/oe ere bleffne @f# ' 
I br u&nc paa ?roen. Colofrs . ©er | j fom < eHeré 6Hffue i %roen grnnb 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ■ 
m m m ©om MtøtøOte alt*. 

fefte et ftaDigc ot m ørlige fra <£u* 
angelij&aab. Hért.^ $£icre 
©30$ £tié/ Der fom ttrt eller* 
fafi tcfjolDe 2roetté ttlliD ot (jer* 
lige Ijaab InDtil enDen. ' 
3ftl ere ftlcffnc Deelartføef $tyU 
(to/ Der fom elltré faff be&ok 
De Dm bejrønte tilliD inDtil enDen. 
2. . 2. QSnDffy De Q3erDené m* 
ree nfjeD / førmeDelf? ©or %<£KXi$ 
oe SrelfertéSefugfcrffrtbefietø 
Delfe/ oe bliffue befiiæreDe ot off* 
uertuitiDne (gen Der ©Di/ Da er Det 
fiDfie bleffuit ©erre met Dem enD 
Det før fte. ^ ty Det »aare Dem be, 
Dre at De I? affDe id c f »enD fKetfer* 
Dføfc eDfené ©et) / enD at De t lenDe 
(rønnern / oe ©enDe ftg fra Dt t i)el* 
lige 33uD/fcm Dem er gtffuit'Sor* 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Ih 


l>i Det fanDe OrDfprøcf er Dem ttø 
Derfarft / #unDen «Der fgen Det 
r)anD fpijDe/ O« @øen wirer ftg 
iCtønDeffter&ttttertøen. 

2ftetDifTet>iDnlf6ørDDrlffuté 
øefaa fiarlige Derfé MDfarelfc til* 
bage/ font lære / at Srøen fom en 
gong er 6eg»nr/ irfe fanD nrøfitø.j 

S?2ert 'Pbilippm MelanBon fi%( r/Ot 

DetmetfanDr>D. 9?aar røenni* 
ffene føle Dem i ©pnDen/ faa 
(le De ?roen/ øt Den hellig 2ianD 
foriagfé, ©Di Jannies førfie 
<£piftefé ?reDie £apirel ftaar : 
£aD«rfngen forføre eDer/ -£)uø 
fomgtør fønD IjanDerarøiefT* 
Helen. ^t<m i .TVmør.5. føro 
nøgen irfe forførger pne/ øe alfer* 
mefi fir >)néfolef/ fcanDftaffuer Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i n il 

É 

B 

@om ti tøføOis alk, iij. 

forncc tit ?roen/oe er wrre enD en 
#eDmng* 8. ©er 

fom t leff ue effter Æføwt/ Da ffulle 
(Dø. Ot Mguitinu* ftgcr: ©et 
er icf e mueltøt / at Den fem f)<# 
ucr onDe giermnøer / 1 ant> frøffue 
9øDe tander / #uor bliffuer Da 

£er imoD Difptifere te aff bet 
^?prøcf/fom (taar Matth.\6. ©u 
efi £>etrtré/ oc paa Denne Ælippe 
t>i( 1V3 birøge min Æirtf e/oe #elff* 
ueDté porte ffulle tøtet formaa 
Stlfig tmoD fjenDe* loban. \o, ©er 
ffal ingen riffue mine §aar aff 
ifitø £aanD, 3 W fa«t> 
ingen riff tie Dem aff minSaDeré 
#aanD- ©erfor/ftøeDe/ fanD 
fom fom troer/icfe ferfaffe groen. i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
#er fuarer teg faa fri t>en førfie 
part t Dette argument/ 2itD(}]e 
©protf tale om ©ieffunré ot 
f $}enmfftné »Duortré matt/ 2lt 
peidc tuttic formaa noattfmøD 
I ©uW Ætrefe/ at (mn to (fat altto' 
i6lt(Tuc øet> : Sftett &e tale tefe cm 1 
Sftenniflfené affalo fra ?roen/i 
Jom (feer met Mile. £>c t>etcr 

,lOet Ambrofim ftger: Nemo poteji 
tibi Cbriftum au/ene, ni/i te illi auft> 

™. ©er fanD montage <§tyu 
f}um fra May t>t>m ou Drager t>ig 
felff fra fcannem. Zfy lige fom 
Ingen fano rnieofm t?il(ie anm 
me g&rlfturø/ fom er oet øpperfte 
gooe/ @aa fano ot Ingen fmoO 
fin t)ltlfe mi)|fc liannem. @aa 
netter leg forW oet fom efftei føl am 


n Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 6 

J 

M 

N 

fe i I 

Gom u\biux>i& alle 114. 
jer. Zty Det fom aaar for/ taler 
om Den §&r.f»ne ^ircfc/ &ullcf en ! 
itfe fan5 met ©te fftai« Of Sften* 
mffené tølD øDeleaatø oc tøffet« 
t& faa at fyut ffulDe bliflfue til 
Intet / Zty l)un er arnnDfeft paa 
en flippe. Sften Denne gfptft* 
ne £trtfe Deltø i tuenDe parter/ 
©en ene trmmpijerer oe fr»)Der 
figeffter fin @et;erumbtøa, t>Den 
all fare t himmelen : Siften Den 
anDen ftrtDer enDnu paa 3orDen 
met (tor fare. Om Denne taler 
i'paulué tJRmm ut &anD fiser/ 
"(gtriDctt goDfiriD/oebeOolfSro 
en ot en goD famwttfø&eD. £>er 
for / faa lenge fom en (griflen 
ÆriaømanD be&olDer ?roen ot 
cngob famultttøtøeD/ DaerfyanD . IT ». Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) II: 
i SI III m Øm ®trt»s 

vifipaa ftytminmg/ førbf (janb 
ftrtøer mliae. SKm (mab figer 
P<wuté fiben i SpuH(tm (gobe 
@ammttfø&eb) no^e^affuefor* 
(Fut / oc crc blotte @ffjf6ruDnc 
paa ZwwZty at m eunbe tom< 
me tU fyffnm I ba ft uKe n» ftyrel „ 
vor &a)lafyé taaé mtt en gcb,m 
©amirftttøfjcb. ^er for naar 
en aøb <!rarøuittfø£cb er forfft>r# 
tit/ faa møftø otfaa ?rocn/ fbm 
er »or ©trtføljebé 3tørc/or @fø 
bit øpfluafé altøerne. 

Sften be tmbcrfiaa frø at ajøre 
bttteøttifuar t« tnttt i faa \\\aa> 
be. "pduUté / fiat be / tal ttfe t 
benfteb/ øm ben ?ro fom er i 
fyittiv men om ben ?røfbmer 
i Wletmiflené førftønb/ eeb bmv 

HiMtf i ■ n^ipj nrr'— — nnrri — ■7nHnr*r--iTiiri»i ■ * 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) iåd 
MM 

ni 

Mad rilbfudis 

rfenmanD froer at i'ctrDømmen 
er fanD. SHeti Denne fraaøloml 
tant) (ecteltø Driffuté / §orM en| 
onD @amuitti<$eD fcmD »el fiaa 
met Denne "Sro font er i forfiarø 
Den / fom tt>i fee DD( ©ieflfiene/ 
t>ui(cfe Der tro ot ffefffue. SJien 
Jpicrf eng ?ro oe en onD Samutø 
ttø&eDf'nnDe foringen Deel bo tiU 
fammenfen gtctU S>r for er 
Deringen tuitpaa/ at Vmlué i 
Den fteD io taler om Den Zto / WD 
fmilcfen nu Miffue retferDtae/t)utø 
cfen Der er ^tertené Dilfige bene* 
U gelfe / fom f orlaDer fia paa (BuDé 
g barmfciertiabeD for (jtøriftt ffyfo/ 
fgfomaiørretferDiae ot ajffnerDen 
^#e[iia2!anb. 
B /o&m. ?. fiaar/£uo fom bltff. arm 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
9 


Om Øtio« Vlatot/ 

uer i tøannem/ ^anD ft;ttDer <cf e : 
Jpuo fom buffucr i (jannem/()ant> 
er »Duafor. ©er for fi>tt&er tit c 
Den fom er DDualDt / ot fcanD 
ffer Itfe fcel(er 2roen. @uar. 
©en propoftcio eller fremfeti Dette 
2lr<wmem flal forffoatø met tfl* 
Uwfaa t>el fom Det anDlt Der ta* 
øls &er til : •puo fom Wiffuer i 
[jannem/ Det er/ faa lenøe fom 
øanD bliffuer f (jannem/Da føttoer 
øaiit> lef e ( fom ©teffueleti oe £a< 
tøøiorDeaff fcoffmoDoc fortreDe* 
lf#D) Slien nu bliffucr mano i 
fyannem faa (enge manD ftrlDcr 
ærlicje/ oe 6ei)olbcr ^roen oe en 
goD@amuittfø&eD/ Sfftennaar 
en øoD ©amulttfø&eD er 6orte/ 1 

m Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i.T« Éf 
iffl 


VU 1 ^om rtl&iuDtø alk. 
r.T/m.i. 3cfcbhffuer felter ©uDé 
£>rt>£5<g«D rtlfatøenaar^roen 
| er borte / fceD fcuilcfm t>ct brtatø^ 
mav anmit oc befyuføit t>W fcier* 1 ^ 
itctiÉ? a^er/ menDiflt>trr/ftS$ctt' 
Intffe fotn fcaffwr tm>ft ?roen/ 
bHffuer paa ni) tøm ttfcaff ft 


Icité flierwnger/ot føler frø i @i;n 
Den <moD fin ©amuittfø&eo. 

(De wnoe oe Dette for/ fom 
flaar/o/w»4- ^uofomDrfeferaff 
I Det <23awD fom (eg ofl giffue/ r)anfc 
ffal iefc tørfie eutoDelfø : ©er 
for c fiae De ) fanD Den fom troer / 
trfe forfafte Sroeti. ©er til fua* 
rer itay at #£3trett taler røettrtk 
f aar/ fom (tøtio t>f(De j»a< ' 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m 
i 
ri fl RE fom nogen Drttfer/ Det er/ Der fom 
IrønD troe v ot 6nffuer 6eftanDiø 
i Sroen/ &ant» flat icf e tørfie eum« 
De%/ Det er/ tøanoffal a(Drtg bu 
aiete nogen anDett ©rfcf til at 
finde @tø(ené 2ør fimet, gt 
Dette faa er/ 6euift^ met anDre 
£&rrøOrD/DerfaatøtDer: #uo 
fom btiffttet beftanbia intoil m* 
Den/ OatiD ftal tøtffne fanø. ©er 
for Den fom ide bliffutt bcftan* 
Dfø/ ftal ide iliffue falia. ©ettc 
famme ttffttar ffal ferftaats (>oé 
alle faaDane @procf < @f rifftem 
©er ftgté A/^. 24. at Det>D> 
tiatte ftuUe otfaa forført c om 
oet mate tmtelføt) t t>i(Dfarelfe. 
©er for fanD Den fom er ©DnalDt/ 
ide forfade eHer ropfo %roen. 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


6uar. ©et cr id e antit mm< 
ligt / ent> at De wuatøc to ffullc 
bttffuc 6e fianfcigc / faa lettgefom 
De ere (tørifii befalnina. tybiae. 
QSotter eber QSaager ot beber : 
ot atter/ Støaaer ot beber/ at i 
trfe fafoe i friftelfe. #uor for 
fjant> befaler alle ttøualoc / at te 
(lulle bete / £eb off itfe i friftelfe. 
Ot giffuerbermetatforfiaa/ at 
te »bualbe ere farli$eben allerg 
neft/ bet er/ at be friftté fttarifi til 
at affaibe fra @ub/ berfombe 
icf e totte ftg/eaage ot bebe. €aa 
beuarté forbi be »bualbté @alfø* 
f}eb formebelft Sroen/ fcuiltfen 
berforlacer ftg paa (Bubé matt/ 
r. 'Pet. i. ot §fyi{ti fortienifie / 

loban. 16. li'- ■» — ■ ■ ■"■iwnuunw 

eaa fftille ftrt for Den ffytø tf* 
&e te (gprocf om @$oé ftaaoe 
fom ttøftrecf er tøj til alle/ Ot fetf e 
ocrø imot> Deteop&iflerj ot rraag* 

iOf»/ t)(l> ^ujjffit f mme 

fiaa (tg at bmDe alle faaixme \w 
tcm?er om ©utø ftaaDe fom rec> 
fe til alle/ faa faaw at De allene 
l'fttlle fcøre til nogle faa/ imot> 
@rri(?teitéftare titmifbijriv fra 
fcuilefe &tio fom far tøltvfcanofar 
oe DilD fra @aliaf?et>. ©et er to 
wfieligefant ( føer 'paulué ) oc 
it tyvt tærDigt Ort>/ at 3<£ftté 
Cf ^rlflué fom til 33ert>eit/at giøre 
©;nt>ere faltøe. £< (jtøriftué 
f»ø<r felff : 3eg er fommen at 
røliggiøre Det fom t>aar fortabt, 
-item bommer ()it> til mig alle «. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
GfomtttbiuXHa 

<tø SJien De ff ae / at bettt £>rb / 
Omnå $iie/ftrecfer bet/fom bet 0« 
atøom/til alle flaaé Solcf eller 
gtater/ oeitfettl&uert^enwv 
ffe i fonberlia&eb/oe vNcgge <pau< 
(i Orb faa : ©nb t>il «t alle Sften« 
ttifire (lulle bltffue frtlige/ bet er/ at 
nogle aff fwer fiat iblattt 5$?en< 
ni (Tene (lulle bliffue falige. SWen 
røf fcaffue tilforn i benne Q3og 
breffuit Denne berfé Mbfarelfe tiU 
6age/oc beuifi at Dette orl> 2la<£/ 
firecf er fia til fcuert SKennlffeel* 
ler "Perfon i tønberlig&eb. SJien 
en port fom tuile om benne AiW» 
mon eller forffel / Øve tuenbe 
ffoaé vniuerfalittt fom fig ©bffrec* 
fer til alle / ©en ene (irecfer (tg 
til alle »bualbe/ ©en anben til 11 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 'I I? I li 
(Dm ffiwoa H««»«/ 

al(e onfce. 0# «>iC ieg fuare met 
T/Wore«Orf: OmDen£&rn> 
ne Ritd. ié £<xrfcom bør man& faa 
at tale/ at mant> aabenbare betitl 
fer t>et fom ftgtø/ør itf e allene frem 
figer fin mening, ©er for tff* 
tertøfcettøen ®tvifftmé autoritet 
Moc bmifnitiQ føre t>e nm diUmS'm 
met ffilfmifTe til pauli OrtvDa for*! 
.« JfftuDer ieg (jen&e/ føntwiig forw' 
'Slat r)un fano baufié at me »rang 
naar manfc ligner (frifffené fen* 
tender met tøtieranDre. "Paulus 
ftger/ ©ut>t>il atalicSftenniffe 
IfuHe bliffuc falige. ©u& figer 
felff E^eck @ a< j fant fom ieg 
(effuer / ieg tf( ingen ^»nDerré 
©ØD/ men at r)ant> (?a( omuenfce 
fig oe (effue. 2. P«. ?. ^5ud f r 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


eSoilitilbiuOisflllc. n 9 . 

lanamoDfø/ oc t>« <tfe at nøgen 
ffal bUffuc fortabt/ Sfte ti at alle 
fftiKe t>enDe fig ttl 6eDring. SDifje 
tuenDe / ©$Dé ot @. PeDeré 
fprorf/ titffaDe irfe at Dette OrD 
2(«<£ < Pauli fententj førfaarttø 
eller f)entuingté/ enten til a((e (fa* 
ter/eller til Den opDit teDe Dnmerfa. 
i'ttt fom nu er omtafft. §ørDf 
Denne førnrrtelfe i Diflfe^procf/i 
2f( ©tlt> ftt( ICf f/ <r meaft wfc H 
Dføere / enD £un ff ulDe funD« efl> 
terlaDe Denne flfftfmiffc. 

@aa gielDeforDiDlfle fenten* 

itøwrøft : (But) Oil <rt al< 
1 jtø ^fcnmffe fhtllt Mffue fa B Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ^)øt>. j\icre f)tiat> er M/ at gna 
f ra faa aabenbare ot flare ffriff 
tené OrD / anWt cnt> met £ua at] 
(t>t>e hugormen til fin ram for 
oerffue Ifc i £at>er off forDi (jotø 
ftaoelfø t>et> Wffe forfettelfcr/ fon 
ftrecfefø ttf alle $fcnroffe / met! 
|t>rt t>llfaarfotn oer &enaerl)o$/[ 
ot tatfe ©ut> §aoer *et>3efum i ot tutter off/ at nrt (folie forfagej 
j&et røauoelføe t>«fen/ ot Den t>crO# 
fltae løfi/ot leffue tutteltøe/ Mfer* 
DeUac ot guoelføe i Denne heroen/ 
ot eare paa oen (tore røoé ot] 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
uo. 
n 0 om tilfciuSia nllc. 

wrgrclferte3cfti Jjt&rlfii&crltø 
ct>g? falføe tøaab et aabcubmlfv 
wnflaflfitøfclff foroff> paa Det 
J>auD ffulDe frclfe off fra all røret* 
ferDigfjeD. i'aDer off ot t omme 
$tt Det fbm flaar til De -pebreer 
tDet gaptt: 2£t ere©$Ds 
£tté/ter fomtøi elleré fafi bc^ol 
De ^roené tilllD øc fcerlføe £aab 
tøWtf enDen : #uo Der Oaffuer 
fin @alfg()cD fier/fcanD twte ftg/ 
at ftøttD tete laDer ftg Dette t>Ufaar 
fra'tagté/ met nøgen ©opfjtfwl 
1 eller fraagløfr, ?£i naar »i be< 
tettefe Dette viltaat/ Da opueefté 
' m nn til at beDe ©ud om^rcené før* 
øgelfe/ øc ff< øpteuDté Dl* tyefftføe 
m 

ti ■ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) U i il n SftenDefomtøre/ at&ucrt 
fen £roen føm en gong er 6c* 
gt)iit/ ranD mi^fiié/ <»> felter Dcti 
#ellig2lanD t>t>Driffuté aflf ^>icr* 
tit l De gifiue mange 21arfag til 
ae falDe. SorDi Denne mening 
føDer førft ftcf crljeD i mange #ier* 
ter/ at De itfe mere ffiøte om De< 
rié @aligf)eD. £>er neft aff Den« 
ne ftcfer&eD føDté i>en forgift'tige 
laft/fom er/ ©offuen&eD eller 
IforfømmeligbeD/ fom er/ naar 
#icrtit 6li|fuerlaDt ottrcet/ faa 
at manD »Di @uDfri)ttigf>cDé éfr 
uelfe/Der manD Del fcaffDe begont/ 
flémmelig giffner pg offuer/ ot 
bliffuer forfømmelig ot laD. €flf' 

ter Denne 'DoflfuenfoeD fomme at> 
pige falD eller e»)nDer / inDtil Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) lil, Somtftøiit&rtftUe 

ifaa fettge mant> io mere ot mere 
faiocr flet i en <£pit urelffe røgufcc* 
jItøljeSvmcf tønder en Ocr følger na 
jturlføe en WmAvKF.««. Det w fØrg* 
[øéf)e£> eUer føleløøtøeD / aff Quito 
jÉe n Det fonmier t at it SKenntffc 
[intet føler @i)nt>en mere/eller icfe 
Jfbrtri)Oer fcen&e. ©enm enDtø 
jømfier met fortuilelfe oe røteljaab 
fpm ©utté tfiaafe / ot Der fra fal* 
iOeSftcnnifføie/ fom aff^ugor* 
fnten^ llfi ere forførte/ tøoffuitf ul* 
j l>ié n<t> i De n euføe 5Døo, £uor 
ifor (eg raafer alle (BuDé 33ørn/ 
jat De ere @, *Pouel tyDlge/ fom 
iflger: J?uo Der fiaar/f?ant> flat fee 
| »el til at f)ai tele f aloer, jtem/ 
SSaager/ fiaarfafie færoen/ ot 
r elier nianDelige : O ( at De I 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) <Dm<ButoetJaitot> atøt>|fti(lefot>e/ effterifø 
'fatning/ ft& off tdt i ftifulfe 
SJien ftcti ~~ 
£>auft> fig om om er ' 1 1* 
~ ?agitfet>iti 

#elttg9(<wt>fra mig fcanDmeen/ 
|om Det gftf mig/ Der kg fart /i 
~>erotSRort>. 

Gerere |ire /Tdg^ 2Trgumm, 
fer oc beuifninger/ t>eD fcufltfe 
S($2enniffene/enD ocfaa De fom cre 
gantlfe graaffue oe tøforfiattw, 

ge/ fcmDe»Di£(jrifii@fo!enoct 
fom wiDeruiflé om ©uDétmtø/ 
oe 7?aaDe fom alfe tUbittøté/ buit 
rfe ft)i oefaa mer ftre OrD Wiie 6e 
ifatfe/ fomere 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
I2Z. 
Øom ritøtuOts alle. 

(Butré 6efa(nmø» 
©ulré fortetteife. 
Sorte« elfmé befh;(fttg* 

jAwT^of*, Mandatum, r PronnJJ]im } his 

addt Si ri Hum. 
2«tør» /<j/<? pateat Gratia rité docent. 

Ttøar n>i faa l>euift/att# ftre 
tttia baafce tilbiutié alk/ oc firer* 
fe fiø til ljuert Sftettnflfc ftttotø 
©a ^affucr it ©utf rt)ctføtS5?en* 
m'fftø €ramu!tti<#et> Det / t>ei> 
tyuilctit i)im fant> bmtf»e ftøimoo 
•£elft'uet>iø "porte ct alle ©op&i< 
fteré gdtfler j eller lift/ fom nette 
at røoé ^aaDc rerfer til alle 
@aa Dille fin nu tale om fiffe fire 
ting/ot forflare Det ene effter t>et 
antøt. Otn 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

m Om t7oo&</ 

QførD. 

Mattbeum i Det lo. ftflar J 

eøn dtffue fit £iff 
til en ©enløfelfté $etalntøg for 
mange. aff falDer Lucm\ 
-ftøorrm a«^/ m ©eotøfére/j 
^#07. for Den ffy(D/at fcanD fcaft 
|uer føemøft off fra ©feffuelené 
$engfel/ 0( fra @i;nDené oe © 
Deiré ^erreDørøme. i?fge forø 
Dette ©enløfningé t># rD er beta* 
tø for alle/ faa tflfouDtø Der alle/ 
at De formeDelfi 2 roen ffiille ftøe 
oe egne fig Det til/ effter Denne for* 
»ettelfe/ fom bleflf giffuen wre før* 
(te 5or«lDre i <]DaraDfé : Onln> 
|Dené @*Dffal fønDerfnttfe £ug> 131 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

øomtilbtuofsflllc. U3. ttø ; 

:ttå 
ortneité .£oflwt/t>et cr/ ^^ri^ué 
ffal forfrørre ©ieffuelené SXtøc/ 
gtfnOen ot £)ot>en/ot tilføre alle 
oem ^etferofø&eo oc Itffwc / forø 
tilføje ot tilegne (tø penne ©entø 
felftø Getalnina. t>c& ?roen. (>t 
w>cn ?roen bliffuer It Sftenmffe 
t ©ieffuelfené 2Støe/MPer 6i;n 
t>cri oe ©ø&e«. 

Sften at oenne ©enføfelpé 6e« 
f afnrøø ftrrtf er ftø tfl alle/ beutfié 
met tøfle effterfølaenbtø $ft>nif 
bijro. /o/w«.i. @ee (Buoé £arøv 
forø borttaget 93ert>ené ©frøfr / 
ret er forø tllgiffuer ot forlaCer 
heroen fin @irøt>/ for fen ©en 
løfelffé betalnrøay fom&anofelffj 
fwffticr bttaUt ©ette famme 
11 repeterer ot (gentager ^oføtnneg 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

rr Øm (Bvtos Vlatfoe/ 

ifit ftfrffc ¥>rcff/ ot fifler : ©er 
fem nogen fønDer/ Da fcaffue ftn 
en 2alfmanD l>oé gaDeren / fom 
§<r 3<£fuø £&rifhré/ fcuiltfrø er 
retfcrDig / Ocii famme er m fortø 
Sftfc eller foneøffer for t>ore 
Der/ Dog ttf e aliene for t>ore/ men 
fot for Den gantjfe 3erDen& i 
r«aw.2. ©er er en SJ2egler< mel* 
lem ©ud oe Wlmnifte/ fom er Det 
Stømtiffc 3«fu$ £i;ri/lu£?/ fom 
gaff ftø felflf til it ©enløfningé 
tJ*rD for alle. $Di Denne Pauli 
fenteni?n«ffntø forDi/ itSftenni* 
fftv at M ffuKetoiDe/ at lige fom 
flor SKealere er @uD SaDer UU 
fjfyet met en fanD ©uDDøm/ fcuor 
aff tt>i ftmDe 6efTute/ fcttor f?ør 
tyitté mattert gaaerfranD cu Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m &om ulbtuzis alk* 124. 

faa øff Sftennn?e paa fin SJiati* 
Donré wgne tit lige fort tinten / 
tøuør aff ivi t'ttnDc ftctiDe fjatré 
t>i((ie tmot> off/at IjanD MDe cjiørc 
off/ fom c« tøané SJrøDre/ ril 
(Buttø QJørti formeDelft ?roen / 
wd fjtrtlcf at $r i aanDelia rø&potøé 
f £§rtfit £egome. £)er for er 
Det (jtørfftelføe fagt aff CV«'«« •. 
£uftté i fu gapft fiaar oc fa* 
ftmpaa/ at Den @a(fø$eD fom 
(jt&rifiué fcaffuer for&uerffufr / e 
Detaamfferøenniflfeliae jleet tf 
f feUtø/SorDfg&rffhté aff (>u«tfen 
y falføf)eD fomer/er føDt aff 2(Dam/ 
^fomeralltétwSaDer. (Derfor 
faa tit fom ££rffiué falDer (tø 
_ SJtøtiffcné/ Det er glDattté ©øn/ 
^faa offte terer franD at ©ffpg 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
l^aace fire tf er ffø tit atte. hk$ 
@aa elfftc @u& #ert>e«/at &anD| 
aaff fin enbaarne at al(e 
jfom tro paa fjanem/ttfe ffciKefor* 
[tabfé/ roen (wffue Det euføeftff. 
©enne fentenf? / foru&en Det/ atj 
fjun flarlføe l«rer/at £&rffH ørø< 
|Iøfdffe53rt<i(nftig tiltøtiDfé alle 
oe retfer tit afle : ©a tøt>e$ofoe 
Outi oe tre fa<je r/t>ct> fuuftfc manDj 
6ef orner fa(fø()et>. ©en førff e er! 
[(But) gaoeré fierffø&et>/ affljurtc 
fen &ant> elflfer alle SftenroMon 
tt>f tilforn (wffue 6euift. <bei 
antøn er@utté^?Jné ranojone] 
eUer ©entøfelfte fcetafotøg/ 
[tffterft tøltøfi oc fultfomt t)«rt>, 
for Den øantffc twtøné @øntor/j 
ifom Der flagr i pfatmen 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) øem ti»i»w»«Uc. «* 

tofren er ftaafce/ ot megen/ cl 
ler ofFuerfløWg genløfnrøø. 2>cn 
trefcie er SKenniffetré Zto/ forø 
for(at»ertfg paa ©tfte Æterltø 
fietv ot t>et ©enløfelfré forø 
førlfroé fjaff uer bctaltt/forutcti 
hrølcfen Zvt ( leg »nfcertager ab 
ti& Størifinc SEcm* 53ørn) 
røgen fanO bliffue ^dactI^ » 
p Offer. 

I 9?u tritte wi fremMté fette 
tuenoe ©pørfmaal fjer foté > ot 
fuaretil&erø/ forfcerté fføtøforø 
»rargefigpaa (jtørifttfiaaré. 
©et førfie fpørfmaal / c ffterW 
®«t> er 2Utrøettig/hrø &ant> baff* 
kter ide t>a i en antø n maato &ul< 
pf tSJienrøff ene forø uaare falime/ m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i 
la ■ m i ii— 1 1 1. 1 iu_ 

©rtoiwft/ effrer&iaftt>fa%| 

tør/ 1)imltotétuttoel>ait 

njf« fctaltifag a«e norf til 

(balføljeo. 

Cm tøf ?frrf?<? 

tffftøtø ©tit, f r affrøwf^/faa, 
at maei? tank fiaa §ané vMij 
imo5/ at &attt> n>ea»?t> atprc aftl 
tøf f>anD t>tf tti)i at wtfe oc at gø, 
r</ tøf er it for ljatrøcm) $ui (jaff* 
uerf>attt> t>a <rfe i attDeit maafc 
grfft Sttetmiffcrte fra S;tit>m or 
gjjjjjj ©ØDcty cno t?cD |tii eøité ©ØD/ 
Ti*** fif Den alktftofmceMigftv 
Jvaar#ttéS>øDf £uaot>ftani>| 

tur* 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) u<s. mi ter (*pt>m/ £>fK>ctt ot 5ort>øm< 
m#n/ enb foanb trtlbc i^cnløfe 
jbcro twt faaban frø ^øné ftorc 
forfm«t>ctfe i r Cet fuartf fao 
ti( : £fft<rbf ©ubé viUfr er re u 
ferbfø/ oc ^ané matt cr wfcrbfø/ 
nm Mbc idt ©ub/øt et) ftelCcr f un* 
ibe j anbw maabe frelfc35frmtt> 
[fftne/ enb bf ti fbm oaar aller m* 
Iferbiaf?. X>^r wefl cffferOi ^anD 
l'eraøf ot barrø&fertfø/ ba funbe 
i ftanb tefe an Wt / enb at fcanb fM< 
be (rtelpe fif kreatur/ forø 2Meff> 
Wlfn&affDf forførbt/ bctønberlfø 
IcffferW fcattb fcafftx flabtbrtfff* 
tar ftt eaft $fflet>e. €aa fcaff* 
juer forti @ub lal>it (ta bftteøf aff 
fort SJfcirøiftøtøe fletttå wffl&fb/ 
fat franb t fftrt fin bifoom fraffwr slfer Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 

Q tfttialt Dtn maaDe til at fretfe Det 
Sftenfff eltøe fif tv fem »aar baa* 
De retferDig / ot itfcntr 6c qiierome^ 
tiøot btfifyv UV at fyané Vift 
Dom/ailmc(tia^eD/fXetferDtøf)eD/ 
ot 33ariti(?iertfø(jeD funDe lojfuté 
ocprifføaflralle^ngUv ot ©uDé 
»DualDe $øm t art <£utøf)cD. 
£>er for/ i>c r gførrøué/ fom mut 
t ommen at 6etale Dttte ©enløf* 
ninaé t>«rD/ t>aar føDt 1 33et£tø 
&<m/ Da fun^e (rugene/ $<£re ve« 
re ©ud i Det Dø»)c/ §reD paa >r* 
Den / ot SReumffene en Del6el)a> 
_ae{tøl)eD. 

g SWeu at Dette fcaffticr fcrif Dm 
jjaUer&efie ot Dequemeltøtfe maa* 
IDe/ at ©ud fMDelaDeftueøn 
la« uame fflauDom / ot pep fran* 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
til« "I ©Mit tilbivtotø rtUc* i 17« 

nemfretfe Det SKcntiiffcl^e flcct 
fra 6i)nDen/£)øDen oc §orDøm* 
mdfe ot ^tffue Dem fXetftrrMgtøco/ 
@altøl)eD/ot Det etuae U|f: ©et 

tører 'Pattlué i Det ?£aptt. ttt 6« 
dommere : i'fge fora ©i)nDen 
fomi$erDtn fortneDrtft it røen* 
m|ie/oe£>øDenformeDelfi <gp< 
Den/ £&i(fiaer (?anD) DøDe ter 
mange »eD tt Sftenniffté (giraD/ 
Da er niegit mere (BnDé ftaaoe ot 
gaffue rføeiia wDerfaren raange 
formeDelfi 3^f«ra g^rtftttra/ fora 
t>aar Det enifte Sftenntffe t ftaa< 
De. 3tera/ Der font ©øDcn 
regnereDe formeDelfrDen ene / for 
en emfte @i)nt>é |fy(D/Da ffultc De 
megit mere fom faa ^aaDené 
oc ©affneiré offnerfføDfgtøeD til 9 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I |: ; | | i li«!' — i~m i Ti mr n 

9?etfert>fa,f)ei> / reønere i 2iffuH 
formet>elfO<£fum£()rifMm. ll< 
ae fom nu fMrDømmdfht cr fww# 
mm øfTue ralle Sftennfffe forme* 
DelftrøennifføeønD/ faa er 
et Jlaavtn fommen offucr alle 
$?enni|fe hl 9?etfert>ig&et>/ for 
Den eitfé ftetferWa&eD. 3tcm/ 
£føe fom Der ere bleffne mange 
6ønt>ere fiormeDe Ifl it $J?enn((ltø 
tøli)t>ia&et> / faa blifftte oe mange 
retferWae formeDelff Den entø tø 
DføfceD. Cf tit t>e £ørmtt)er i Det 
førf?c $rcflfe j?. £apit. £>øt>en 
tommer t>et» it SJfcnniffe/ otoe 
£>øt>ié OpfianDelfe forme&elfjit 
Sttenniffe. Z$ at lige fom De 
t>ø alle i Støam/ faa bli ffiie De alle 
leffuen&e gfor&e i gfrrifto. 2lff I i lu mm 
é I IN 
4 11 

% m il Oli tø 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

118. 


<3om utømofs 4Ue. 

bifle Pauli Oro bcuifté/ at bet 
rømmcfce ot beauemmebe ©Ebs 
9vctferbigf>eD alter beft / at lige 
føm en aff Det Sftenntffelige Hen/ 
fcafft* faft be anbre i ©øben / 
@t;nben ot §ort>ømmelfen : faa 
iUffulbe ot itSJiennifte toere en fag 
lt«/ at be anbre funbe faa 9frtfer> 
|t>igtøeb/£ijTuit ot ealig&eb/naar 
@i;nben/ ©øbenotSoroømmek 
fen øet> (?annem Daare berttagne. 
#er foruben føinntebe bet ot 
tøitftj ©ubé 9fatferbig!?£b / at lige fom 
6i)nben tøaar ben allerfTcmmifieJ 
' v '*||øc wrftyggeligfte ting / faa ffulbe 
ot ftraffen/ wt> butleren @i)nfcen 
/g || ffulbe forfonté/ wre ofFuerniaabejj 
NdBjforfntæbelig ot allermeft wrføtøir 
gclig ot fjaanlig : @aaban en 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
si y @traff 3øtwne t>aar t>«t 
fcenatø paa Æaarfit/efft erN (Bu 
fyaffbcfagt: gorbanWtttere&uer 
De« forø (?enaté paa trce. C 
faa er nu (tørljfité bieffuen 
forbattMfc ( t>« ter/ ft Offer fo 
ffutøe borttage t>orfor6anl>e0«) 
paa t>ct ai m ffcilPc bftffuc tøljtø 
uei>e i (protein. 

Om tø Sfotøf 

©pørfrøaal. 

effterWn>taHtø«SJ}eroTfi 
uetøtattføe ^i)ttt>er 
fan* i>a it sytømiffts 
ffé bctalnimy 'Pine 
ttøtf til at ttøflettt 
tufintø maal tufnit)« 
@«nl>er ot tnifaferrojia,<r Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Øom tfl&titrts alle. 1Z9« ' 

ettøfflrtf it Srøennlfflé SKctfcr* 
ftøOcp wre notf alle ttfer / fra 
Serænes bcgtmfelfe / ot til "#er> 
enø ent>e/ til at gtøre alle tern 
r om tro retferfige < ©er fuarté 
faa til. ©er fbm t>et Mare alle* 
neublotSftenmjlfté pine otbøb/ 
t>aare fen Itfe r)antiem felff/ 
fom leeiv notf til at »f/Tette (jané 
@i)nt>er. ©er fom Det eaare 
it purt 3J2ennlfffé retferblg&eD/ 
to raete ten ide til fTere / etiD til 
r)annem l)Oé fmtltfen fwn ftnDts » 
SQficn nu er fette faal>an en Per* 
foné •pine / fom er fanb ©uf ot 
fant Sfteniffe / ot faaton en 'Per* 
fons jfrtferbføtøeb / font er fanb 
ot fant Sftennlffe. ©er 
or efftctfrt'Pcrfonen er foenbelig/f 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I <£>m<B»t>sxrmx>t/ 

faa fcaffucr øt tymé Iptm ot 9?« 
ferDi$ei>/ it ftwnoeligt t>ært> øf 
ilfrafft/ faa at Den cr t>e( nøcr forø 
Itfl @alia^et> for aKc øerø / fø 
Jforrøc&elfl Srocn Mffue g&rtfrt 
femmer. Oc enøøg £#rif»ré 
paa fin Sftanøomé Støtur/ &aff< 
sjuer allene ItOt prøe ot oci 
JÉrfe paa fin ©uttøønté 2?arnr (t^ 
f ^uøDomrøcnfanøfcfe Uøe nogen 
Ovpinc) faa følrer Dog øciwe *p< 
nié øørettelfe oc t>Ært>ffi)tt>/ Øa> 
gantffc 'parfott til/ fyulldm Der 
per @tøø oe 3Ne ntitflfe. §orot o 
!*omcrbaaDc@ttD oc ^<nn«fe/| 
!?anD ar ptøt/ cnDog Det cr allcne 
"mi Denftatur/ forø funDc lit 
Mpine. 3 lige røaaøe cnDog ££ri« 
støj £øDig&eø/ wo &rø(cfen fcatifc m 

• t f Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


©om Klfciii&fs alk. 

^ffucr fult>ecmmit ©utré gonv 
bører aUene tm Sftenniffeltge 
tf atur til/ ©og alugenel/ effter* 
U Denne Sftenniffcltgc Watnr cr 
tiltøwt fcen ©uwommelige 
' at Wi *P«r fon« né enigtøeo/ fca til« 
regnié Denne 9vetfcroigl)et> ten 
gant|f e <pcrfbn/t>eo fwilcfrn fcanD 
fom er ©uDot Sftenniffe Men 
T*rfow fcaffuer giort (Butté 2oft 
tøliifi. <gaa er nu £&rifn ^nie 
ftfulDfomt ot fyllifttwro for t>en 
gantffc Dtttmé gpoer : Oc 
$hriftt £nt>igf}eO er en fnltforø 
men $ctfaMa,§cb for alle tømr 
fom tro. fet er faafcant it 5 
Sftamiffté fine oc SfotfcrW* 
fceD / fom ar en fanO @ut>. Zty 
for t«n fag føto er ®Stø@øtu m 

Hi Hi 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m tøeffuen ffiettoifU / at fymafow 
cr baaDe ©ud oc SKcntiiffc t>Di 
len 'perfoit fcwDe t>ere alk Deris 
Ifom tro paa (røttnem / ernae 
, ,per(ie ¥>re 0/ fulDf omne $orltøere 
fletter $tø(ere/fulDfomn< 3>?etfer* 
jDigø(ørere/o< fttfDfomne ©enljlfe* 
re. mm om £$r$j perfon fcatøl 

Cm ©utø 95*fafmrw 

©ttDé SSefauitøø warfcet 2Jnt>ft 
m loffucoc at tale om. £>enne 
$efalntøø (ærer off at ©ud fcdfft 
ucr cn §aDer(fø mit oc £ierféi 
mot> alte Sftennfflfe. ^ ht Det etf j 
fefe uwclføt/ at ©uDg ttiffc ftrnD 
wre tmoD fcatté $e fatøtøg. éer^ 
for ttaar ftanD befaler / at all 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


mm I.... øcmtilbfuoisnllc 

Q[tørt>«nffalfø*re&ati 
t>i( l)ant> fanMtø at alle ffulte 
tørr ^atiticm i ^>a«C t>il attxaff 
Ortxt fomfce^rc/ ffullt bcfonv 
[metroen (ferW <£u<uig«t«i prc* 
Icicf cn rørræfTucir / at mane ffal 
fcajtue ?r«n) 3a^an0tuUatDc 
fom tro/ffttlU Niffue faltøe. ©utré 
(gftøfein erftti §at>f re »tf&om / 
&ant> »t>f<nt>e fine ©ffciple i »en 
aantflfe Qfrrtøn/ met t>«me f>«fal< 
tuiia : (Baar $cn i tøn aawffc 
3crMtt/oc preWtf <r (^uattgcHurø 
for alU kreatur/ #uofom trwr 
0( tøffua t#t / &ant> ffal bliffue 
jaliay Sftcn ^uo fom <cf c tro<r / 
fcaoD (lal foidømmté. 2>etmf 
SJefalntøø cfftctW fcutt tr tt tilfførS orogiWrtlle/ otf?utt| 1 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Wff or ntførøøcHgt 

f!e. 'tyitxrhcmbbtfaUralk... 
&c fFitffe f$re 0<ttté eøit/ t>a »il 
;f?atit> tfføffø/ at atte puffe tøtø 
tro/ Gfiffue wferDtøc Of falføe. 1 

%\t efrtflten* fentenfjcr oml 
[©utté 3?(U-mf)i«t*fføf)eD ot t>UKe / 
ifom recfer ftlafle/ De ^Wt>e ftøc 
faa megft fom Dm fkfulnhig Der 
Iff c r til affe/ fom bifte i @ui> »<( j 
atatteSHrmiiflfe (tøffe blfffuc fa* 
fføe. 3t<w/^i/»i.!45. .forener j|goPinoDa(fr / otfjanéSMfftmD 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


©om TilbiHOisafU. 

hcb er offucr alle fcané ©iernuv 
ger. _3«in/ 3eø vtt <nd«i ®9» 
twté Oøtv mm at fcanb |fal om< 
ncnbefigotleffue: 3t<ni2.P«.?. 
®uber lanamobtø/ ett>ilfcfeat 
nogen ffal bUffue fortabt / men 
anname alle til bebriwø. I^m* 
Uréfigcr oe til be dommere t bet | 
ajo éap. ©er er intet forffel paa 
Sftøer oe ©rtfer/ Z1}i be fcaffue 
alle en #€3fre/ber erriaoffuer 
alle/ (bm paafalbe fcanncm. 
: ;. 7/7. 

©ub WaaM goriettclfe/fotn 
ot fanbeltg (freder fia. til alle/ prf* 
fer ot i lige maabe for o|f/t>or£im< 
j^melff« Saberé allerbarm&ierttø 
m fte eillie mo b alle Sftenniffe. #ib Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
mange eprøtfrefrften/l 
i&tønt&utøfcøftfcøtfaaere. b/A 
55. ftmmet tit StønWt alk i føml 
tfafte. hhn.6. ©«fe<rSfl^ 
rené etfueføm tnfg øøfenøe/ at 
&uø føm feer møntten øe trøerL 
paa fownem/flfal ^affae øet eiifgel 
Uff. 3tetn Mw/ V s. 2)eti t>fltø tfr 
ftfe før tron Saøerfcra er j JgMut«1 
metøtAW nøgen aff Wffe fmaa ffal 
Wfffue forfrtbt. -tøW>.n. jføn, 
røer&fø trt mig dKe føm arbeøøe 
øt ere øefu« reøe/ 3eg øil øeøe^i 
qttege eøer. Mm« 7. £tø f otn j 
nøgen tørffer fcanø førøme til mia 
øcørfcfe. #W@.£an(tø2(a&enf 
6<trmgé xi.&pit. ^uø føm tør*, 
Jer/ fcanø fømnw/øt &uø føm tmVj 
jonøtøae ttft>né eanb for ruret 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) itu 
\ymm *j. £ap. 3«0 N p . 

■nefcenfom tafler/ ttøaff lifffené 
i uttoé Kilte for intet. ] 
©enw ©utø Waat>fé fortet*] 
trifc/ Itøefomfcun t&biWé alk/ 
føtø er fcun ot aff <5?aai>e w>en 
SRenntflMtø fortienifte/ot ffaf am 
namté formet>el|t Zvom allene. 
£uor for Mguft'mut effuer Den 
^©.■pfalmeftger: £ui fafoté &et 
b?aaoe? 8«W fct øffftttø t*m 
fertientfte. #ui giflfuié fcet t>t>en 
fortienifiei §ort>t Du r)aflfucr tet 
icfe tnet t>ttt t>«rt>fft)l& tilforn for# 
rtent/ S5Zm wtøierninaer 
' iffnefaawfommitWg. 35eøge 

tfe f'*> rf< tø " r 'Paufttf til De 
[frommere i tot aio.otj). £ap. 
'>an& aabenbarlføe røelne 

i ■ III. II ILi* »IICWWWW Ijjfj 

i§®>> 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
øm ©u08 t7aa»«/ 

fer all f iøDe % forDM ot fccrfoitift 
or ^ooc glerøtøgeté fornem/re/ et 
be/Tuffr/ at fcuofkiSrøfr/ bliff , 
iierltfeføifMtiiKf, £)cr«nnrc| 
f orffel / frøer fcaufc/paa 3ftøeV p| 
©r< f er/t &i oe ^ a jf uc <,((< m jfoA 

re/ forø er r/3 offucr alle ber paa 
falbe banneiit. Ot til De Æ 
røerefbetj.£ap. ©mWw 
biafceb fem ø/elDer for @ub/ et 
aabcnbartt førmebel/? Sroett til 
\y(um gørføum/ tff alle or paa 
alle (om tro paa tymntm/Zbi ber 
entitet forfM. 1 

////. 

Vaulué til tt dommere i Det 4., 
£ap. talon Omftevt (fen en 3?e< 
fwø P<*» ben tfe rotøheb fbm r<arax> 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
S er i Zwn. Oc effwrti bor £tøab 
; - femmen i Omfltørelfcné peb/, 
<ja ftmbe rct et met rette falbej 
prnm en ^3cfci?Htig paa ©ubéj 
%abe. <Jtøber benne £>aab til* 
bfttbtø alle/batllbtobté bem otfaa 
tnet (janncm ©ubéTJaabt. ©er 
% effterbf ©ub befaler at alle 
Seltf ffulle tybW ba bit & anb et« 
m bf ffcCtø/at ^atté Waabe/fcmit » 
rVn fcanb nibttiberbem/fermebelft 
©aaben ffal befeijlfé alle$old. 
$orbt fcanb lob« albrfgfalbe alle 
Soltf til ©aabm / bben faa cr 
fjanb bilbe metbele alle gold ^a« 
Ua&eb/ fbm beb £>aa6cn Bliffuer 
bc følft. Sften at ©aaben & oé 
mange bllffner Idun en S3o3> 
flaff / el ler ffaffer Ingen fru«/ bet ah Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
fttetid« aff ®ubé imb oc etfltø 
' fanDelig fornicDeift £>aa filbiuDer n 7?aa- Sften Det ffcer fer Sftcnnt* 
IrøffylD/fomffenDeHøtøi* 
Den part / Der De fcaffue 
tn« ©ud i "Daabm. Zfy 
fom @ub løffuer/ otbefeDtøi 
fcanb løffuer: faa er Det titbør«] 
J at Sfflenniflfette paa Dm att>! 
Dm fiDe t)cD ?roen fuarer oc beia* 
(tcetfom&uo loffuer. Ocfør 
Denne fag ffyfD føer'Petrtré/ 
paabm er en «pD ©amutttiJ 
!Wty»rtmet©ub. 5t>rDi©tiH 
;fom tilbuiDer Oaabtw ^anD lofiv 
j uer Dem ftaaDefomDøbté: 
eanwrtt tgfceDen fuarer oc beiaev . 
nietgroenDetfom loffmé/ oc tM 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m eomtilbinOisnll«. 

figcrffgat vUU bltffue ©Di t>cnnc 
rpatt ot for&unt> / ot fortofcer 
p<rø3ffu gfjrtftiOpftmtoelfe. 

9ff Nff« betrtfninger ere wi »u 
Untfftfiartiøc trtffe paa rø&é 
toerltøe trilHemoDoff/ fcuikfcn 
»Htte t>er er e« fag ot grimfruol rtl 
f at §oraaron(ng eller Q5cff itf elfe 
tatfuellelfetilfceteuigellff. £»< 
foerofffcerfor&otøeSroetté tilte 
rafl om@a(f#et>/ ot (>et# til 
fåtitø Satørftøe trtllie/ ot ©utø 
Tøtté ©enltfelfté betatøing/lige 
r^tn ttt tt faft @laat/ ot tøtet (!øt< 
fe fen ^toiff e mening om ©utré 
s foraart>nmg ot ©tuellelfe tøuor 
tøore ot npperlige t>t ere fom fcen- 
wforfuare. 

£a&er off legge Dfttb paaj« 1 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Om <8t»a liatot/ 

gtøre gaat i Ztm/ otpaglføeii 
mere ot mere forfremme off/ o, 
ftaPelfge tro / at Pen fom fcaffiier 
loffuitorøalfg&eP/ baaPefano 
ot t>« fcolPe pet fcanP fcafftier (off< 
mt. Ot cnPog ftrt itf e (fortie for* 
laPe off paa pore goPe gferntoger/ 
men paa ©up* $arm&ier«g&ePj 
allene/ ot Pet ©entøfmngé p«rP/ 
fora er 6e tattt for off; ©og 6pr 
off at WPe/ at enPog goPe gfcr> 
ininger ere ide fag forjueéffølo 
mattP fFal regnere : faa ere Pe Pog 

fom Bernbar dm takt/ en Pet) til 

fWgit/ met faaffel Pe f omme af\ 
troen t«3efum (^rifhim/fmtt 
rfeit attene er £ei;en fom ttfe far 
»«P/ ©anP&eP fom tøe fuiger/ oc 
Wuft fom icfe forgaar. J 
Sitr 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
.ttaifjulommdfc W 
ftntcn^om©ut>é^aa&c/fom 

alk tubiut>ié / tiftøaøcn 

wcr Oct tit) ^cfta* 
mente, 

_(*cmte Slrjfuetwt falfcté all«/ 
pro 'perfoneré attfeelfe/ SHenO 
Cttmccr/ tyi)tl Umttyxtw 

fjolre/ dommere/ §er tol>eltwfié 
[ingen/ fer font (?ant> tef un anna# 
mor (Sfyriftunv faafcan fem &ant> 
aff galwn titøtøt>fé / til alle 
Sftenniftø faltgfcetv ec met^ro* 
cn fatter f;anem/naat foant> fjaff* 
ncrannamtrbannem. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 

J m tyxttttt ni tomme offucr cm* 
mtt mtøtupm/ Ot m fMrfcj 
Midttmhtcfimttni. 

^bi itstttt fommc wi j 
offucr rttw. M 

). Si tø tøifo paa 6^øc /teer/ 
at ©utté førufø/ WticUeifc/ od 
føraarontøa/er ff u t> før (nt> $cr J 
t>en bkffftabt. i 

s. Si tage ot 6cg^ tø/ at t>«| 
erw naar ma«D ftøcr : <Der 
fom ftrt f w ttøttafoe / t>a tro f» 
fcrftrtfMctroifrerotfom. ! 
fbmttf fro/ oa <w m oottafoe 
?. 'Bi tre ot paa 6aat>< »arte r ! 
tøiob fømme faptfitt/ fom tert 
at SRcnnftøntf forifctitfi</&u«tf < 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ©om tttfctMfcts alle i ©ut> fcaffiwr ti fom osf}/ ffulle 
|»cr« en fag til t>Ciié voucllclfc 

<2)t> j txftc f omnu wucFt 
offuer «n&. 

2Bi forfuate at ©utté ftaa Ni 
UftuM* aUei faa »ijt forø &aité 
tao <r amtfrmfcc/ix* fjant> ftatv 

_§JtømfjfaK/ 3<*ff f« tt ^ n 1 
Dø fcm : mm t>« f<«f W t« 1 ^- 

*. 2$ forfiaa ©«W Sortettd« 

fer fora fir«fc Od altc/ tø c ' om 
Dt itpc/ ram tø forf aartc tøm. 

? ©c Ijoltx rø>* Soruttø for 
at wr« m faa til SRcmtfføné 
udlclf«: <2£if?oltø&mtølcfefer 
rn fag / mm for m JXrael eff«r 
^uttrf en vl>udUlf<n er 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i i ii g . tore dff prtufo/df ^ihm, 

i ' ' ■ Kil in » I tø m 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) K £>e l«rc at ©ufc er fcrø fom 
»lér aUe aterntøaw baaoecnfce 
xgofc: mrø ft>t tfat>f<fte at « 
: vel en fag t« sot>c Qicrmugcr / 
icnfcfetilbeontf. 
\9. 3$ l«re at Srorø imtfté ot 

%etv,ff røe Høge t>l»i @i)tit> imot> 
>crfé @atnuttttø6<6 i mrø & HV 
te / at hu« atlene jftulté (tøe fom| 
W*r t Stf^tv ot t>tfTt>cfié tefe/ ?• 

« at frø #ttføaan& <9 
ttffucrttø&teffttcn. 
9 ®t| (ære at (fuattøeltum fcUff* <„ $ 
uerOerforprcWcfit/ at alle fom « 
jbet fMftrc/ftutCc tro ot Mffut fauge: 

Imrø fe (tae at <£uana«tmm buff< 
ier prcWcfit t>rø flørflc part til 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Wnwlfw Det a/f ©ud* raao 

^føcaf©uDf?affuertø 
; ■■■mbt nøgen tif en »tØYorDømmdi 
fe/ mat alle fif ©altøffco/ raet tm 
,wtøtør/ at mile emmtett 
: ©c %eftttrt<mo&Æ 
v {,©ul> fjaffuer fftifo oc føraarttøS 
Ifømme fil en »tøf or fort>cM 
ijraelfe/ofcti alk Mtaatium »»EJ 1 

J nu ^r/ f iere ^^J" 
|f)U4ø føro 6cfr fømer ©uD£?@ofc 
'røet> or %>atmbictti$ft. ^ 
«• aoD/ et en fitøe til alt gaat/ D fr 
jfor er alt eet fom ^au& a*ør/ aaat 

tø«&t røenmfftt øaat or retfer 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Gom tMiitoie (AU* 

rctfcrC^eUg ftraffft tct. ^cn#l| 
terDi ©ud e r naafcta oc fcam&w F i 
twiaa at fcatré ^avmWttitf)® *'* 
Sar cffu/r alle ftan* ©fcwto' 
aer / 6a forbarm« fcanD fig ofr 

fmforkttdftéCrf/ (PflN^f 
Ji<m Ouinfcmé @at> fom gutoc 
tønDerftiuje ©laitaetré "Mult / 
iet er forfart c ©icffucUttf ater* 
knoer / ®jtit>«t oc o« 
laffwrcnWiabcfttttttt^tt*«« 6 
'ktaae altc tern tit ^aate for 
GftMttW fom rette ocbew« 
fia: Oc forfafte alle fcaartnacf e* 
t>e / fom tefe rette ot Betre rø/ eff* f ter .ftg-aretré Qrt >/ I 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) totn m. %S m X mi & ®«» forø, 

* il Wm ÉttÉÉ* ~ 
m Witt l*MT lii 1 csl 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Mi 1 å m roet&ent>tø§oreiaring. 

L ~$nt>(ifa(lcfctentfe/at 
nogen fant> rettelig paa< 
i^-rTV falfe ©utv »t»en faa er 
ftano fjaffuer @uD til gaDert 3cf e 
, f jno f>ettcr nogen beramme fig/ 
at f?anD ^affucr @ut> tilroer/ 
Wcn &ant> fienoer SHegleren 
"fcriftum/ ot troer paa fcannenv 
Hm fcuo fom troer paa fcannem 
jt fetter alt fit fcaab om @alta» 
tøeo paa fcannem allene / fcano 
™bliffuer ©utré $arn/ ot falOtø 
»hellig octfwalot. ©erfornaar 
^fombtlofi M »eoSroen forlaoe 
o(f paa ffiegler en/ t>a blifttte fri Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
fvrrwM/i fammc Srø 
imme SJtøk. <baa flulfr fri forfør mttm 
i»fttUttt> paa tøtQlmn I frø ot 
Pfm/at ft» i bl® iit Ovntør* 
«/f frifccrm / efltcr Dør Srdfo 
nstrrøelføe førifffrffé. /*W i* 
•Puat) fom tyityi bttt &it>rreii 
om<ini f ^affttcDcfcr/fiia/ati 
iSST rtfr P<wmtø/ fom efor* 
'S?^ » rt ? at Affile 

gf"/»J»wmano/men ailcuc 
røm frø paa fcatwero : ?f>t fo 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i 


1 

m 

atf ©I krc/ocfumcforDtfaiiJc^u^e 
Iriø 8awr. »fol (fft«w 
Sulte altft tcntfe paa at C« erc 
Ætfaarefc til $0™' ©t 
' >«at> cere ot rencrenljfce erecertø 
Siromctflk Safter pttcrid« t er«a 
«uttf>c 6c atørlah©e§acerencm 
'ncaif Dtifti fct fiunfcUt funoe 
? tiener« gafceretrétfre/ ©c ©en 
it^rlfroejUrtfi* (^ (emmoc 

wiener bc fatrtteDiocn^øtt/ 
i oor #<£0irc ^affucr forffrcR« 

ittdticotftipu. * _ \ 

#cr maatte man© fprtr« ^» a J 
faifta en ^9ti6tw i fan© 9 an © 
tf c ocfao be©e W effterftt fcan© 
Irf c cr ©u©$ ^Bam / men nu attj 
icrer)ané $arn r " J 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) |foere*f / tø M Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) tnett>ei»i«,5MfIi*f>9- ' 4t ' 

øDmtrøt Jplerte / oe en pDernm« 
I ftt Slano ) i fom arbeøDe ( Det er / 
j< fom ere forfarDeDe wtDer (søn* 
DenébørDe/ oeaff frøet for ©nDé 
weDe/ ot røle eDeré retferDtøe for> 
fømmelfe ) oe ere befuæreDe ( Det 
tav neDfuntfnetøDf ©ønDetré Døb* 
fieD/ ot fucf e t>t>< eDeré SWaier* 
Wngeré fuaare børDe eller #aff ) 
joe ieø »11 wDeraueøe el>er / Det er/ 
frø t>fl forloffe eDer aff eDeré ©øn* 
Deré ot SJftfgfernmøeré børDe/ oe 
forlaDe eoer eDeré @ønDer/ for 
! mft Offeré jifølb / fom forfoner ot 
jpfletter ©ønDen. Størfag til 
jenne WaaDtøe mDbmDelfe fetter 
bor #<JrrefelffM»tt/>.9. 3«0<f 
lid e f ommen at fofoe De SKetfcrW* 
[ge/ men ØønDere ttt føtotøy Det HUM/ 
1 PS 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i II 

^ or ere 6rfu«re^ ©«t)f r fort* 
fom en w ^ ^ , ' 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ■St i H t>fø / ot tørøføot j oc bøntørfé faa 
aff gaoeren/ ttae fem fcairé barn/ 
Der cr blcffucn fccUiø oc tfcualot 

!y€n #<fø<« f £>roa ff ® atatt ot 
tf tøofetré futøcfuloe l# cr for, 
#rw/ oc fatt>cn I fontxn/ ocfc<# 
iu«r ixr offucr tw^fi ^rocn ot for* 
Mait t>m <$<Utø2M'naar &ant> 
ittcfer tør for/ oaflal ^ant> fctte 
jføfor ftt #i<rtfé j2tøen/£)atiioé 
ff jrønpcl/6c f>W en fanl> 'pc»rtcn(j 
ftae aff #tørtft aluorltø: ©ut» wr 
! mig naaMg effter Wn fforc barm* 
icrtigtøt: @fiul Dit Sttifittfra 
..uttc @i)tiocr/ oc affjlct alle www 

3ftp/ oc øtør t»tø rwn mt tin ( 
@ø«£5 ^23100. ftaartøutooecKÉ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 11 m 
9 tra m (>anem/t>ci> fyutltfen/ max 
patioer Mfffurø retfcrWg otftd, 
jtøfort/ &<wt> 6fiffuer it ®m 
garti/ forø cr tymat or ttfuafet. 
jwctt naar IjatiDaff totte 6f# 
|rut> cr tofommeti/ Da ffal&atii 
Mffuc wfere ent> £ant> *>aar ttt 
forti/ or ide lait affat bttom& 
< Oauit>: ©uDfrabftrcem fytx, 
ttimia/ or oploft mig mtt en fru 
røoWg 2tøtrt> / ?aa Wc ora J^Ktø : 
9latit>framtø. Oe&rniDf?altttø 
rfc paa ©afomotté Oro: @aifø 

, er Den fora alttt)crfr9ttatt(g (ta, 
t>« fcfe&er rart tøffttc noae n brai* 
Jctirtfnogfe WffeOrt)/ fomfer' 
ffeer f ?ro(t>omé fowM / ram tfi 
faafatif #tøte(ara fora 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Ifi 
Q 
é uit> fcaffoe) ^iaar«n©t)nl>crt i 
faamaabe rettelig bebrer ftg/ t>a 
optenoté fer *>eb Dett #e UtødanO 
i &ané £ierte / en ftftgeltg atøt>e 
oc trøft / t>eb fjuilcfen Den ©i«l 
fom troer / op&olbté / føbtø / 1>«» berguegté ot glotbté t>bt ^>aabit 
Orø fctt eutge #ff. ©enne g(#< 
W ot trøft varer faa lenge/ fom 
tøt fint* en gob (trit* / ot bt&ol* 
bu "Sroen ot en gob @amutttig 
£eD/ ot tøj i rfe bltffue offueruuno* 
tie t ben flrtb (raetlem 2tanot n ot 
Æiøouy fwilcfen atortg poloer op* 
p/ faa lenge fom Pette Hff tarer.! 
2Bt tøre id e fcer foruente nogen 
£et)be: €aa ffude ttrt forW altto 
f?aa i »ort ^arniff k nebneDe met 
©ubé Drt>/ ?roen / Stynen / ot |5 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ! U " " ♦'Vf/ VW IVlH Vil 

paa Sorten/ fem (janten 

frort taajtøe Q3røi>, c. 
forfat offt)orrft;fe/fo mfw . fretøofffraom. tymad 
\t x tøf/ oc farten/ o( 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
jta(e om Den inl>bt>rt>té fterltøfatv 
I fom er imellem ©uD oc <# oc om 
"fenreuercni? oc «rc tvi ere l)am 
nem plfrtig« / Cc l?uorlet>tø mi 
føtlU fffttrfølgc fcannem i vore 
©toninger. Sørfi vaamfnper 
bun om Den inDtyrDté f" itvUtøtt> 
[fom er imellem ©uD ot off. ©er 
fom fcanDervor gaDer/ Daelffer* 
fan© off fanDelføe / fom ere &an£ 
Størn/ ©er fom mi ere f?ans rette 
Q3ørii/ Da ffulle tt>i oe elffe vor al* 
lerf ierffte §aDer Igen/ ^ititø it tvi 
UuUe viDe/ at mi Da førfl øw 
naar mi (jolDe ^atié £>rD. ©er|.^ 
neft paaminDcr &un off om Denjp 
ære oe reuereni? mi ere (jannem 
pli cttøe/ fom er at mi fcaaDe ffulle 
beuife ftannem fin tilbørlige freper mrn 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) oc <xxv ot mit offat laoe off $o(J 
C»c trt 6«3< / meden; tyfroctøUfø 
frøet/ at mt lefe fortørne t>or ? 
Der/font er faa mtlt> oc got>. §oci 
Det^reDie paammotétøf fcuorfø 
bféM flfulie efterfølge fjannemij 
fore glemmger. $orW Det tøj 
goDe SBørtt/ at 6c følge Deri* §or# 
celDre eff f er/ttø from§«D oc Di;Ded 
faa twgit fom mueligt er. «s$omj 
©uo ot Dette befaler «. at j 
ft>< fmlle traaDe 1 $atré SoDfpor : 
QSerer #ellige/ t&lieger #el% 
Dt ©UDé <gøtt ftger L«c.6. qføj 
rerOSarmljtertføe lige fom cDeré' 
§aDer er &artm)iertig. 

!DetteOrl>/^or/er^roetié! 
OrD/wD ^ttilrfett nX føPlé ©uDé ! 
$øm / ljuiicfe allene funDe retten 

® 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
ltafalDe^uDDerré§aDer. SJtøi 
mat ftrt falDt $uD vor §aC>er / 
pa trncfe wf paa Sncøfarcn / eeD 
fcullrfen ©ud er bleffuen wr §a«| 
Der' ot for fcueé gorbøn gaDeren 1 
bønhører ofr ©er for Uge fora 
Pette Oro paamlnDer De gtørlft 
ne om Derié felltø t>Dfaarelfe i>Di 
bønnen til at wre ©uDé Q3ørn. 
3tem/om Den«re ot tøDigtøeD fom 
re ff ulle beuife Dertø atterbcfie §a* 
Der: ^aaDnDeruiferfcet Dem Ofr 
(ad / at De (lulle fcaffue $roDerltø 
£terltgf?<t> ttlfammen/ ot b«re 
9retørUø om&tt forfjueranDre. 

#eD jjtmmdentf ftaffn/ 

paamlnDtø M baaDe fiuort l;en 
f»i|fulle opløffte tJOrtftnD ot (m 
naar n?t beDc/ Ot at Detffalwte 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 au m Jttoc tøtøtøø/ at ftmteben "* 
. I^rfé fclltø §*t>crm (ant>/ fbm 
,|j •pimmrfni/ fcuor ©er Sfrffue&i 
|proff6rrcW. ©frfbrftgcr^ 

Mpriftufi cr/ot (før jjoé ©ud ja*' 
jjfcrrf føli;« £aatiD. Or ftf Ce 

mt omamarifc rr f fymmdm / 
iføittfcn fui fonterne ^relferen jtø 
|f«m g&ri/ttmt / fmt pal forflare 
j»orc rmae &aome/ ai t>e ffuKc 
*e re&ans asrcftilDc ftaonie Ha«/ 
,ee ttt mct t>m ftafft/ t>e& fcurttfcn 
tøait&fant) øte fia atfettøg ©n 
i r&anige. £er aff er fcet o( aa 
^noarcvhuor ff or Derté *Daar 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
JHBrøi Oc Dette altfammm effter 
^afftt. Sften effterDi at fietiDe 
nøgerté Waffn/ eet er at fieiioe 
øanttem font ftaffrot ci>er c Stø 

men for tet forø Det betaer) faa 
ar Mt^a/ftt/ at Dtiallene ef* mi 
fauDoteufø forøcrgapcil 
or Den £etftø gjano/ terp 
Mfutrffabt cc øpftolDer aitina} 
©et er Dit Waffnrat tutfitytu 
røetf tø / $iié/ retferDtø / $artm 
(jierttø ot farrDru: Sutftaflfo er*™ 
at Du t>Den al(e perfotteré ot 2cmwM 
ftaffé anfeelfe forfaoer atfe Dent 8 ™ 
^t)»tfen/forø gtøre peiittefifc/foi 
£&riftt fortfenifie/ aiør Derø 9fot 
f<tbi$< t fører ot regerer Dem/ oe 
S geffter P in foriettelfe ajffuer Dem m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m <utø« lljfr u fivaftcr alle &n- 
firtøtøe mrt etitø "Ptne. £at> t«t< 
te tit Waffø aft eft fofitntø*/ pri' 
p/o^olt>tø&elltåt/ £uH<ftt&a 
førfi ffwr/ naar nn affotø fclffitø 
røcUføgtøtø/ w ffitf e faa vort 
Itffrtt oc fc&tr/ at naarSf5?c«nf> 
ffVenc fce t>ow aotø @i<rttiti^r / 
kanfcc prife Na t>or #immelffe 
}5at»ct. Sortt Itøe fom Dit ftafin 
ScD t>< rtø Ifffnft øf ff bet/ fom alfa 
, jc fta t>t> for at txw e5ut»frt>citgc/ 
[w leffue &©a ttf « ©utøltø« / ton< 
h«ll(øtø ot befpaatttø 2 faa bltfr 
twr t>«t priftt twt> @ut>é 33ørtté 
tøf(ttad«ffnltotfrt>«r/ wt> fcuilcf« 
to «rc ®ut> ixrfé §al>cr / forø 
tøicrtt fare Q3ørn/ ot locfc atiore 
met Drrté Cfjrcrøpd til at af ør« Uae 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
■ II i , fl Éi 

fa«, fiaart e(ta fagt/ tf tønden 

$at>cr/at ft)i fbrø aflf tøg er« helte 
tftotojmt tølføøtøc øt pnfr 
wt Wafftø fei er/Dtø felflf/ mct twi 
befcen&elfe/ (effttftot gierntøger/ 
<w ingen /føl roet rette timte faf?<! 
Jf ' W*> wfør: #or efcer* fft>to[ 

tøf ®3M ^ a /fn ttt>c toaé 
Vrtnltigme. i 

©rø &»rtm $tftt. ^tøtttl 

Stttømmrtø 

gønge/ er her i herten ftaafcené; 
9wøf/ ^iflfcf «rené/ S5?r» al/ 
Jcuegne 2l«merttø(>et>«ré f)?iae.' 
røi bebe at Du trtl&e metfcut2ltø 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

(rnyj 
tufeité « ©ijnDctiÉi fHig« ntaattc 
i forfti>rrf é / ot tt>f ftmDe fcer paa 
|3orD«i bltffue SSorøtrt t>W t>in 
1 9tøat>tø 9tøø< / ot ctfMtø I #irø' 
melen bliffueDedatttøe atttté 
:9W#. JKcgercUt Der for faatrø 
ofjy mctMtOrtoc Din 2tønb tørt 
på« 3orfcr tv at tiaar jol cre WcflT* 
m 9irtfcrMg< formeDelfi ?roeti / 
futtt>e fcaffue ftrcD met Ma/ oc 
imcHan offtøDbøroié/ Otflf#t>f 
!t>WD€tt£dHa2lant>/ rtff @i)tt< 
trntø forlafcelfe ot Srørifti 9irt> 
Oiø^cD/ fom off tr tilreamt/ ot 
ffto foricttc Ife om lifffmé 2trflf< 
iufoerf/ atnrtpdrt Det ffofie mut 
rcgnere mctDføtilcutø tio i £nn >j 
indttt. '^f 1 ,, 

©tn 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

iJfi© tu<5>m| 

bkffm forøer* 
e formefcelftj 
faa got>mvå" 
tore tiQ eor 

£aD foroi 
en/ tøuat> font 
$uat> Dig er 
6et>et(fe()er/£>j 

ingen fanfcj 
fen w'Hfe fora! 
Qrt>o( gegnj 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

'CT lift aafxnOant/ {wtlcfrn&wtMUtecr! 
janOeJtø fult) aff Ækrlfø&eD/Waa 
t>eO(@ot>(?et>/ wt> tøiultfm 
trtt at aUe $?cmttffe flmlle bcf om< 
met>cti @a(iø&<t>/fcm t>u fcaffu« 
j ttfftrf« Cerøtfl. Om fccnne tin 
jtHllic øtør apoftelcn off totff / ter 

fyanfc fia«r r, Ttmot.z. (5}tlt>t>ll 

at aik Sftcnniffr fltolfc WiflfiK fa 
Ha«'« tome til ©anfc&ctré fttnt>< 
"føff. @aa t>ilt fcu fori>t/€> 

6aaDe at(c Stfienmfftø 6a< 
ju$e?>/ ot fcetmfoM t>eO føttttftt 
røant> f omnwr til <SaWa^cl>/ fomlfc; 
<r ©anttøetøftmtffaff/ fyuiicfen 
er cn t>iff ^røorn <£uana<m fatit>* 
tøtv o( cn faft tilttø paa wr emflc 
^eaUrejefumg&rfftnm. & 
icfaa »foner orMn Slpoflcl *pe 
mm Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m MV* i5«Jts*Rg Bøn/ 
>rité om &iti fiattrliae trille mot> 
o)|/ tør fcdttf tøjer : $$tm er 
lanamofctø/ or -H itfe at nogctt 
Hal Uiffut fortabt I tttcti (jans »il 
arniame alle til •penitenfc. @tø 
derfor / £>$at>er/ at ft>i fun&e 
t>o« i 9?aafce / or »or .£>£rrtø or 
3rrl/ertø 3efu $f}ti(U f unDj? aff/ 
oc at rw Daglføe io mm or mer^ 
fmtfce tølffur r/ar *>W føtfcrtø* 
fcetø frttrt. gtorfri Dette er tm 
mit/ om fcuilrfeti ft* tet>e/ at 
&am>maaffe. ^røtfihutrm^ 

O Sattrr/O ©plfere/ 
at t>u i Mtt $tff t>i(t>« tøibefcel i Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
É fcøøtnc o« @(*U/at tt)l f unoe U ff- 
ut m Mfffuc txfr oc 0« fortticttlfl 
faacant 35rftø fom 6ra^ parter 
lien / ot t>ct> t>« mlffccl fom tu til 
orøae parte ré opr>oti> $affurr 6e* 
flffcf it. Zfy Iføc fom vort £rao* 
mc føotø oc opfcoloré twt S$aD 
fom oct brqucmmtr/ tf t w 3or* 
Nffc SHao/fom wswr aff Jortcn: 
@aa fpi/i^ ot tmocrfcolotø vor 
@tø!/fom erWn Stanto tartu 
Qftfftø inrblffft < off / mct tm 
£fmmelflfe Sftat>> ©fffocrfor 
ort £fgome3orWffc^3røo/ajff 
3oroené frwfemimiføijeD/ gifl| 
flittig Slrtapere fcmfunoetyr 

ø^rum/ net er/ (*3uDfrt)Ctiae gonger 
oc Øffrtøtøtb / fortitøn builcf tbtt 

in 
t 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) jorufo« tn>r @<«{/ tyffftø 
orøt) føm fø m n $ a ^F fy mm \ 
len/ fptfé ^cnbe roet Wt Ortv o«! 
øfff ^rnbr at brtde aflf om S(anD ; 
vzberqMae ^fnCc mct ©ttøfrøf* 
rtgc ot fafføc tanåw paa tw fym 
i t»»ø fatiD m>&c tø it rette ot %\m> ' 
mm ttifpø : e« »5 @ut>føc< 
twot tylUQeaMnaeliiZkmw 
fom før tin cere/ ot ide terié ] 
emv ot te fom tunte ftøc ti 
»aar mct bttfymeffe fwr/øt ft< 
Dem for mtt it ®um$t Utfnit 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
mi 
O Sorfbtwrc / 6« 

f knper wv 6r\ibnfna/ ou tentfer 
tør paa at fri cre ftøff / Det er t»ig 
id e ftwitterltat I f?uor fnart oet cr 
off at fatøe/£f} i feer er intet §Rcn< 
nifre paa 3orDcti fom rø tønoer. 
©er for bet* ft>i / t>u all 93arm> 
#e rtfø&eoé §at>e r ttiføe forbar* 
me fia offuer oø/oc forfaDe offw 
re^tmoer/ met (juifefe ttrt &a#j 
øe forterne bin 5??aief?et. ©in 
elffeltøe Sfpcflel eifner om t>fø i 
faa ntaaix fc Mm. i. ©er fom wf 
befienfce t>orc ^ntør/oa er tøano 
trofafi or retfert>fø/at fcano fortøj 
fceropore éøn&er/ or renfer ofjj 
aff all »090. gortø fcoé t>fø/ C 
$at>er/ fcaffuefrten ZcAfmatto/ 
fom er 3efu^ Gftrifiué / fowfrer 1 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I s rtfcrbfø / « pfti fomm« rt it f<* 
"pffa før teort @pNr/ tøtøir 
fl'^nc for ttøfit/ men « fov t>c« ( 
JaM& $a-tøn& rfttatt/ 
mp yams tuvilt at w nttiom 
14 hcD ril at for ia$t m« Støtorc te 
Jj$n$ bvøbt imøt> eff / |!a( fceft ff 
' |N>nif5j>r& ørøtøn Dfltø tnottøff/ 

I e«a sjftff c# m Wttmm m # 

. |eer <f remptl forøs ftøafr tom* 

i gaiw/fa* Hal øcrftttøtøtøføl' 
fe-|E*r før/ øtt aUmta<?feføffe føtøl ■ S 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
w #iertft forlaDc De m tttié forfeel* 
fe/ tøuflrf e efftcr De fcaffue fortør* 
nit off/bef icnDe Dertø ff »>ID/ oc bet>e 
om fortøDelfe/paa Det ftrt tuet mD< 
6i;roi6 tørUøgA funDe forenfé 
tøm/ oc time Dfø. 

©en6<ette$jfn. 

jfj "»or^«orre3;«fué^^l(Jué/ 
;%| ifom tøaffuer befnjet off fra mørcf* 
&eofen6fKtøe (uw føtftøftrøf før 
øore førfie §or*lDrfé falD fft>It> 
laff ©«0ø rctferDføc ©om vaare 
fjetifafie) oc falWt oft ttiet flt OrD 
ocftnStønD/ oc fine ©acraroen* 
ter/ Itøc fom til tt nøt 'paraDtø / 
fom er Den (jtørtftne Æfref e/ fcanD 
roflj met Denne 93øn/ m 

pL.-' t J. r :..W rrrm 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) lilllli 
(■mi Ji 


3 S fe«n/ 

om titnfnfkift/mtytil&tnmt 
førfie §otu(Dr< r}afiue faft baaoc 
0( tf rté f ffce xi orørøer e to< al 
Icrftørflf tfd^et. Ot tf t øtør tor 
goSe røcficrf for tøt fag ffylt/ 
at ft>( aff ttrtø flate paarømtf / 
jftiife taagf ot tareoff for Oirff 
uf kné 2imti/ at &aut itf e rørt 
faaoattt fufø ftol btoraaf off> o( 
føre off i fine fnarer. ftge 
forø £>if fluek n met frø fraagtørø 
tøff ilUtf tf t faa / at Sltam ot 
<£ua »orf ftowelorf / forø i fatti>» 
fcettaare @uoé fcelugfottcuak 
tf $øtn / førft tuilftfjom Øuté j 
$orfurø / orø f}ané i'øffte ot tru 
fri : ©frtiffi ffotf fff^r tet forø 
tfrø gumfat taar giffrøt/ et 
&flfcr førørøeoe/ forø taar/ at te 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

m 

m«t J>«nWs ^orB4t<nff. i«. 

tnamtc blsff ue ©nb lige. Ct for 
Oet Srcbie at be (lulbe fatt>€ fra 
(Bub/ ot mere tøbe ©ieffuelcné 
refft enl> (Bufré Ort>. £>e for bet 
$fert>e / at t»e paa bet fi&fte ffulbe 
fettuUe om ©im&ernfé fortaDel* 
fe / oc blffftte fortabte / naar tc 
bleffue »ar at t>e vciare nøgne : 
@aa griber tøanb enb nu paa ben« 
ne ttt> met famme rencf er off mi / 
fom ere Imfené 33ørw ©ubé fyeU 
Itae oc tobuatoe/ oe fiføer effter at 
f)ant> fanD Drage gantfle mange 
Ityen «M fit mørrf . 2)er for be* 
i'fatié off afFt>or#£rreoe SJiefte, 
re i at M toiob benne rencrV t>eb 
fntffcfrn alle/ enb otfaa be al 
ler&eUtøfie Miffuc fotfiføte/ flfuU« 
Daafføe bebe oe ftae / 3"b(eeb off 


.ti 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Il III I id i i fviftelfe. forW tw 

#Or< / at ft>< ffaHc socte offfor 
pfcffuelcné iurerl / oc at rot trfc 
forø twcførfic goratønv aff fri. 
grffm offuaiitrøirøe/ fMe biifjuc 
Oc ffmlmé £rarle / ot for t>or 
irøai M&cfft;(ot?W>rtjfmgaffJ>ff 
»9 'Parafctø. ©*r for føoe fri/' 
atMttfe mikUmm i tøffe frel 
gaaé fn'frcffe r t Mam (juiltf e oett 
mftt er Zuit orø ©utø forfim* 
ee &m foritmtfer ot tmfd&en 
Shioener arrescria&co/at midti 
mk hliffm f)offmot>tø«/ oc at* 
|traa tffter Det off ^uctcrrtt aff 
mm er øtffuit / oc tt) tyikv be< 
iquansner/ d«e fora Støarø gioroe/ 
l&utftf en ocr &<?ni> uitøe tage % 
fHE^»ii£Bf re &«no 6a off 


crr - 
i 
1 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
[wc fiti £pdM$<& !0<it3wf] 
(tøorøffrfø fragHitøOifc/ tilæ 
jXtøfttøtné DiO / fra ©iib cv 9 

;^/til5ct aUtntctåc oatefrø atfg 
mettø cv fcmuMfc cffer tnftatå 

fitøc fjjrø StøftitJ tei fcaufc fa« at 

&tyifitU$ troer ' w© : |wfctt^fa]:^ ~ 
Ort> «rlonnen til erecti tøflié 
^mod Uffe i^icitcic ø( ^ 

I^t#$# tfeged ) tisar l "7\ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) III i ^ i nm ^Ortte fammc fcaffuer 
bcfattt pne T)if(ipk at 6cto ffif 
fin SDøtté farop/ Per &ant> fagtx : 
#aagcrot 6«t>er/ at < (rfe fftsUcL 
faft>d frtfielf" fcurtcftt ^tfrenlf 
aforfø ^affoe 6uoit fine ©ifrtpfcH 
at 6ctø Der font U/ tut m gong - 
feaffue Kttdtø troft oc oerit folj 
iqøaflftø met Dm £e«fg$anb tcfc f f 
f tinte tnof* ?roett/ font t>c ro 
gong fcaffue faaft/ øf Mtøflftø 

$remMté effterw §rn?elf« t 
atøiintøugtøeD/er alt twt>et> fcutøj 
cf it M Mffuié til at fønfcc / entm 
pet n m off fcfff / fom f tøfcettg te 
gfering dbr u;(t/ cc t i'øMt'g frntt/ 
tlferomfrmgofF/ fom faarfft/ 
of&tttfffrriftne Æirtfté ttmortfé 
li 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


OTrtbtnWs tforflartnj. 157. 

rittgc <mf«lft et tyrt* tytfc : ctttr 
trt>«i for off / fotn atfftUiøe fora* 
ørffcr/øc #ert>etté f Orf tnarltøb, c& : 
®aa bcDe tt>i o« almmoeltg 
fceti/ <tt rat ttf e aflrnoajt ffaaé fri« 
fMfeftøllé offuerutø&té ot t>nt>er. 
'trøcfø/ot paaw) tgm bHffuc t)Df* 
lurte affparafctø/ Drt er/ fra ^cl. 
Itø« SRemtfftø famfun&. eaa, 
fful(e ft)i &<r for 6«t>e f faa maaoq 
C $at>er/0 »crtføe etyfy 
fyttc/ flat off6t roet Wn ftaai* / 
at ftn id e aff ©leffueletté tofcfffU' 
Mfe (fctUe frfftté met urtlaettø 
tøetvcereaerig&etv affelWgfceffra 
,©ut>/ otfortuifelfe/ o< fatoe Der 
t)W; ^mtmooffatnrt frotte 6c* 
&oll>< en fafi 2ro tfl t>it Ort> mt>* 
tii en&eit/ en fane 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 
Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) II 1(1 11 

II' tiift 
fwføm ma vet mm førct< 
cdmtitr ? &f «o ih? av wnficr M ta 
/VS 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

i/N O 8at>er/C Sltøw« §rclfc# 
rc/t>ør$ftnM SD'effuelm/ ban* 
er mertfø / &ant> er ønfr/ o* altiJ) 
ør?& ( fccn oni* ir intet <\fåU 
ie nfc otH$Dcr fer tenrfe* f>anx> m 
rer ttteti fcet fom ønt eivoc flaar c$ 
ter at gtpre Dine *<3prø ttit/ø* ttitf 
tmfcer tøm faltgfKtv fra pnffef en 
f>ant> twet fin §ørtret>elfø£ei> m 
fyoftmetø er faltøn« €5aacr§aii*' 
nem nu intet Gerere / e«D at fjanty 
f at*t> #t)*re dem f? ai>e fim føre WÉ 

%anfc Ijtøer ømfrtnø fora mffrt> 

tønWtfftta«/ øt tøtøer effier^tø 
føanD fant) øpfTuge, SJfcn 
Jopf&tøer altø fom £awt> fce&rager 

Jfiiet^Mi^Ø^«^^/ * 
S£øff«*tøt foffnft/ Wtterj te 'i? SM: 

Sil 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) messens eøft/ , 
fttftféri dier fføDeltø ot »rang 
itørDortl. £)er for beDe fti Dig! 
!)Dtitirøe(fø / Du 2ll(me«ige $relfe# 
wat Du t>«D< 6cfr( off fra ©lefl. 
udfené lurerj ocaftont/ occnDe*. 
Itø gtøt ofT fa(føc t>Di Def aitøe] 
i'iff / i fjuifcftt mffntit f((bit må 
fif t r tf all €uta$eD/ t>e& or for twj 
$re(ferté 3<£fa £$rf f» ffijfD/ fm 
<renfa»D@iiDorDereutaelift 

///. 

<?aae r puor for ttrt 6eDe o< 

©rt Af/ Der for gtørc ft>t> O ah ' 
fernaaDtafre SaDer t>ore 33ønerl 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

n tttt>fø/ vdi^rocn tU Din ( 

ucr btubt cff/fom cic&tne 
førmci>dfiwn©øtt3<£fu 
(lum/ oc fer ^an& 
frti&ud|ftroff/'fo: 
Slrffuinge: Dt forMSRoctoi 
Din/ wfrfyutirfat 
Ifø faufc frdfc off/ 
gicnfrcr: Oc fort 
crMn/ fomtjarcr 
itøullcffufcu otfad 
. , fom Dine Størn/ Dcctatttøf 
IlDmeønéoti ' 

tltttø OC ttlltD 

©tø O £utø 
uf n o< fcfn 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 
Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) tøs mn 
fri fnar. 
M J*3<>tøti* frf ftwr for. 

pmt prop™ et ttmu$/ fer m 
mk& éaffw m naturlig goffue 

mi wrøtrttø for tøtøtfw 
{ £fo &*e <r 3iwutø atfWitø« trøfi« 
(er/ 9t <f>rtl«nogit4wWtflt^rer 
6f fønfcrltø t>itøn til / Ct <« f «»H 
itøvMcrtc fcetfajrøfom tøufctpi f \ 

W*v' <* <4*ér 6effrt>f (tø jftlfrøil 

■ , ifim fraffwp tøfl wrotni Bl SISSES 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) riMflrt>Wo» <t>m tnean<({em fb vil!«/ 

at fulWemmetøtgoDe/ ^tit^er« 
icf e / t>et «y iea. tønD icf t fuM o.„ 
me Det. ©aa øf ør øt ^h/?««*] 
forfifcl (>er imellem/ t>e r fanD ffc 
aer: ^u&affuert>eiaiffuiti 
en fri Mlie/ SftenforuDen 
Duer ai( min tteffoelfc ot 
intet 

3?aar 3flffcti£jHfaarfcriii 
rettelig for en tufø frafff oe n 
f urttg aaffue fom <t SPicffløir £<i 
tier/Da tender iea at Det fanD fa« 
leDtø t>e( fofrWuié 0( forflariSVj 
at Det icf e er en facultec oe natur* i 
tfa metafffuen aaffue til at atøre 
iteHeranDit/ metfalleniffc VUlv 
jern* fri«>D'©eD fcuiltfen it Sftc 
mffe t anD fri oc tøfor&inDrit em 
PDueHe etter forfftuDe Det Ker 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

m <D< VtlKcns fri 2Uet. 

nufften/ forø cn ©ommere eller 
fKauPafffuerc t>lf;r oc befluterøt 
manoltaltobuctle eller forfftubc. 
tfllcr t faa maabe. @nfri$ll< 

lie er filten* tratnrttd« frafft * 
:tf}c nniffit/ t>eb &ullcfcn tt>i cffter 
§ori;ufftciré lebfaaelfe ot bom be# 
ølcre det gobe/oe ffy forfRube 
Cet otrtc. be tømcelenbc £w> 
atm tøtøc bertø #ufommelfc ot 
t[[(t inb6tfbclfc effter 
o« cc ttøuortré met bert飻)en/ 
#crn/ rø*fr/ fmaø Of føUIfc for* 
nemme/ oe føg« effter Wtfurené 
inc^ft'uclfc i aøttiae utaabc bel 
fbrn frem faarc fommcr / icf e met 
nogen »illie/ men met cn »for 

iiuflftui atttaa. 

ffien ber er faatant gcrjjPct 
m %t 
|| I 

f'J 
errrr- 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 li i 

<Pm m«(wi<fp eM fri vm/fc 

rnieHeitt Dette Sfteniffcna frt faar 
otSfHtett. 9t Dette frlftaar er 
" iH^røntøffr artorafcr* 
' tø: Sften er Den ting 
m fctttøfeti Dette fri flaar er ør 
penøer. 

Slarfaøeti &uf Dette faa faf&fé/rr 
Denne: ©et falDDtø tiberum/ut er/ 
frt/t/ forDt $tftøn t>« frtf oe n>for^ 
tyttotit/et tw'natø irf e/ Det er/for, 
Dt fcanD fanD t/batik or forftiute 
OuaD fcanD t>i( / paa ©reDffe f ak 
Dtø Det Wifsnsp / Det er / en felff« 
, mertfø&eD/ Ify Det er ©rtften frtø 
pr at WDtage oe twnDe fta ti( feull* 
3 efenftDe^anDfe(fft>i(. Sffie« 
biukm Det er ft Æaar/ »al eller 
©om/faa falDté Det/forDf at $tt ^.^H^H^wnufftené ©om oel 

pift 

1(1 
pi 
I 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

m m 

i tacto/ mat bet behager fcatwem/ 
ot forffluber Det naar bet nuf ba< 
9 <t\am<m. ^»Wffc 
tnum foajfuer fit naffnaff «*« » 
do / &ct er met natur Hø betetitf £lfe 
at bømme / offnctwc^e * røre 
for jlel paa t>et fom manb bør at 
bsh røuelle eller forfaac. @aa tøører 
Snu Dame fri&eb men 
^oette £aar eller ©om tørtr t« 

Sornufften. , _ _ 
^en©ub&affuerfet§øtnufF< 

tmboé^tllicn/ at &un ffal wte 
! hatré leofaam ot raabf ørere/fom 
ffal »nberuife ©ttHen/cc irfc legae| 
batment øbe : ftuor aflf bet rom* 
mer / at enboa#«lien fanb om*, 
ff iff tté/eff ter fom banb Mlfftter aff Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 

» 11 1 

©m ttUmuftme fti VHUt/ 

l?aiib tog afortø fin frtøeb/ faa 
uirøft fom fyané tøbuortté btftn, 
Ung CWt er/fcaité naturfiai* frafft 
oe bctteøcffe/ fom be raløe bet ) er 
aiirøretiDc. ©er for øaffutr 
Bernhard* ret {agt : $<(tøn fanb 
<cre t mngfé met nogen fornøbett 
&fb/ for fraité nuttøm §rtba« 
renhebéfft)St>. Cxett&oa'pemté 
, fob fifl oflwrtttøb* aff 5f5?fitmtfe> 
(fø fr»;rt o( forfoer tytztrtn/ faa 
fjaffuer ()<mb Dog/ om bu anja-r 
#ilUené inbuorttø beffWtøg UN 
petro/ itfe aiørtbetmet mik\ 
tyi fyméVmt ftmbe tfenøbté 
ber tfl / $orbt Slllleiré tøbuortté 
befHluita/ fem er/ at Mfe/ t>buelle 
Mfamtycfc/beneratøbfrt. SJfeit 
Må MVilUcné Pbu ortté ~" 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
i«;. <p«Vil!<ensfri2Ui«. ^ 

Iftullc Wi tttitcilcDié Cømmc : ^ 

%cv fom t>u fwr f?m t« tøtt'fca &aff 
WrPctruéforforit^rrctvj^ 

w««/ faa at ixmarfjannem 
Lertfen ret imofc/ eller ret met. 
feuor for fcanD iefe nat t>oen 
IfhjiD cticr @i>ncclø^. Octfcenm 
j^cn!>i9talc3«»r«ttt</ naar&e 
thtmde om en tuungen wllte/ 

Å V(T>tMdicunt) jhiBi iurii ratione: 

ieaa actfé nu fcet SJienmffeltøe 
4frt £aartø natur (fom »i nu tak 
loer om) oc art/ tcfe afft>en ttuor* 
,W gterninø/ men aff «n* ttø 
luellelfe/fomerttituorttø. x&n 
W Det/ at funDe futile / otttan« 
lut at funoe letteltø fulwomme/ 
W fom Su ftljt tftjttjot&moring! m 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
ll'li 
I mi i 
I li! Må m U** mtBlrt ff«w fl* filte/ 

pbafimbmifi. F 

% n JZT (Ué tø« *« 

totte t xi Denne melklft/ f om er / a 
qVorjtotfo om Det Der mctlie KaV 
m begktins (tiet mtaa Der tff* 
& v 6t $.<mven oaar for/oten 
ftffwnufften/men atttmtøW 
et affmiien. W 
ff anDen er før atttaaené tolv/ ot 

ftcrømrrfiL $aaDe Wffe fraffc 
, tf r or geiffuer ere fette oc aiffne 

W aaffue for Den ffyfo / ae 
|SKmn#ne ffttfø offuerueøe af« 
W paaDet De ftinDeefoefotaD i 
■Sti 


gafftte &utlcfen tnatft «08»t 
t»tloc attraaer/ for Omf!i;lD/at 
hun ffal ttøuelle Det øot>c/ fotn for* 
jmtffren haflfucr t>ifft / oc forflfiuDe 
JDetonDe. #Dttellelfcn&eDer paa 
fereDffe TrpoauW Det er/ forfet/ 
5 »al eller tøraaD. ?&tnaarDer 
fatte to ting eller ffcre frøn / Da 
»Duelllcr fjun t>et ene for Man* 
Dit / effter fornufftwé leDfagelfej 
wanuifnlng. §orDl lige fom for. 
mtfften er fotn en wøutfere/ raat> 
gtjfuere ot dommere: @aa er 
billen lige fotn en £onge / Der fri* 
Kg enttn atUfitt (in raaDgiffucre/ 
eller tef e attyoer fcannem. $5tøt 
mt er Milen faa|?abtaflf©nD/ 

at f)ant> tøuegtø effter font Den 
ring nanDforfiaarocftenDer/ot mm AiljtltflAi 

9 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
: L IT 
?:1 ttømtem faarc&otøtø/ ffønø . 
ttereaobWferont). ftoroiMtø. 
Wwlfer oc frrffitipfr atøria no. 
0«/ tfttti faa er at £attt> Der til be* 
mié aff om ting forø øanttrm 

craaatdfcrom/ mten btt ttv 
fantytb faa/ eifø- mono me f n Oct 
faatøttfaww. Sftnfaatnc* 
øft fem formi/ftm mtoimmr i 
Wiwn tor er minté Weijutfe* 
re/ t>a ffa( ma»t> trttw at Der [tø, . 
midt mart paa r mm fcunafff 
ftø Klff / or fin eam naturlig 
rrafft forff aar oc firøtor bet font, 
faarrfomitffr/ eUtret &uttaffm| 
atttøo brr om bHffutr mttutft ct 
offwmlit Sorbttør arne mfcr«^ 
W>rø alfen« Sormtfltøiirf 
af; 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


CV. m 
w 
raaD/i&u*DcnDctelUréfortitn 
tenéDom/ot trtlUcn* wucltøfc/! 

rfccrcfiircflag)«« atfttUtøctil/ 
W cr Ort fortiden/ at wi cjwr 1 

HaficD/ tale om 8R«mff"? » r » 

huorlc&tø tøtte tør at ffe wi m 
nuUa#t>mt>paaatfor«arc. i «fci^mtil|ifctté^r(icetat/ 
il! 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

forført/ Da *a«r (de allem^t, 
.mm bet øff Wto^gS 

Mi 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) (Ol i De De t. §or Dct^rcWc/ bcutf<é 
Dette famme aff ©uDé trufcl/ at 
hant> t>iicc flraffc Dem Wf Dt 
itfe hulDe bané $uD: buiWen 
Mfcliø &af?De ocrit røretferDfa/ 
bcc fom Sniffet icfe fjaffDefun 
b<t ©arc ftø for @t>n&<a Om 
Denne førfie &tat t anD @»)ract>6 
OrD forftaafé fom fiaar i Det k. 
Gapit. « (fobte Sftenniffcn 
aff bedt)tit>ctfm / 0( loo&anwm 
raaDe felff / D<t tr/ fymo 100 9 fln * 
nem fit fri taat/ ot faøDe/Mt Dn/ 
Da bolt $t»Dene ot ?roen/ot ajør 
Det Dfa brager, ©aa fcaffDe 
forD* Sftennijttt I fm wflMWfitøoå 
@tat ttfflttengfrifaar/ oc Pet É 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i » f i lt I 

1 1 III 11 i I 
mm Øm mtmfttns fri ViIKt/ 

puilrftt frø wcen/ at mano icf<- ^ 
Ntirnimeitø < faa røaafc fan* 

^nwfafoKV t>aar m tiamrld 
w«ue« aaffue/ tottøtøn 1 
wainffftf timbemfttct t»for»\ 
tyfritaff nøørø ffoø/ tffUt 'tøj 
f Jjcfc or faatvfaaft wwdlc oti 
øtøre tø øøpe fom øaimem tøm.] 
ø<fc/ ot fotfduto cc fy bet otttø 
fpm fanrnm mifyageto, ©aa 
MJ* nu røcrultø før røt> bank* 
talt/ tumte natwlwttaftttrei 
nMQifim gafiutr/fom et/at barn 
i utttx m< lit f ffte t fif tait tnd 1 
(?«flt> battnem fiumté/ buUctit feT 
tjr btfyntxtU« mitm ttt/ot futø 

É 
<£>< Villrtne frt 

&w frafftcr fora tøn& MfN. 

77. 

JKpm 6i;ntw$ ©tot 

Syicn«fftcratW«w<j«ttwar 
fwtørfct aff #U3orra<n/t>abUff 
itønéfkttforucnt fora wtar aotø 
it&anoblcffonO. ?&i6frN 
baffoe tønttt ratjf« &a«t> (»Vr'W 
finMøg* ot fulDforamen&et> / ocg 
bleff trøluct aff paraefé. SJWf* 3 
fcennc @tat fora et tic« anfetf tø 
er txl fornuftten o( vttUen offuw 
Meffum igkn/ SK<nfornuffKn 
tr blcffucn fortxrfiult oc forfrmt* 
tit/ « t)«lim <rbUffuenøenftt-f' 
&ia tmot> @ub/ fcuor aff t><t fora / 
at \\» fomSornufftm/ tottym 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
.i'ffiwlilf 11 I am 
Weff m tJtiDeru/f? aff 

utlte fom en øot> ting : eaa 
paffuer ot mun f rumlig et fcf e 

Me&lit/ fom en gøDonitwa 

gmotmm bamefadt: 3fMle 
tøffet Itøe frøi SJfcnfret 
grimer. t>er 2fø, m M> 
PftoV fø®ummtH(at ieg 
ml bruge ^ugu/ikiOte) m\)fc 
!?ant> eet effmt all fin tytffa* 
»a&f&. ©aa fi;nt>etø fortø 2f* 
tam/ide nøDt eller MnaD Der til/ 
men aff fin tfutø fti taat. Ot 

tom pant> f millige ft)nt>ttt/ ta 
Wcff fane en t>fel ?r«l < @i)n* 
P 
tø 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
<t>c Villi ens fc( Rane. ■ «»• 

t>en. ©oø allioeuel fjaffuer iefe 
»Wien for Den fft>10 ttrøfi fm fri* 
fcetvat fwfonen er bleffuen cn tt>< 
fel 2r«t. §ort>i Qilttwé fr«)et> er 
it/ ol 'Pttforøtré frif)et> it anoit. 
juguSimm ft^cr wl/ at t>er 5tfien< 
nifftt fi)nt>et>e/ t>a fcajTuer fcant> 
forf omit baafce ftø 0( fm fri DiUie/ 
ffal t>et Ort> iefc ferftaaié 
faa tort font &<t løber/ men eff ter 
Denne £ia«elfe : £iøe fom Slbam 
forfom (tg felff / fart forf om fjanD 
0£ fin fri Mlie. %\ forfom 2l< „ 
t>am fiø fclflf iefc flet oe albelié /fil 
men i nogen røaabe: ©aa &<»ff< 
ner f)anD ot forbi forf ommit fin 
| fri t>illi? itf e albelté / men i nogen , 
maabe. ©er forlige fom Slcom g 

/atbanos 9 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
i 

'( III 

11 
I >xooys oi(ff utt famn fom $<wt> mm 

ttym/tet er fultfommtw faa, 
Ww fyxnt oe fottmmit fin ftti 
MUk/ ift fa / o t t m er tøeffue« 
W m inw mn famt £an& idel 
< r faatxm fom £ant> ^ar tilforn/ 
P<ue/ fuirtømmm. Oc&eraff! 
tommer oct/ ar Wmniftené Pom 
(puilcfett frer cr tim fcrtrttufeW 
tormifitø 6. /Tw# fom tym gfør) I 
wi alle Jtø am* $øm/ forne« 
frøfc «ff fømtent / efffer natøfc ' gjlta, »15/ faa t)i/t fom t>e 2(anDetføe 
gwr bcfønfceriia ecDfommer/ er |/Ter fort>c rffuit / oe tf (føn gentfrt 
Pjgjm*jBii& £ufkf (r baato 

aff f friflf;m/ or t>aø(tø forfare n 

;3pet>fanD6em(té. Gen.$. $y} ft) , 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) nijfeité -piertté Santfer ereonte 
ffAtøtn*$nøtøtn. >•(>•*• 3* 
Naturligt SJiwtiiffc fortfaarfø 
toret paa tot fom ©utré 2tøttf> ttt< 
^r. 2>»u4- ©er er 
ingen fem er <Xecfert>ig/tø icf « n/ 
wr er ingen fom cr førftantøg / 
Der ar ingen forø fpør effter ©ufc 
f/^m i .6. 2(ik røenniffe ere tøg« 
nere. 3tø opregner itfim fa« 
#fonifc>i>ro / forti i ettifitm er 
ttfeaiirne tot nocf forø offte figté/ 
men tot er ot nocf / fom btiffuer 
irtun engong fagt. 

s 2lff fciffe faa Itømftyrt* f«« l)c 
Otffe tri> fli>cfe befluttié/ fom (re: 
-Jt Sftenmffené gornufft er for« 
frentfit/ 9t$iltønergenftnWg 
Ipfrtø/gtffienmfteng fraft Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I (Dm Wtmuftaufti VdUt/ 

ttroc formue til atøttto fem 
er btfatit/ erc fuagc/ to afDeltø in> 
gen / faa mc^ft font pc tymtt lige 
ligferningercreanrørenDe. ©og 
aUigeuel naar Wen ©DiDennci 
@tat/ fora er 6ra»oené oc n>fe(< 
fcetø ©at / u;t>er fin ©ommere 
ot StoaDgiffuercaD/' fora er/ Den 
forfrcntfcDe Sornufft/ Da giørl 
fcanD Det frtmdfø / oc bliffatt itfej 
|mto Der ftf. 2&i &anD t>DueUer| 
Jjpcl enD tra friutttig &uaD fcanD (ø< 
Jfier/ (ige fora tilforn / men &anD 
, I »tueller anDit enl> fcanD gi orDc ti(< 
iforn. ?tyf Der fom fcanD t>aare 
jnftøt tii at DDuclic Det fom ont er/ 
|f&a fcaffDe SKennlfftt ingen ffylD. 
||røen nu effterDi fcanD t>Dueller_ 
Det friuiføge / Da frqffucr battoM 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
ØcV&UtneftiV.««*- "?* 

ftø/ otfortien ©trafffcriwt 
6aa bliffue tt>i forW enD otfaa 
W>i Denne »or wfel&eDé flat &««r< 
rfentuingDteUer Dragne metno« 

gcnfornøDenfceD tit Di)D ot from- 
h«D/eller til taft ot n^D/røen met 

»tømr. SfteniegfagDe/faamegit 
'te 2ianDeuge fager/e« er/faa tne< 
git en fatit> funDflfrtff om @uD t)rt>< 
(orner oc paarører/ot ter ^ørcr til 
at fauife @3uD en aanDelig tyrer tl< 
feottienifie/ SorDiatgornufften 
JvM De naturlige ot DDuorttø ting/ 
laff ringe printipijs ot aaben&are 
fentenfcer forø Gaturen ere tøtcw 
De/ ot t>eD forfaren&eD/ dhåtu 

<PhiloJophkå amufii, demonUrationt, 

IH finter pa a røj n f,te^AS£ m 
am ♦ \ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) J Om VtttmufUne fW Vilhe/ 

Øortoaffn mp (juilrfe m mt\ 
rette fceitte for atiwt&utøfio 
reøaffuer. fornuften Døm 
mer ret m Dtfle ting/tø løDer i>il 
Hen fornuffren føtttum <ft/ ffø»< 
Dum tyDer fcanD icfe/ naax fjattt 
nff fiøDefføe aff( (t t r fom ere om>e 

9tøaD#rTuere/6ltrTuer forjltjrrrt/ 
(om m fcmDe fee t>w Sftf&rø rå 

fmpdcaf lumret ffa(f(»(f om trt ti a 
&uer manD (jotf % fdff bc fatter) M| f fe 

iQDer&unfiøer: 3rø feer Det fom be 

JpDre er/ot famrpefer Det otfna/men 1 

*$§ fea føføer Det fom wrff er. #er i 

©Mictrer røcDc« t>iHie frmfHføot 

rofor&mDrft / Der fom t)a«D &i 

De/ ot forarter fornuffreité gooe 1 

j^/JDo fl. Det fom b am dafurr 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 171- 
•tfilliwsfriZUur. 

©cuafot/oct (jaffuer ijant> tøuatw 
Ugefom&ctipaaregaat. Onfao 
maaDe giør wllien mcgit forme 
i># fornuftten/ fom erimoofor 
inifftt n^et w liae fom formcoelft 
fornufttens Stenifie ot SSeftiUing 
imoo t)c»t>tø SKaaD oc ©om. 
j SftenfmaboeSlanoelige fager 
f tilfører/ faa lenae fom it ffimni* 
tfe efterfølger Ætøofené fttt& oc 
£ifoom / ra fmertf cn forffaar 
r)ani>/ et) r)ciler røl ^anD Det fom 
gaat cr ( tr)i mant> fcaffuer ingen 
f icrligfjeo til Det fom mant> intet 
t>eet> aff at ftge ) menfcet fom ont 
er / fouiltftt fjant> t»og wangelig 
tymmer at t>ere gaat/ ot »cueHer 
t>ftfriui(iige4ige fom 2tøamgfor« 
Pe/ $orW 'Pauluéffrimtcr Kar 
& 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
1 
I 
m uge ^ oro .8 2Jf iwrr føfødfo rtf fim 
W/ Det cr ^enDflfaff <mot> ©ut>/ 
tffteroi fcet er ©utté&mfcfetJm 

paar w £føofe né ftnty i>etmg 
"fom^anD opregner £>^/2. fom 

rer/ t>et er/ a((e tømninger fom 
Oet gamle fflmøk fafiwv/tm 
tf er/ tørne/ betrmtlfe ot aHegfer. 
muger i DeSfanoeugefmg/ diet/ 
at leg flfal ftgc t>et faarrere / Der er 
formiffr ot awraa. Sften lige 
fom fornufften t><fcr ot mofftuoer 
øuaomanoffalgiøreottøoe/ faa 
trartwaentørigr>D/ fom ftaar 
tffrer nogen tmg/ (wilrf en per aff 
optenttø/ naar fornufften ot MU 
"en frrørøtf e met &uer anore/ ot 

^y<5W3^ ^^lMrn-i-T,iL^i.m. 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
tomme offucrcné. 

fme onoe begcrmaar tøutlcfc &ant> 
l^ffacrflof wtlt>ft aff ) «øe fom 
5c t>aare 306c/ o< at ^atit> fruultø 
ac rtucUcr l>ct fom ffaftdtøt er/ 
tiacfom t>et t>a«rc øajfttlføf/ eff* 
'tciWban&crfaa&øfe nefcfuntfen 
!i t>anulttig&et> eller blindet« oc 
førtret>eltø&etv atfcanb ^ucrtfcnp 
|(atit» felff fclclpe ftg ter aff/ ot cøe 

ibellertrtl. , , M 
■ . Sft en enfcog at a(t ©et fom cr til 
i Scrbwoct cr ffatt ttl nogen wff 
enbe/ ttl fcullcfenbet aff naturen 
.ihenftemmer (Imor aff be Wlo. 
i fopbcré merefellge Orbfprøtf cr 
attma attraact effter 

til 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) te SM l II 
fct Jbm ergaat/ cHcr fcctitørté til 
eet fom gaat «•) faa far i>og men, 
npt rfffer @tj n r>faloit ^atuffo 
1 1 w/t t>t(t> fra bmne r nDc i&c ftttog 

yfOttt tlciic til at naa Cwre goof c rc 
Hfffuerbfcfftie i Sftatniihnc/ faa 1 
flaroog errtø arbrøo føl/ mm 
te leme fis tet effter/ oc et til for« 
mceffuié. Qifte facu/teter ot na> 
mtmliQe nutgiffm gafftifrrrerrc/ 
'0( falofé aff Dc Vlatoniifo fyoo, 

Jppetim, ha, f w Sormtfft/ 

[2lttraa/or SKoWg^cD. i>>}ctem 
førfie fjfgcr mane fra ttt etie oc til 
txtanWt/ rfftcr twfomgaater/ 
[ittWl mane tommer til txt »pper< 
[Je gooe/ eUer&cffe/tøter/ <$hid 
jffijffiet D en «»^n fraar mano 


m 
fe 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
175. øc VtlUens fri 

tfftf r oc ciffer be tina font oobc cre' 
hum lioe forø tet cr øaat til/ c-ti 
fliffuorfigtttfwWnwtWflUcr. 
ficfic/ ectrtl bet nt>ve ot bebolbc. 
2fri (t SRr ntttrte lafecr fia irfc tiø. 
øernct noaitaaat/ før enD&anfc 
faar t>et allerwpcr fteaebe/ W>» 
huilditbanballene giffuerfta «l 
frebé. Sftet ben Zt( W< *MW* : . 
Uøc gaffue banbftæfTutø o< tøfcr< I 
mié bet gobe font manb banner 
btforamit/ lig« fom »»et en Jwa> 
manb/ oc met &enbe ftrioié t><r] 
tmob alt Det/ fom imooflaar Dette 
gobe. SRai naar tt Sftennilfe 
inogenmaabe effter fornufftetré 
-antsifhtod femmer fa« tøøt/ « 
jbanb forfiaar baabe at ©ab er 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i Kl ! 
Om tUtmffTew frf røm*. 

dm alf øaat w>fø&cr/ ot at fiant> 
for Dm ffytø (ør af rlffø or tyrr* 
w/ faa bort rfffufé £ant> firår 
aff fim eatie tanrfrr of ^ifptifafi 
fra Dette loffftøe o( fftøne /r«w>rø, 
ot »eDfaftø < fleitttm trtltfareffe rv 
faa at f)attD frfc adene farfangt 
o«D om@ut> ot fcatré tyrefelfe/ 
men &ant> orfaa &i>rtfer ot t (I6e* 
j>er£reaturft t@tø6erertéfret>/ 
forø e. Vomi met manae Oro 
nager ^pm i. 

Sften fcuao faaer U r e rf t(( dc«^ 
ne oHDfarelfe/ opregner fammel 
2(pofiel 4- i»(r &aot> ftger r 
£eDttinaette ( Det er/ alk fom frf e 
m omuent>e til @ut>) oaoDre i tø 
rfé fintø forfe ttaedfl^p/^ie é for, 
fra no er formørtf tvoc De ere frem 
I«« jtn 
m 

h 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
«9 1 
I 

fe 
MT// 
<D< TCXItiens fri Zlaac. 174 

meDe fra Det i'effnit fom er aff 
@uD/formeDel|t Den t>anuittf$tD 
forøer i tom' t>eD Derté #iertté 
for&*rDelfe. eaa ^affuer nu 
it SJienniffe forø icfc er tøenføDt 
aff ©utré StønD/ wlfinD/ SHcn 
Det er forfenaelfat / fcanD fcaffuer 
forøanD/ raenDener »anuftttø/ 
fcanD fcaffuer trfllie/ men fcanD er 
forfoerDit ot genflriDtø ©erfor/ 
naar Denne »t(We twluidføot fri' 
(fø »Dueller Det forø fornuften aff 
finDené forfenaeltg&eD raaDer/ 
?ien fefe Da it Sftenntffe fri/ n* 
tiøDt ot met »lille fønDene <San> 
Delfø Det fieer alDeltø friulllfø/ en» 
Doa Det er aantffe wfclt ot Iarøf 
merltøt. ©enne t>illlae ot »fle 
fg tlenlfte i anD Karise fprflaajg aff 

Om m«niMft<n« fe< Viltø, 

r>enn< fc'fgneife. <£n øfføe & { 
orlflfuer jpmti met fønDtø 
i<reeffterfttegftf\tarot tyde/ ct 
tv ingenftm&e nøi>t tor til/ mm 
fcoltor tø fdfffal met fc-nto* (mi 
grmto OrP t $uor met r)un t øt*- 
f dig maato t fen/ ent>og&tmgtør 
orr fri/ to t er/ met t>il(ie/ øt gant* 
ffe grerne. 3 lige maato gifruer It 
Sftrmtiffitø vUiie fom ide er igen* 
føto/ |ig tømmerlig twtori'egø/ 
meiré Mtøf?/ or tim Dem mct til* 
Ile/ 0( tuingié irfe Der til/ fcuiltfit 
fantoligalle fartentoat føre til it 
frit (aar, ©er fom tot nu fpør 
t)uorfor It Stømtiflv tlen 
ton / crø tømlrfen ingen tuiler at 
&un lo er onD/ er tor nu tfl% 
forn fmtit r> r til. ?&i lige jbm I 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) (Pm TPilliVn« fri Raat. i?f< 

en €tygc wluilUg tten fmc $oie 
re/paa oet dun fane bdaoe no« 
att/ ot fortjen« penninge fer msv 
@aa fiføer oe Hen fom tieu @i)n* 
Den/ fin baat* aff einton. 
foam ^i)nt> (fom ftger ) «• 
enfin^efaafoing. ©erig 

tf« f^CDloffll ©flfoer| ■penninge: 
r 

lorfe iafirrne Dig mct løn. 
Mgfoeo wityft: <rregerig&c& wl*' 

gnncen 

&ant> &oltw fri** f° r at w** 
gct>/ Siften (>anO far flemtmlig 
t>ilt>/ affflt imtøforfengeligbet)/ 
or fin forjianW 6unt>&et>. Ser|| 
for enoog <t Sftcnmflfe fanfc iefe| 
amit eno fønoe t>t>i Denne @tat / 
føneerlig om ou feer (>en til #ier* 
tené inDuortté ^euegelfer/ faa 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Ifcki 

i 
M«fW 
Øm moiitfftms fr< Vtllic/ 

rommer Dog Denne fomøtntyi 
fcre Der ap at fcanD nødt* eller 
met matt tntøafé t>cr til / mm aff 
&ané effe viitaat/ ot frfeilue. 
3$ effter at Sftenmffené txitø 
»Di Denne etat er formuen roet 
en forfrencf it ot tønDia fierlia&e D 
ot fyff/ ©a fanD fcanD icfe tit tøe 
fcaffue f ier(fø&eD ot fyf? ti( ^etfer* 
Dfø&eD. Ot Det er De t fom iPau« 
utémeenDcr fcanDføer/ SftDet 
jaamfe Stønniffe forDerffwr f»g 
formeDeiff fyft i Mofarelfc/ 

4. ©er for (tøe fom Sftennifftt i 
Denførfte flat funDc fcaffue (aOft 
wrc at fønDe / faa fanD Det i Den« 
ne anDen ©t at fere anDit enD Det 
flalfyrite/ enDoa Det øtfrft met 
ett gantffe fri piKi e. ©aaelen* 
tø 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ?5l m ØttXItølWfWRiMt. 

Wge er« t}Mé vSRm i t>«w tø* 

1*7. 

0mftaatøti$6fat. 

Sraoemte antøn SJirømltøté 
®tat/ (juilcfrofomfeafagor/ cr 
©t)n»ené ot ttfctødré ftat/ fant> 
matft f omme tit Waaoetté 6tat/ 
fororrocn^reWe/ form<t>dfhn 
^^rtfleUd Omtrøitxlfr ttt ©«t>/ 
kilcfm t»<r f(«r mtt ?ro«n t«|| 
£&rff?um 3efum. ftu trtlle 
f<c om itSJtamlffettxmie ©tat 
^affuer fm fri tnlUc ctUr «). Sørfl 
for alting/at wi t unot traao« fra 
txn 2lnc<n ftat øM Denne Zttto/ 
Det fiaar ttf e i SRenniffeUø matt/ 
SKcn Ijer ttl ere off beføn&erlfø 
tuentx tmgfornflfrett/fomer/!3(t {BA m 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) li 
■i im i 


mm 
m 
<Drø tOcmftmfti VilUt/ 

**fom \>ti)m til Dene fiat er ofT alDe« 
li? tøbefiem/eDentøanDt lættom 
rowblfjrucrofttfjfi: eaaeVDer 
røen ©uDé (jfclp ingen frrtfft i 
oiT t>I at fomitte ebaff njfeifceDené 
filer €*i)nbené ©tat. 

£uorteDfé fønD mani) Da f øm*_ 
metil Denne TtøaDenéffate #erfv 
t)ører mange frt^dPc «(/ effter £uer 
anDre. $ørfi preDicfø £<>ft>en / 
en Sijntvre attf (agt*/ ®uD£ wt> 
be forf t>ttC<£? Irønnem fem ffylDføtø 
er/ oe @i;nDené fJraff Mffe &<m, 
nem. ©ette altfammen f ømmer 
aff®uDé ftaaDe/ fom t>it Drage 
otføp aff frfetørtø 33rønD. £>er 
fom it Sftcnnlffe fet rer ftg icfe &er 
forereDfHd imoD ®uDé £wtV Da IS™ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
<P(VillitnsftiK<MC. V7> 

færtø et »nDcrtuffé fjatré §or* 

miiTt/<rtf?tm ftøi Dømme atiDcrtc* 

Dté/enD f?un ajorbe tilforn. SJien 

tiaar ftornnjf ten bliffttcr larDt ot 

oiiDemtfi/ Da raaber §un villien/ 

at fcanDrrattwetyDia,/ ©er fctn 

»Men r)er attyDer gorwifftens 

Kom / Da giør (?anb Det friuillfø / 

£>anD fcaDer €»>nben frfltilltø / 

hanD r)a(Tuer ot friuiilia. i>eber* 
fttrøøeUa^cDta€mit>en/ ot t?ilt>e 

at l^ant> r)affDe icfe tønDit C^uitcftt 
stiertctafp i SipoftJenté ©frifft 

falDté metamelia-,fbtt(t/ V (n *' 

kmt$ eller anger oc rnetfe ) ftaar 
tjiltteii Dette t>u7 Da trtl r)anD tøt 
tete »Pen aff een ^ellia 9anDé 
*RaaDe: jt SKennlffe (ftger 
) fanD icfe tilU Pet fom m 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Om IXSmtftens fti Witt/ 

aaat er / »Ken faa er at §<mt> fytU, 
piéaffKen/ fomictVfonKmileKetj 
fom ont er. ©er for enKoa atl 
Mle/Ketfommer aff Sfflennffféné' 
fri Wllfe øf faar/ faa femmer koa 
at Mie Ket fom øaat f r/aff ©uKé 
ftaaKe. SHenniffenéMlie/fiaer 
'Bernhard™ / biiftmv iff e øKelagt 
aff ©#Ké ftaaKe / mm Ken fora 
eroiiK/fortmnKité/ faa at jjanK 
bflflwcr aoK : Ot naar fcanK er 
-Al w<ff«rø i?ot>/ &a fcfeiptø &anK aff | 
'f I Suk. @aa er nu Ken #ellfø< 
$anK frafftiaj £ø{wné preKit* 
$$frø/ men til at forarbenKe frt>ct 
S|&o* røtørøfffc %«»8.^.2. Ot 
|Kette er Ken forffe araK ot trappe/ 1 
til at 6ef omme ftaaKen/ ti( fcuitø 
føitøf atøfø ftinKe opfligc/ »Ken 
III 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) »o 
<t>t VfllttMfMXMC. '7* 

©#Dé Ortté goerDom/ t>t>c» ten 
#eltiø 2lanDé fctelp/ ott>Denoil< 
Ucné famt»)cfe / &uilcfen Jer <t 

fri/ ct raaDer fla. fclff. W 
bmatfienDefiuøcncfomwmD 

meenWet)er at fige ) Det er Den 
førffe araD til farfff)eD' eaacr 
©etot en beøtjnDelfctil @altøfctD/ 
at f ienDe e»)nt>crt. fl 
©ernefi naar fttftttøetø røfl 
fommer(?ertil(forDlSHerWf«ré 
fornufft forfat tele €ua«ø« i> 
um affftø fclff/ e^ellcrMt>iUt 
cti Det fom fcanD intet weDaff) 
faa ilabié Der fottncDclfl Den £el< 
liø2lanD enmjDomot meeninøi 
fornufften aff enanøelio/DDi Dem 
tøm t)olDc £uanøeli> røfl at Dere gfanDru. ^tmt^mø^^, Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m 

i 
- 
<Dm mcmiftens fW yniU/ 

fom er tage n aff&sanøeitø/ fcmo 
»lilien frtyflugr affi;De eller *tfe 
atløDe/ naar (wnø 6ttffurr t>nt>cr/ 
uifl met (!uanøf 1« Orø/ øe bene* 
Øaff Detaøøe fom {rønnem rø 
bium/u fyfyté t>cD ©uøé ftaa* 
f&m cr/ &anø fanø enten øt>uel* 
le ealfø&ep fom ^uangeHum tiU 
Uuto r/eller feaa fornnft'tené Børn 
Imøø føm er raaen aff £uanacui\ 

føtll Auntftinm fø f r/ at f am 

tytfe naar ©ut> fa(t>er / eller ictc s 
famtirfc øer ti øct ftaav i SKcmifc 
ffené egen ølllfe, ©er føm Mlien" 
nu øøueller ©altø&eø fo rø øfTtilw, 
btøøfé/ øe begjerer fcenøe/ øa aipr il 
l>anø Det I fanttyø fntun^c ctl 
id e njfti$.$ttf(cfl r at j^iørc/ fører 
ØfjTelfø ft frl/t f aar til / ot er Pen 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 2lnt>e« ørat> oc trap|e til fla* 
ten « bcf omme. Rommer icfc 
her otiaa Nfle trø (njdc tjlfamcn/ 
lom ae/ ®uté Oroé gcerfcom / 
?tøa*e/ ocSBcnttfftøw 
\m\c i $ltn tue" imo&txr fom 
, Jtioflcntfc bcue^tf aff 
jÉrMV oc ure laoer ftø rør<afT ©utø 

iofcnbere ot tybere W @i)nOcn6 
oc ft>fclfte&é$r?m&/ C(t>ct aff ftti 
tøllieé frt t aar / Uge fom te Wtacf # 
Wtnnictføe 3U6<r / t?uttcfc ter for* 
fmaaw ^(H ttø fem f attto 

Der fora ocn ter dueller @au# 
hetv fcuttefen €uangelmmtifcr/ 
roet trtltø tøter om forlatclfe/ faa 

at hånt jffi jS^^g^SS' 
illllfi 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) vil flii 

nm 
— — nr fim éJi^ "^^A .' w> 

...... 5 m t *I Mn 'f rt '»« fw wr«/ 

Df 1 3Kf nnjffc troc r friufUtø oc <tf t 
WW> £>t totte tt ten Ztttttl 

Mtpté t# tri) fit)cte/fom er tør. 
Wntmt. <m tam wt> 

Mfe ttl ©ut> /formeDdft ?row t« 

Æ m #J )r 'f ium 7 Ntrfni »er 
jwiw* affdMtwlifitme or r><w 

Umetanoia/ Det «y rcttitig 0( 6fc 

Ifrt«^ faa at m<mt> 6H/ftiert>itø 
22£j fftet fanb bafftuv Qiott u t in tf5 »5 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
&t VAUms (ti 2U<*r. 180. Hl m Dc/ tfl$ttfrfm€uangeHumaUe 
ncfalDcr/ ocftfcEorøcn/ fem tot 
atiDcti (icD noefforo f?affue bcuifi. 1 
foerfor naar £tertit cr fønCcr* s 
fnujte ttiet £orøcné jammer / or 
ocnen til @alf#t> cr funOafort 
ioeo £uangcllj rfli / t*I Nlcfvn 
Den £cluø2lan0 cr fraff«ø / oa 
fane tt Sftcnnlffc btuift toaOe te* 
le/ ot oet met trtlllené fri f aar/ W 
er/&olOe fiø til ©ufcé ftaaOc/fom 
Ifommerfcannem tilforn/ oefetel* 
Iper&annem/ ©ifltøft aff fortre* 
'toltøtøb foracte fammc Ttaaoe. 
#ul ff uloe diaré ©tep&anué taft 
300erne Ort ( næfe ABor. 7. at oc 
fortreoelfø ftooe t>en #clli$lan& 
tmoDi ^ulffulOeg&rlftirébret)* 

rf I 

i 3B 
4)m itt«wi/ff «ts frf xttlbe^ 

jtfe faDc beta famle vim fymi 
(Ving/ti Ætere fcuao ator&fé elieré 
'€uangetø pwwtfc ftntøc be* 
MF* £uaD gøDe gforfce cUrrø 
Mflc formaninger i Jpuai fyulpe 
fc .0rt ettertf at beOe ot 6efuere Sften* 
niffene t>e£> tøté^tøtø 6aU^i A 
,&rt>euVrførfa6eIfef #uat> fritftÆ 
|Mfk ©5i>é Støanfcat* ©fer. 
j&uein t>aare (Butøjwiettelferct 
tmfelnyttiaei Jpucto ftinfe om 
fut elieref Zwt øf Qifupiin 
\tettt i Sfan ent>og røant> fult* 
pmcUø maa 6cfreni>e/at ft SJftn 
»flfr plat mtet fortoner øi>en £tø , 
penxtfy it Sfteiimffe forfim tcfc| 
nm m pn 6alig(?et>é fag met 
-Jfft fri faar ot ørtlie / e nl> forø en 
g@tafarl røet fut #aantté øøre^ 

II 

to 
m P 

»i 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m 

m felfe fortteti t>en Sllmiffc fom it 
fromt røenmffe giffuer fcuinero) 
©ogalligeuel Wen faaerat no> 
gen tuet fin x>iUi(é fri faar anna« 
mer faltjtøcD ^tOQdcUø/ Oa Wfff« 
uer fcano tngenlunoe fcelactig i fa' 
iig&et>. ^f)i ret er ttf c omdigt at 
Den font icf c pif' i'ano omttenfcré. 

§remt>elié at £>2tø 3?aace 
fctterrf en borttager Sftenntfiené ' 
fri faar or »iiiie. Or at Sftenni* 
(fens fri faar or »tilte et) &eller 
forringer ©ncé^aaoe/fom nog< 
(e befrt)f tevoer er ^uftmus toiDne 
til/ forø figer : $rif>etté faar taaté 
ttfe Derfor bort/ forti Det fcielpu* 
(aflf ©up) men Der for fcielpté Det/ 
foret eet icf e tagté bort. Or at« 
ftger &anD i ©lørr wif i! 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


, Qmtfitmfftcne fri V0Ut/ 

tor for Mmniftmé fri taax til 
intet formctdft ^aoe i 
p< t t* rc tøngt fra / m<n r»i fiafc 
ffft« t>rt frifaar mrgfc mere Der 
m*t: £føefom£oft>cnørørtéicfe 
ttf intet I men ffafcfcffø form«* 
fctø ?roe n : @aa Wiffucr ot 
SKenmfte fri Mlie irfc til intet 
diott/ mm ftøføfø fornem 
©utøflOaix. 

SKe« at tofte tant) bltffue m 
tfarere / ft>m foi nu fyaffue tørt* 
om flaabené f?ae/t>N (mtfefen »f 
fcoloe/at SKcnniffc'baffuc^H 
fri faar or mie. t>a ville m 
fette tempel fyerfpé/ i ^niim 
mcmbfmlfee/tiae fom i en lafflef 
tot fom M øaffue tilforn faat. 
P^utoHj MMfecr/ ot Dctt 
<Pc Villi ens fri 7Ha«t/ 

t>< fammcngtørifUun/ ot t»<t 
eflur ot ide ttø'DDc : ©utté ttaaoc 
riibiuDté tøm baafce aff grclfc* 
rrøé tøott (Bunfl oc øotc trtUie. 
SJfcn &uat> ffeer Ijcri ©mon 
font vaar en ftefer et tx% øi;en 
ftølcf/ cfftcrt>t 0<mt> ficnfcc iefe fin 
^n& (fwitøit tøifaøce arwrc 
Oen førfff ørat> ril @attg^c&) l>a 
forattcoe (jant> twn rilbuone 9?aa* 
Dc/or fiofc tyaaronarfeltøoen £el< 
IføSlano imofc/ ot t>ct giort>c fcanfc 
t>ocn all mil mtt fin t>i(lieé fri 
faar. SKm euert imot> ©røber« 
faten / fom fcafffce en forjftredft 
©amuitrfø&eo for ©tttioen/fmil* 
tf en l)un met @utf 6efient>e/ 
flrtø met øtøoe <£uanget$ il 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
tf 

Støbelige ^ubftøff / giffuer ben' 
•peUig^anb rum/ font er frafftføi 
i Eorøetré oe £uangem£<frbom / 
vbueUer oi begterer ©aflg&eb/ oc 
jbeber tnberftg om fine 6mtberé 
1 forfat>e(fc / oetM benne utbcrlige! 
33ftø føtø Sroentr)enbtéjpter/ 
te formebefft bf ti #eldg2lanb/t5f bj 

twilcf f n Sro &un ftsMiM oc tef c j 
uøbc trobf <£iian>jf[io. £tge fom; 
I nu ©mon a/f frø fri miic øajf. 
t$r forl'fut ©alfg&eb: ®aa øaff< 
ufr benne ©twber røbe/ fom ttaair! 
énberitifimet (BubS Orb/ oc §ui< 
pen aff Den £el(ig dtøntø røet en! 
fri tørne nnnamit (>eube. £5t faa! 
fee tøtøt be .frø ftytfe/ fom fut fetfe 
tilfm/tmme fiffarømen i benne 
©irøberinbté Omnenbelfe/ fom! i«, |M 
P 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I Ol VillKns fri iZU«. ■8). tw (Buiré Ortté £«rt>om/(i8ut>5 
^aatw ot (jcntøé Mtø. 

frrrøtøagcr otfaa <£rcrøpel 
ttfatD«iffet>cttcfamrøn*. @aa 
forø Gaturen ( fføtr ^ant>) 
yi anrører/fca t>aar« tø baatø (&anO 
^tafer orøWogotønofor ocp(P' 
rao) Sftrøtujfc : @aa twgft font 
tørté^ignitct anrtfrfr/tw toaarc 
tø baatø gonger: ©aa røcaft tø* 
rté fag er anrørrtitø/ t>a (jafftø tø 
baatø @ut>é§olcffatijjtic: @aa 
røegft tørté ftraff «r anrørcnt>c/ 
ii>a vaarc re baatø m<t 'Plager 
paamtøte. #uat> ^affiur fca gtott 
Dcrté rntø atfftllig ? Støcn at tøn 
mc/ tør f)ant> fiint ©tiDé .£>aant> 
offuer ftayoM frø egen ©i;n<ré 6c 
Ifc/foaffucrmetanacr ' 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I II 
Øm tXlennffttns fti VHUt/ 

til ©ud : fflm ten aoDen fcaff' 
Uf r aff fut fti mie ftt fig irøoD 
©uDg53arm&(<rtta&eD. 

SJien Dc forø fcaffue en anDm 
mening enD ft>l / om SHenniflfrné 
t>il(te/D< fette imoD oflfåørfi pau« 
(t OrD flfc*^ ©et flaar <tf*e i no* 
..øetté t)(«ie etter tøtø nrøcti i ©uDj 
flfor&armelfe/ ©er for ftøc De/ 
piiffucr ft Sflenrfffc omucnDt irøoD 
Up »tftte / faa at vUlien fotoet 
pet imob/ or fcaffuer f?a $ienD(tø 
rnioD ©UD. $#eu De fare MD, 

F<ja'«nf en/w fx ditto fecundum tjuid, 
dlttum fwpliciter, føm manD aff, 

llDifFeOrDé omftønDføe t>t(faar ot 
m aff meniwm paa "PauH £)ifpu> 
ta(?fanDfør|iaa. SorWPaultuS 
fcanD farer Sftenniffené »«(fe or ; j3cqoooo : 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I ! m^Zii&MW. ..""^xV^*? -r^*r# :f dtøl. 
184« (j56cn itnoo ©uDé $arm&ictttg 
fyto / fom pette £W ot «/«r<| 

/« r hm partkula^ SE<D/ «/ 6* 

uffcr. 6aa ^affnrr mi 'Pauli 
Oro Denne mening : @aa »Ot 
om SHenn#ité Mtte ot løben 
cttféunoD ©utré 33arm&fertfg* 
?eo/ ©a ftøar oet Ingenlunde i 
nogené t>U»c ot løben : SHen 
faa tJi/t fom Sftenniffené »lille or 
løben erc ©uoé QatmtytttigtyD 
twoerglffne/ ot forlade (ig paa 
tøende allcne/da fiaar Det vlfjeltg 
i nogené t>Hlte oc løben / men lefe 
Inogené tt>uiCUøf?eO oc forattelfe.| 
©er for (wo fom t>ll / for nogen 
t lødcllg fordeel ot &erf omfl (fyld / 
oc løber ot forlader fig paa fine; 
glernmgeréfortlenlfte/ l;angt>il 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) li 

MII 

Hf /■?' 

Uld ! ' !l ml <t>m tttamffT (m fa •OilUt/ 

Ifeor løben fritte fanoelfø fmoti 
©ulté $arm|ierrfø&et> om ^ifl# 
rfen Difte 'PauM Ore ffuKe for; 
ff aaté. @ad etlle/ or faa røbe > 
H fmael or gfan/ ør pen ftørfrr pare 
IfjafT 3ø0f we. #uor aff t>e t fem/ 
Jlat De førarfeoe ©utø Ttøaoe/fottt 
mi guanøto tnuam. ?tferrj 
tøiotv $>uøfomt>rt/ otløber cffwr 
« Jsoritttelfaté Orø om ©ut>W 
»orrtrnte ¥>atmf)imi$rt> at be* 
^fomnie i (jtørtffø/ tymgtfUk ør 1 
tøben fcenger paa ©Ow $arm« 
&ferttg&eø/ ot fcanø fortaber fig 
paa l)entø alfene. ^aa t>il(e/ or j 
fta tøbe 3faar ot 3a«b/ 6aa 
løbe mange ittant ^eønmgenc/! 
fom foriøtøfigpaa ©utté barm*! 
hferrfgbeo f "i'fto/ or mrf t»crié XJfti 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 
0 WiHtf fri faar annamme $uan< 
iødtum. ©er ere ot manae |aa< 
twme paa fenne tag/fem faa 
(eoc (øbc. ©eun« t)MegØ<M< off- 

Dffputaljfom fcanDCriffucr /(<»»• 
9 . 10. o( n. ot femmer effuer eetré 
met 3cfoannfé OrO f&etj. £ aptt. 
@aamanaefom&annem arow 
met»e (fceter/met'Sreen) t»ennerø 
aaff &ant>matt(t>eter/ fcetmc 
Uitmmelffe are/fom No«««* rette* 
ltøt>i>f<ttertot) at bliffue $W 
teøvti / te fom tro paa fcatté 
naffn: fcuilcfe fom tef e ete tøtwaff 

oc et) better aft mantté wllte/ men 
r-Jaff ®tto' ©et er/©u0£5 $ørn 
HfføDteitcfeeffttr naturlig tfjé/ttfe 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 39 
Øm Wmiftene fti VMH 

£><((<* for Dfrié hellige §or#(t>r tøj 
f fytø/itf « tyllet for oerté f øen Did 
MM etter fortieniffré (fylo/ men 
t>e føié aff @uD fotmeMfi $ané\ 
*ftaate/ fcuilcfen De bliffue Deelat* 
rtge t>Di »eD ?roe w fcuilrf <ti txffc« 
Iføftøar i SKenntffené fri »flife,« 

7/7 /. )1 

952en fra Denne SreDie %fltn* 
$niffméétat/ fem trWaatoné 
@tat/ femmer manD til Den lier* 
De/ ljuilefen Der (Sal bttffue offucr* 
maaDe faliø t>Dcrt @pD oc tøfel*! 
,d(jeD. 3 tam« cfftfrW atl 
^l|(8uW Q3itteDc ttø ^atittem ftø(! 
JftKDfommelia fornøcé oc iøenfftc*! 

Mte/ t>eD fruiltf it fti Itultf bliffuef 
P 

m I 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
!8<5. t>a er Deringen tutt paa/ at »UU. 
en* fri fcwr i ©uoé £elgen (lal 

io t>uffuc alt>clié futof ommcitgt oc 
purt/ oc gantjle ftaclgt. SorDi 
wrnufften fotn vol Øat (««' 
rør mct ©uDé llué/(lal alortg fa 
1 c t>lto fra tet rette ot fanoe gofce/ 
builcfit &tm alt* ffal fcaffue for 
ønm/ ot Milen forø er fcelllggtort 
ot ftatfetf < eet aoor/fifai f rlutlitge 
t>ere fornuftten tøt>lg/ ot ømue |ig 
tilfred roet Det allerøpperfie gooe 
t all £utgl}et> / Ct oer ffal . tngen 
ifrttct wte/ at fcenne allertycf faug« 
1 W etat ffal nogen ts> buffrø 
foranortt. £uor for <t ©u&ftø* 
tigt Sftenniflté trtlfaar ffalwre 


pn'a t)rtlc fynbt / fyuictit 
i<r t><it atktftøtfit lydfaUfåS/ 

f^Uføefom at t»(ffe øc fcmoc . 
fom entcr/tøtrr tXltøné^røfi 
jfetfl/frtaerttt/ altifr at WIU 
fomøiiat fr/ ot icfr futtbr Det Orfna øc ttyt «/ or tjppcrft 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) \17* acc cm ocvié mening forøjruge 

tf ment ea<ir oc %>ilHe C ^utfeft» ^ 
fferfte otf « i fer tuen* Mftcr oc 

<w form mart w gaffuc frtttøc 
atttøuelfc w fom af? fornuftten 
Wté: Oc for enmaet ocgajiue 
IttUtfultfomme fcetfomen fy# 
ucr friUac toDuatot. .w«jK* 
snu fptfrt* om it SJtømUfc fcaffucr 
i len fri »fltø'&a fano manfc irf« en« 
Volf cliø fwarc iaelUrtict)/ «W 
s Wurr «Urr irf e fioffncr/ ffien 

-nr-Tiri I III ■Til i Y^i ^# 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Ulli L i 
H ^ rc M f( imelU\ 
am 
f£ffi ltS€ %&$<Mwwfom aff\ 

^ffftUigc ZtyMambetim 
fom m affm mug fri tern 

Mfombetm tøm HtømmaSt 
T^ufftiaebefier, Jtm fm 

tb fom w at ftoffue/ 
pqribe eller optenctei @omt t an 

mimet fru r tøffuet t hatté fatt) 
otembebe/m ty x m txt ham 
faWet manøe før&tøt>rtøøer. *fc 


m Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Qt VMUns ff I , 1 88 

W>élo«>: @omtfunDcwifor 

lil Dette flaøé atermnacr Mgl 

HUm* aatfceHøt fultfomm#/ 
cffcer&f ter t>cft)nt><rttd Di 
\(m\ta\é om fcctte flag* tfmro* 

(tø battfl« om t<m/ ot ©if« gw» 

oe ot mene om t><m/paa ©et matrt) 
'fan&flarlta forftaa fcuat) mant> 
tøalfcømeomMtefla«* gimp* 
Ur/ocpaa&eutbef»mmt^t» 
!Lc4cfet)ocnfaaffullcforoømté. 

©er finfctø tuen&e W mc ' 

^1 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) H 


fn eittfr/ IM ar &<wd taais for 

ton Sætitm 

per Øh* rac ntoger foro fcotoe t>em« 

mtbtolftt wi; / iblatif fyuurf* m M 
fanfar nefttu Te(a ? ;f^ C / w s 
mpart ne/f rtf <tfw*/ fo</ram 

^rrncfiwrørein^øfrt>mr« 
ftfwgmtWf. 

fo nt forfuarr r t>«i em 

M to to mmimtt / fora paa Det 

ttttrfte mhuer aitow tøtoivhanD 

jWatSMetrøjfltoi^ fn t>il«e cr 

(rø maatf or fag til eaitørø at 

jjefdrame: -e>ant> føcr/at »iUitné I li 
A 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

189« 
m ot f«tl»eomc SKctfcr&idl?^* 
ftaDfeftcr/at it Sn<nttiffe ^nt> t 
t>ctteliff/naarf?anD 
,$ud/ formet><lftt>mWaatøfo*i» 
ftanncm i @fa&df«tt er tnfcfliff> 
i»«t/ fomtnc til cn faaoan ful©* 
f ommen SSctf crtia&eD rt>en §rcU 
ffmtté $f>r<fii ftaatté fciclp / fefc 
[fin vilUcg fr( faar aUcuc/at f>ant> 
*ttf< mer« fjaffurr befcoff at ttø<; 

feeDefFfcfcifrlftøfr. ©««cer 
Wimcn paa tmntøa «» 
tøfcnniffeité frt »Ulk/ fom nmnt> 

kftdtø aff ®Mff* £ an j> 
Ibcflute : #ui(rfm Uq tør fer W 
ucr oprømt/ at matiD fano fecp 
huor v»Di "PapifKrne fomme off« |i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
II I 
- . , — , fa vaiie/ 

puré mening to gaa paa tot wc 

wottytorm to itte tomme offf 
ner teng, t m 

3mo& tette fttøførrørrt/ 
tofputerer Augujimus aiuorftg/ of 

en fri mie føm Tekgm tømmer 
om/ m fyuilcten tot ffulto mn 
ton^elU^ano tnnto fulMm 
me ®ui>g 2otv/ beutfe ©ui> ett 
m tommen 2i)bi$eto * fortie* 
netot enige 2iff/ naar totallene 
bielpté afften Kaato/fom i ©fø 
belfen er inbgiffnen/ oc met £o< 
tvené 2certom. Oc enoog 4* 
yuftmm rettelig giffner fttø»rffa 

Æ v L met tfMtørftøf/ Mtnntol 
mM$^i^$B / ^bit ot fticrUa 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
heu : ©aa ftafcfeffcr &<mt> tog / 
at Det er aff @W Wtøfc/ 
&<iffueDem rettelig/ faatsanefom 
Dem 6cr at wre. £>enne <ftaa> 
oeeffterM &un errofortientt alle 
maaoe/ fa fcenger ^untjuerrfen 
paa eor ijpperltg&eD/ ot eø fceller 

er t Gature« / &un &rt)t>er id e W> 
roet aierntøgen/ t>t>en @ut> giff< 
tier (in ftaaoe Ker «l i Ot naar 
fcun giffuff*/ faa^ffuerSHenttt, 
|totft>flHctøfrtøiUtøtttatiKK 
!®u& u>Wg/£uor aff Det f omroer/ 
'at Wi funDe beutfe ©ut> nogen 
SlanDelig £i)t>ft>&et> effter fcatré 
£oro. Slpofielen faulué UuU j 
6 fer met fejt rortrøgettge Slrgumeml 
terot 6ru<fhtoger/ at tntet $flw 

mmttt w brttifhføgcr <m&cnftet>* 
nr « offrc fer&an&ftø oc fge ttta 
p> fa« t>« fcø (jer alkm antegn« 

I. Mt metmiftié egen forfarmi 
tøfr. t. ©ut> fKffffrWge Xtøn 
fomøaaroffucralfe. j. ^ U ert 

4. efnfftené Sl&mftørD. & 
©utø&mrétølfaar. c. ©utøj 
eøitg Offer or 6rtafotøø. <Dtt 
*" aKfawmcit ftoWé %i. i. 2 . 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) V <Dt tf iltens fri JSUMfc 

netter en frt toiitic / tø taler tjanD 
tmo& Ptiagtj røeninaV Sorbi eller é 
(ktr&anDeffK/ at « SMennilfe 
baffucr fin fri Sillie/ ot *tf ieni> <t 
at tt $}enmff e en fri t>tilie / 
fntcrtfcnfano rtttelia, Icffuc/ ot 
ct) per fi>nfe : 3tem at (mert* 
fen t\jb ot rocé/ ei) (Kiler løn øf 
jiraff fcaffce ellert noaen p(a$ ot 
~^rnm. ©erforffalfcetffoelig at* 
Ætié/Wi fcuaD mmma Mguflinu» 
jBoe anore ftunfcum fotfuarer men 
^niffené fri »illte/ ot ftunentti nette 
hannem. #uo fom itf e ajffner 
per aet paa/ fa fant> oetirfe a»ttt 
wre/ eno&antwfnw fifl i man« 
ae »ilofarelfcr. §oroii>cterlcfe 
troligt/ attøt fom fiaténøait at 
wre/ eller (tfeatwre/ fant>t>cre 1 1 v 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 

J> m Wkmtftens fti VilUt/ 

cUeHrfc t>ere I dkmmt bet forø 
t>et pgré at wc eller Icfe t>ere/ bo 
fønt>erligiiaartiiaiit> fant> anfee 
Det latfftlligemaaDe. @omnaar 
«»' ftg« v tt Sfteroii|fc er tyHtfføt/ 
W'fcStøeimiffe er Icte DøDeligt/ 
ea ere begge fentenlfer fanfce/ t>og 
efftet 'atflMid mening oc anfeelfe : 
VW faa er w'lllené faar fri/r eller 
itf e fri/t/førø fcet i at/Wlige røaafce 
aetfé til. 

i flogle txwiulf tlgeSfttmrf e traa* 

pullcffé Jtørfcom/ faa megf t t>enne 
n«ruerent>fé fag ef anrørenDtø/ 
Dette er ftitnmen. føJrfl l«re fcc/ 
rtt Sfteunifrene aff Derfé fri ttftøtf 
naturlige fYafft funDe gløre nogle 
gogeglertiinger/ ot f x co» zruo/ Det 

Hl al 

Hl« 

4 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 

tt roet ttibørltø&eD/fertlene ftaa 
tx. ©er neftleggefce&er til/ at 
t>e w& ftaafcetté bifwuD fttnfce 
fultfomroe ©uDé £oro/ oc Hiffue 
IKcifcrDtgc t>efc Sowetré giernitø 
ger/ot «e condigno/aft DoerCtg^cD/ 
eller a|T gterriingeré trøtøftytø/ 
■ørtlene txt cuige Uff. 8or Det 
IreWe tørt t>e / at tt SKcttntffc 

f MD 910« "/w* faptrtrogationis l 

offtierlpfø gierntøaer/ fom De f al< 
De fret/fcuilcfe Def unt>e me tfcele an< 
æta/foro oe ©ille/at t>e ot f unfce tto* 
jgtt met Dcrø forttene / #uilcfcnl 
itørDom t fano^o er ret tuerr 
iio&&et&eHføc£uatigeliuro. 
©enne t>«rt>fft)lt> / ex congmo, 
aff tiltørltøfcefc faloe&e/ naar tt 
SKentiiffe aff fin pÆi&l 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

I ri 7 
litiiiitirti 

s© 


madame ojernmge r/faa at Det n 
ret ot tilbøriiøt / at ©uoaffDtm 
lai>er fij) rjire ot 6etieae til/ at øi^ 
re Dem ttf a^e iaen/ fora faatomt 
9<øre/ ot »oøfe fin ftaabeoffuer 
oeiwlføefomen t$n for Derte^ go« 
oe ajernmg. Meraum ex couJigno 
faloe SWutKfene Cett tærolfylo 
fora er tæro at 6elpmé/ ot fur 
(railrfm ©uo rr ptøtia at aiffue 

M rtiigeliff ^u«rfm VwPora 
|t>#ltg er befpaatfeffø imol> tffirt*. 
ftont, Offuetlø6é øiermn«er fi* f 
acoeattwreoet/ fcufltfiteticrtcfe ' 
frøia atgiøre/ mcti Der fora en 6 
jaiør offuer Det fcano er (But> p tø. 

£uor for $ano raet oettne 
aiernraø baaoe a(ør ftø@uDfor#L 
Pjjfttø / Q( fatkn otfaa aneret 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) • •- ; • * i , ■ 

OcVilUensfti&aat Sftemiifte Der met ^aatxoc t>et 
entøeliff. ^)cttc n«9 giariiiiig«r j 
jer om øruno fom 'Pameoommit 
I opr)olt> met/oe en ftloe til all >« 

Iperftition / fcantrO/ ti1tlM)rcfcl* 

Ifc/ocafføuWffc ©ucé Zitniftti 
l$ntiri>riftené 9?ige/ #er aff tre 
Iglofirr / r)er aff ere Sftefferv tyv 
aff tre afflatø 9?reff fomne/ ot 
r>er aff f?afftnr mant> famlit tt# 
& Uq fKføoom i •pawefeommf f. 

3moo piffe "Papffiernté øraaff* 
ae MDfarelfer / cm Sftenniffené 
tri oillieé oc fri Æaartø trafff / 
frrtcer ©utté manb Lutberu* met 
en meetiøStønD/Ot mWegaer &em 
manoclia, met ©nté £)rt>/ot for« 
„ rømmer rettelig faaton en fr< Mb 
lilie/ fom Dapifterne opt>icte/r)uile 
/>T[V G3 anr 
II 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ©ro tamifXm fri VilUe. 

fen ot i fano&eo affoc fer kuifnin 
øer/fom M tilforn opregnere/flet, 
otafoeltøtflmtetglørtø. SKm 
ejftertø 'Papaerne / fcofFmofcltø 
Jtøa &art p<w / ae SWenniffene 
fdff fortfene/ a( £>e bKffue t>Draa^, 
ret>e «l ©utø $ørn/ot 6efororøe 
forløfnma aff ei;ncen *>e»> Deri* 
øferntøaeré t>#rt>ffyltv wtwaff 
en fri Mlfø formue/ Da friter Lu 
tbertu imoD orne bevté tøje arunD. 

' v$Vr««m arbitrium/ rø ?r<S(£f fofrt 

oiltø eller faar / for Pen ffylo / at 
alt eet SJtømlflene gtøre/fom lefe 
|ent>nuere føenføPDc/ PetertønP/ 
l?uor aff oet er foruden/ atPe. 
bliffue eønDené ?r«le / (fiffer! 
<9erretté ort> Ms. >juo fom øtøi 
pjlgiWDen/ ftqnP er fonDené grel Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

<Dc Wtøn« fri 2U<ar. »*4« 

Ot T>aulué (m % om - 6 - % m cr 

f)ané tienere fora fcant> er tøDig. 
$?en naar Lmhvm bejluter at 
nuniffenø viiUt oc faar er ft»fr«t / 
Da taler f?ant> om Den ttøretnmg 
fom en fri wtlie (jaffuer i De Sften* 
røfle fora tete ere igenfftøDe/ fom 
er/at fcanD gtør Dem til @pt><né 
tienere ot ^r«Ie. ? W lige fom| 
Papaerne fiae / at Sftenmffene 
tøiffue fri t>eD Dertø gieriitøgeré 
werDffyiD : ®aa bentfer Lutk. 
™ met rifften / at S5ienntffe< 
tie blifFue ^rcele t>eD De gierrøn 
ger fom fomme aff viUimé fri 
Mfaav før ent> fe blijfue igenføDDe. 
*f|2foi Der er intet fom for&inDrer/f 
E^at it frijt faar irfe fMDe tuvtot^ II ftaa/ baaDe naar manD frøer / at p 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
mi 1 m 
Om tlJciw<fPc«» fW Vflht/ 

pe rføtroi f r m wfri Zr«Pot at ø«, 
tim n fri. tyipetfownéfrityo 
(tit/ øf it antit er mime frø/ 
font m øf tilforn paaimmt Jpml- 
fofomMe atte totte foitfd fbinl 

tytctitmikm/tftfim fafi < far 

f mf. ©c r for øm øtt feer (Wn r#f 
raøm/føm famnm $oi<té&r* 
mnger tommtr aff/ øa rviløis wi* 
timé friljcø mteti$ it friit taar 
mm fm øu (jm tit øm øøret < 
tim§/føm ørr <iff fømm«y øaf\»{< 
Øtø ørt mct rette iøfri/t faar/ 
førøf øet øiørSftmniffene/ fbm 
MfagW føfrt/ ø( t« ? r «(e/ før 
møøe&flffucførøfosøøe. i 
! Manhbtu* {om (jøløer øm <ta»| 
t>m aff øc ttimøe mmmger/ fonr 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) imoi)/ #ani> nectcr fTet SKcnnt* 
Vns fri faar oc w'lltt/ ot tril fcf c 
jfterlafcc C»ct < nogen flagé gie p 
muger / faaat tøanfc frøer tøblue* 
itg' at ©nb ^affucr ffabt ^n* 
lt>cti / Oc er intet befcre cnD ImM* 
nu4 1 fom aff famme pmdph oc 
grtmi) C ^utlrfu ttnftrajr tulle fet* 
te f)er ttl) fwar &art paa/ at tt 
meniffefanl)<tfef5;nDe* SKenlafc 
fee/ røi tøfle flarlføere Ifønetøtofr 
tøtier anbwot ofiuerueije t>e @to> 
(ffer^ S5?anfcl>eer£/ 3ontnlant> 
ifteré oc nogle ^fceologeré fententø 
oc tncnf ng/fbm paa tømte t>ag fin 
nté at gaa neft til t>e røamc^ceré 
tørfc om/om teg elleré forff aar De< 
rté mening ret. 
55c 6to<ffe/ S??anic&eer/> Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ' t * 

Ilts 

umtanlfler/ ot nogle Timlogt^å 
Denne Kag / De fiaa alk paa ir 
iprincipio ot en grunD/forn er omc : 

®u\> mt> alttnø tilforn: 

$ff Denne grunb beflutc De alle en* 
|Dre eteltg/bog t>rangelig/at atøng 
Mi(tv aff fornøDenljeD / faa at Det 
Jmaa enDelfg faa wc/ ot &e nger ( 
■aff ©uDé §ørutDe/ ellert (igt w 
fbt ©uDé ^oruiDe fcannem fetf 
or t>aare idt t#. Sften naar W 
nu » ide føre Denne Deritf grunb til 
fruer glerning fomffeer/befnnber' 
Itø til Sftenniffené gierninger/ ba 
t>rie De ftg i atff illige maaDe/ ot lo 
lenøer De gaa frenviø mere 6efn«# 
re ot beftiøtte De Dem met Derié 
fane Argumenter ot 6eflntelfer. 
£>e @toiffe ( føm manD fanDi m Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

II dej, I$5 M pø jjfee ex primo libro Ctcétonié 

tione) De 6eflute§er af?/ at alt Det 
fom ^cctiDcr i Vattw Det flfcer af? 
faaDan en fornøDenfjeD/ fora lefe 
fanD wnDfé / mm maa enDelfg 
faattere/ £)c De ftge at Der er tø* 
gen contingentia til/ Det er / at Der 
ffeer togen ttøg/fem f unDe bleffult 
til bage / eller fcaffuer faaDanne 
fager / fom aff Deritf natur fun* 
De ttirdit anDerfeDtø enD fom nu 
gfort er / £>e De tulle ocfaa at 

caufit feeundet ita annexæ fint prima, 

Det er/ De naturlige fager ff ulk t>e* 
re @uD felff faa tflbunDne/ at De 
funDe Intet anDerleDtø toDrette oc 
øve/ enDfom De aff©uD6eue> 
øfé or førtt. ©er ftnDtø mange 
fom mfø (lunte) Der met munDen <Pm ttlttmifttne fri THHt? 

tovtMme mm ©eøiff« b«flmel 
ifcoc mmfog/ ftit>ogi>effatiDi?rt> 
""alttge uel tøotoe rart De gtoifft. 
J 2>e SRanfcfør/ paa t>cf tx 
pun&e forftiar« SJtoinififcnc fom. 
rønoc/D« beflitte fce Urtfkltg affl 
&cffc (amme principio ■. at @tøt>er 
w fag rt( ©øn&en/ fort« at 55?ett> 
w^flfmc fctn&e frfe attoerfeDré g(jt< 
re/tnt* foiti Øu^^onifte (>aff> 
m uer ttfforø feef . 

©et er ettt> ttu røførtføcre t>er 

Iottimatm £<r aff ttit>førcr/ It« 
|ge fora $ant> fcfe før legae (HuD, 
Sftenmfifetié ©;nt t i( / faa ftger 
&ant> $?emiiffette gutt et fri for 


I 

Ti/M |aH@t;tit>/ otftabfcftct arfftmÆ 
.mffnie futifce nfe fijnDc. 5f}i|i Nu 

jBUlt 

fint 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
<£>< VtllK'wfWRflat. i»7 

giør &ant> W / ^om /«•«««««* 
ment/ aff fornøoenfoeo / faa at 
l^anD fant> itfe <»«t>tt. Ckwfero 
ter tfaar i &aité Slnoen $09 * 

Jmnatiane/UQQtt t>ltt5> paa at Otll • 

fafte t>en ørttnD/ fom De ©totffe/ 
Sfftanitfjeer ot hwnwm forøge 
paa' tmt pette Argument ot bc 
utfii'na/ enfcog bet lt?rfte fymiicm, 
ptti Otftgerfaa: "Der fom fer 
|cr nogen Soruioe til/ fa (lal tiet 
fttftdfø ff w fom ® nt> tf rfotn t>eet>. 
©c r fom oet ffat enoeltg ffee/ t>a 
croer ingen Fortuna clkr £i)cf c ot 
tt>fotuarcnoté&*nt>elfetil. SRm 
.nuertxr Støcfe ot wforuarenoté 
&*nt>elfetil. ©et for er ter icf e 
-jnogen §oruit>e til. Ot i faa maa> 
pjoe forfeer G(no ^J^„^ !t ,!^S m. m 


mim m 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

a^. c ^S**"*®«* (tt vant, i 

i en - W *<t ø«»t> dø ørt 

(JomHMmem) «tftaap Mi 
(MSvttmfotftaarfyutb contJ 
rømmer aff t> e fø rr f m Lit>e 

f»l gifue ffl r ter/ atm 
WMM intet ftiit taw t<x nttoe 

totr tit forgceffuié' otbettt fot< Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m fklfe/formanitig/ et) f?crtcr\>aarc 
Det retferMgt at Der er befftcf it løn 
for De fromme/ oe firaff for De on* 
or, 3mot> Denne menmg fetter 
MgujUnui ftg manerlig/ ot ftger/ 
at Oct er Den allerftørfie galen* 
fifaff/ at beftenDe Der er en@uo 
til/ otnecteatfcanb iofe t>eeb til* 
forn fcuaD fom ffec flfal. ©er fot 
etter fcanD fiaDelig Det fom føl* 
r effter i Gceronk 2lrgumew. 
guofrijtrtgf £ferte/f?ger fcanD/ 
tager DeD begge Dele / befienber 
6egge Dele/ 0( ftaDfeftcr begge Dele| 
DeD en ©uDelig ?ro / fom w at 
Der er baaDe ©$Dé fornlDe/ ot 
tJillietréfrtfaartfl. 

9?ogle naffnfunDige Tbeohgi , 
fom clleré bafftte forflyt meglt n 

MB 
i 4 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Hl il ttam amttte tm i te StøttifcM 
ftf * @rpf|fø $øtfpor/ ot aff 
i>røtK fcIfffaitimÉ grunit atøttøf 

m|f fri faar/ pt antte tøntøUi 
ler/ men te formate ct fotftmel 
Poø terié 2<ert>om mct en ddJ 
%*flt ffUfmié/fom te øøre. ^tl 
lom/ me te/ m f (e til pri mam «J 

! fm et ®m foniiDe / t>a (tør ak 1 
ttøg fiffer @ut)é forulD« oc for., 
'aørDmttø/ot maa forti fortiden 
pfrrtMtøfaaflfe/ SJtøifcrfo 

»» fer ftf caufas fecundas } te 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
»99« <r fomøDf n at ffullc faa (fc. &ff j 
octte blutø nogle tcfc WD ot tøtf jj» 
«/at @uo ftaffucr oefitcf k oc for« 
aaronfc at *)autø ffcitøc (Kt>r<fr 
tic #007 (jtrtlcfrt faa fattet fom 
|®uo er cmrørenoe / flfulfc 
rit@»)n&/men(jiaet>e)f< 
forti ©auib gioroe efft 
fccccr oc cn&c \t)ft l ta t>a«r 
#oreri ©i)ni>/ oc forcfettte (Bute 
Pip] 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I f 11 
III 
©ru »7<nni(Teii« fri *><||«, 

oorot for6cffl<fø/ {jaffuer fon 
aarDmt at ©autøffufoe 6eDr(flf* 
iuJ)ontl/ Da fwffuer (>anD w 
t>#<fø foraarDnft ot befftctø De 
fager fom oaare t« ©au«té §ow 
W>en &u«tf e Drtte ^øcr funDe irfe 
fltø. Sften Der er intet af? Diffe 
ram/føn fwnfé at funDe fiaa. $*M 
|wDf Der et ffrefltøf PJalm. 5. ©u eft 
"Ve at @uD fom fcafftter løft ttt 
tøattDeliat txefen. Oe (wnD fiaer 
felff £^c/> 18. y g t,« møen @^ 
!Dertø©#>. ©erforomeHtDtfl 
itf e noaft njguDeltøt t>«fen/ fanfce* 
(ia Da foraarfcner&anDei^eUer/ 
attet flfal ffee. ©er fom (>anD 
Mmaen ^»røDerfé ©ød/ fanDe* 
hø Da t>tf l)anD ep fceKa ©øDfené 

føraarDner KM- 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) tø i 
m 

ri ©t VtUitns fri ZUcc, too. 

nøgen 6t)ti£> ffat ff e/ enbog fcanb 
jttifitlia bcftøfer fjenbe til en gob 
jenbe/ ttaar $un er ffect. ©tffc 
famnte Thoiogi, naar be tøaffue 
jmi frt oc 6« mlliet benne berfé ff ilf* 
tø / faa nøDié be ot til at for* 
[nette / at røbé 5?aabe icfc til* 
[6tnt>ié alle/ #nilcfitbeotfaabri> 
ftel:a aiøre/ oc ftabfefte at (nm 
[recfer itfe tilfcurrt SWenniflfe fer* 
mité/ men til fyuw^tat iblant 
tøftenniffene : ^uflcfcn ftrrbøm 
i fanttøeb er imob &%bé befal« 
ning til alle/ imob ©ubé f or tiu 
telfc forø aiffnté alle/ irøob gfcri* 
|fti aenføfninaé t>«rb font er beta* 
lit for alle/ <mot> ©ubé ftaabfé 
befeøling/fom tilbmbié alle. Ot 
faa tomme tøffe r/tf o/o£*" paa bet Bf 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

øm 

bcoooop. 
<Pm tljenniffr/w fri Villn/ 

tiDffe oflfner cctté metDe ©toiffw 
oc Sftanfc&eer/ enDoo. De « iiu irfe 
rqntø fw at følte mtt nogen aff 
Dem. 

Størø friorfeDf** aaar Det tiU at 
Der ere fia mange fom ftDDe faff 
i mil oe MDfare Ifc t>Di Denne ma< 
te r<e oe (arDom e SuenDe fager 
f re (>er til : ©en ene rr/ at man* 
getentfe/ at M tpffwr fia iaa 
mtt De t tffommenDe ttøa fom flfee 
|ffti«e/ &øé@uD/ fomDer&affiier 
ftø met off. ©«n anDt n er/ at De 
mene / at ©uDé forniDe er en fag 
tit alt Det rttfommenDe fom ffa! 
fife/ enDog&un ftfe er / fønDerltø 
ttf De ttog fom ©uD <tfe fcafltør 
føraarDnft oe beffttfit. gorDf a(t 
P ff fom f r tilfommenDe/ et fer ffat 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) '4-J 
(Pc Villme fti ZUar. lot* 

flee før ofj/ M er alrfammcn faa 
næruerenfcté for ©uDfom Det tøt 
f aloe at toere ncmterenfcté* 
to mere cn fant> fatte ntet fitftno 
oe forftatiD (ftger to Unger 
»årer fcen n*ruerenfcté ttt> for 
tømntm. £)er for efftertø ©ut> 
metftt ftnfcoc forfiano fønt>be< 
gnbe fcet fom er tøenfceligt oe tø 
bcgribelføt / faa er oefaa Den tto 
fotn er ft>ent>elfg/n#ruerenfcté for 
(BuD / fom all eulgfjei)/ ljuiicfcn 
fcer tøafftter ingen enfce. <gaa 
.ger nu fcet fom fccé off f alDté til 
pommen&e oc fremfarte / afortgE 
%a ©utré Slaftun/ men cr ficD$c|^ nå ruerentoé for f)annem. ©er||| 
wfi Pet De fige at ©utré forui&eg 
er en fa g til alt Det ttifommenPeQ | M I I | M I / 1 M I 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m 

ir: hi: •i* 
Om tntnniittna fti VMtt/ 

fm fcomDe ftal/ Da beDragtø 
felff / ot 6eDrage etfaa anDre/ Der 
mtv at De giøreDet til m faa fom 
(cfe er fag. §orW ©$Dé for* 
ulDe futøøer ide De ting fom fh 
ffulle/ ot Jeff maff ©ud foraarD* 
neDe/ mere met nogen fornøoeiv 
f;eD/af De enDe ug (hille faa fife/enD 
fom Den t>er feer paa te n*r ueren 
Dté ting naar De f'fe/ IjanD met fm 
(tun nøoer Dem fil ae De faa maa 
ffe» ®* forf larer Dette met Den« 
ne £føtte(fc» ©er fom ieg feer 
nogen ligge/ Da er Det vift øffer« 
nøoeti at fcanD maa ligge/ fom i eg 
feer ligge, bommer nu Denne t>tt> 
fyeD ot fornøDen$eD aff Den fom 
ligger/eller Den fom feer ftamtem i 
IfanDelig IjanD tutngfé tdt aff DenU 

P 
ÉUf. 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


(Pc VHUtns fri Saoc. 

fom tøannem feer/ met nogen for« 
.ttøeen&eo/at &ant> maa faa ligge. 
%aa !?affner t>et fig otfaa metoe 
tingé t>i^el> ot fornøwn&e& fom 
•tønee ot (fe/ ot met ©utré fortti« 
pe. @aafant>forM@n&itfeji' 
até paa fin fornitøé wgne/at wre 
en fag til @i)noen / enten ou feer 
til SWennifJené 6røt></ Gret* oc 
-fnrøfl/ eller til @9tt0cflfi>ft>cit fom 
i Ijenoe finctø' at to ere forplit tfge 
til enig foroømmelfe : Selleri 
nogen anoen maace/ fcefønfcerltg 
om tu.forftaar t>e© fcette Ore/ 
@ag / faaoan en f rafft fom nogft 
§3 tfrtfer ot giør. 2&i ©ut> fant> 
(g? trfe forDi f>olt>tø for at toer« 6»n* 
^Denéfag/ at&anMrfefor&int>rer 
ftenpe/menftgoer ftt taal til at 


nux Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 4 | M I 1 1 II I / 1 /i I 
if i ' f tf 

III I ■ m 

&un maa fir . fom c/«»f J 

jlltxMdramfyBn at icfe for&fo'J 

Dre/Det er ftfe at wre fag til nogen 
tmg. dpfylUt for Om ffyfo/ at 
fcanD poloer Den maaDc t>eD matt/ 
DeD fcuiltf en Den SHenutflfedge na<, 
tur fcenDté 6efftl(tttg t>Dretter/fom 
&anD fcenDe ^affue r (nfajffult/oc r 
&anD førft ftabte fcenDe. 1fy <fM 
ter at Denne maaDe er fri/ ot raa< 
per (tg felff/ Da fttnDe Sftenrøffit 
6rug*t&enDe rettelfgttf jfcgaffn/ 
lom fcanD fcafltoe MUft : (5o ^ctfer 
^er ©uD Der for aarfag til @on* 
Den/ at fcanD tager ftn ftaaDe fra 
De 3??ennlffc fom ere tøtatfnetm 
mettge/ SorDiDetgiørfcanDeffter 
fm ©uDDommeltge retferDig&eD. 
2^?J^Øj^t(&etmei^ge| 

4 


(t>< Villiens fcfZtaar. toj. 

jugujlié fprotf : y er fcet fom 
@ut> vil/ ot It anfclt er fet fom 
j©uD tilftøtw/ #ant> til 5« fom 
gaat er / men &ant> tilftøoer t>et 
fom ont er / Ot begge KeJe t>eet> 
fianD tilforn. @aaernu©ttt>é 
forutøe icf e nogen fag til t>et fom 
Sftenntffettegtøre. 2&l©ault> 
|6et>reff tef e forfcen ffyfo^oer/ at 
@uo tilforn faae c< t>ifie &ané 
#orer< : SKen Der for fcaffuer 
@ut> tilforn feet ttv fortø ©auto 
(Jutoe beortffue $oer. ©er fom 
nogen tefe tril labe fiø ttøt>c met 
Dette rørt fuar/ fiannem »ti teg 
Jgtfftte Det raaD/fom fl«ar I ben 
femte SKofe $og# »). gaptt. 
Vor ©u&faa taler tit ftt §olrf j 
Jpuat teg befaler Mg/ fretflfaltn 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) la <Pm tntfimftcns fri VlUie/ 

? II 
fom ©ut> (jaffacr 6efa(tt Wg/ oer 
tag fle^c t>arc paa/ ot »er ftfc 

wtøøødtø t>W /fa* ©tttø gfo 
nmger. 

Vbilipptu Meknttbon , forø før 

mangt cr ftor «re t>*rt>/ &<røt> 
fotoer i>ett rette ffogne M)/em 
Wpwtftøt* fri MKc ot tmt i 
mfy ttge forø (>mii> ioffmr or^oi« 

IMagtaner/ ot L«r/*r< ' t mot> *pa^ 
fiflamt i forø t>en t>cr er Den a((e* 
rcttiffc / forø fjtrø oe i fanttøeD cr : 
<saa ffraffer Ijan&rettcHg/ Dog 
forifteti bttter&etv i>e ?(jeo(ogeré 
.nrøttøg/ forø faa nær gaa tilDe 
SJtøntøc c r/ Sortø t>crté £*rt>om 
m 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) G><røll<cnsfr<2Uwr. 204. 
)iuD<r alle til <pcnttcng/ #ant> 
Atør oe fomme Sftennijfe laoe/ 
fommr trirøge /fomme mifirøflig«. 

mange fatøe i mtføaao/naar 
Den ficeroom om QSVbé Waaoe 
fom alle tilbtuoté/ or ttøl fcuiltf en 
alle SJJennijlfe ot fcuer i fpt>er< 
ligf^D Brfatfé at fntftuft fia for« 
meOe((l^roen/ met Dennr oettø 
mening giprtø til intet. Sorfcl 
feer fcu fcen til fagen/fom er ©utré 
33artm)lertig&et> i <jrørlfto/oa til« 
btøotø ttaaoen t#l*g alle/ SJien 
feer Du til bcent>elfcn/ljuorlet>té Det 
fommer (tg for Sftenijfené Ityl© / 
£)a reeler itfe ©W^aaoetfl 
a((e(fort)i De antiame fyenbcfefe 
alle met ^roen) €$aa#rafFermi 
<PkiUppu4 met oen almintøltøe % 4 1 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
L 
Øm ttlemiftttu fri Tftltte. 

$tyifinc Rirtft rette ((g t>e nm fce 
rfé mening/ Ot e/ftert>i &ant> 
j&affoefet ftg for at fovUatt Den 
(jtøriflne Æircfig! fterbom gant* 
Jfc/faa fun&e &ant> fcuercfen en« 
JfofoeHg nette/el(cr (ia&fefie 5lfteriV 
ntfftné fri t>ilue o( foar/ fom De 
anfrre/ fcuiftf e Der effrer fcerfé gert4 
partié mening Difputerefce alltnt 
om nog(e tøffe fpøtfmaal : 2>er 
fom nu nogen met titøørttg (Buty 
frijrt/oc it gaat#ierte tøl offiier« 

MM -sfuguftini, Lutforict Vbilippit 

fenten^ot mening/ t»a (fal i)ant> 
faaatfee/ at tøffe (jerlige £arere 
i ©utré Sftenfg&eo ftøa altøltø, 
paa en grttno/ot mene afodiø it. 

?(n fdd off te Ju^uftinm netter 
'tøW engfrtføar/ tafrrfte r &an&| Klit 1 
i\ 
te 

kii 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 10*. /såh- 
GcViUtcnsfbRaør 

alUntirooO tncninø/ fom 
kerte at SftennifrVne fuitø fui** 
fommr ©uDé £ottV ot fortiene 
t>et<£uiae£iff/ W>en Stelferetréi 
ftaafcc. ^JJaar L«/^r«4 fcttcr 
føimoD SJietmiffetté fri faar« 
Pillw/ enDog &an& ncMøgtr t>el 
tdaajaner/ faa ariber fcanD Pog 
fefpDcrlia 'Papirerne an/øc net> 
flaert>em' fotn tø« at SRatniffc'j 
ne tuet ©utø 9?aaotø 6tøat&/-j 
funDefultfomme©utø£onv ot 
fortiene t>et eutøe ftflf/ fcueé tne< 
nity ieg tilforn allfammcn opreg* 
tiefce. SHen naar TbUippm til* 
(egger$J}ettnif!ene fti fritrtllieot 
f aar/oa fif r fymt altøen (let> &ew 
Q^orPi f?ant> er allene imoD t>em/ 
fom inogen maabf f«^re Mankhai Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Il m WWrtift paa bmm tim/ forø 
p ecrncrtc at Mmiftmé ttflUc 
«aar &atiD er twcruift aff 

5tønt>/fanD fcolfc f?g t« 
3&wto/ fømtytfc (JuanafHutti/ 
tro/ ctaff Zmn 6ettift©tiDfy[ 
j>#rt> i nogm røaaoe/ entod 
f " D , Mimbtr at tøacti fano il 
tottitff tutotomme &uté2ot»Å 

Metttonem graJuum, t»rf f tyfrf n fulfc! 

romme tijjefr fom paa tot føtyefie ti 

alle gra&er oc ittaafeer erf«at>att! 
fom £tm 6ør. 

wti enDog 

tot gantfft ^tfac ettifft fora #ofoer tuet ^anncm/faa tff jeg »! 

TO 

Ni 

fNfc 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) (i! 'ri 
STB <Pc <OilUtn» fri Rflflt. 10«. Hl 

plOrD til @alomon/ (juilcfc allowpj 
Wwxtfom fiaDfe fte ben mcmttg fomil 
forfuarer. 2)auiDé 
OrD font De ftnDtø i D«t førfie 
[flrøntf : ta. gap. ere Mffc : Ot 
I Du min @øn @alomott / 6<ft«tl> 
Din gaDeré (But>/ ot tim rjatmem 
met gautffe fytte ot tJillfa ©i«l. 

#£rren ranDfaaer alle ^ier* 
jter ot forftaar alle ^anrfer^ Diet. 
©øøer Du effter fcaiinem/ Da fifalt 
Du finte f)am»e m/ SJtøt f or laDer 
Dur)anmm/ Da ffal r)anD Bortf a* 
fte Dia cuinDtliac. ^iffe ©auiDes 
OrD (lulle roi anname (iae font 
©uDgeøne OrD/ §orDl©au(D 
affuer talit fornttDelft ©Soé 
anD / ©er for ffulle De eere off 
(iae font en alminDeltø 9frael/ effi B 

mk. 
MV 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m Om tttmtftms ftt VilUe/ 

ter øuiltf en mano maa (tøe fom 
cfffcr m Vitttefnot fctftaa orm< 
te ait anWt i Derøte SHaterie ot 
JtørDom. 137 

Wlm nrt ffu((e atteoe betcncfe 
fire ftytfe < Denne fOauttøtafe/ 
»om ere/ ©utø befalntøø/ @utø 
fotiettelfe/ ©utøtrufel/ Otoet 
ttftøtur fomljano Jegøer fcerfceé. 
Jflm tvi mie offuemei)t t>m\> 
J frfctt* aff D jfle føde frff i 
luer paa fø. 

#uor for 6efa(er Da @ut> nogtø 
SltouffalttMc l>et famme &ant> 
,jMt 3ft t>u flalt øføre t>et fjant) 6e<. 
'^fafer/Ct at t>u ffaft 6et>e ^anttcml 
om t>et ft>m bu ftfe fant. jpm 
toffuer ot forfetttr ©tilt tern IM 
fom ere tøotøe i T>aa txt hano tmt Sal 

ti 

■I 

Kurt VM fafc 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
1 

i! tf tine (cn fanD bmtQt SRcmuv* 
tftmx>mic tit at t>cr e tyDtg. #ui 
truer g<mt> fe røtyDige met firaff ? 
2(t (>anD met firaft'en trtl forfare 
trttlien fra / at tøanD tele fiat ioer e 
getiflriDfø. #u< leager #£rren 
»ttraar Der ^oee Sit Du ffitit t)tt>«/ 
Det fiaar i Dit t aar / ot er Dia frijt 
for/ at t>Duclte r>uat> Du tflt/ elteré 
gaffet viltaatit inttt paa ftg. 
fyt til tøtt De f ierl ige tilbuD/fcen < 
lige paamtøDelfer/ aluertige for* 
mattelfer/ (f arpe raff felfer/ Ettere 
t (age maal/ ftrenge tue telfer / fornøj 
jtnDté alleuegue i ©frifften/ t>eD 
Rudele Sftenniffené fjerter op* 
uetfté tit / at tf Ue / at legge tf nt> 
paa/oe at gførc Det font er befaut/ 
ot at fft) Det font er fort usit. ©er 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
II VS txro <Pm HlwiirtfKiw fri Vittit/ 

ttf met / om it yflttmifh idtfattø 
aff fin <Mi<é fti foar wre ©ut> 
tyotø fom fotoer/ tører/ forman 
tier/' truer/ tølper/ Da feDraaer 
&anD tøun SJtømtffit/ £uiirfit 
enD otfaaat tenrfe/eralDeltøft* 
auDeliat. 3 Den femte SR»fé 60* 
gté jo. £ap. fiaer herren : 3<a 
tøffitrr lagt Dia grøtøt ot £>tfxn 
for/fta W»ue( nu ttfltøt at Du ram 
feffue. ©en Jamme £errr fu 
aer EM 65. tjatte mm 
£aanD Den gantffe Dag til it gen* 
ffriDigtottt%D(at§okf. $euife 
Ide Diflfe oe anDre faa^mm fprorf 
fomalleucgne ftnD^/ notffom/at 
DetDDfY«ffutø a(f SKennif«t/ at 
(BuDé aternmg i fymnem fanD 
futofommtø. sjtøi] P r Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) &4 4 SJlen føi Dille enD nu ligne ^« ( 
U<« o( Tbitippi mening nærmere 
ti(fammen/at manD fonD f larlige 
wre fiffpaa/ at Diffe SJienD tom- 
me offuer eené i Denne fag. 3 f 9 
»((opregne nogle faa aff t>e vid* 
mfb»>tt>/ fcuilcle De baace faromen 
[Bruge til at beuife Derié mening 
imet/ oc giffue tiifienDe l;uao De 
j begge Der aff befutte/ ot i jptao 
mening/eder for fcuaD enDeligfag 
ffylDDeDetgiøre. 

1.0.2. 3t naturligt Sftemtiffe 
forftaar ftg intet paa Det fom 
©uDé SlanD tilfører- 2-Cor. ? .| 
tøBi ere icre Duelige til at tencf e no< 
git aff offfelff. PR 2. ©uDer 
Den fom arbei)Der i e Der / fraaoc 
(at Dille / oc at fulef omme. £>e 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I HHii! I 
(Dm W« nnifttns f« Vtllit/ 

an&w SføitøbørD fom bifflfuc 
frcmfragne/ fommc offuer ecité 
mct Diffc. ^>«aD bcflut cr L«/^ 
""fceraffc ©ett«/ 2(tft SKw 
mit c fpin irfc cr føenføot/ øatiD in* 
tcttcnrfc/ MleøcfulDfomme i tit 
ting fom &ør til eattg&cD/ wi> fit 
fri faar fom ^atiO (>amw aflf na< 
turen. 3 fcuai> mrnirtø / ot for, 
^uap cnoelig fag (fytø be/Iuttt 

Z,«r£er«* tøf* gf t tøtø f anl) 

Igenoriffue papifternc/ fom tø* 
re /at nSftenniffe fom ide cr 
igenføw/ fanogiørenogitgaat/' 
fom ©ut> behager/ ot <fc 
tffttv tilbørligf>ei> forticttc (fårifH 
<Raat>e/ 0( at fammc Sftcntufre 
fiocn met ?7aacxti^ bifiant* rvm& /Siv 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) én 


aff t>*rt>fft)ftv feter/ ma 
rette fortfenc&eteuige&ff. ©en* 
rte beflutelfe er atøelfé itv 
røggelig/ cc fømmerøffuereené 
[mrt t>en gaMflfe f}e(Uge©fnfft : 
#m'ltf en Philippa* otfaa aff gant* 
|ffc#terteDettager. 

Kferetønafc beflitter t>a rø/«/" 
\p*» fcer aff i 2(t It SWe nnff!e/ fom 
o* igenføøt oc tmfcernift aff ©utv 
øe bliffmt bmtQit aff ten hellig* 
Sfanø/ f ottD nogit tentf e/ ville øe 
giffre/ t>et> U frijt faar femkant) 
^affuer aflf ©uMtøabe. 3 fcuaD 
mening/ øe før fntafc enøelig fag 
ffytø befutter &ano Set i Sit fri 
(tøfle øpuecf tå t« ftøig&eD i ©trøgjj 
froet/ 2lt fri bagltge forfrem? øff ifts 
to rette føb/øtbefrølfte^tøcn øe e» Q 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Mm got> ©arøutttfø&eD/at m fiulUM 
De/at Det er t>or egen ffylD/ljueé t»l 
itfe beforørøe ®«Dé yiaawfom i 
<£uange Ho alle ttlbiuDté. <£rnu 
Lut krus røioD Dette * 9?e» ftt^en^ 
lunDe/ ja De tte cr 0« felflffame forø 
L«f&r»« røgt* < alt Det tøanDtør« 
De/ paarøinte / Ifreflf oe preDtcf <De. 
@aa er Der nu ingen twnifåto el< 
flergenftgelfe imellem Lut forum <n 
fbidppum, om røi elleré anfee 6eg 
ge Derté anflag / oe Den enDelige 
ifa^wt for De faa fcafiue lærDt/ 
ot Derfé forfe t/ efiter Denne ^«?»« 
y?i«/ ftegel. 3 alle @f riffter ffal 
manD arte (røaD fom ftgtfiS / f?ttor 
til / ot (juor for t>et figtø. SJ?e« 
f)naD Der (iø/tet fotftaar mano 
||f affOrtwie eller Gråmatka. jpuor * \ -y Vi . 

HK m 


m •i- n 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
I. ém 
m M 1 <t>( XHV.U ns fti ZUar. 1 1 o 

til bet jigfé/ feer manb affbe om* 
(i aiDføf oilfaar or Tk»/ Det er/ 
beffur (fe n. £uor for / dier for 
buetf ffylb nogit figté/ bet bUffttcr 
(art a|fben enbelige fag / cc for« 
frttet/naar manb Dem betracter. 

S5?en n>i t>tilc &øre MGppm 
tale fine egne €>rt>/ ?(ji jjanb 
rant> feiff befl forflare fin egen 
mening. €nbog/ figer tøanb/ røi 
gtffne effter / at oet ftaar i tøcr fri 
oiliieé formue at gijlre ttøuortié 
gobe gierninger (fcuiltf it Lutkrus 
bcf ien&er/Dcr f>ano famttjtf er Den 

Siltfburgiff e wfefiionis apologiam) ? 

faa f?ge tøf bog at ben fri t>illie/ 
fom itfe er fornyet »eb røbé 
ftaabe / formaa intet gaat i be 
Sfanolige fager /fom er/at tro ret si 
r Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) II li f 
Om Wcnrnfttns fri Villig/ 

telfø paa ®uD/ fri)«c t)annem/ot| 
tuffelfø forlaDe ftg ot fjaabe Der 
paa/ at (Bud er i?oé øjT/t>ønl)ører 
ofT/ ot forlaDtr off vore 6ønDer. 
£>ifte ere nu orD. 9Mt 
Dette tøører Dem befønDerlfø til /) 
fora ere taenføDDe'tjmicr'e aff Derisj 
fri vilUt I fom De l)affue aff ^uttéj 
}?aat>e/viffelføe no/t>if[elfø fritte 
(BuD/viffeltø førlaDe ffa Der til/w 
tøanD er De in naaDfø/førDl De aiø* 
re ttf e Dette imoD Den? vittie/ eller 
fnøDDe ot tuinaDe/ men aff Dertéj 
viltteg fri faar/ fom tnct røDéj 
£aanD er format. @aa fom< 
mer forDI/ at tenrfe aaat at ville) 
Det fom aaat er / ot at U ff ue vel / 
ollene aff (BuDé }?aaDe/veD tjull* 
krJcftn ffienmlfeng villte fornyeM il 

$11 I 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
III. 
m Oc VftUtns fri 2Uar. . 

jfoa at ^ani> under/ »tø ©c øv 
ftt forø gaat er* @aa cr Oct nu 
bel faøt aff Mgufino \ $?<$affuc 
aff@itDa(t tøt friere/ alt Det nn 
føaffuc/alt Det fti funDe* #anD 
jfaeroc offuerDen 'Pfalme: 
gafftte en fri vtttfc oc t aar / 
jSften fcuaD fanDe n>< tftrrttc røct 
!t>or fri toillie / vDe n fcanD tøielper 
loft/ fem befaler off at øiøreDet. 
jSRrt Dette femmer Bernhardt orD 
offtiereené: 3111 wr ffit oc arbet)< 
jDetitatgiøregaat/ erc fbrgcefT^ 
juté/ t>er fom De id e bliffue tøulpne/ 
oc De ere intet / ter forø De id e op* 
MMfø SRwi baaDe toUHe oc ffit 
!opiierftøett)Ojrer/ t>eD ©uDelføe 
■Øffuelfer/ fom femme aff en fri 
[tofflic ©er fer fteer Der i Den 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ©m Wcmifttne ftl V&lit, 

(Ktttøc eeriffttøeltø« fbrmaniw 
ger tU ©tttfrøctige g>ffuelftr. 
p.Cor.6. Si formane efcer/ føer 
i'Pattliré/at < fcfe tage ©utré naa 
l>e tilforgæffuté. @«rj 
til/ at ide nogen fortørner 
.Upaatø. i. Timo. 4. gorart irfej 
frøen gaffue f*>m Dia er gijTuew. 3»fc 
em/ fag t>are paatwe/fcaffDttij 
mgengeffefcermcf/ paa t>et Din 
for&cDreifeffai bliffue aa6en6ar< 
alle ting. 3f «n/ giff aef paa Dig j 
felff/oe paa t>in førtørn. 1 
[>■< Opuerf ©utré gaffue fom er i\ 
Dig. Sftet &etcc Drt>/ OpuecfV/j 
fom 'Paulus bruger/ giflfufé #1 
ficnfce øuor&an ett ftøg røtøj 
ftaa&e er i SRamftøt / af &un er 
en (ejfitenfcié fow ( t)ore Jpittt er / 
§0$ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) II tøm <£>c TilKcns fri 'A»M. Ul.\ 

fom cr optcnot af? t>tn ^elltø 
|2la«& / wb (mflcft n »orc perter 
jbrtntx met cn fane (Butté ft\)(V 
\oi fiiti$td til at Uffue@uMfø. 
]7Zaar fipott ot @atan (caae fiø 
cft'ttr at q u«UDcnttc(it>c/ oaffal 
:£>ct t>crc toort embefce/ at oputtfc 
jfwnnem/ liac fom aff føffttc / røc t 
Igtøriftøtae Lucifer/ (juiltfc tøf 
fauDelca a#« mtt Oillfe. ter 
fom orøne &ttoé Vtaabt idt altto 
wmttémtt tøtflae øffuftfer/oa 
jfwancr føitt effter #aanHai / ot 
j^roen forfXtté/btn<*M(tø2(anD 
!fort>ri|futø/ot ftfomiftø fomiwr 
t)tiDcr ^atatréwloføen/ ot ret 
fiofre 6liffuer t>f rre mtt (janmm 
; e nt> Det første. ntf pette t>u fom atøorlia fcaffuer (et Mø for at 


tt ®V*/ot lab Dig idt k>MW 
rté met @op&ifhffe lifitør 
jfttnDoe rencfer/ ofø felff til før* 
Derffnelfe / fom mange / &téwr/| 
paa Denne Dag giøre : $?en tøli »dier alltø eor SJieftere (tw ger: $aager øt bcDer/ at t ttfej 
fatoeiftift(tf<M*tth26. 

S#en paa Det nrt Dtø ffarttøerel 
f uttDc forff aa/ fmat> P%>?/ mø 
jntng tyr om er/oe ^uor t>ef De tt ri« 
imer (tø met ten gantffc #e[ftge| 
|@frifft/ ftunfå mig gaatat flfrtff* 
tie etto nu ttogff ( iDit |er om/ fyuor 
metDetotffal fiaDfefftø/ fom tttfj 
jtilforn&dffuefagt. Wdippus 
oaar en trofafl lærere t lien c? 
|ne ^frrfe/paa Det fcanD tntet ffti(i>e| 
fqpe 6ufftietiftaae/aff pet fo m M Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ! 
i rertile»2lanDeltø £t)Di$eD moD 
(BuD/ Da tererfcano rettelig/ at 
[Der røfrøffutf £rt) (tyefe til t>e 
2tønDcltøe gtenunger/ otti De ffuk 
leffc/fomere/ ®uDéOrD/ ©c« 
JpelUfl2(ant>/ Ot S5tøtm(ltité 
t>Mie/ £uilcfe ttt) tea. w'ifte tfo 
font at wc fornøDen i Sftentii' 
ff c né otmtenDelfe. Zfy ttaar Dtf* 
fe ert? tomme tfljatttmett i it $}en< 
nilfe/ Da tøtiD Det forftaa ot tent* 
f t Det font $anDelføt er/ Det fane 
t>ille/ Det ratiD ajpre noajt font 
(Bud er befjafceltøt/ enDog eet tefe 
lanD i Dette Uff fulDfomtne ©utø 
£oft>/om Du anjeerfulDførømeua// 
heDé^efiegraD/ fora &un al&e* 
6ør at t>erc f alle ftyefe/ fom ttrt 
wu offtc ftaffueotDtttt. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) <Pm trUmuftene (ti VOUt/ i 

wrn tør (tun tø at vm m)tti$tÅ 
MMfottiaw &uat> fcum f«W 
læ afffcem/ øc &uat> t>e alle tiiho* 

mttrfeUae: ftaar tnant> tø 
|*W &a f?al eant>fict> tat>e tø 
aa6cti6arHg r« f mt . mte 
Orivfbm fiaarførf?/ t>ct ondtf 
iufct fomufftené Døm/øt / naturlig vi 

m bet forø t>u tuf om itfc fcm£>t 
ImetWtt fornufit foartøf/twfciuf 
ou nu fprf?aa/ naar ou eff tmfcr« 
ui(? aff <&u$é Orø/ or betmefe ot 
fatrartc o« du forfraar. ©en 
•prafø^anD fbm fliffu^Dcm &<r 
rør om ^antiim / effrer (jtønfH 
gfrørrtdfe/ &ant> rbrarbeitDcr tro 
8 f* i bet Sfle unifte/fom icte for 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
ti4« <Pc XKIIiew fri R*». 

ttttøttajaarfcarømtmotv 
fcftijler &ant> Ortøt i Dcrfé ^>«rte 
font anname €uangcltum cfftcr 
•^rrøtéforictttlfe: Slatten ffal 
tøe toer I att @ant>&ct>. S)er ncft 
giør &ant> fymmé #aaro&«t» 
biøi> mct ^Raabené Olle/ røm ot 
6ør>cr t>fC(tctt/at fcanb nu o duilltø 
tnl/ Det forø fcanb tilforn tcfetril* 
oc. §or t»tt Sreblt føcnføber 
banb SEcnnlfnt imottié/ Zty 
naar ftnb ot forftanb bltjfucr bc* 
ftyrcftt »to Odi QeUf $9antø pant 
oc fefUpmnrng / 0( fyitttit giørié 
bløt røtt ©altø&ebfcné Olle / 
Da flccr føcnføtxlfen føntfae/ t>et> 
fcitlltfen S5?ennlf«tbllffuerltnt)t 
£reatur/ fcullcfen føenføbelfeba 
fjilrft fornemfé/ naarftun tr ff«t 
Mir ff\\\ 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) fil 
li II 
VntmtnttifttnsftiVnUt. 

mm pitrt fornrmmtø waff Den 
orønDe fom er optetiOt i ^tertit / 

flffDmnaftirWgerørelfe. ©en 
w i&nføto lf< mtt fcuiitfen SRen. 
mffeitf ftctferDtøgtørelfe følger / 
røm Doa er arffilD fra tøentøM 
frø/ fcun begønDtø t>e( t it&ijt 
Witf/men 6ør Dagftge ae t>orc (il 
wt>guDfri;røgeøfltie(/er/ faa len* 
øf ft/W parer. ^orDmaarfcun 
itfe t>or<r ttf / Da Møer fcun afr cc 
formttioflfté / oe Det gamle $?en* 
niffe faar eff ter fcaanDen ftt $<t< 
reDømmetgen. Sftennilfené vil 
tie ttaar $anD et twDeruift met 
©uD£ OrD/ ot rørtø aff Den #ef' 
"g $atit>/ Da fanD fcanD 6aaDr 
J^JjDeodmoD^a CrDrt oe Den 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ni. 

ØcVillKnsfrtZUwr. 

£elltø2tønD. y>Mdit $<£mn 
felffftarltøe tnDner/ ©cr ^a»0 f<* 
ger Matt. #uor tit tølDe lea. 
famltt Dine 35ørn/ fomcti #øne 
famler fin« jfyllmøe tont»cr fme 
t>møe/ oe Du t>UOe itfe. De 6te* 
p&amté ^or. 7. 3&<*<»rt>nacfe> 
De/ i imoDftaa altio Den £eUfø 
SlanD / Uge font eDeré $«D re. 
fcuaDfunDe føtøftarliaere* ©er 
J><£$:xe5? gr«Der offuer 3fc 
rufalem/ Da ftøDfefier ijanD / at 
(>anD t>ilDe famltt 3 c ™M t «té 
tttDbirøaere tmDer fine otttge/men 
j 3erufalem tøtlDe lefe. ©teptøa* 
tttté ftaer / at 3øDerne ftoDe Den| 
£ellig 2lanD tmoD/ fom rørDe De 
rté t>illfe. ©er for Der De betro 
geDié aff Den ffilligglanD/ ftm i 
r /. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I i fil 


HH 
&e Witt fcaffu* @aftø&ei> fem« 
oem tflbøtré / men De ajf Derté fri fl 
tilWeotfaarfetteffaøp mioooen 
•PdKa 2ian&. e<wffotm<»tt& 
nu for møen Deel tmåt met t>e 
SK»irt # ttté Vattl)i/at Wlmu 
røftøté tøtøetMømttenwlfen/Of 
wanDrc ©u&efføe afernmøet/ 
Mftierfø [føe forø en fieen/oer 
met t>otø or maa fcrøatø. 

porren fiaerwh^naenfoim 
mer til mtø/fcfen Roeren fraøer 
i fcamtem. 3terø/ nøt> t>em tH at 
fomrne (jer mt>. Sften oenne 
praae ti ffeer irfe met ©øfo/ fom eø p 
f>e((er Denne mpnøMfe / $tm flfeerl 
ide met reeb / men met ao&e orD/ * 
met een aKerfrførftt ealtøfjetø 
tortertelfe ©aa Draatø tin Den V Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) E2S S 1 
i 
uf. 0>t ViHien« fri jRa«r. 

i forø f ømmer til ^^riftum/ nict m 
jSlanDclig wltyft / fcatiD Dragtø 
laff tegierlig&eD til DetgoDe/ forn 
|eua«ige(iurø tilbiuDer. 
:en/føm fanD fctff beft t>Dlegge |i 
IneOrD/ fcatiD for? larer f?uørDan 
Detme Dragelfe er/ ti>rt> ^ttitcfcn 
IftaDcren Drager SJfrnmffttte til 
Iftn @øn. #uø forø f?ører/ pger 
jtøanlv aflf Jawren øf tører/ &«nD 
! f orømer til mig. Mguflmw for<« 
iflarcr Ken £imelj¥e §aDeré Dra* 
jgelfe met tuetiDe lignelfer. QOtfer 
•Du/ figer fcanD/ ft§aarengrøn 
' auift/ Da Drager Du Det. 9?øDer 
jt>f|tø it ^arn/ ocDet DragtøDer 
aff. ©aaDragté forbi Det Sto 
niffe til <$£riftum fo ,n Nfwr 
ilnji til @atiDhcD/fom haffuer l»ft 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


''ømt 

ooncooo. 4>m ittenniftiiw f« 

til ?XttfttM$eto fm trøff uer tyfi 
til ©aiig&eo / fom ^affuci ii>ft til 
oet enige t'iff @aa er for&i icfe 
all Dragelfe aff »oit> oc tuang/ 
mettfwn er fføitøum »elmlligot 
gantffe be&agelig eller tyfng/Ouik 
rfit poeten otfaa forf?ot> / Deri 1 
fjanDfiger/ I>d/*r /«<» 
ty*«. #tierPragiéafi^inegenP 
fceityf?. ©afefaramebeuiftéw ' 
faa met atit>re 2 «ref«ortø #io 

ni fb»)rJ>* Cbryfofiomm ff ger ; Jpuø 

fom oraler/ fcanD Drager t>en fom 
t>il laDe fig Drage. Ni 

@ttt> giør alDrig nogen falig imoo 
ipatté t)illie. Slflen leg t)il t>enDe| 
tilbage til Auguftimm førø / f m \ 
ftgcr: ©er bliffuer ingen nøPt aff i 
l®uDé maet ImoD fin oillie/ entenl Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) il CV Villun« fri Snar. *i7- 
ttt om rllor til gaat. OcDettr! 
aloe itø fant jbm SwiWwffø<r: 
<£n jjoD Dilfie fant) fcfc ajffuté no< 
aetiimoD batréttillie/ oe epfjetler 
taatø fra nogen / DDen ft, ano toil. 
3creffeer tødler Den nøoelfe/ om 
(?M((rfeti $€3trctt taler ftgrøWé : 
ItøD Dem til at f omme &er mD/ 
paa Det mit^ué f anD bliffue fult/ 
met t>cl© oe matt : Stten Den fifeer 
met@dnD&eDø frafft/ fcullefen 
met ££rffii SMratfel er fouifi. 
@aa DtøDer (ganDtøeD ot tager 
oftuer(jaanD/oe nØDer mange met 
ftn i rafft / at t>e met »illie giflue 
Dem tmoer £&rifH 2(ag. 

SfflT ait Dette fafluttø nu paa 
Det ttarl/afre/ at <t $J?ennlfftø t>li* 
(terr i'cf e allene met oe tyfypafiwé, lå 
E3: 4 l'l I lll'll /ll'l ll'l 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
lin EfLlill m Om tnemifttne fri ViiKc/ 

@aa at fcano milde lide øt intet 
giprc ( fom en pavt im ) t*i øm* 
uendrlfen/ ot andre gudelige gier 
ntoger: 5?Zcn fcand er ctfaa fraft 
ttg/ faa at fcand i fandljed øil/ 6e 
gtcrer / Of (funder efftcr »)dm»røe< 
Hg / met#<ertené Inderlige futf/ 
at (>ant> f and faa det f)and tegtc 
rer : 5Mffftier icfV ftger ©autd/ 
fom £c ff øt Sfttifc / i fcumf e der 
er togen f orftand. Villiett fcaflf* 
uer føM pajJiué /faa at (jand iU 
der oc intet øv I den fiund f;and 
rer te oc beuegié aff det gode fom 
fyannem faarcJ)oldié/oe den fmnd 
Jand bøtjetf oe tort/cé aff den 
lig 2iand : Sften naar fcand far< 
ter den ting fom fyanncm faar« 
oioté i da Oaffuer frandftøa ldc* I ■ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) L. 

»i 8. <t>< V<lbens fri Sust. 

zt. (tø aSiiué, faa at f?anD toirrfcr røet/ 
^oe fatter røet t>ilUe Den ting forø 
•"MEjtøaniierø faarefjolDtø / ct giør DetlM 

ide røtøføt. Mgujiinm ftger :| 

©en forø ff abte Dig foruDen Df g / ' 
j tøanD gfør Dig itf e SKctfcrWg for u« 
jDen Dig/^aa ffabte tøanD Dig nu/ i 
JDer Dutøifle røtet ter aff/ Sftenll 
y ^ani> giør Wg S^etferoig effter Wn ' 
egen Miie. Q^IKiert er M ingené 
t)DenWn/ SJZen 9vetferDfg(?eD er 
I aff ingen t>£»en (BuD. Æaart e( (g 
Wlieti beuegfé naturlig aff Den 
|tingé goDfyeD forø fcenDe faarefjok 
Minat Ljtfé/ men fcanD bliffuer tef e beue« 
)|£Igft tilfulDe/w loeDtagc Den/ t>Den^- 3 
i © WaaDe. iDer for naar ' 
£eotren befaler at tt>i fftide tro/g 
E^Da paa minDer fr anD oc Der maaim m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ' 1 EM 
fil Øm tn«nn<|Ten8 frt VHUt, 

ft>i ffulle bet>e SaOcren/ar t^attt>H( 
giffue ftaaoené Slantv t>eD &uilc*[ 
fen t>or t>illfe fanD futøf orne lig be< 
uegtø til at tro/oe for ten jføfø 
re (Ker l«fe t>e (Butfnxt iqe attøtøj 
(BtttréOro/ rø>ent>e tilforn paa. 
fatøe ©up/at oroit font te i?prerl< 
(er («fe/røaa giøre fruer r)iré Dem. 

#er &oé M feg ligne tuetttøj 
@protf røoD ()uer anPre/fom fin«! 
Oré fjoé $$ec$M . ?l)f rtaar Offfe] 
fprocf fom (»unfé at t?ere r)uer an 
ore imoo / Dog De icf e erc t bliffue j 
foreneDe met fjuer anDre/ Da bltff« 
luer Dene ©ifptttaf? Der aff Dfé bt 
Dr e at for tfaa/ee Den rette mening] 
font fri (jer fremfette ftaDfefité et\ 
t>er røet. fy£tvm ftger (jog <£ je< 
eføei g ap.?g. 3eg (Dit giffue eDer it] 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 


Stét> Oc Villttns fri Kam. « i>. I 

t utøeligt £ier te/ iea »il aiffue min 
2iant> i (Der / ot teg vil giørc faa» 
fantit ftoltf aff erer/fom t>ant>rer 
i min« &uD. S5?en t Det )8. £ap. 
ftger Den famme #<£rre : gafler 
fra eDer alle eDeré OffuertrceDel* 
fir / met ^uttefe i fjaffuc offuer* 
tr«Dt/ot ølører cDcr ft njtjt fyttte/ 
ot ctt ni) 2/anD. ©tjfe twnDe 
•*?<£r rene @prorf fiunfé lige font 
Det ene faaDe tittoD Det attDit. §or* 
W Det fora Det førfte ©protf leg> 
ger (BnD til/ Det leager Det anDit 
Sftenniffenetil/ 2>er font ©uD 
giørit SiøDeligt #ierte / Da giør 
ide Sfteniflit Det. ?ttertomlgen/ 
©erfom SUiennrøt atør it 
Deliat #icrte/ oe en mjSlanD/ Da 
qtøritfePHtDDet, ffuaPffaltøi 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
-<■!• <t>m Ittcnmftcns fti twllfe/ 

B mt&er øvt t <gfol U% tagefcet 
| førffe or giøre tøt anoit ttt mtt 
il intet/<gikv ff al tc^ tage tøtatt« 
Joft/ot aiprc Det førffecer iwttil 
mtt i ft<ø for tøgen tvel/ m 
bet sxxaxt at opløfe et til mut 0> 
re ef riff ten. #uat> flfal fcg t>a 
giøre? SHanD ffal effter Mg$> 
wfHcgel/ fomfeg t/lforn (jaflfutr 
opregnit/ føae forening imcKem 
tøffe @protf. 5« er itfe mufr 
Hat/ at ©ut» ffulDe fige f?g fclff 
Imoo / effterct fjano er Den rrtte 
6anol)et>. ©er for om ou i t>en< 
tie tnaaoe DMegger propfjetené 
'Or* / ea 6flffuer ttf e efriflften 
atorttiKtttet. 9(t ©uD &an& gtør 
ft ftøodføt #<erte ocnøSfantvt 
IHfoet jjano lærer / fratto ^tetper / 3» lams Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

mm 
H 
to 

M 110* <P< Vfllfcns fclHamr. 

tøanD 6etieger : 3J?ennifftt giør 
bet/ i Det ^an*> <uil / £anD fanityc* 
Ifer/oe fce fTitcr ftg l>c r paa. Sgeg« 
ge Prop&etené ©procf funDe ot 
i Demie maaDe forenté/ £)erfom 
Du jtger at Det føl fe / fom eriDet 
?c. gapit. ffa( forftaafé om Den 
rette edelige fag ti( @aKgljeD/fom 
er ©nD/ tøutfefen aUene er vor 
fattg&eD. Sften Det anDff fom er i 
Det ja.£ap.føirer til pflføttf fam> 
tt)rfe / ot SwenntfTené t>efo«ttgt 
fftc/fetti f)anD felff »cnDer Der paa. 
£føe faaDan en tale gaar Der i Den 
)l<?.'Pfa(me, 33?ty mit #ferte/ot 
teg fcftyeDe mft £terte. #uor aff 
siugujlinui foDfiører / at Den fom 
fagDe: 3eg DftyeDe mft ^ierte / 

tilforn fagt 

11 i m am <Pm tlitmfltn« fri VilI«/ 

m(t #ierte til Dine løtoniftyrD/ At 
tv i fftilte t>iDe / at Pette er baaDe 
<&uvé aaffue or øiemina/oe men* 
niffcné egen oiliieø ajerntøg. §or* 
I : !Di t)Den manD Dette be/lurcr ot tro« 
fl, er/ 5a fanD Sftennifftt ingen ty 
Digl)et> benife. ?f?t en Deluiiltg, 
£»Dig&eDer ©uDbejjeigeng/ (øm i 
Den 5-7. pfal ine for røelDer : 3*9 
t>ii diøre Dig it w htiUtøt Offer. 
£ø fceller ftmfe ©nbétfaaDc /m> 
De nogen plaf? tøtoD Sftenniftené 
Mlie. ©er £f?rlfiué figer til ft* 
|ne ©ifciple M*«- 15. <ttøen mig 
fiinDe i intet gtørc / tager 
&anD itfe t>illien fra fine ©iftø 
pie / men tøanD opueef er fjannem 
faft mere/ paa Det at De met eillie 
IfylPc »Mtimc fifl for franne m/ tro Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) til. 
<t>< t>ill(in» fri ZU«. 

paa fcannem oc Miftue i foanmm/ 
paa Oet 6c (unCK stør« warø 
f rwt/ltøe fom $im<|Ulf}c/faa lcn# 
ge 0e Mffue paa VwtceiV Cc 
tiaar 6c 6« øw øst 6c 6et (rfc 
DafnlføcotttHumg&ci ©er for 
meen ka at 6ct cr rctfagt aff S? r« 
: @u6 cr en fag til €altg< 
&e6/ men Sfteniffetré fr< »fllie an 
namer &en6e irttm/ ©cr cr togen 
fomgiffuer tøenoe M>en @u6 / oc 
cø fcetter nogen fom f an6 annamc 
(|en6c/t)6cncnfritoilUc. Ztyw* 
tt KtøUUøt famtt>cf c fom fammc 
@cr(bcntcr flgcr / fammenftøetf 
M met @uDé »iUie. Oc atter 
Igen. £nfr<t>(lKcftatøatarbeo* 
6c met ©u6é Waa6e t fom forår 
6ep6cr©altøfø6/ttaar hano fam | 2$p ff 

i 

'l I (MII II II I II | I I I I | I I I I | I 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I mim grtt/ <£nDog fcanD fcafitør affj 
puD Dette feifffamme/ at l)ani> 
raroti;cf er. £er paa for&olDtø offi 
<frempe( i tywlø. tyi 
c ffter ^atit> cr tøenfitøt / Da &aft 
uer fcanD en ret Drøi oc forfeatiD a 
£anD haflwr 0( faa frtf;et> ttf at| 
W fin t>i«ie e|fter fft egft tycft ocM 
ftw. SKen Denne £>øDé £ego< 
me/ fomfyant) 6efrenDer/er&att» 
nem ttf fvrøaitømø / at &a»D irfel 
f anD futøtomme tot/forn £ant» am 
fit taat ot U)d( fri oe ftfor&tøDr« 
t>tf. SorDiDer^anDftger^øm? 
ZXtfomieQM Det aiørfegftfe/ 
men Det fom fea &aDer/Det gtør 
fcø'tø giffwer ^e»nD ttffienDe/baa< 
t»f at bommen oe gorflanDen er ffl m N 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen 
Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) nå 
Øt WUtM fri 3Uur. ttu 

nmgené fuicrommdfe for&lnDrtø 
aff Drnne ©øDé £egome/ ttfe at 
fjanD flet intet gtør/ men at fcanD 
trf c fanD fulDf omme Det font fcanD 
t>i(. 9tøar < pauUréftger/at&anD 
Øfor Det&anD&aDer/ Dalrer Det 
ttfe til De ttøuørtfé glcrninger/ 
mett til De tønDige begieringer / 
fom SntfuefønDen altiD opuetfer i 
©uDé Q3ørn / fcutftfe De Dog flrajr 
Deiiipemet?røené2(anD. ^uer 
prøfTue ftg fdflf/ oe begraDe De <£r* 
empet fem banD feer om fmDer i 

©ummen paa Dette attfam* 
men er Denne : £nDog it Sjien* 
tøt fom er fgenftlDt / ot forbtø* 
Drtøaflf ©j)Dené£egome/fom er/ 
Sfrffuefontw / ide fønD beuife «*» 8fcmMfltiw fri »flirt/ , 

©utø i'øfp ett ftirøoitimrltø tø< 

fan& tøno cog øtøre nogft fom 
©«l>cr 6c^agf«gt/ or ^anDHa( 
førfremiiK t>ag(føe/ mertot 
mere / ^ufleftt ^attt> ocfaa Wffirftg 
fat* / om tønt> fcfc er (ia fdff tflj 
Mtøtørø. SK« paa tø at 

mgm(rafwre^/r(|ft« forfin. 
■Wrø fcd ftøf (jam* Wfttr Daøltøe/ 1 
Høeforo metm vtffte/ opuedié/ 
wowtø Soiffwtø/fomere |. 
met ©ubé oefalntøgé oetaicfc (fe. 

e*rWg^D, 5-. ©uDdtøcøflitti, 
ffr/ $øit ot Sacrfødfr . c. tiW 
fti fatiD fr^t ( for ©ud / for ' 1 

fe 

tø Hi 

m m V Id 

A Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
, I X. ©c Vtlfiois fri JUttt. 

2lajhm »i altiD ere aabentøre. 
7. »©uDéOrDéIDelig&ef« 
rtlng/$etencf elfe oc £ørelfe. 8. 
Sftet©uDs-9clgertéfj:empel. 9. 
$iet Dtn løn fom ©uDé bprnfaa. 
jc. SyZct Otti enDcltge fag fcuor for 
fol ffulle fcere tyDlge. H Stftø De< 
rtø gruelige falDot ftraff fomere 
affalDne fra ©uD. |i. Sflet Det 
Sftenniffcuøe ftffhtfc faart&eD/ 

Of Dette WtøuiffeenDebgt. 

Wu følger Den enDelføe fag 
til alt Dette/ fom tøf fcaffue fagt 
om rtlUetté fri f aar / fom er / at 
naar »i f ienDe Dor ffrøbe HgfjeD/ 
ot ©$Dé ©oDlxD t fom met ftn 
WaaDe for £&rtf ti ffylD/ tommer 
oplforn/oc jjielper off-ffullemct 
it Dilligt#ierte anname Den %ta m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) paa g&rtftøm / Mffuc om 
fcannc ni/ fom Si/iKwfffc * Q3.m* 
tvot.it/ paaoetfeanofano bMffiw 
i off/ Uge fom i ftt» Sonpel : SI 
(hille 6et>e/ at om £elltø 9ano 
maa øfffuré off / opuerfe SlanMii 
rød trcmé&ffutlftt / 6et>e oa# 
Siføe mtt oor ^eærtø ©ift/pU i 

fortø?roett < off/ 
2Bl (lulle (joloc $roOtrllgr Orø* 
flfaffmet fcueranore i £#rifio ftrfoe imøo ÆtøWt / oorte off for 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) «4. ri pi oelfc/oc øomfft l'effnit/ 6eoeom! 
mattifåtié gaffuev at tøiffue 
paa Den rette t>ct> / infctil faa ten* 
ae ti?t f'omme til tnaatft/ fotuetite 
$relferen 3<£fum ££rifium aff 
himmelen / fom ffal forklare off/ 
at tøi (tulle bltflfitc fcannem lige 
baafcc met £egom oc @ice( /ot tic« 
ne fcanncm i all €utø&c& met en 
øantffc fri »iliie. ©rt t>nt>e off j 
t>or #immelffe $at>er/ for t>or 
#Otø3eftt £#rifii ©or enifJe 
©enløfetté ffyle/ £uiltf en eutøe 
©ud / met (Sønnen ot t>en 
^cllig Sian&vcrecere i 
all €uig&eD/ 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) II 
Om 

g&rifhitøOitww fip. m //UV 
SforDer&anDfteomtx 
"ng / fom mt OrD ot 
?ate bUffm fottlMto/ 
Da fFaf manD før ø ot fremiwrf* 
arte Nomimm tn<t t>e OrDé bcr< 
fom/? o* 6tog/fi>m tfrne tf at for. 
«arr i»e tins/ fattde manD banD* 
(from. 5orW OrDetie ot 7?aff. 
tintet* ere SKertfeteaen om De 
tma fom De 6eti)De. OrDettfé ot 
Tiaflfonitø fytt&mfi fim fcer 
t>W at &tm aUtne i atoifnMtø 
^eDffrtlgiffticriiftetiDe/ buorDan 
tuer ttøø er. #uør for $>l*to i[U 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


Pi m IrS Om pmunty W 

CtflfeV* Cm? to . <»52anD ffal øiffuc 
Jfc jgaikting }iaff«<»ff f<t femaUwSr 

niti!} eller ajernmg paa. <S*i« 
Øat nu Den tingø art / natur ocg 
frafft / fom WD Orfcene bemerc« 
|UB|fi5 / ocfda bciljce fig vDt Croit 

hmm* 1 W«*/ frø *« roft -M^ 

jften OrDente btua er atfftlliafc J 
bog 6« iBcitfcrttc /effte r ftøM'/« 
cc Kunfrerne De tale om/ere atlM 
Mg« til. $orDi »omhu et OrDenei | 
tu-D f>mlcfc negcit ttna n*ffnfé/j I 
Dc cre offte «tié/ oc bc f-mnnV for g | 
noaen iltauclfe ot ltat?eD ffi)tb en<ly 
»oa Der et '(tort forffel paa De rlngt 
fon t>eD Demiem falDtø. 
» Sften entod ben gamle /»««•/»» •« bs«s 
^olcf / foro bajfuer »Dfet 33aV 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) II Ml I il.l 
i Ømpcm'ttntj/ 

ten paa £atine/ (?auD (?aftucr ni« 

Uttt CM OtQ Pænitenua (fat 

nitmfy ttøfet tuent>e(Bret>ffeorD/] 

fottl CfC/ Metameieia Of Metanota; 

©og flat ttiant) &tt>«/ac D#@reiv 
Ile OrD / &uat> fceltertøianfeer 
$uat> De forroaa/ etter t>eri£$ 6rug . 
£>ct 9ty 2e ffamente/ Da fcaflfue o? 
ide en/ mm atfHtiw bemercf eljej 
#uorfor feter nørttgt/ ae giprc 
rettelig for ff d imellem Dem/f>aat>t 
aff fcerté fjerfomft ot tøfprtng/ oiÉ 
aff t>erté brug/ (juitef it teg teiwfer 
DerfmicfaaleDtéftee. 

Metameieia jtgté aff ^tT«.^ &au, 

Set er/ at angre/ fcorøffufé oe pi« 
ntø eller plagté i ftt effterj 
gierningen er gtort/ <gaa ffal nu [Metameieia gere en anger oe ruet I 

r. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
11«. 2 
fe/ eller pine i ^krtit/ fom f^JF 
eflfter alle øierninger/ fom off mif* 
&ageroc fortrt)t>er/ ot beDrrøuer 
^ferttt «aar t>e ere ffefce. £9 &eller 
fon& Dette orD mere formaa/ eller 
»ijDereftreefetfgfcD. 'paafiariw 
MfuerDetfttegitftaffn/ ocfaU 
ti^ ftmitMtM, en anger / 'fytftnt 
Der fcaffuer faait ftt rø« 
i^mtf, Det er/ aff jlraffenfelfffom 
førger øierningen/ om fcullrfen 
man& rettelig frøer : Tæmtentta er. 

nm magnut gradus eft ad rejipifetn' 

t tiam, Det er/ Singer oe ruelfe for 
Jftn fcrfeelfe/ er en flor trappe til 
*™ retting ocbeDring. 

Metanoia&rttitøtt ommer a|f 
fcet er/ at bltffuewré/ el* _ 

jf r rette fig eff ter (faDen / pc rffMrfl 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
1 
<!>m pcmtcntj 

øierntnaen er aiort. eaa er for« 
di A/«rf»oM<alrotnt)c«g^ tiaar 
wllien frrttø twt^r fia fra Det on* 
Defotn miføaaer/ fortrtjDrr ottø 
Drøffner #iertfc/ o( wnDer (tøm 
Det goDe font Ge&aaer / (før forø «l 
en itøaeDom or 9tøaD tøioo t>« 
onDe. i 

3 J»enne manna fcafftør Dtnl 
©rrDffr 6crffiriMrr Gretas fw 

ftartt MetanoUm / tør £ant> ^øff 2 
Metanoia, $5rDrtøa/ (t Ctt afftirnL 

^ Delfe fra Det tøm rr/ot «n mmuU 
^DelfetflDetfoinbeDreer. 

©er for (før fomDetrrit/ at 
eerc ifDe ttf freDé ce 6eDrøffujé eff* 
ter noaen gferniiig er beDreffnen 
(oe tiet enten for afermnaen i ftg 
gaJfelff/ eller fwtMjWntelftfom 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


<Pt tn Cbtiflelifl ©mwnMlf«« 

| futo« ter rfftc r/ eller ot før (traf 
* fttté onfc fom effuer^enger for 
gie rntn^ené jløtt / fjuilcfcn nogen 
pilDe gie rtteAit fjun t>aarc svgiort) 
ont anWterat buffuet>f)é efftcr 
Det onfce er fulcfomit/ot føgefyelp 
ot ftegcDom til faarft ot flåten: 
Caa er ot i fanDtøeD Metometøa 
anger otrueifeit/ eiM<tanoiabo 
Dring/it an&ir/effterf* at tyn fanD 
wre foruDen beDring/ fom man« 
ae førgelfge trempel røuffe/ men 
Denne fjajfuer alttt) rettingot bu 
bring mtt fig / &uor aff fcun ot 
fcaffuerfaaitfu^affn. 

9?u er Der tuenDe flagé Wift* 
»ow, retting ot bebrma/ ©en ene 
er almfnbelig/ Den anDener <t> 
uangeliff. ffn dtminDeltø 6eDring 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) f i 

nm Om pcnitcntt, 

n/ naw it mmntfk efter Htt 
forfeelfeot mtllføMommertil 

I jneraaoeroe formatirr en mfm. 
tfWøfbrmiflt/ f&ueDen&unoctlffjt« 
'Åutrwtowiti/ oenaar milieu au 
*Wtv ^ctttv / f<w b&ffuer&eren 
! a/mmom ct Ge&rtoø aff/ forø (feer, 
«mm&/ ent>o$fcun tmoernW 
1 foret øaffner (jannem forø fcefrerj 
gjrø. ©orø ftn &affue rø fr rfe* 
■Itøt €|rerøpe( om tømte fce&rfoøi 
£fau : ©er &ant> forø fotrøgrtø 
fclemaff SJiarcfen/ Daforartelx 
&anD fanoelfø forø en ©aare/ fin 
SørfletøMftø rettfø&etvoe faatøe 
pi $rot>er Oen frfmi for en 9tøt. 
59?eti /iDm t>er &<wt> toø fm for« 
"^<ma&mrt|^Daf()«røi> 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
tf?«« 5 * må m <!>c <n cM*«"fl $>maM*dfc «*• 

di rotføagctø tøamwmitfe allen« 
D<nw oaarltøc aferninayfor ljucé 
(jrttré £wrte ©aar bange n 
men 6<giwl>< otfaa met ar«t>en* 
De ?aare/ t>e Ifianelfen ot Den før« 
fteføOeljtø rettigl?eD/ fom it <plaa» 
ft(t oc StøgeDom til ftt faar oc ffa* 
dc/ tøenDtt »aar tflforøftfTutø / 
gorDiDen fifrffctø&W* tjelftgwlfe 
føm fcanD begiereDe/ Den caarnu 
#fFuett.)ané6roDer3;a<o&. ® et 
for jt^er Slpofielcn tU l>e £e6rcer. 
#anbfant intet rum til Metamia 
|cHer beDrtngy Det «/ Der tøanD 6e« 
foreDe ftgy befom &anD itfe Den 
foelfønelfc fom fcanD tilforn fcaff» 
DeDaarltøe forattit/ cnDog&anD 
fant rum til Metameiia dier an« 
" " '>anD intet fiføte/ fom r ... i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
il i? ;8f 4>m vemttnty 

§m?Qtaat> bxv womfborb om. 
I Dette mertf r H<u (fjrempci f»* t Metamekia clUt anøer flaar for II« ftfnfe / (ige fom Ocn førfic trøfpe 
til bcDring. L 

<?I1 ^Ufln^cWffe Uetanoia rf{er 

Iføftøfnørr fraaDc eijltftré fri<# 
uøfcrnfttørr/ Or bf nbtø aiuorttøe 

jOilttff ntølfc til (*5tiD/ Of ni u;t>ig< 

$ct> mob Danne in/ Det er en for ganDrtng fra t>et alfcruerfle oc tit 
' pet dllerbefie. ©etine om bun§ 
eHeréerrcrftntøg/ faar aftit> Dc£ 
ftun føger / forW @ut> cr tfatrtg t 
fine l?øfftc. j 

T>cnne foranM -ing wbftuifc 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
<|>t «i CtøfkUg Ømwtniwlf«' **» 

fm tot «<nDc off fra Oieffuwn/ 

iof onwenfce ofT til » > ( ft crCl 
hun«rtt^mi^rfttc^ifooin/| 

vcD tøftfot Sftwmffené ©aar* | 
liafjeD et t>anuttdaj)cl> «rf«f ff] 
w rcttté/ tatøfé &un tnct rette Mt. 

tanoia, CU 

6ci>rtnd/bntlrfcti fommc 
f alDe paa (atme / %/J>'/<-''<<' dW > 
fcuor røt te/ fom mta t>;cf té/ øiøre 
atøcliøref. gorOt Den fiaré rette« 

lig refipifiere eHcr at bllffuC t>i|é 

igen/ font wn&er jit fint> frafcaar* 
lig^e&oc t>fll>faretfe/ attøanl>f)er 
efter t ant> »ere vijé. ^ fa« 
firiffuer LaBantim ret: ©e ©re« 
fer falfcc r)enDe befcre oc mercf elt» 
acre Mttanoian , tøutttfen nri paa 
■alatine ftmfce fatoe %ef^ifcenti a m. 
, irtipfeft' Pen bUffuer 

ri" m 
I 

■tW 

1 I iS 1 1 1 iS i / 1 iS • /| ti 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
I 
rommer fin for famv Iføc fomeff/ 
fer ^rttto fcaffoe wrtt aff(mi>tø/ 
fom forrryoer at &ant> (wffuer 
forfeeefifl/otfiralferriøfdfffof 
fin raferf / oe rager fraMtø 
for i fit £ferte/ar &ant> e« ttu (eff 
ue 6eDre enfc tfforn. ©e £e6re, 
er fatøe Det ett OmuenMfé/ tø* 
€rempe( /omme eflitrrføtøe/ w 
ratoe tw* £>rD Metan** fønfuro 
en Om«ent>effe/oe fiimoum fafcol* 
De De Det OrD 'Pemtct^met Den 
øamfe interne te oej^olcf /enoog 
Deterfrferetfceqttemelføt Soro 
Dette orD pertten!? (irecfer fta irf 

faa t>flt DD fom ^fipifientia ti{<\ 

bttoitø øtør. Sften Denne jfo 
u«ne ^affiler Dog fagit offner« 
'aano/at mano Pateer GeDrma oe 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
G nm <t>< tn <cdn(i«iiø Ønrn<noelf<. 10). 

omuenDelfe met penne nljré tiaffw/ 
etlDog Det ff e er tef c rettelig. ! 
„©etiiic <£uanaeUffe MttanoU, 
Det tr / betttng eller ottiucnOelfc 
( for fcuilcf en @t)ttt>ctté funtffaff 
aar / fom foramer aff £ott>en i 
tftttmtitatø <srmt> ot gortrafft : 
ijligtft ocfaa forø ot batia^eD t 
hm tmcfanatél £iertit aff f rt>ct 
ør ftraffett) Itøe fora &un fora 
ler affZvom/ faa freerfmn ot 
brmeDelft S roen/ ia fjun tommer 
aff t>en fom faloféen funDffaffé 
Zto/ »eD&uiltfenmanD troer €» 
anaeliofømen fonfcru fyfmit : 
Sftcn l;tm f ulDfommté formeDeltf 
een £ro fom f atoi^ en £tertené 
tilliD/t>eD fcutlcf en ^lertit omuen* 
t>tø til (Bud aff tiet £aab foml 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
H 1 »»anfc & tffuer om (gpDcrnfé for* 
tøDelfe for £f>rtfrj fftjlD/ mct r)tii(, 
efen Der følger trøfi i £tentt/ M 
meMft oen £elItø3tøno/freD mrt 
©ud formeDefff tw#£rre 7$ 
| Atm ^^rtf!um^fcrftøf>cD /#a«M 
SaatøioDfø&eD/ ©ut# frmt «. i 
Sften paa Der manD fane tfø 
førfførrr fec tuiao føifm# Der er 
imettm Ipenitent} or DeDritrø / Da 
l¥a( manD arre arfftf/tøe araDrr or 
frapper / t>eD ^utfefe tr Sftr nmffe 
opfttøer til en £r)rtften £>muet?< 
t>c(fe/ font ere j. £of»etté ÆunD, 
Jtaff. %. @i)nDeiré j\uno|Jaff.| 
I?. ^unDffaffom^nDef^lDen/! 
»eD fytiicfm manD er forplie ter tfl 
fgraff. 4. £unDffafTom©utø| 
©omimoDen ©tmDere/ Det er/l 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) tøs <Xtftt em Cm r uføe §et banDilfe/ forø er 
©ønbentffiraff. 

2(ff alt Dette/ ttaar manDbet 
em effter Det atiWt begriber tuet 
in forfwnD / o: famler Dem tilfuv 
h/ femmer Denne propefoktllct 
fenteni? et fremfet : £uofemoff> 
ucrtraDer £onv janter 
ffytøig til etifø §ermafeDiDe(fe / 
£ut(cf it fremfet / fføe fem Det te 
rer at 6efSfriffiie ^rtjnDcn/ < faa 
maa&e / 2(t 6t)nDen er 
i'eftré offuertræDclfe / ffylDig til 
eutø fermalebiDelfe : éaa tøtff* 
uer Det oc Det førftc flpcf e in Syllo* 
yjmopraSticoytt pette 2lrgument/ 
frnDr r fjmltf it it røeniffté ©am* 
JjøMuitttø^eD/fom cti anflagere ee t>tO^ 
fine faaleDté famler/ ec tager Dette ^ r — _ 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
jjjfiJj 1. 1 »i "ni<i l fci^<f' ; t<l:3cg fcaffuer off tie rtr«t>t ©uty 
Cott): Oc firajr ftger fyin fentro 
(jenajf/ fom en tammere/ et 6< 
futter fceraff. ©erforerftgjfyl 
Dig t« e ufø forrøafetøMfcM 
£fft er De tte SJIrgtmtt nt 0( 

gtfmum prattkw fjjlgcr Der nattf 

j^l^e "pine / 2urøer et 55<m# 
ftøierrtt/ fom rrftcftø tam % 
|lfen(j øf -øtøtené up øt ruelft 

ctp'u intra 1 
Tettora pro meritU Jpem^ mttum^ 

>»• SDe t er. g^om f?u<r fcaffuer famuftcfø$ri 
@aa fatte r (jant) < flt #fe rtt' 
$ør fin mfcffytD otti frt)C øt frel 
<?llf r r«t>jf l pine øt fin«rte. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ml O« fll <D)tifitlti ©miKfUWlf«. *)»• 

SJien Denne peniterø? ot anger 

fom naturlige følger i £iertit <ff « 
ter Dette Slrgument eUer 

pratticum, Der fottl &Utt id( 

ttmptmié ot formtlDté met 
uangelijfunDjlaff/ fører &un 
it gentile i fortuilelfe til Qøfcn 
o< forDømmelfcn/fom mattt) røaa 
fee i 3uD* trempel 27 
SJien tuert imoD Der forø £uange< 
Ui i unCffafff ømmer tit Denne an* 
ger / Da glør &un 6eDring fom fcf e 
Sal fortrøDtø/ etter #iermté om* 
ucnDelfe til fiiffuft ot @alig&eD. 
&ge fora en fag Der beneger til no« 
gir / er itfe Den rette ot frafftige 
fag fom gierningen røretter, tyi 
aff Den funDjlaff om (Suangelto 
Caff r>ut(cfftt man&faar #aafø É H is 
H 

it 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

I 

L I i:.! 
em fm< &)\to(té førlabclfc/ foml 
er t>m rette fanDffyloioe fag til it 
SRetmfftø befcritia. ) ^Raar ^uti; 
tommer til tømuittfø&eoettÉ! for* 
ffretfelfe/fom er aff i'ometi/ fa f^l 
oté Dette cffterfølaenoeSlrpmfl« 

ØC Sylhgi/mm pmflicm i jjaitg fmt/\ 

føm (tøretter ør beorer.' 

£>er føm DetitwerffylDføtill 
eufø formaletøøeffe/' ttmføer mctl 
fn fanD ?ro øc rilfijvttf fcett ftaa*! 
t>e et forliaeffc føm ttlbwfé t>M 
(J^rifio/ ot beoer >)&mirøeltø om 
forlaøelfe/ for (Jtørifti jfylø/ 6a 
taaté fcano til ftaaOeafftøftø aff 
IgjjStmøert/ beaaffufé met9?etfer# 
|t>fø§ei>/ Q3ørue»tø ttøfaare Ifc/ ot 
_ Pet éuiae i'iff. 3< g rr ffyfotø til , 
ienia formaleNOrtfe/ men inoflner • lift 1 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
»fy m Kaatt ot fwligclfe fom tttWift 

fbrtaatø feø til ftaaoe/ afftøp 
aff 6t)tft«n / btøaffutø tnct «K«t< 
fctbtøa/ SSøtmnfé tfcfarø 

€fft<r oetine &lbpjmmpttftt 

cum , Ot 

£«r«t m ttftgdtø ©1«*' « 
ifanD tarftrømrølt$et> moD ©Mb 
W*#& ttt ©cnpfmti S&ti 
ftum / en brenfcenfce ftøtøtøto t 
at flicf c fit gantflr« £<ff / faa at t>« 
tant bt&asc ©i* / met >)<m i 
Sorucntclfe cjftcf »or futtwmf 
roeliøe $ottøfninø i 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i! Si Øm pem'tøiv 

art fonterne m iftiKeføettfottrøie. 

t'føe fom bmm Syiio^jm^ 
au™ o( tyrwmmt/ offuerfføto 
liS fottlatié i ton ?j ffalme/ faa 
MjMiétymotfaai tomu taatu 
33ftø fom Golferen øtør Luc. $ 
&ut> m mfø @t>tit»crc naatøø/ 
Cc bemaUé allettoylitft i oett 
@føntørfnfe £>e er afoelté 
j flige eeité i arte Dem fom Mfliic om 
*uent>e rt( @md. Om tonrn £ 
uattgeftflfe betoing taler •O^nen 
Matt. 9 t>er fcano fiøer : Je 0 1 om 
itf e <u falDe retfert>føe/mcn <Qi)n< 
tote ( t>et et/ to fom formue fcertø 
fj;tit>/ (jutfcfenDeaff&røetteiemj 

Df )«I Metanoian, tot 07 beDhttgJ 

j £«c 24- ©er ffa( preDtef tø < mit 

iSDtøfftt / Metanoia, tot (V 6f Drftia 1 
I tv 
\ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ©c@i)nD«rnte fortaMfc fotauc 
ISoUt <£#£€rwnéOrt>wm> 

iX* Omnc op&tøcfce g* 
fte ot 8r#re / at øtffuc 3f«w 

fortoWfc. -^ or - »• ® l ? m 
ucr oc aiffuit #ctmtøøcnc bcDrina 

t«£tffu(t. 

»rfttaé art ot fftcf / &uor M &un 
ftaar/ feuttrfm tttfor« nceff t»* 
tøe/ fom « at f)un bcgptw «ff 
kroen/ foro cr cn f««Wf«ff wn 
] $u4ttac lio / ffcer t\Ut fultfom* 
I mté t?cp ten Zvo/ font cr tn $ icr< 
Urn« tttUD til ©uD/ frtrié «n»cttf< , 
Wn tfctrwtøtø €trifftcn/j w 9 Bl 1 »J». - — \l 
ni 

1 1 1 i'i § 1 1 1 S • / 1 • S 1 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
i! I U 41 i 

te t>nt>ertforøicf«t>øtr»;tfelfø. 
tri;tfe«ø fe«fé førtørn L $ f ,| 

^tfw.zo. tXDttcDr om Den 
, Jrwø/ elier øimtenøeife føm er til! 
©utvot Srøen til twJper re 3© 
fum Æfcrifium. L«c. 16. brugte 
at beøre ffy ot attw for en ting 1 
.p$ <*ff føtøer oemie fwøageltø 
bejlutninø / at S&c Driiifl er *$e » 
niffengOnweitoeifétil ©uDfor 
met>elfi Srøen tii 3^fum gtørt 
ftunt. 

, 3rfct>t>tr^«gfctt«^uttoff. 

t( re. /ormj refiptfcentia, filer 

2roen/ fom 3?eørma oe Dmuct* 
felfe ffaar t>W/ inDelticffé ot før* 

ftøatøMDer Dette OrD Metanoia .C! ' ■ m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) <Pt «n Cbriftttifl ©muenoelf«. »3? 

buor T>ettué ftger til bero fora 
watt bang« i £i<ttit <« 
(ganratttigb.efcfombe f?afft>e for 
@»nOm : pebrer eber/ oc &uer 

L«c.i?. ©erfomiicfebebreeber/ 
oa ftutlc » Ug« fa« omf orne. Lm. 
15. ^erffalwregtøbei^irome« 
ten offuer en ^pbere / fom be« 
'Drcrfig. $bi alle bifle eprotf 
er Det aa6enbare/at ?roen t>b# 
l ræffuié met Dette Orb Scoring. 
mi ocr fan© intet befcage ©nb 
Wn ^roen. ©er for be fom 
'rette ot bebre fig/b« tro ocfaa paa 
@nb / Ity Omuenbelfe etter 
Q3ebring ff eer formebelfi ^roen. 
mm nn eflfterbi ingen fanbnec* 
te at groen foro mer affguange 
il I il 
|M preWefen/ buo t>« tø tterteai 
«efrrmayfbm rommer aff ?roen/| 
o<(før forrøeMf? Sroett/ tørcr 
lp tøfønfrfrffø t« (JuawgeW to 
oom: ©er met (*rt>e £>øfW 
ren om 33<t>rmaé «Daa6/ ril tøn. 


pernfé forfafcelfe/ Det «^anb wt»L 
net>e at £aa6en//bm ©uiré 3ntøf6 
»fød' btftdUt tern fom fcefcre ftø /** 
.€føtftrrn& ftøratetør. føn* _ 
De /tfe l>a aKe at $ei>rf»af? Oaafrl 
er Cet m; Ztfiammtté €aera* 
mente/ Det er / £uatiadi|/ oc iffr 
'£øtt>cné? @aa tr fcet forW for* 
nøt»ett/ at mani> maa bef ientw at 
fe fcerc retteffø fom føe/ €ua»t3e< 
mim er en preDtcfcn til alle §olrf 
om QSeormø/ eller/ fom ft>( meen* 
IføPfefKat tak/ omfletiitenfeoc 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 'Vi' 
m. 
et)nDcrnié fortaMfe i 

fliére ferflM tmdkm Metamehan, 

wrøw«, ^ct>ritig / fom <r aff © 
uattadtø centen gamle 'Soler 
tøaffuer falM f<m tø«* wrt « 

bcftsi&e/ at Ce c« atiftlt>e met alle 
Deri* rette enlige fagetv fotn oe 

«c Uge tuert itttot) fcuer anjre. 
^Mugeføm @t)ti*etté funoifaff 
ot frmt for ten eulge forfcøttWM* 
fe er ten fag/ fornyr «m ot, 
rnrlfe/ oe @amultt<gf>et>etté faar 
oc &attg&e&er©en»tetiefom 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i fej ^ llllllli il l!iiiwwwiie 

røn 
fcetté forffretfelfe/ font fitø* aflf 
6i;nt>etré fonoffaff oc fw for 
t>eo euføc fortymmelfe er /o™*, 
i>et w 2(nøer$ ot ruelffé rette fifitf 
w art/ ftuor t &tm flaar/ Ot for* 
jturtelfe/Støoeti otforrønimelfr erl 
pmm enoc/ ttl &u«tf cn ^un firm* 
mer: ©<w er futiDffaffom ©uoj* 
Tiaaoe ot $aabit om ©ottoer* 
»tø fotlaMfe/ Qmfaafomøt 
pmny ot &rtit>té8ftaterte aff 
yuildmfyun Ørté/ er e» 6aitaej 
eamtttttia&etø 'pfaafier ot £** 
øe&otti / fom er £g:xretté 2>øt> : 
•PettWé /w-m* , rette art ot ffttf 
&«ør < fcutt ffaar/er £fertetté om* 
ittenoelfe formeoelfl ?roc«/ot«ti 
trøøtø niet ?roe«/ ot op&otøtøf 
roetjt gaat ftgab om ($3^*3 ^ aa , | 
t! 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i ■ De/ oc 
Iren/ ot ©er for] 
citer * *tøM* »ffaff / ot Je ttø* 
otti ew^æf* r <^ *2? 

Riff / &uo fwa> ta fcfe fj/ *| 
Ser bør« befønDerliae ttt So4 

1 ©er for flno fornuft ter 

Dctttie MehnSlbonu dtfiw mm Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

'Vmfen cm £eii(ttnf?ør@ i; ,„ 

Pftib er en toauMia jUaffere/ 

ntUpm met ten mmU %ibtkti 
fmhmtt fcme £>ri> Venitem 
tor betoina tlltt omuentelfe/ fom 
tnt>feipmmt>eriixngøetK 

OOØ ' (Om (altø Lod communcs. 

ymt tanome trmtuti&tt fiaet 
Jnguflum, cn&at fifftttéom Or<« 
/ m/ m «* nmt> ffrffaar ot ur »K 

Neil? %7lm at MelanabonMM 

«er 6ruøfc Dr «e Oriv Veniteni} f 
mtsoQ bet et i& tet bequemmc 
X^Mi^BP^ OmuenM 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Æt- 
fe eller fccwtaøfct baffuer MJ- 
Dfnmfaø/atDmøamlc^olrfif 

$i6el fcaffuer paa Den tlt> t>er»t 

Mim bajtuer writ W mii 
tø* ten tførfte part. SRe»«*J» 
6el?otøer W fetuanitøt 
OrD^cnltent?/ faa ajffuer bano 
Doat ftne forø røl nu fag« 
'(paa t>et &ant> fonte bjelpe ten 
gamle Zoitø forfcclfc ) ttlflmtw 
buas &ant forftaar »et> pen* 
een^/ forø er/ Omumtelfen/brøl* 
den Møen f ant> necte / at §un »o 
bérer rettelig til £uangeuum ; 

SH<n effterW TbHip^ Mim 
abon, Lutberi allertrofafilffc tuet 
blelprø/ til at renfc £uanøelf| mur 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

IB i i mMM m mWmm > / 'wW. : : 
lom nu mojen twar »ntcrgaoni 
ot atfprcDt/ ot ()anD »jtø c femme 
l*n paa føDe tøen/ £) a £ affll(r 

tma t/fom hant> eaar en »pptrffø, 
Æonftøer/ r« af/in&eenaoD ifoi 
,w »'' aaroenoe ffief i fineffrtffJ 
tf r/ bm Der attene i alminMia* 
beo ftørt>e aar&enftg efltø- finer 
røWt'waiMtø fil at man& rh»| 
'itø ininDr 6egi)nDe or frem&rage it 
SMMfot (effnft/føior fra mant> 
M-nlDe 6eøi;n&e/f)uat> Kef mit>t>effie! 
ffujoe eere / * &uao enfce manD, 
tfolk berørt fcrtfl. eaahaff/ 
uer (jano forW fif fcenne faa t>am 
,Mm w Øierntøa C t)u«rren effferi •>2»S ■s* Itt 

Ilt 
Ét 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) In <D< «i Cljtifhtifl (Pmowotlf«. ijs- 

Wi nu ere »nDentific aff fjanncm/ 
ftunt£$ ringe ot leet) brugt cn faare 
got> Metbodo ot aaroen / ot r)<# 
urrftfc allene anfcct Ortxne/ 
menoc fafi mere fagentftgfdff. 
Sften fjano bcf?olccr eet OrD pc« 
nitcnfj/ t>e& fjutlcftt r)atiD forftaar 

Metanoiatn e\i(V ^eOntl^Ot fptyer 

fcettilfccngantfre l'atcom om it 
(^rffieltgt Ccffntt. ©og f?aff< 
uer tønne fartmotrtge roanD ttf e 
gtort fcet f Den mening / fom &anfc 
felff fceetmoer / at fcant) fcer met 
x>m ffrtffuc anore nogen £otø 
for/ fom t>e jiulfce effterfølge/ men 
at t)anD felff i unoe i fenne maata 
Ibefl lære ot forr)anolc Drt r)ano 
baffoe fet ftg for / Ot Oet for ten* 
ne enoclig fag ffylt>/ at naar Dette li Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 

Vm ptnitttit} , 

eneør&tyrøtenG bHfftiern«ff«6 
t»a l'ftil&e ft fyettc fitax tentf e Der 
£<ré a (t t>et forø i a(mint>elig&f p oc 
en&eftøe fcører ttf at ftidt et \m> 
t>raae it <%<fWtøt leffnit rette 
forø cr / at fortrt)t»e ai man* 
(?affuer fortørnrt ©ufr/øe ottrøw 
oefø mct Sroen til ©ut>/ on 
Sroeit ficnc ©up m grøttffe liftø 
t/D. #utftf/t aftfamrørn befat* 

tiéib<tte tm OrP Metanoia (Uct 

'Sebritrø. 

6aa ^affticr forM Thmppu \ 
Denne mening gført tre "Parter i 
rø'Peniteni^ (jrølcfc £an& røecnlføe 
mmt alfrer/Sfoaer or rtidfe/ ?røen oe 
en nt) (øMgfø. £>en fffrfie t>rt$ 
uer it Sftenniffe til Den ant>en/<w 
Co» anben tii Sen frcftie/gfr j tønor 

MM 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
« i<cn«l)c<ft<Hfl<I>»»«»< , * t, f«< »40. 

?toen <r / t»<r <r oc tt nt)t £<ff««- 
itwwilitf figer at b<n ©ubcjtøe bc 
irøffiwlf« dtør bcbrina,til6aUø , 
|6<t». ©øbcrcn raabcr otfaa; 
Biørcr fruct fom SSebrtøø «fc 
!r*ffu«r. eaafcettrtnu&uor 
hiutt 'Philippa fcaffuer orbtrørtt 
># t>arttr/tU at ffitfeitg&rifio 

[to geffntt twr cffter. 
tot frcmbttt* bcfce b# tynftw 
fttø ■parter / ot forfla« tøm met 
ferf* SMfrfffuelfe ot €r«mpk. 

tfe'patt. 

2lti«<r oc SSuetfe cr eamutt' 
tlahfb(tt*forffrccf#/affe»)»' 
fen* fotiWaff/ec £iert<n* banø 
bcb/ fom fomtwr aff fworbeti 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

©m pemrentj/ 

euføe fort>ømmeife/ fem opuecft 
t>et> £orøené Pretøtfen/ fcufltfeti 
t>er for&iu&er @t>nfon/ot forttøtw 
toer alle £oft>ené Ofiuertr«t>ere. 

©enne 6anø&<t> oebefrrøffuel 
fe/ fom or falWé rueffe/ "Penite ni 
oc Singer / erfnenDe ffaøé/føii,, 
fywuté ©foner 2. Cor/wf.y. fom er/| 
£ert#a 6et>røffue(fe/ oe en©u* 
t>e(tø befcrøffuerfe. 

#ert>en£ 6et>r fffuelfe / er t>en 
fom er ttøen ?roen / &ntøfcn t>er 
jenWé mtt forttulelfe/ ©ø&enoe 
Jorfcømmdfe. #eroené 6et>røft 
Oue(fe/ figer <paulué/Øv ©jtøcn. 
■^f^aaoan eaar £anté/@autø od 3utø 6et>røffuelfe. 

€n ©u&elfø 6et>røffuelfe er irfe 
allene Den/ wt> Omlcf en fret atør (t ' mi 
mm 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

'itå 
H 

m SfttnnilTe ont / at fjant* fjoffu 
fortørmt@uD/ men fjant) oc" 
Drljfu.'ø til at tøge 9faat> imoo 
gtøDé fortørnctfe. 6aafcan f)aff* 
tiertifrtébfCrøftudfe writ/ tjuil« 
tfe 'pr mié firaffnf^«o»-.2- Ct Oct 
gicf txmtcm igennem ^fertlt/ faa 
at oe fagw.3 Wfc i* tø" br#tre/ 
rjtiao fhill< n>< g^rc? 3 bi for t>cn< 
m gofce «ut>e fom ret tager/ falotø 
Dette en ©uMig bf brøffuelfe/ <f> 
trrtifjun er@5ut>bel)agelig/l;ufl* 
tflt paulué famme ftcD gifiuer 
ctlt icrtD t / t>er f^ant> ftger : ©c« 
(BnDelige bffcrøfTuclfe gtør 
ering til ^aligb, c& fom ingen for* 
tr»Der. 3«f«et>aflr^HKtrøff< 
uit at £ant> f)afft>e fortørnit<Sgnt>/ 
Sften cffterOi foatifc itf e føgte roafc 

I 
0>m f enitent j/ 

trøob ©uoé fortfrndfe/ wo d 
r :fano Orøuenodfe dl ©ut>/ Da 
. >»ar t?ati« beorøffudfc itfc (Bim 
dfø/ ref cr/ £>un bejdse ©uf 
Mifa. fctmé fortrød at &anw ha ffbe f ertftøift ©uo/ oc blcff 6«* 
ueajt aff fm bforøffudfc/ or affj 
t>et -£aa» forø $ant> fcafFoe faaftj 
orø @irøt>crnté fortoodfe/ faa atl 
&ant> føgff fceo cti fano beorrøajl 
%iat> irøoo @$Dé fortørødM 
Wf D«r for vaar fyatø bcorøjfudfei 
■jtoifodtø/ W tx< ©ubwlbefca* 

•gdtø. *■ tf 

m RmtdWm bcfcrtfffudfe foi 
?roe ti id < følger cr $<ro<né te 
t>rtf ffudfe/ot cn rctferotø firaff'W 1 ©uiré oorø irøoD girøoere. SRcn! i 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Ml (Dctn tytiftcUQ ØmtwnDelfe 

naar&imtcmpmrté I4I. formtfoté 01 rørt Sroen / Da faar f>tm en n«) 
ftfcfotoijé/ otfalDtøen^uoeliø 
beorøffuelfe/ ot bliffutrj 03uD it 
øantfle be&aøeliøt Offer/ forø ter 
tfaar i oen fj.pfatrø«:€n anger- 
fulo aant> cr t>et offer forø ©uo 6« 
fcaøer/ ©up forfrøaar ief e it forø« 
fult #ierte. Ot fiA«- Sil &wm 
ff al ie g fee/ t>t>en t/l om fattig«/ ot 
ten forø fyaffuer en fønoerfnuftt 
2lantv ot frater ftø for mine orD. 
Baa attiém oenne beorøffuelfe 
for ^twoen t tuenot røaaOe/ forø 
|<r/ Waar &un er tootn €uanøelij 
f unoflfaff / ot oa fører &un til £o* 
n>en allene / Ot naar fcun fam« 
menføøeé røet €uanøellj tøflen ptlfe. foaar ftnn faalejDlg anféeg/B 
Ct. 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) L 
n l 
ta tatoié Outi rettelig/ for ten nøl 
l'f jrf clfc t?un faar aff <£uangeltø / | 
(ti (fuange tøfe oe faltg 6eorøffud< 
fe oc forg. ^aa oofrceffuer tiuj 
$ifanøc(ium Denne beørøffuelfe /| 
Uge fom en part fer tøører til 6e< 
Ormay ^un fomtncr tif Itffuft 
ot@aftøfcet>. 

Ken part. 
^roen fom er Ken 2fooeti part (j 
"penitemy aff tøuilrfen Omuen« 
pclfen fommer / Ot oet> tøuilcfei 
(mn ffeer/er en f unoffaff i SHamf « 
jfené forftantvotti ©utré Stønw 
f?tertig&et> for (jtørtfH flntø / ot et 
fafi tillio i #fertu7 fom er optenUi 
formeoelfi Æuangeli/ røfi / ol A 3to 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
pil 1 G>cenCbt»fteIig<!>nn)cno<Ife. 14)« 

fcutlrfen Pen #elltg2(ant> er f raff< 
tig til at 6øt>c toiUicn/ fa« at 0«n 
lunPelfrn cr fri ot met Oillie/ §wr< 
di Prr treer ingen imøP fin fcillie / 
orr Pragté ingen met t>o(P til ?ro< 
en / fjuiltf cn »Pen (jttn er met t><l* 
iie / Da er tyun ingen ?ro. $or< 
nuPelfi Penne ?ro bUffue mi nu 
feroige/ fermePclfi fcenPc t>Pfaa< 
rié mi til ©uDé 3?ørn/førmcPeffi 
fcenDetøiffurmiSlrffuinge tit Pet 
tuige £iff. ©aa6en ot •£ <£ tø 
rené ^iaPuetc ere ©Puortté t>iP< 
nifbi)rP/pant oe tnPfegel paa Peit 
mZw ot Pen llig StanP hip« 
uorttø/fom giffuer t>or SKano t>ro« 
ttifbørb/ at mtere©utré Stør«. 
"Denne ?ro fcaffuer oe fin frem* 
mt ot forøgelfe. Zt)i Zrem fom 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Ski Om pcm'f c«?/ 

itfe Daglige t)0ircr tit / fcun fori 
minoff té/oe DD/lucf tf e flfte r 

De«. fBembardus Jigner |m()| 

t>et> en ©ag / S()i «gc fom Støtlf 
jgen t>ojrcr t>eD Ztmmw faa for* 
merié otZtom ©eD ©uteM, 
Dté oplfufning. ©enne ©utøj 
ftaaDe forøgié DeD iDelige 530/ 
tier/ oe atiDre ©utførtfg&eDrf øjjf*i 
uelfer. ©er ere nogle fom (igni 
»d^roen DeD Sfteniflfené aiDer/ fom', 
ere/ z«/*«*/'* , @p#()eD/ $5arø< 
Donté aar/$ngDømé aar/5Ran< 
Delfgeaar/ oten fulDf ommen aU\ 
Der. ?roené ®p«(>eD er Hob 
opiftia, en ringe oe (iDen ?ro 
fytmfat ©utré @øn laffer eelj| 
fine ©iftipie/ men r)anD fafferf §DemDogitfe6ort fom ere ringe oe 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


Ifcet trocnDré. Zxomé $oarn* 
tom cr fortrøflnfnø paa ©110/ 
naar Sroeo cr nu nogit trøjrm. 

St-ocné "Sngtiøm cr.tøtfHd$<* oc 
!frimoWgt)et> / naar 'Srøen baff* 
itcr faatt me øen ftyrcf e ot torøtø 
fce&. ^roméSKanDeligcaflr cr] 
cn faft ti\lW fom er ^icrtcné |ta 
Dige SJioD/ wt> fcuiftfit t>ec ftrfcer 
itmoD alt t>e t/føm »t £&r ifiet -^ter* 
te 6efu*rer « anjwter. 3 røcné 
fufofomne afoer/ er Wtropbona, 
&et er en al&eltø fulfcfommen ttl<| 
UD oc t>#ct> fom »cfe bliffuer ttiif* 
trøfriaj noaen forføtøelfié fare/ 
men mit i forfølgelfené øefrfftcl« 
fené ftorm laber jiaa Den rette 
ot faaff igenem/ltøe fom met fuloei 
fct>f ril Åaffnenof©flbg9vJae. Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m Om pcnftentj/ 

IDettt ttitoc «ø faa fiae / at 
(frille paaminDté / at fet er irfcj 
fttøtf / at mani) en gøng fcaffucrj 
•faart ?rof n/ ? t>er tøm i;n» irfr | 
iførøatø met DagWa forfaMing'Ofj 
Det førmefcelft étnff ienå icefrongj 
ot ktentfelfev fønne&elft cn f> 
riøQ3øn/ fowte&elfi SaalmoDtø 
(>et>/ ot an&re ©uDdføe øfftteifer/j 
Da rø/Turftø $un letteJfø/ ocoer 
tømmer Hypoaifis euYr ptmørrféj 
fy (Iføfjet* or øfifneri i £ent>té f telvi 
effter tøutlien Der fptøer for f enge* 
liggeø i meftiffaté (eff nit oc fcocr. t 

Cm Jtøtftørøs Ste 

We Dart, 

IDeti ^retøe part i Twtøni? ff I 
! <t ttt>t leffnit/eller cn ni) £i)Digi?ct>/g| 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
III Jpuiltftn ftrajr »o«n ahc mitfccl 
[følger Srom/ WD føtricfcti Om 
ucnDdfht ff«r. &$t fom 
1 119 frffuit flaar < rafmotø 9vct 
ferotøtjeoot #cllf$ct>/ €>aa «f 
Det it t>ifl tnt>ni|'t>i>rD fom id* W 
at manD fcaffutr befommtt ©a* 
(ia^eoform£Mft£f?n|1um. #tt> 
$rtr @. < p<t>tré formaning * 
'pet. 1. 2)cr for ttin 3?røore 
•er Dtø mrre fføvat (tatfeftt cDcrø 
jalt> ot tjouellclfc Ot T>aulué 
ønfferDt^pppcnftrj.gap. at 
t>e tnaatte bltffue mere of mer« tu 
øe iallctøaanoe Wicntdfc ot for* 
tøgclft/ atocfunt>cpr«Jffue&uat> 
»0111 brft f r / at De f unDe wre rene 
oc trten forarøelfe inDt« £&rifti 

ttict fKetftrpjabtt^ 

H 

I • l|t%l #| ■% l/| I 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) W*85 i il 

<t>m pcm'tcnt*/ 

frurt/ @ut> til 9fw oc £ø#n. 

©ettc nø Eeffhfc f altø et ajj 
Paulo en •pcldddlørclfe/^oM: 
5151« e(TterDi£el|iagtørclf(n j< 

tté fmot> ©ønDen/ Oe t>w 69... 
Den eretuenDe ting/ fonter/ 

mm&, ©ØtlDffylDen/ Ot WdWrW« 

pen afcrmna fom er imoD ©t% 
£'oft> : ©a er Der tuenDr flag Jjejt 
fføaifJrelf«/ ©en ene rr Den fotf 
IjjfetttéftnoD gpDlfylDen/ Deraiø' 
^It menlffe forplietfø til mig ftraff 
fcullcfen er ©miDené fbrfbnclf 
oe afffTetfelfc formeDelft g#rffi 
$Moo/ ©en anDm er Den fom fe 
rté imoD Den gterntøg/Der er imo 
©titø £on>/ Det er/ ©øtiDené la. 
ot 6røDe (om (wilefen wi tytk 
tønDrrlfø tale ) oe fetø iffuté rf « 'jPi::' Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m $ fra £eDe ttffc wgut>elt$eD t>cl> 
jtøDfrtté DrosGelfe ot Djtøelfe/ot 
ocf famine røetimfflé ttlfamen* 
fitødfc met ©HD formefcelft San- 
|Detré uffattføajørelfe. 

@aa Ijaffuer nu Denne #elu> 
^førelfe tuenDe parter / fom cre / 

Mortificauo W Vimfiiatlo, Det W 

©r* 6elfe or ftffaetføgtørelfe/ wd| 
Den ene Dø n»< baanøe tomere oc 
mere fra ©ijnDen/ t>eD Den anDen 
lejfue wi til ftetferDf $eD/ ot le# 
ae DfnD paa/ at rot f>ucr Dag fim« 
De forfremme off i Det «d leffntt ot 
<$)uDe(tø(>eD. Sften Itøe fom fiøD* 
fems Drøbelfe W>ffyDer aff g&rffif 
©øDé frafft/@aafommer$am 
1 fe i 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) IH f 

må 

OpftmMft. Sftcti T>aabm er 
it (Sat ramente ot &roteøen/fom 
paammDer cff om Dem taaoe/ 

^enrø ÆtøDfetré ©r«6elfe/ oc 
2((inl>en^^|faetl^relfe/ øtt 
femme til < penff<m?rø parter/fbni_, 
finrø (joé @uDé£f føcn^uitøenf 
Der bør at t>ere rum f Dette &ff. 'Der < ifcfe mueftøt at en ret Sre fatiD 
|wre fortiDen fme itaturfføe ei>«< 
(tø&eD ottXlfaar/ fomere/£)r<* 
6elfeøt$i(fatti^øtclfe. S&ili 
tøe fom ttrt falDe offte/ for toortj 
|fiøDéffr#e»d^(ri)(D/ faa bør 
jpfT w at ffaa op t^ten formeDeil 
2lanD*ité £iffattføøiørdfe / O 
Drgbg ot DøDe (SønDcn. ftørDi 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) De ret. frerDi Det erH et 
*47< <t>c entbriftilig (Tmucnodfc. 

KiøDfenø '£>r*&elfré rette art ocf 
yimn er at €i)ttDen/ oe tø' 
ilaD^nte : 35?en 2(anDené ftfTatttø 
øørrtfié rc(tc art cr at beffcte ft>] i 
JSJclltøfjeDøeftetferDtø&eD. 
Denne fag ffttlD/ oe for Denne 2ro> 
é oc Det n» ficflfWg famenføøet < 
fe fom fornøDen er/ fcaffuer 

fet en nu tøDfø&cD i^^ro* 
en/ lige fotn (jenDte metføføere fer 
irfe fanD (Mté fra fcenDe/ Ot Det 
^affuer Denne trofaft« Ritdmé 
iJarerc giortforDen|ft)(D/ at in* 
aen fftUDe Daaruge tag« fft)gam|| 
for Det fanDe £'rgome/ eller en Uf 
Drøm om 'Sroen / for en fanD ot 
Itffucntø 3ro. 

<£ffterDi Dette fcafiucr fig faa/ m 
fom nu foat er/ oc aff ©uDé £>r& 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Ml Om ptnitttit}, 

Qflarl/g er bcuifi/ ©a fant> nu Ut*. 
"lig forffoai* I ()uai> rnant) ffal 
fuare Dem fom flaa faa bart fcer 
paa/ at mand aiiene aff totten 
itøl preWcfe<penitrni2/ icfeatDe 
flom ieg tencfeDeret fcen mening/ 
$ien at tit tunoc føe nogit paa 
ffrømte/ met (mrtiu Det m?i>e forø 

rtligC CWté V receptor is M&t&tå 

mefitvé naff n / tijttmanmitttA 
^.fy tier fom tit tag« titttc otti °pe» 
mtmt} for tim anger fom følger 
effter gierningen er giort/eller for 
Oen ruelfe ct betøøffuclfc fom er 
©oen ?roen / tia er tittié mening 
ep ret/ builcfen fbil'^us baffuer al 
fefcrig laftit/men megit mere trolige 
tørbt. ?&i alle fager til Dtnnt 
T>enitcn<? oe anaer/ børe til £o» 'bcTqxo' Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
<Dc <ii tytifttUg <Pmu«nC«lf«. m«. 

„eti/fom wi Øm aaffuetflfiem 
6c. W t>m fag fom Øt t>etme 
jmet/ er @imtøné ftmoffaff/ ot 
Tirøtf for t>en cuige foroømmelfe/ 
r<>ut Der ftaat %»»• j. @mit>etté 
?fent>clfe f ommer fotmctxlft £o* 
»i : Sftaterfcn &uor aff Dent« 
_m«fti<? tag^/ ertSønoenfftø 

enbaruv eder eammttfø&e&etté 
aar ot banøl)e&. #ent>tø /»n«. 
rette fftrf oc art er at beorøffutø 
ot to mere oc mere attutoatøttl 
i«P^iif^«ab/ fom mant> maa fee i 
garn ot 3uoa. <£tit>en ot waa*l 
til fcuilrfen Qtm femmer/ er 
_ øoe« ot foroømelfetv met &utø 
WJi (tm £omen truer alle oem fom 
ipent>e offuertrgoe/fom oer ftaar : I 

m Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


p — 4>m p<mKnr;/ 

5or6att&it verc fcucr ten for ié 
bliffner fceffanWo. i fcuert Ort>/| 
fbm ff rrffult fraar < £øtt>eti3$cg.j 
Di Denne tncnfitd førfuarer ^< 
(berm røit ?w%o frimoOf tig affl 
Sf rffftcn / Der De touter« iinoDj 
De 3ntf uomrr/ fortø Pc (let forfløj 
De 2otvt n/et t>tIDe fefe at fcutt ffu(* 
preDfrtø < Den $tyifm< ^ir*.l 
Sfflcn Der fem Du for/iaar "P«' 
nteenl?/ faa forø ()un r<røprrr< 
rtø øe formflDfé røet ?roen til 
uanqehunt/ oc frøn gjtSr beDrfnal 
til <Saltø()eD 2. Cor.- 7. Ot ten Dcr| 
TtøutD føer atvcre ©uDtt betøa< 
aedgt Offer/ Da t>« iea Irfe tro/1 
|atbtml)ører til 2otvm/ fuSrenO 
' mtø blifftier freuift at Sroen er aff 
eæltotøeti. ?WenDog @»nDetré! mi mm-. 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) (33ffønDrife t^jffcl^ er aff ^Oirm/ 
fM^urr fjuntøg totte aff <&{ 
uatiøclii f utiDCfaff/at t)M totffuer 
SKmmjifetHg^rifiura/ (cm er 
n enifte @t)ntoiré £«øe. ©er 
met om toi tager ^pcnttenQ for 
etotøg/faa fom f^utt tagté i tern 

$ttat1dC(f j definition oc btffrfff* 

uelfe ( <£ttanødf um er en "PrcNt* 
fen om T^nftenl? oc ^ntørnte 
latolfe i £fjrtfri inaffn) fca maa 
attD bcf icnto at fjtm er altoifé 
ff€uangdto / oc tngenltmto aff 
i'otwn. ?f)t alle fjenfcfé fager / 
fom ft)t oc tilforn gaffue tilfcento/ 
tøørc til $tianødium. Den 
ftc C4«yi oc fag fom f)en* 
#ør/ er <&Vbé 33arml?ter* 
et>* bef ientolfc / oc fjaabit om 

ii 

asm. <!)m pcflitcntj 

forfafcdfe / forø tør fiaar M***.' 
?. 33<l>rer cfccr ? tb, i @utø rføe cr 
Inær. £enbtøSHatcrteaff&u!l« 
cfett ^untaatø/er^aaD ocføø* 
Dom tmofc t><t @aar oc bangtyD 
fom plager farøtrfttføfceocti / &uil< 
rfit cr £&ri|K t>«rt>ftylD/ fom > 
f?anneé figer £ap. j. ®utté gaittj 
bortager &ert>ené @i)ttDcr. #w 
formå o( rette art oe (Jicf er/ at 
orøuen&e jig rørt Zrcm til @ub. 
£ent>té enfce oc røaal ttf (nultfit 
™ Juft ftcrømer / er Uff oc @aligfceD 
yi{£f)rifio. Ætere fcuo »ilt« vcre 
j jaa Daarlfø / at &ant> tcf c vitøe ttl« 
legge£uangeliøi>iffe fager? ©røi 
21nDm *Part i ferøtentj fom <rj 
Z r om > føre alle cnDr c tteltg (?en til i 
l€uangeHum. ©m 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


(PccnCbrfffcliflØmiKiActfc. tf o. I 

©en Zttiit 'part / fom er en! 
»ty i'øDfø&eD/faa meaitSftaterlen 
Ur r (wn er aff / er anrørenDe / Da 
Itører&unttl&wen: Sftenfaa 
megtt fcenDtø /ø"»<*> rette art ot 
fttcfwDfommer/ Da ^ørcr r)urt til 
tfnangelmm. ^rji ftiac ti i?t>Wa* 
t)eD er ©uD 6el)agelfø totten Zto* 
en. ©er for enDog £on>en effer 
£i)Digt)eD moD (BuD/ot tnfer t)uat> 
manD ffal atørr ot (atø : faa fanD 
Dog togen oegwiDe Denne Sgbfø 
!i)eD »Den 'Sroen. #uor for tt nt)t 
i'effntt tnet rette t)ører til £uan* 
gelttim. @aa ere nn begge £«r* 
Domme/ fom er/ £oft>en ot (Juan* 
artium fornøDen i Den £t)rtftne 
fltrrfe. Stfien manD ffal ff ite hg 
tøiflrc ffltfmfé ttnrttt m 6eggeDettø EU' mm 

« w 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 ■ ■ Ømptnittntt' 

3$ef?tflma. ot €mbe&e/ oc ttfl 
rette forffcl imellem 2mcn oc ® 
uanøclnim. @aa et- forot ittfet 
nt)tteltgere for twoerutfrtma. ffytti) 
enl> at tøre/ at en falfø tetiftcrid 
faaoatt fom "Petri t>aar/ er atøj 
jammet! oc øantffe aff <£u<wi$e> 
Hø: SRm fcen < perøtcim|orøt> 
rer til ^øDcn/ faaoatt fom 3W*| 
t>aar / Oører aantfife til t'otuctn 
derfor naar <Phttp[>tu ffrfl 
|ucr/ at guangeunm er en petit 
' ' tetttj 'preotef en / aff L«r*24 cap. 
Oc tager Dette CWPtnttenfcmct 
Den aamfe ?oitf/for !$cDrtøa/tu 
ta(er IjanD ret/ oc Iføc met @Wf 
ten. '©crforfcuofomfcelDft 
fcaffuer tørDt at Dømme t>Den 
gelfft / ot icf e laDer Ijentøre Sri 4 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) <I>ccnCbci|i(lig<r>mucn9«!fc. rø 

fine afftfteré {formet rør/ &ant> 
ffal tøttfltø forfiaa Ptøfa« me* 
ntøø / ot loffuc r)ané raafc et for* 
frtat (jane fcaat« tilltgøer <£uan* 
øelio/ i>et forø <£uangelio befølt* 
fcetlia, tllr)prer/Ot atffuer rilf ienoe 
j> Per enoeltø maa (omme ttt 
tømmen Mtn fane OmuenMfe 

til ©uf. i) o wfoftl \t*5-C<&££' iii *roj 
£ti part lafte ot t>et i perttet* 
ftarteré opreanelfe/'flt PMf* 
piu fetter 3 re/men Lutberm tøf un 
^uetioc farter til 'penitenij/forø 
»rAførft Singer otruelfe/ et i>ey 
ituft ?roen/Hat fem Kct Daarc iltø 
ajort/ at 'Pbilippm (toer Drtflar* 
lia. ot ttøtri)cf<ua, / fom z,«**«™ 
haffucr idt tfctnjcfr lia. faat 
|t>t>cn all tuil fraffuer L»f kmt for Wivi 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
H il 
[II 

i fiaaft^roen met fin rette natur* 
ttøeenelfølj<t>ot trilfaar/ fcuflcfen 
Der er it nt)t ftffnit i g&rlfto 3& 
fu/fcuiicfen fcaffuer tør 
for n#ffnt ©Drri;tf etta. / at ingrn 
(fomwf tilforn paaminte) fftiltø 
beoraøe fta felff met en faljlf 
fom mange giøre. 
; Sften fcuor tøjjeffø fcenne rø' 
tøtøa&e l> er fornøtøn/ aiffue man* 
ae t>it>nifbørt> aff @Mffrm tiU 
fienoe. gj)rifttté ftger /*&*«. 1?. 
#er paa ffttttc De rfentø/ atter« 
mine ©iftiple/ per fom i elflfe fnirr 
anOre f ntftyrtté/u'øe fom ieg t)aff« 
ner elfft et>er. 3tem Marr/>. 7. ji 
gaat ?r# ber aofc fruct / men it 
raatøt ?ræ ber enD frtirt. pau* 
UrétifpefXomere i btt o. £apit. 


mm 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) * ! 

gtør it m;t £cffnlt til cn tn&clig 
(og forfor it bftcnnifle tøtffuer 
rcfferDi^ Stovt / fcullcf it f)ant> met 
Oaaimé (gacramentc oc tegen 
beutfer. Oc Jattbni gtffiwr 
tilfienfce / at Det cr cn forfængelig 
rooé/ om nogen rofer fig aff ?ro* 
en ttøen cn ni) lt)tø<$et> mo& (!But>. 
3*cm / Slbrafcam t>aar ide aliene 
forplietet til ©ut> met ?twn/men 
ocfaa met £i;Wgl)et>, faa ft 
#r ^SIKrcn Q5ant)rcfor 
mig oc toer fulDf ommen / fcet er / 
retftn&igi^roenoc cn ni)ltyi% 
l)e&. ^auluøfigcroctllDc^w.s 
t&cfomføné aff @^2lan& 
bt ere (Buiré 33ønt @aa fane 
nu ingen tulle / at Thiuppi opreg* 
nrife cr to fulttfommcltgere enD 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) il 
ti! 
ifi L«r/»« er / ct er mere Bcquem^ 
IficMiø til at tørc oe tnioeruffe; 
Solcfmrt. rffi *" 

©ettemaa nu fait mk (agt 
om en ^riften tytttfctif? oe §m) 
t>tø 'parter / builcfttejftrrWMer 
aff @it» Drb opfø^t/øajtftø: 
Mtotef øm fcertøfu&tfttae9Uttw| 
f>r/fom f)effer føae foff oe rwi ~ 
aff ar De fun&e fubtiUQt ot$6$ 
frettac ©ifpwere / ent> af t*c 
t troi>e iéffue ©uO* m »: i ! 31 ■MMM MMM mmu& Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

s 
1 et&en&tét>tffe£tcnDemcrtf« 

tdfe for @5u£>/ om&ant>| 

Utcftø forfiaatø / ^ttgcr all »or 

tatt&r rliø øfffiK attpaa trø ftwcf «. 
©ct SWk/ #uat>t>«<r/ 
WD fcuUtftt tt Sflcnntffe fKer* 

f<rM^^^« 
©ct 2ltit>it / &«at> 

6ct mani* &<t fant> brfomme. 
r S)rt2reD(e/Sftet&ttat>2fø 

dumftite ot t>i&niftørt> tioarø 
fan& bcuife/ at &ant> <r Via* 88: If Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ®m it mtmiftie JUtfwwggiøtelj«, 

ir r«ffu<r/ o( laDcr fig »cl befale/ 
jjbrn enOteøef/effter fcuilrfett tnanD 
jfwl fftefe Dette £iff/ oc fom en qtøf 
jt« tot euføe £<ff/> errøenallturtl 
Den altcw/ t« fcutfcf en Sftcmnfføj 
er i beai;nMfen (Jabt/ot fcuréSfa 
øe( ©ud felff t fm £øft> forffriffue 
|Sfte»tttfl?it/førø er/at ft Sftennlff 
ffol t>ere ©u& (tøf / ftter ( fcuiftf ft| 
er Det famirø ) it Sftenniflfø fulD 
fommelføe oe fulDferDtøe £t>t>ig 
tyk møD @uD / effter f)ané i'onvl 
2tø Der for øaffua ©uD øfffutt| 
ftn £oft> / at $un ffal »ere Den tnu 
fteøceuføe %<$<V effter fmrtcfeit 
SSetferDtø&eD (fom er en ©rørt 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
tee rut^e tøjDffol w< Sot' 
[ot faa ftgcr SKofcé ©e«r 27. ©et 
SKamfUfe fora Det gtør / ^atil> f¥al 
reffuc ter »cD. Oe Der £<£rren 
(rør r Mir r.19. £>m Du t>Ut inDaaa 
i Wffwt / Da fcølt Q3uDene/ Da for 
flarcr fjanD at SKe tferDfø&eD/fom 
er en U<y til Det euiae £ijf / er at 
wolDe Q3uDé35uD/ Det er/ en fulD< 
'fommm 2t)ti$et> moD ©ud eff< 
ter &ané £øft>. Zf}i til Denne Ity 
DigfceD fiaffuer ©ud ffabt 3ften< 
ntfftt: §orDf@uDéQ3illeDe/eff< 
ter fcu«cf it SJiennifflt t>aar ffabt/ 
ftøar i retfmDfg 9SetferDtgl)eD oc 
•£>el(ig&eD/ 6oro 'paufué lærer 
ep hej. 4. ©enne retfrøDføe 9"?ct* 
frrDtg&eD ot ^eUla^eD tøfatter 
.frgfrrent tnenDe ffoffiritffycfe/ UiU 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) IH i 

II 

i li føro fcetrtté farter/fem ere/ 
«9&e£> til ©uo/ oe Æierltø&eø m 
fri ft«ft</ fcrolde #øfroiffø<ft| 
( faa fom i>c frtøeé et lemptø m\ 
ter Dette JHjf ) i føtiDerltø&etv «! 
lige fom roer (frempel førftartø 
* De ti ^uøør^/ føro ere fhtjfm 
roer ©titø Jro^er Mgtaaffttri 
ne ( roe r ljinkhf i^mrgnt ttft«|(j 
£ofv>ø txtract brroerdtøtti 
Matt Mfmié Der er »iteflrro l)cii 

fltøoffuerfljfceita. aileuegnc 
p&etemis ot ^pøfikms &h'Mm. 
syrnet riHagDe forte«ei|ir / ter frø, 
É ttøaw finDté Dem (»pig / ør t rté 
|Der føm M%m et txm frlwDtø, 
WOtt før glidere føui Ijcicfr tm 
n)affm fet tern før/ or De tiilc ror/ 1 

1 tf H tilt li 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

.iit iti 
<S>c benWs vtfli ZUen&cmmf t. " 

(fc ct tienc (Bud/ De (rolle tcf efiføe 
anDr« ^kruinaer / enDDefomere 
optraneDe i s £uDorDcne/ (B$Dé 
rtjl tf i'oitv c-c r cttclio, aff De titen« 
føiffc ^?offuitjn)cf e i i'Otøcn be* 
Itretå liqtmrO iJttt mo) wW| 
^*aa cr forbi (BStré Stottveller 
1 1 s £uDorD/:fatferDiaf}eDé 3tc« 
cl; 0£ tn ^n) til Det ctttøe£fff/ 
net f)«c6 ftilDfomwiclfe eller fe/L* 
ifrøvtlft (mer Den Miffuer ret« 
feVDføaiort/fom retfcrDføajtfrtø til 
tfffuit. $orDi Hg« fom røretfer« 
ttfj)r)eD alfen«/ eller ©mrøener en 
Sien til Deneniac ©ØD : @aa er 
tø iXctferDrafK? allene/ iaftilD« 
femmen Sfatfei Di<#eD baaDe i al* 
(c ftycf e ot parter / ot i alle graDe r 
Oi J^whd^eti til Det cuiac £iff. 


.l,,'. .II,'.,/! ,,, M 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) (Tm it M7enni(Ti3^ctfttorfigi#«lf</ 

3 alle parter ffal gtin wre fufø 
tommtwpaa Det at ingen part d< 
ler fri>ctc aff i'oroen ffal laDié til. 
btigc : SJien I alle grater et (?ø> 
l?eD/ at Den SfyDfg&eD / føin manDj 
beuifcr alle parter i £orørtt/fføl| 
i alle gra&er paa bet føtøefie verej 
fjfffnlofomnien effter Q$m tilført 
Hlj6aa at Der ffal itfe wre nogen 
brøfj eller feøl i nogen part fljfj 
ftrøeii. 

©er for De (bro itfe fcaffue Den< 
ne 9fa tferDlgf>eD/De t unDe tef e t>el-- 
lerfaaDeteulgegljf. #eraffbe< 
fluttønu f larltge/at it Sftennif 
^etferDiggiørelfe er ©uDé i'oitJi 
opfølDelfe/ fotn er fulDfomen baaij 
De i alle parter oc graDer/faa f?ei 
De fa« fø intet. 5>5?en fmaD Det! MMM Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

wmmSSm ■ <!>< htnois vifte KitmmttcJ*. tf«. 

t ilt ommcnDe £iff cr anrørenDe / i 
fcuiltf tt Dette liffutø brug ffal aff * 
laf c / Da er Der intet tnil/at Denne 
famrae SKetferDigfjeD / til &ullcf en 
Sfletr.ffit er ffabt/oc huilefen©uD 
ftDen (jaffuer befalit jfraelé folcrV 
ftøl 10 bliffuc veD matt/ faa megtt 
fom^«w«oc en fulDf ommen tty 
Dig&eD rnot ©uDé 33uD / ot &ané 
D»)rtfelfe ot ?ieni(Je wDfommer. 
£r)i n>i (falle bliffue tort £offuit 
<$$rf fro lige ©Di all euigfjeD/ 1 ret 
finDig 3^etferDigr)eD ot #elligfceD. 
Zty naar ©uDé QJilleDe bliffuer 
fulDf ommelig fornt>et oc igenff it* 
tit i ofi> Da flfal Det ffe fom >&an> 
neé figer iJobj.$Bi »iDe/at naar 
t)ano bliffuer aaben6arit/pa ffal 
annem (Pi 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) d>< btrtoie vift* ZUcnDontttF c. tsr* 

!&eo/5& leg intet ffal tale/trf e alle* 
ne orr om ct S'onnnø natur/ font 
jer SanPdfø / er (root> røi natur/ 
jfoin er fiøoelig $3?<n Oifaa 
t»en ftraff/ fora flet gårafte 
tønnijlfelige ftynertwDerglffult 
,_,jr<rø>é i'otvé offuertrøpelfré 
eif flilh)tO. ^norlcoré cr t>e t Da mue* 
ligt/ at nogen fanC fwoté Ccffecr* 
tetftn ere alle rarene) fora fant> U* 
pwfor ©utré ©orøffol/ forla* 
mtié fig paa oen 9?etfertøg&e& 
fora r}anD tie tøaffuer < (Det er 
laloelré fant/ oe per er Ingen tue* 
pact eller ramig^eo Der om $oé 
ilie fora ere t fen rette mening/ 
£gat en fnlDf ommen Stytøg&eomoD 
[CHmOéS £ora alleneercen S>?etf«r* 
tigget) fora er 59eøen tflbeteuiaf§ 
UB £iff/forø tilforn paa Det ftørut. 
erbenift. £)erfor$ttofoml?elD| 
ter icfe fører Denne fctøfomue tyj 
DiaieD met ffø for ©utøfcortiftø 
fcanD er t>Den Det enige Siffuii 
oei>. @aa 6ør manDforDi enttf 
at f>affue ot fremtøre Denne ftøl 
fomn^etferoj^eD/ etør mm 
maa alDeltø fcliffue fortabt/ offl 
Det effter ©udø aHerretrtfDtøftft 
©om. €5aa fpørtø Der for/ eet*] 
fjuaD maaDe Denne fulDfomne i\y 
Di$eD moD ® uD effter Ijamtf on>/ 
Wt er/fcuorleDiøDen SfatferDialjeD 
fomfcaaDe £on>en oc&maelium 
effer/ fanD btf 1 ommté ot nt)t>iéM 
£er ftal manD DiDe / at Der ere 
tuenDc maaDe DeD r>uUcfe mar 
fanD faa Denne ~* fKctferPtøl 5 <HSV)l 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) iuD ; ©en ene tøfer l'oiwn off : 
in anDen ^uawgelium / gwfct 
føge itørDome/ iJotøen oc £uan* 
tfmm tttftøffuc en 9tøferDig< 
S^aaDen til at bekomme 
irtferDigtøeD efftcr £eft>ené fen* 
tender/ forø Sftofeé Det forfla* 
Er/ at ful tf emme £ott>enmetft> 
gterrønøer/ fom Der tfaar 
»8 ©et Sfftenmffefom Det g#r/ 
Ttø lefltie DerwD. Sften at Det 
(t Sftetmfffe alDedé tømueltøt/ 
it f aa SfatferDtøfceD t Denne maa< 
ti Det er tilforn fagt / oc <paulué 
nier Det aluorlfø fy**- i met 
fDrpgflelige Argumenter. 

OenSinDen maaDe ttf at&e* 
'omme fKetferCtøfreD / mer 2o* 
m$ fuiDtommtiige løDføtøeD II Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
i ■ r | ■ 1 1 ■ i • i 

£9P * foin <r ctt 3«) dl tot Qtørøfy 
Den aabenbartø off * €uat»fltø 
(to. S&ibcr ^ubfaawrwfé 
fceb/ t»er®u&g^lebc&aarfør< 
fafl ocb twe førfie gøroHCrtø 
fatø/ til ^utfcfic ft)i »aareffabtt 
alttoat bm bttl .Ot-fyuto fw 
m P( li$<b til at fuiof øimwl 
2ot»m / ba øntfebtø &ant> øffttøfl 
bet SftennifMtøe flcaté riettøftj 
»ilfaar/ ot beJTufebeat (>ant> flb] 
5c fcielpe bet : ©03 faa/at &atfc 
intet n>f(&e gaa fra fin 9tttferWø» 
&cds reaet/fom &ant> cnaottstøffc 
be ftttuv at om albrig (Mb« øtø 
leaatø. #iiørfør©tit>/bei-&aiw 
rørbié aff fin røftaelige QSartn* 
fcierttø&cb otftit rlia&eo mob mm 
niffenøfiøn/ fenbe hanø fin <?øt»l 

„i,-.,, 1 — 1 in m m m iiiiiib' ^ T~T ~n mTBOPMB 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) <p< turnus viffe Xitmmttåt. tf». 

tttøerDe«/ ot&anDflutDefctiffue 
tøtømiffe Afuiof omme £on>en/ot 
tiKegne <>>T tame Sowetté futfoi 
fommeifeA paa Det at naar fri erel 
fcr met fcaaffaeDe/ ffulDc t>cw 
RetfetDiae for ©utré aafiu«/ irfe 
anDerlcDie; cttD fom wi felff met 
t>or g#Mø$efc$affbe giort itøven 
ft)Ui)fi. Ct i faa maaDe tfaar 
©©DfTSKetfeiWa&eDé SKeacl ak 
Wtiéfafi ot fwrtrøøetføv fcutlefew 
Der er fen em(ic t>eg tit Det euiae 
l'iff . Waar Da $ fcriftt £i)Dia&eD 
tllteggté off / t>eD f)uilcf en fcanD 

fcaff ucr fulDf ommit ©uDé £on> / 
Da reanté rof SfatferDiae for ©UD: 
£uor aff Det f" omnier / at wi nu 
ere paa Den fom fører off ret tit Det euiae fiiffutø e»eDom? fforDi n B 9 
li 1 1 <Pm ft tltonmft« RtffirWggiøttlf«. 

j£oft>en fatio nu intet flage/ tty m\ 
fcafFueDetfom £orøen Wjræffuer/ 
tom er i'otrøné fwldomi 
;uføtør«l|f / t>et er Den SRetferDrø] 
tøeDfbm er Det euføe ft|futøt>eø. 
formeDelft 3efum (jtøriftøm #€3re. #ti> r>ører £C£ttrøt&|| 
C?rD /o^»- 14. 3rø er ^ei>f ti / c &anty®ot 2tffito/p<w futltfe 
OrD Den rettifft mentøø ftøWlé 

at wre l»enne. t4 Ntøføtøwlii Kl 

§^cr^er)en/i>eter/M 

føm leffuer paa Denne 3orD/ cr en 
SKcgel/ fcuorleDté manD ffatleff ue 
retferDelfø/ et Det met £«rPom oc 
CrempeJ. teg fom fcaffuer 
nn wrtt paa 30«^ mere enD ??. 
2lar/ Oaffuer baaDc tørDt SKet* 
ferpføfrep/ oe fet mig fclff t(( en E 
ton Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
teo. form ot €jrentpel paa SKetfertøa/ 
jjeoimit fceff nit. £)er til otfaa 
metOetrr ieg Dem font tro paa mig/ 
min 9fatferi>igj}et>/ rart tyxådm 
feg^affucropf^t ©ntøfcow: at 
tø aff en %mMø ot tøfortjent 
jifeiicf / ff ulle ^aflfue t>ct fora &e jtf e 
ract Derié egne gjernjnger funt>e 
naa. #<r aff fommcr Det / at 
fyuo font brgaffuté rart Denne min 
9?etferWgi?et>/ foant> t>ant>rer paa 
Det enige iiffuié wg. 

Stø'tt 6aitbf^t>/ W er/ 
3eg font Køer paa £aarftt. 2(>i 
min ©ØD er Det fanfce oe rette Of« 
tv met fonilcfit ©piften fanto 
jge 6oru agré I tytildm ftwené 
fyggcr tefe f unDe borttage. (Der 
br lige font Qlaron S er ftaift off>| 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
ret>e mat m ifyjtøe oro ut urtm 
|nietit»/tøaer ieg fl>m ofrer t« 
felff pa<»fø<»r|tt/ Den rette ©am. 
£eD ijulicf en ffocrøm beiym. 

ftrnt aff ©øoe/ leg er De« tørt 
Jaffuer for^uerflytof giffui " 
Uuit/bMMittyliffWtxm. 
i ae igmfttoe/ oc Detoiføewfwh 
"forti crefaftøf < Ijfmerføe: #atftf* 
jiff afft* De ffclUe faa/ font ere Xct* 
ferDtøgforDeDcD mm 9tøferDfø 
" et> / oc <re renféDe WD mit 3MoD 
Den Dertø forticnifle. @ee*mi 
tøer / met ijuiitf en DnDerttø faar t< 
$eD #gttren Gefaf ter fine eeføåtø 
ttittøer wøD Den gtørifine Æfrctø 
@aa fef tøf forM^er^uor 2owm 
oc iguanflf [mm atDetø forne ofr 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) hmtmé meffcucr anbrråfø btg 
1 e*rWttiffl<tereocnfamnwre.| 

lom retfcrU$et>:t>e tfcrr«ffue 
tabe m t ctferUa&eD/ fom er Den 
,jifict>e»ttt&«teu(a,t£tff. 
i ben nwabe til at befomme (mm 
[arntm SSctftrWg^efc/ tr fcer (tørt 
forffel tmetøm ftwen oc tfuan 
idUmt :gorW£ctt>r» efftr (trcna* 
tø/at Du enten Itølt betale eet fom 
liMoetret(t«f}(if9(D^e({ert)u(lalt 
jfciHttførtfcnteftraff : £uanae* 
mit tUbmbcr Ug aff ftaabc tfcen 
brttenifi« M fom Du «ft ffylUa / 
tt ut flfalt fcaffue Ut aff ©uo* 
affue/aff gtørtftt Wwbe/fom tt(* 
b^ter Ug fin rc tferUa&eb/ ^utlc* 
|t du ftf t fonbt fcaffue aff Une 
terninger ø£ Wti e<jen wcrblfylb. is m 
i. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) In li ■i 

Øm tt iriinnlftiB &ctfirwrø«)tetf<. 

manfcfaa t>mm £(>rif« 3fctf< 
i&iø&et) / fom cr ct| w») til i>et 
(tf / at §uit tatibbUffM mm 
>3?ilfuare aatttffc fiiartcli 
flariiae : §orm«Dclfi Sroci 
»(/ tyifaa lærer paulun efctri 

formcDrfff Sroeti tø>e» 

aer/t>et«y tt>i(cmuomtamfi 
tøae/irfe t>tt vove $e winge r/mm 
eeD £r)riff i øicrnf nøc r/ ^utfif <nra 
roet ^roen mmmc Sften ftjj 
fcliffue re tferfcføe førmeMft Æra? 
cn/ iefeat broener Den ting 
^tiUrfcu (vi erc mferWae/ 
forti (purrr (t rrpitaffot mii 
t>et> r}ttifrf ir ft>( fatte w anti< 
£&rf/ruro. ?6i aff &en Mfføj 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I Jli tai, <3>c benors vifjc ZUenocmcKf e. 

^arm&icrttø&co fem 
mméi^fycifto/ to férgfønfH 
/tmofangté i off en fjertene 
ft>/ M> frøtlcf «t n>t forlaDc oft 
(jtørffiurø/ or (?iiffuc frannem 
r oor egen/ oc naar Oet fftrøba 
egrtffutø ftrt Der tøcré mctgtyrtftt 
feroigljcD/&uutftn S^rtfcrDig* 
tyto naar(røn trtrrgnté off fom| 
tro> to bliffm foi mfrrtøge/ ellcrg 
titité at wre fetferotøe. faa 
ftaar Ofr ffireffutt om SfatferOfø* 
JijeO ^om. 5. £tøe forø oer cre bleff« 
tic mange ^»nOere for i t Sften* 
btUféWoamé) rotyotøfao/ fa« 
[ICfffue tor or mange SSetferoføe 
,' rrøetolfcDcnenfé(£(?rtfit)£»> 
|§gtø<t>. @ee/m<t &uor f fare orO 
efen brff rlffuer Ken %tftt* 1 m 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Hi 

Hl III li 
Omtt tBcnnfftfs Setfertøsrøeøwlfir. 

DføfceD/ w o tumleren tf i bcftta for 
(Bu&/ fonter/ <Hf)mur(jtørifn1 
i'H&fø&e^tøD fjuHcfM&ano tøaff. 
ucr ftttøomeltø gfort ©ut>* £(W 
fi;I«(t/ ids for figfilffV mtn fer øf 
alle / tøttflefc ^anO «rgi(fufn/ft , 
tøanO ftøl t>ere t>i>r SSrtferoiøcjw 
rem ^aa bliffue n*< nu røfaW-l 
øe formetøffi ftwené fiitøfoitf 
ft/ irfetøn fora tøf pajfutQiétå] 
men tø n font ffcncfté oc iflrij 
off font fro / lige fora g&rtftf 1 
mer. ^iWffe^auliOroffuUe 
.„Møranogtffueltøatte/ aeStøanj 
Rjøt g&rffiutf Hgnfå moo fnter arø 
]tøe/ Sltøtm ^a(fuerraetfmiw# 
|fert>fø&e&6efm<tttt fmeeffterÉei) 
jmere/øt fofi tøm t £>tøn/ 5#tø| 
i£#rtfhté tøprytør SJimntfR Li 
588SÉ8B 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 10! <t>c l> n»ie riffc 2U?nMmer<f<. te}. 

stjrøretfYrDfctøep/ ocforføictff« 
u<ri>em t>et enige £'iff. \ di 

SJiwi at &m 9?etficrt>tø&eo 
|w>fprtffDc ccc at faa ffuloe ffc/ Cct 
tøle ft)i fit>cn tale om. Ø^m. 10. 
fcifiug er i'orøeiré fniofømmel« 
fe/ alle fcem forø tro til StøferWa/ 
mm/ Deter/<jføi ifmé & affner jnlt>» 
femmit 2mm/ at alle font tro / 
fhulc *et> femme fulofommelfe/ 
Mift hulleten foatto fulofom £o< 
taerøregnfé octwe retferoføe/liae 
forø oe fclff met fcerfé gierninger 
føajfDe futt>f orørøtt 2cmw Soroi 
j&^ifhré tilregner alle oem fom 
fro/ fin ItyDiatø etv fom &ant> beni* 
fle £5utré £on>. ftierc tøiao rant> 
[eere tarere ent> Wfje 'Pauli Oroi 
►anD n«ffner t>Wri)tfelia, begge 

i ti 

HI II. I; De(< i fom er/ biiaDe l)Mt> Det 
met fjttf Icf it w retfcrDtøgtfrté/ 
oeterfcoawré fulDromirølfe/ 

i>uorlcoté tt)i funDe bcfommc 

ne i'ofcené fulDfommelfe/ fomn 
fcrmeDelfi Zvom. &tt me tft 
mer ocDet offuer eetté fom1P<urt«i 
føer 4. ©en fom arbeglrø 
tomtern bliffuer icfetøn rilreø»(t| 
ajf 3?aaDe/ mm aff fertientftf 
5ften fen fom ufe nrbo;Der/ mi 
troer paa Den fom djørDen ftrøl 
.Delig retferDiay f)unnem bttfiuer| 
g&ané Sro reøtlit ttt retferoig&eD 
m S Denne maaDe ffuUeot De anDrt Jfemenfcer i ©friffren forftaatø /j 
"jfom prr Dirfe om en£&rtften SKed 
JferDigbeD/ tblant fouilcfe fomil 
gere florere enD fomme/ SJtøti 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m <P<b«nB(5vfff<a<cnO«mettfc. t«4- 

tm (re mørcfcrc ot faartelføere 
it/ De ffuUe »Dtcgafé aflf Dem 
erc Rarere ot fulof ommelføe« 

«-»«#føt. Gf«*/^, G«/<a,j. 

ÉWførtt&am tro&e ©uD/ot Det bleff 
icm regnit ttl 9?etferDføl)eD/ 
ww ©er 2(braf)am troDe §or* 
irtclfaf / om ©utré 33armj>leiv 
tø#?D far cm forfoffueDe 6*0* 
ffyfcat tefommey Da føtø fcanD 
@uD at »erc retferDfø/ oeDet 
Mftt-ftn forfofTueDeSMt«9^ 
ferDtøfoeD/ fom fcamiem twtar cffc 
•cpit. ^imatiDffaticfetem« 
*e at Si&rafwm i anDen maaDe er 
•Jcffueti retfcrDfa / ettD fora mf 
[Iffuc. ©ette fcrffcl er fcer altø 
tmetfemofi/ at2lbraf)amirø> 
»aa £&rffftim fom eaartoff 
Mi Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 


III uitoc tilfort/ SJtøi n>i (ro p 

$#JHØum fom nu (r aiffuci 

Rabat, 2, <fym, t, G akt. f}( 

©fti KtforUgeaff ^roeiv tø 
ffalfcffite. 3&mlcflt(aic<xfa< 
tefprorfmanoflal twrefcafi 

anb ffal fefftw/ ar />™ 

etter tw forø fiatø om txtt 
r r rrtferofø aff £rom. 
forW meningen / at afle Oe foi 
P^tro/ te fcaffue 9tøfert>t$eo foi 
fce m cr tilredt fy\i\d en cr en W| 
rilDeteutøe£iffi$£rif?o^ 
tfw tøffe oc ancre faaCattf fpri 
brtnercfer (tfe 9?etferM$et> ( * 
itu mi o/fte fcaffuc fagt) t»cn£i)' 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) <!>< benOO »t'ffiE Zl<«nr>cm«ccPe. iad 

ir&un tilregntg Dem fora tro/ 
Étftuctøritfeitiøe/ €i)&<H«r 
rørwn fflflf 3SrtfcrWg&et> / fom 
i ot tflforn tømdtr/ mc« aftcnc 
jtifmiracra: ot r<offa|T' fcuor 
m tri fat« <jtønfJum/&ttté 9?et> 
røtø&ft ii<rar $tm ouffucr off tiU 
:eøv cutte ni Der met SKcrftrM* 
I« for ©ut>/ fom fc« tør fomme 
hm for ©utré aafiuti 6cfC«t>t>< 
.net &ané «tf<rfctøl)rt>/fom "Pau* 
hté føer ^p*. 5. effiterW cre 
1 Wfffnc 9fttf<rt>føc formrtclfi 
roen / t>a &afft»« t»t fret> met 
lut> formet>elft3efum (jtøriftum/ 
|©ct> tyxAchn wi baffue ot en ttø rmr Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
'91 


1 [il! HH 

Li \ gang t £roen/ til ocwtc Waciftt/ 
tol>f luikftlDf MttioscD^iM 
SDer for om noge^fpør/ i)u<i& 
&en^etfertøat)ei> er/ røtynfcfai 
feen forti troer / SKetfert^tf rtøfl 
£tøfuar/ #tm er itt typtøtf 
mot> ©uoSEonv fomlaUettwwi 
oerotgraDerer fitlofometi/ tyiiffl 
rfeti jrfe oen forti troer/mcn $pl 
f«iéi)affuer^forf/' oe er Dog ijflftil 
tutti font troer trtreømr. Oe^ettt 
er t>et "Paulus UV Der i)ant> ftger 
%i .3. Sfftøofefagøftenformtø 
DelftSroen. "?t)i|uo forø troer 
paa (jtørtflitm / t)att& Jjnffuer £o» 
fMtéSKetfertøgtJeD/ irfeoenfow 
er giort afF i)attrtem felfiv men af 
£l)rifJo/oe er (wfiem ttlregnit/tøi 
ttiltfen ©tttø 2t>W er |f eet> fi)liifV 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i 

m 

i 
1 t 

P 
mm 
m 

m ©tbfiois fiffe ZUcn&«mci<fe. i<s«. 

gremtxtø effreM ixnnc SH<t* 
Iferoig&eD/om fyiflcf <ts røi nu tale/ 
itfefant« tilreanté tt SHenniffe/ 
røctifaaer/ at Det S52eimtffc ttl^ 
fm tt bf frijet fra tønfcené #er* 
Wtømme ot rctttg^cD ( tfci Cer er 
itrøen famfunD imellem retfertøg* 
IjeDiwtrøetferDig&et)) fcableff tuor 
®mto£l?rifto tilreanit/ førfcutø 
cfen fcanfc oc leeD ftraff/ S&i fcant> 
er bUffam it aenløfninaé t>*rtv 
w en gørfonere eller Sfteglere for 
Serfcetté €i)neer. gorDi/ fiøer 
|"paulué z.Cor.5. SDcnfem intet 
«^ea|f ^ør»D/ &anncm giorfce 
£ant> til €:»nt>/ paafcetrøiffuloe 
bliffue ©tttréftetfer&føljeø i fcan* 
nem/ ©et er/ ^^rtflus fom »aar 
ct fri for all @t>nD / ^anE> cr • ftiyfl.iiiL - Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
i 
Hl 
m 6(cffuen en @ønt>cre ( t Det al 
Serttøté @»)tiD Gleflftørønem fifi 
reønit) ft Offer før ^t>no<a* 
paa ftaarfetté altere /paa Det at 
gt^rtftt 9tøferDtø&eo fontte ha§ 
uc plat?/ tøbfyueé tilreanelfc 
blijfue retfertøae fom tro. © 
for (føe fom $$rifhié eaa*«* 
6»)ttt>ere rtff OtjttDett^ ttlrcgmfi* 
fe/ faa ere nrt retferrøae off retfri 
cfø&etré tHreanelfe, røen "Paul 
lué faloer Den retferWg^e 0 fom cr 
aff Zwn/ ©uoéretferDtøfjeo/ 
baaoe for t>ew fft)lt>/ at ^atto fatt 
@øneit/fom er wr S^etferM 4 *' A 
rere/ £)ifiiØ otfaa fortø 
(atw fis g&rffii retferWa&eb/ft 
Dem er ttfregnft per tro wl befa 
fil 'fow.s.ffanD fert>ømt>e g>)tit>e 


i8 : 
1 <?-Ti3[ u 

MM* 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I lifSDit for <gi)nDeti/paa l>ct at ton 
l&fctffrDiøtøl> fom Støren cflfclx 
ffulOefurøomKMoff. §Otft)te 

Mier M Offer for egn&cn/Jøt* 
t'ømtC (janb/ fcet er/ t>r«bte oc 

il intet atorl«e &an&/ 3 $føtøt/ 
«tr / i ben SRwniflMtøf Www 
l)tttøtt/wt er/@i)»Dené #er< tfmtne/w>lt> ofret« V t>et er/ at n>< røet rtfrt £t)&føljet>' t>et> fcuffefen 
, v ant> fufcfom £on>en/ «aar &un 
Wtffiicreff tilredt /ffcilfce ttoroe 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) S 3Di «m <3>m <t tffcnrifhs JUtfér&iggiøKife/ 

iretferDtøc / oc fri fr« Xmcwntf 
tfø^eD/ fom er / at tmm icf effol 
t>Derrøfre forDøme off / fom De 
ere ffylDtøe oe fønDere <mol» ( 
De/ Sorø eeD i ©ød et 
roené ©om fornøet oe f?eet ^ 
fift. ©er for ftger paulun %»« 
©er er mtet forDømmelføt nwtri 
femfomeret^njfojefu. AM' 
@ee røDé l^am fom bormaa 
#erDen£ fønDer. iJiw^ ©er er 
en S5?e<jlere mellem ©ud oe men* 
nlfft/ fom er Det Sftenntffe 3«fné 
l^t^rfflué/fotti aaff fta fclff for olie 
t(( it øettVfntøgé DærD. SJ2e 
tøuaD gtørø Det kl)off/af iea fait. 
ler miinae&tønffførD tilhobe/ eff> 
terDi Det er ide aflenenocrV fom Sofffe fwté i &ttif(t m/ men De t er] mm 
111 
*2fl Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
I 0)c bentis vifft y,ietiDcm«tfe. i«g. 

motfV fiMti ttfun bHflfttcrfagtf 
jma'paa t>tt fom -.»i fcert« 
fut jagt ertøntte ■: @ut>gfør| 
•etferDia« efter (fuangelij røfi 
$tøar r*mD effter ©or ftøperfte 
^rtflié §&ri|ii §or6ørt / afftøfer 
6ct SHenntfif« fom troer/aff @J)tt* 
tmé (fylfc ot fortttntc ftraff/ for 
»ctgtøføfniøøé twrf/fom er aff 
tov ppperfieDrefi £(?rtfio 6et«' 
!«t/ otfiaerfjamtem at tore fKce« 
ferfcta for gf?rif« Wtrotø&efcé 
jfttø/ fom fcatmem er tllregmt/ ot 
fiftøtmer fjamtem til fcet euige li ff / 
føn ftt elffellge 2tørn W>i r)ané 
€lflrlige/ afMttaatw røen fortie* 
ni(?£/forgftrifn|!t)lt>. 2lff tøtte 
a fcet gant!f e l«t at forflare ot fi 
mi r>tmt> ?cnm fKctfer&tøqtørekf ^ * ces d 7, #1 

i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) <Biw it tOcnm'ffts £ctfe«icigiønl|c. 

: for <But> cr i faa maaoc. s! 
S52cnnifØfti^ ^etferWggiørdg| 
|før@uO/om^iilcfm€ua 
um prr Wrf cr/ cr tt i>}?ettn<ffø o$| 
|løfntøg fem treer paa Qtyift 
aff @i;nt>m/ for g&rtfji 
(ffølD/øt£&r<ftt9fctf«rtøø^ 
rcgtiflfc/of f)atté t?r>f (larclfc oflw 
namclfé tf Pet eiiføe tifflitø* 
Irrrrtfa-Dføgfort/ oorttrtll 
[fore fcnifie for (jtøri/W ffyfttøføi* 
©mtie definition ør forfør! 
Ifano irfc Mfiuié/ dier til tot« 
jøførfé. ?&t&un (jengcr affffrt 
tetté ft>rt?ø3cl(cje t»idnif 6t>rB / f<g< 

Iforø <lff ftfffé cf gi 

[fom iefe fa»t& fci)(e. ^)uor f 
øut>fr>Kf føe -ftørmv nterc &0r 
|fro ftctt&e/ cut) itogcn 'Pfetlofo Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m $or tat ffyfo ffal røanfc uf < irøot* 
Denne fanget) / fom paa Det flat* 
l#e cr bcuiø / tttøe eller afftr«t>c 
tor noø<n eop&ifnffe f raaglow 
[et menin^er/forn ere Denne beuifie 
ljani>l)eD irøoD. 

£er f«cter fia nu forttuff«« op/ 
oc enb otfaa t De #ellføe / ot fpør/ 
tønorlcDté itSftenmffré pine oc 
~>ød fanbtwre norf til at DDflette 
-Jltnange tuftøbe maal tuftnbe 
m<mim ©»nber otS5iltøi«r< 
Krtgcr i ipuorleDtéfanDit SR«* 
tfe :XetferDiøf)eDt>erenoefalle 
w/fra Ditbtné 6egi)nl«lf< i«l>* 
£frDené enDe / til at altft« alle 
k m forø tro retferDføe i £)er fom 
!tt>aarc allene it blot Sftennlfltø[ 1 

lli'iil,, 1 , I I ( |l II I | I I I I | I 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Di •pine oc ©pD/ oa mare t>en l 
enD fcamiem fWff fom lcet> nocfri 

fotn Det t>aarctt blot 5te 

^<tferofø()e&/ttø røttc een i fanft 
ijetndettl flere/ «nt>ttl fcarotti 
tøé føititfcit tørn fintité. 
mtertøt faaoatt eu'perfon«, 
ne/fom er fmiD @«o ot fatttflH 
niflfe/ ccfaabattmPttfwéStøl 
fflW^d)/ fom «■ fano ©h&jjl 
føtffSwflttfffe. ©tr for e/fart 
tyr fonen er røaiDelfø / tøafj»flf| 
uev ot (>ang tyttc ©t 9\etftri 
fjeDft nxtitøføt t>tw& ot fM, 
faa at fctttcrwirtorffem ttl@ai 
( fø(jeD/for a((c Dem fom forind)« 
2roen btiffut gjptifti &nnmt . 
Ot enOOij (£ r)rifiti6 paa frø man] 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
ri m d>t bettWs vifte J5»«TO*m«Hf«* 

pøméWatuv/ l)affuer atlcne (tø 
tpime w£tøD/ oc ide paa fin ©uD< 
jcoros WctMtitty ©uDDønnnenj 
HnWD ufe liDe nøgen <p(ne) 6aa 
føfcer »øg Denne tyniétoDrettelfc 
wcwwtyfølD Den aantffe T^fon 
ril / fcuilef en Ker er ©uD øc 3to 
ntff e > ftottt Den font er taaDe 
U&tøoc&tøutlfEe /■ fcanD er pint/ 
enDog Det er aUene (feer i Den 7?a* 
kur tøm funDe Ute pine. 3 uge 
OWflDe enDøg (Sfjrifti £»)Digf)eD/ 
WD fcutltfen f>anD fjaffuer fulD* 
lÉøinmit QtøDé £ønv f)ører alfene 
pen SfteiufMtøe Gaturt«: ©09 
Uflføeud effterDi Denne Sftenni« 
Helføe hamrer tiltøwet Den ©uD< 
jDørørø elføe ^arur t)D< "perføneité 
Da tilregn e Denne 9fr t m II 

li |<flføOri»/ A Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
1 
L ..LI..L <£>m It tnennffW« &«fm>fgg«S«Jfe. 

IferPigpep Den gatuffe Vt rfonrøé*] 
" f bmltfen IjanP fom er ©ud øf mm' 
j mile »Di en perlon/ fcaft u<r glKt 
lrøPi5£oft>tøllift. eaaet 
£l?riftipmdtfulDfomt e(fylH| 
e*rD for Pen gantfife ^erøffli 
©poet: £>t <£brifti StyDigfjd 
en fnlpf ommen SJtøfcrPfø^ 
alleDem fom tro. "Sbi Deterf 
Pant it SJfrnnififfé pine oe 
ferpig&eP/ fom er en fatiD ^)ijd| 
tyi for Pen fag ffylP er ©Itøé 
@øn bleffnen SftennlflW @i 
hanp fom erbaaPe 
SJ?enniffe m en perfon/ fufif 1 
mc alle Perié/ fom tro paa fyxi 
nem / enige ijpperfte Preft/ futl 
fomne forligerc eller heglet 
fttlPfomne iXetferPiggiørere/ m 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) »KB »71. &c bvnoi'e vifli ZtienOcmerdr«. 

tøfofomne ©enløfere. 
I ©er cr ot tt cwDit fpørfmaat 
Itøilcfit t(t forftorrcr ixm fomere 
itøeliae: ©omerfcette. <^fftcr* 
){ ©ud er 2lUrøeeticj/faa at ingen 
l«o fwa f?ané Mlic tmoD / at 
id to tant> øtøre a(t o et tjanD 
( t(>i at Mie oe at atøre bet er it 
, Jtøanoerø) tøm fcaffuer ^anO Da 
|tøje tant>enmaat>e frelft tøwnU 
mnt fra <gt?nOen oc ©øixn/ atø&M 
fe fm @øné ©øt> / oe t>er til 
ha alter forfmcefceltøfte f aarfenø 
©tø i Jpui lot> &ant> tefe fcetler 
|8Kenn(ffrne bUffuc tmfcer @øn» 
D»t/ ©øDen ot§orfcørømelfen/ 
jttjjfjanfc t>i(De føenløfe (emmet 
tøwfow ftn @øné ftore forfine 
>elfe? g)erfuartéfaatn~: <£ff Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) II 
il 4 1 tø mm 
©mitttleimtfH« JsctfiarSiggiøreJfi!. 

terDi ©tttté »tilte er retfcrDigaail 
Jjatré ntact er retfer Dig/ Da t>iloe 
itfe@uD/ ot et) tøellertfunOrialit 
Den røaaDc frelfe SKemti|tøK7 
ettD Den fem Mat alkrrctfer&tøfS 
©er ncp effterDt fymb .ergc#o*1 
6arm^tertiø / Dafunfce&anDitf« 
anDit/ enD at fumD ffulDe hielpefti 
kreatur forø Ofeffttctat ftaffp 
forført* bcfirøDerlig effterfci tyano! 
fcaflfoe ffabt Det effter fit rgit S3tli| 
leDe. <3aa fcaffuer forDi ©uD] 
laDit ftg beucge ajf (et Sfterøitffø 
lige fletttø ft>fe%D/ ot fcanD effter I 
fin 2?tfDorø (jaffucr ©DttalDt Den 
maaDe til at frelfe Det Sftenrtifitø 
lige (Teet/ forø t>aar baaDe retféri 
Dig/ ot tierne 6eqttemmeligft oi 
Ibefi frertil/atfrattéffifDont/ Støj 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
il (t>tl7criC;s»i(Te2\i£i«)em«(r<. 172. 

w ftfø&eo/rctfcroig&co ot Q5arm* 
tøttrct<$ct> f un&c ioffuré oc ptifté 
W-flile^nglc oc ©utø *Duato< 
|$føti i aUéui#D. Stofor 
„ jjrifiué uaar føtø < 35ctf>(e# 
Ifniifta funac^nglenc ; Sgrctw 
|$ut>t Ce< føtye / f rct> pa« tyvt cn " 
'ot SJftnrtiffrøc cn wtfec&aøo 
IglKÉcp. 

nonSajen at octtc Oaffucr twii t>cn 
Mtøbcfrc oc bcqucmcltgftc maa<p 
Se/ at ®ut> fluloe lat>c fin@øn 
lanname S5iant>otn/ oc t>et> fcatv 
term fcclf« t»et Sftennlffellac fltct 
toa @9utc«/©øocn oc §oroørø» 
tøSlfrø/ oc atffue ocm SKetferoig* 
tøco/ ©aliaset) oc fccteutøe £<ff/ 
[t»ct (ærer 'Paulué ^ø»>. 5. 2iQt m 
(grøften foro i ffetoen for* 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

©ni <t ttjaimf t is JUtfirOiggiØrc Iji 

meDelft it Stfienniffe/ et 
før meDelft <g»nDe n. 3 tc m: 
De Der mange DeD it Sftenni 
v?i)»iD / fa er megit mere 9 
}tøaDe ot ©ajtue / rigelig røs 
faren mange formeDelft 3*. 
X m&fyiflm / fom t>aar Det ettiøi 
$2enn(ffe i 5?aaD*. 3terø : 
Der forø £)øDen regnereDe fo 
A ,.DelfJ Den ene/ for en enifte @ 
f Mffi;lD/ Da ffttde De megit mere/ 
faa ftaaDené ot ©affuené 
uerjtyDigtøcD til retfcrDigtøcD/ reg 
?nere i i'iffnit formeDelft 3<£ft 
££rfftum. £ige fom nu §or< 
|f|Dømmelfen er t ommen oftuer atte 
Sftennifte formeDelft it SKennf 
ffté @tmD/faa er ot ftaaDen.fo 
men offner alle Sftenniffo ti( ttU\ x , \ i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

j ØkHHøitivifFeRitfatmttiSi. 173, 

tøecv forten entø :Xetfert>ig< 
3«m: $aefømt>ef cwblejf* 
-nøe €9»t>er< fcrme&clfr it 
nijfré tt>U;C>ig^eO/ faa bliffttc 
SfaiferDiae formtDelfi 

en femmer wt> it Sftetimfft 
#e £>pfiant><lfe forme* 
it Sftmtiiffe, tyi at Hae 
Realle i 2tøam/faa 6(# 
t»e alie (tffuettec qiotte i (jitørf* 
Slffeitø Pauli Orbbettifié 
I fcet tømmeoe ot beouemmefcc 
tø 9tøferW$et> allerbefi / at 

fem «(f 6« Sfteiwiffeltøe 
:t Jjaffoe fafi De anbrc i ©ø> 
/ (?i)nt>en ot Sorfcømmelfeu ; 
sa ffuifce oe it Sftetmiffe »ere erm? 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


''ri 
f er «t»f n#mrort« M ir 

II ®t»®rtt war Den aKrtffan 
ør lft ^L 

fftilDeforfoufé/Wreoffoer 
forfm«tf>cltø ø( «Htr»ttffM 
$elfo tir$aan(fø: ©<røDatt 
pwSf ^ 3<fcerm tfaar w 
i)fnp paa ^aarfit/efftc M c 
'ftafTbtfadt: SorWmWfwre 

faa tv nit #£rifrtté blejfuen 
forbartDdfc / p«a Mt W ff 
I 
I« 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 23? • pis^^fjg^i^ gtB^tø? <£>« b«iW«»<(r<ai«nocin«c<r«. »74. 

3 tønne ntaabc allen* ftmfce. 

pift/ faa at $amibier* 
jttøbeb tunbe fcaffiif plafj. Sften 
« ct Sftenniff e fom er en faa tit 
Tatt/ SKetferbtø&eb w ©altø* 
/ ff ulbe offaa wre @«b/ tot 
fernøben. §ort>i intet brot 
if (atm t unbe offueruinbe ©ieft> 
1/ t)pfI«te@i)n5ctt/forfon< 
t>reDe/ øtffue bet eutøc £iflf/| 

bønfjøre perter ntéfucl. t)er 
>r »aar bet forøren/ at bette 
rnniffeftølbeot toere (Bnb. 3t 
r mwflf e fttilDc banb toere / paa 
banofftilbe toere fft>fl><g til at^ 
iøre bet/ SJien en ©ubftulbe 
utt> »<re/ paa bet r)anb fftil&e 
Ifunjte atøre Det @ub et Sften am 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

II 

ntffc jftttøeføMD t>twift&o&c/paa 
Det AtSftcgtøren Melton ©uo.« 
SJlcnhlireiit ffutDe wt cn $fø 
fiiré eller, m pcrfon« 3>nne wi 
@ali$eDé (jemrndføe tim ffWd 
røi mettacf nemtneltøc .fjerter 6e< 
tencfc : 'Bi ffullc bcfunOc 6* " 
§aDeré#re ÆterltøforD roø& . 

€n6aar«c@øti/atrtU«foiii 
paa fjanneni / ttfe ffattc .focea&A.. . 
men foaffue Det cuiøe 20! 

geltøc £ierlt#t> moD off/fom »il* 
Dc taøc fin §aDeré $reDe paa frø 
ot (jetter HD< jitttff for t>ore @p 
Der / cnD ot w< fftilDe fortøfrr 
fttDer off paaføtDe Den -geH' 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) n iSføno om f)iclp / at fja»it» t?il fxi< 
udgøre off/ oc bcwmoffi£|ri< 
Ijtørøufc §at>eré lo(f w*rc. 

Qtt fømwi tyt tii fcaffw taftel 
1 S5fcnn iffcné reff cr&øgtfrrife | 
®nfc/f}ør<r noget nat fil Gno. 
Wgfctfftt* in ret ^unfrfltøff « for* 
tbrøf^fllff tøf tmomufer for* 
ifften/ at r)unffoltySmme rette* 
fW "l><>fme £«rt>om/ om 9fa t< 
Srelfcn. Sftcncnoofloen' 
jne Størtotn langt offuergaar alle 

rø^ofopijeté o( £«rt>tø ^if&om/ 
joeerinaen fceftenfct/ t>i>enallene 
m £§r$nr Æircf e j faa er t)ant> 
t?t><n allfrafft oe aierning/ or 
#^Oin?o ff/t>pen føa cr t>er Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
nm 
m 

***** 

n 

il 

Ina 
Om it ttTenniftt* &tf«tt>tøfØrtltø 

fWøfl? Det cr/ffUdfc K f< 
tøflen* met/ WD fcutfcfen Dei 
itørDonté føttøeD ot SrøfHtfe 
kmtøltéifytttit (tfciaffljani 
fanD manD rettelig forfiaa ijuoi 
føD oc goD £g3rett etvoe fmor fa< 
lige alk De ere font fcaafce 
bannem) S52at 3Setf<rotggi? 
fetief frafft oc eDreftelfé fliundii 
faa i Det gantlfe ieffnit or feDer/ 
fienDfé aff OcnOfé frtirtnv cft< 
£&rifHOrD: 3tgaat?r<r 
goD fhiet. §orDi manD ffal forj 
ingen Deel ttncfe at De ere retfer«: 
Dige formeoelf? 'Steen met £M 
f«^etferDig(?eD/ fomDennentefl 
cilwgnit/ tytiid e met munDett oej 
[Dertø befienDeife tnegit berømme] 
Dem aff en gføriftelfg ?ro/ oe 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ■ VI i mikm « -nwiMhgt ottøiv 
tvfftrttH ©øroitwiiae 
r / ^rcttcnne twfcatélaar* 
tipi &aa tørfcrtrf ret* 
|6t£tø«ffme at WtrTuc to mere 
r nrøc riget haa&e©tjt>ef/ fattr 

Ondfis (X Æftbe/tsftet er/ftmD 

ff w forffa»t> / w tøfelfc etter 
ml IlMiMfe/'tt t>c f utttwer e rene cc 
ett^wgelfetBbtil^^rifW &<i^/ 
iriajBP^te airt 9fctfert>røfjet>e! fhtrt/ 
Ifetr tie& 3<jfum g^rifatm 
*fcm ) ^utretl toff. 

©aa fftrt foret Den tttø/.at 
attt> er retfertøaøfort foritieoclfl 
oeti/ faa at (;ant» fane trt>gae« 
tø befiaa for røtté ©omftcet/ 
mfiti&er Mime 9?etfer Wgøiørel* 
f rafft/ c t kffu tnbi& Wxmto 4! I 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
li 1 M) Om it IHcnniftis Kctfetoiggijiirclf^ 

«Hcr gwrntøg i fic #im*/ oc bcu<*| 

(offocærc/ SDef crefevfoai; 
cn fa«0 Dem tern? omamfefeit| 
Jttf ®uo formefelft Sroen til 
fum gtørtfhtm/ oc naar oc mu 
faa omticnfe / firfoe cn 300 (bi 
iroot> ftø&it / #erfew oc £)<cfl*H 
lett/ oc bc&ofoc ?roen oc w 
©amutøfø&co. Zfyttaarfaw 
uitttøf)efett bf fmittté met fe tø 
fer fom manO met trtlue befeijf< 
ucr/ faa cr Det t>fe met (gatøtøeft! 
2&i mane fwffuer oa itøt 
brue paa ^roen/forufen|>mi 
%o mtet SJtawfffcfanfctøtl 
retferoføf. Sften naar retfeel saftet) er borttafi/fcia fat mand mi 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) <P(l>enW»i£i<(r<a(«nt>emertf<. »77 

\<t*m Vmn til Det <?«tgc Siff. 

tør fot Det <r f ornpDen/paa Det 
\m fonDe bc&olDe Item/ at w 
WnDre iit ni)t itøfntt/ oc leffue 
[tfrtfft er tftøDit/ Det er/ 5\tøDfetré 
>e beatcrtttøer/nien cff ter 2lan< 
1/ Det cr/ t»e røtclfcr fom forme* 
Hø Den $ellfø2tanD opuecfté i 
B^Éørttt, ipib f>ør<r Dlfie 'pauttl 
D ${om. 8. @aa er nu tntet for^ 
totmcligt i Demfomere i §tøU 
(fgøfts/ t>e fem tefe oatftre effter 
ibtt/men effter Slanten, øc at« 
teip(arøftger&anD: geffue i effter 
>fcv Da ffulle i Dø/ tnen Dr*f>c i 
[jiiitofené ©terninger formeDelfr 
liben/ Da fMe i leffue. ®# 
... Der r)anDfettcr fcuaDfaa Der 
r til/ fiaer ftanD / ■puttet e ©utøj 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

aatio crwutiyøe «te djuEtétøail 

6aa ereforW 0« <ofc @urø6**W 
forø aff tøtøfaigoc ©tftaité 
t>r ifim al aHefjotttø lafto oc i 

fomoriffuitfaff&atø&atli 
(jarfuc t>iOjiifbt>rt> f Nm at otfa 
oeifø* tro / at c* fanMfø fcajM 
©otioerrøfS fcr(at>#/ at $føfft| 
ftrtfrtoiajjciwtvrø føit&dii 
rearøt/orat t>c fatJMfø &a#H<? 
ttøbeO ttf M miqc fifpfot $ fy 
ffylo / ^uitcfit t>e i fmotitatfttfj 
tøforømc rørt atk røt>£ Dl 
tø. §ortø om #citfø2fø8i 
1 "Paulus fførr / øf frøer t>or ! 
Størøfooro / at mi e re © J 
95ør«. .^ere fcitorlceté giftø 
Ifet Oen #eHfø 2tø»0 »or Slant 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) tyfftrøttflfeteiméttctr 

,i @tÆten/ fua forhctnmf^ 
«*>m JpdttøSlantø ticerucrclf« / 

rjJrelfer 

ftténietéutø£oto. '$øtMMøc 
m9J2atai (fifler Cbtyfvfimw ) 
ømt .-£f ffuft øppc / ocgiffuitCcr 
>t> tøm tøbtøler maoro ttl£et»» 
«: £fø« faa om tof ^csffue go* 
jrøtøøf r / i>a (!u(U tot §aff«e 
$ant> / «w em to* 
:bm #dtfø 9tøn&' tøffrtUctoi 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) .»." Ti .'"" .*« Om it tncnnifFis &ctf<rt>tctøtø«l(t. 

£)eent>oa^llept>frt)«fø 
fer i #fertit ereW« #eUfø9tø»itt 
t><t>tttf6t>r&/ faa f iUe trøié |(mttftft| 
|toøg fcetøttøerftø ttienOc 
()attt> er <ftaatøité / ot 
2(atit>. ftaaoetté Slanfc/ 
tøano fta&fefier ot giør ofj 
omtøWRacite/ Det er/ 
Qiffwr m $attt> trtotiiftyrD /'^ffM 
1 f r-i er c i ^aaDe/ fføe fom fre fcer 
røt>é6ørn. faa f?gei?<pi lué 2. Cor. i. ©ui>cr?>en forti f?l 

fefieroffmeteDerigtør ... 
ueoe ot befegleoe ofT/ ot gaff 3tan 
Den til pant ( wre #ie rter. Q5j| j 
nctté SlatiD er(jant>/ forbi fjafii 
opuccf er i off en ifcelfø ftit til at N 
fe @ut>. ©er for tworfottif 
freti foføg 9(atit> bær i " m. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
IMffl m 1 "3Wa>: ; >~ r. : ? : "^x«v . er Di t oc fornøocn / at 5« fitøl 
ran brcnocnfcc bcgtcrm^til at 
„.jtfalDe @ut>/ fom 'Paulué føer 
1^4- ©u& eofentø frø 2lanoi 
'yfykxttt forø raaber $6ba 
e §aocr. Sftct fette Ort> 
■</ forftaatéicfcrøftøtétøtøe 
jfuelfe/ riKti £terteité bren* 
Mé affect oc beøiering til at 
»e©ti&. abbafierc§at>er: 
Jcnne tale ajffuer ©itfré #ierte* 
fom til? ienoe moD t>em fom paa* 
JfalOe f)annerø/at&ant>i>tl5at>er* 
lltø bønhøre Dem/ fom fine elffetø 
étn Mfyané elffclifle@ørt. 
r _ for formaner oc 2lpo#elen 
ttf> til SJjtøen/ oc tfilat mlffulle 
beoe / oc icf e lat>e aff / eller 
tue forfømmcliøc. ffaaaer 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Hl 

beoer / figer vor Oftere/ &t i! 
tøfe^iøefføtf^fetøl 
CrD ©«fløi/ bemerrffé flllctft^j 
(fe fiitfø&e& til at tage oftwc« 
røtø whrnti tøbtwrWaJtafci 
t^/atfnfteretHiigenftffcffalN 
ue aaben taat eller tilgang til 
offurrfitføe off/ ot forberfTue 
det er/at ©Icff uclett iftøe«ffc& fMfgkit 
bebrage ojf / et; Odler $cri>en 
tøreoftV eller ^bttom^ftOfft 
Der tfunb ft>l tage o jT Itfe wr 
l / oc ere forfpmmcltge. 6aa 
forM ^Olren at tøf ffulle oli 
fbniottellae ^rtgémeob/ be 
Itgtxwge/ at briefe ffulle bebtø] 
aré røet fremmeligt fulg oc b 
Mb/ot f omme i gienbewtø fy 
ber. 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) må 
ilftt #rf>emK#^f& fcttn&emerdV.^ 280. 

li )<^>§tøg<©tii>e #ilaett lcf< 
[utoft to&étmt Dcrtø røft oc ttiutto : 
iaa brCc tøtttg trtenafflaoelfe 
trørft affetter oc fyt t te iwi 
1 t>e ivr begiere / for Dctt fare 
lø fem er etiifrmg Dem/to mere 
Htm at fomme rm ttf <Bu&/ 
ncttte fimre » ere t>tø tnrøae* 
i eerø ©laer aaroeti mioD t>c< 
røtøheelige §<enOcr : ©e frfoe 
jtior fioer fare De anbre ere M /§g 
bltffue fatc o( forfpnmulige i 
UJøner / forbi t>e to mere 
mere faa aaat font rt)cftéfra 
Oe Wfettté for fcertø §fc» 
(eer: ©et er mrref eltøt Gregorius 

Jentu frøer : recn/rt, f «» 

\~tt omtionem einoncomuttgit'. ©ett 

hf fra ®ub/ fom frfe fotoer fig| 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Vilt tot tor for toto om Du to| 
ii$ eft rttfetfiig giettfw ©Hiv 
Ip^r ton @anuutttø{)ct>ct| 
|M ticre tog faa ooi> fotm 
toDnc. 2i)iento>9»iaenfi£ 

0£ ©timuKtiajKtonfclftijflB 
fan&ftøc: SKtt£<crtterr« 

(faa frrøbeflae ere fto/ot atk#i 

tor / ta alle piKitblfcf ere wi i 

eet> fare. §orto ©ieffttden li 

jloiitf rtøø font en ffri;tont>fé £jtø . 

' * øf fiføer (Suo f)anD fant> opjluae: 

6aa fcaffucr tot Dog en 3 laatotj 

(Buto naar t>u betøoltor Sroea 

H§jfc ^aat for (ét oc ftritor MttoD f 

tot/ Merton øc ©teffuelen/ fy . 

fen tot ffalt torøfføc 6eto ont 

@tjntoré forlatotfe / fom fta. mi 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
<!>* tønW* vifl* 2UenDem«r<f «. 181. 

•age/ fer vor #<*Dfrté 3<£fu 
irffit førtf entfte oc forbøn jtplt>/' 
txre t>iff paa / at fctnne g fcrifiif 
Ifttdfe/ met fa« ffel (nm atma* 
met^røtn/ retfer ocfaa til 
$u<tøfom(jK(tyi i bete §at>e* 
om i mit naft'n / Det ffal fjano 
Igiffue cocr. ©er fcaffuer ingen 
jtørit/frer er inge »/ ot ffal ei) felter 
*ne nogen faa fytiiQitott Uff/ 
^)(£0?3J^3cfti^H(foalte* 
tmDertagen / fom iefe tøaffuer 
føafft / tøaffuer / ot ffal fcaffue Ge< 
loff Daglige / ia alle Øpenblfrf at 
roe om ^nUerntø forlaoelfe. 

t ff te rDi vor øiff e Det / 
ftfecfolfoanDfme'Diftipleat ft» 
irnaar fce btfe/ §ørlafc off t>or 
fylo/ fom tPt or fortoPe wre ffyl jlp Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


Oener. 2tøte tttf <rtft:<@ø!»'»MH 
fortooe »øre fotoener/ er trff 6(H 
forø goar forfi>ftl>erfl^fMlaOclfw 
iigefowen fag for fnteé ffijtø fifl) 
faa #nfcétnfé ferlobelfe/ men 
fom følger effter tyntc I lige frøj 
^roenétt&rettelfe/fbm mane* f«i 
flarttgeforfiaa aff Ccn Støneif 
om oen ff »foener f fom røar o< 
tufinOe punt> ffnlDfø Mat tb. ig. i 
i ??aar (eg figer at t>er er ingen 
jfottHrfefønoerv oe oetow fcuertj 
fitømbM/ t>a tf( <eg at ©er flSri 
giørié førffel imellem©teffueUn& 
SSørné / oc <8iM 33ønté @9M 
Der. ©ieffnelené $5ørné 

~~ uetené Q3ørn fi)noe met Mllie/] 
I fcaffue t)eU»ftaff@pPerne/gfø 
m 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m Øc IjenBis viffe ZtttNhttlttKfr. 

\it fcem ttaar De faa giort ttøe/ct 
iffueforfet til at tønDr. Sften 
ifcé 33ønté ©pnDcr ere imod 
-tø Dlllic. ©uttø tørn font?« 
|ftno& Der tø Mltø f)aDe ©pDewot 
|fetø#uté naar De bliffue var/ 
: De tøa ffue fønDttV ot De fja jfue (l 
lat forfet. 35ien (BuD*#elaené 
M IWdpnDer fom ffe imoD Derté DilUe/ 
HereønDe'Santfer/ fom brøDe DD 
v; .m|tmoD Dor Mfie / Si&fnté tr-rcne 
i'jfcflprcøclfe oc ttjfr/oc mange €:pDer 
Httrt fcuUcfe toi laDe Det totffulDe 
iøre. SKet Diffe eijnDer fanD 
j^røen fiaa / Der fom Du &enger 
lide effter Dem / men felter ftrar 
1 «aar Du fornemmer Dem/ Drceber 
pem røet SlanDené ©uerD/ met|| 
N&øn/ met retttøa^otanDreau 03323 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 

Delige øfltolfer. Sføn-berf 
Det tøtnDer fig / at en Jpdge« 
$i ftøclfø ffrøbeligfceD fi>nt>cr i 
fin ©amufttigtøeD / £utttf »t faaw 
tit p(ei;e r at ffc i Denne t>ør »efl«rt 
IjDig&eD / Da |M fcant) tete bhffto 
" §eng<nDei^nnDen#£)jniD/ti 
fcanD ffat brøDe fig tø> igien / 
l}anD itfe/ mav fcanDfumtfer D»* 
OereneD/flalomfieralDeUgDr 
ne Der W>i. SHange enDog 
tentf c at rette ot beDre Derié enDei 

fanD beDring eller OmumDelfej 
forDømroe: @aat>enDerDogni 
turen tilbage fgien til De onDe 
Der. @aa ffcr er Den SRenniffc 
lige Waturtø flfrø&elig&eD s e<tø m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Pi 
<D(J><»Oisvi(r>tZticnocmct(f<. isi- 

toet ont>e. Zty fom Clemm ftger : 

\&i (tøfftte c« #ufuaniv eller bo 
[jitøehtø ^iitøneltø&eD f)Oé off 
]til Det font ont cr. €5aa ffulle tøf 
roret fcté t? Iføere ttaaa* oc Befcc/ 
at f»i iefe ffulle fatøe i friftelfe. 
853m Der fom ft>i aff §ient>erne 
ptarafffé I ot fafoe / ffulle n>< tog 
ide fortuilc / tuen ffy f)en tit 9?aa« 
teftolen t>or ^)Ore 3<fum #f)rl< 
(tøm/ i en fano Denitentø / ot 6e* 
briere ajf l)annenv at f)ant> t>fl let) 
jfage eff i fin fantljeO. ?l)i t>t>en 
tøannctnftmfcerøl intet, ©er for 
formaner ^tycmté off * 7o *» 2 - 
©er fom nogen føntør/ Da §a ffue 
mi en ^alfmanD (>oé Safceren/ 
S)m <r 3@fué (jtørifuté / fjuiltf en 
tr 9?etfert>tø / t>en famme er tt il 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

il m 
m 
<Dm (t røtnmftis RrtfetWggiørt lf</ 

€one øffer eder en Sorlfødfe fer 
t>orc @9«Der/3aj(feoUet« f< 
wre/meit oefaa for Denaantl 
Vctbtné/Zty Der fora w< befienDe ! 
eore ©ønDer / font famme 
ftel føer v <Oa er 
trofaøoe retferDia/ at&anDfc 
JaDer off e ore ©>nDer / w teofe 
off affaa ft>DøD. SHaifrtød 
aferame -ftetfretté ørDM < -£ten 
tit/fora fiaar ^e etøef : @< 
fant fora teg (effuer / vil kQ indeni 
©pnDerfé død / mett at f)an& ff at i 
ømtienDe ftg øt leffuc. 

©ette maa faa f aartelfø wr< 
fagt om De £f Uføtø ttøDocttge øff« 
ue(fer < Dette £(ff / fom fcøre t ii Oei 
freDfe part i <pmitmt$ : fjit(lcfett| 
(føeforaføraD tøettaer famrae« m i 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) id 
4>c btnws vifte Ki*n6«mctÆc. 184. 

\ww foa er fjanfc otfa« ft gant?' 
vift ftcndcmcrtfc 6m ?rocn. 
» befcrage ftg fclff / nten tstce 
itltmiaø aff grotten / om 
fer gaat eller ont. 3ngctt ffal 
Kljig for? en (^riften / ttfcen 
.Jin^afølger 6aa&e gE^ri* 
$«rt>ørø / ot fficfer ftg eflfter 
£ trempel : 3«tgen (tal tmt» 
« fig Der mtv at te ttt mange 
frøifce. ^fl?uerffal6«refm 
til SJtølle : 3ngen ffal fortit«* 
it langt liffé tiC / ot fcer for forø 
_. ©aare forhale fin ■pcnitetilv 
MM f r nntift fjuaD forø f ant> f! e . 
tigen ffnlopuerf« Den retforfcige 
J>omerté »fe DeÆ&i f)an& famler 
ig til it £i ggcn&ef« t>i ct?c paa t>re 
né bag. ftor&i ffrøtø t>ret>e 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Bi i' II 
<I>m ft inennifti« KetftrMø(M? erfft/ 

uetf tø to mere ot mere ntet "Octii* 
tenfctø forfyilhioy føjttaft er fa 
i i§ont/at it Sfteityfc faufititct tvrre 
|||e((er farligere t>et>erfarté. @aa 
Mffal fbroi sen forø er ri tteug»irév 
ot fcaffuer fet ffø for at Jeff ue <$\)tt 
fielfø/ forne Det Ort> tøn/forø;t>(/é 
ifmanD frøer : .Jptio forø elffer fa*ey 
^anDffaforøfomeDerWf. ®u* 
t>or £errié 3efu .^rtfti $aDe 
jreaere o|T rørt fin #e(lfø2fanD/ o 
6øi>c eorc øfUier tii en fanD/amor 
% ot eufø Ufiifåa røoD fta/for fin 
@ptø Dor £<£3irtø 3efu gfjrift i 
ffylD. ©ene ene ot euiae (BuD fo 
er $aDer/€røn oc #el(fø2(anD 
wreprtéotcerefali 
€utøljeD/ S ™? m 

A M B N. • «' 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) u €ti 'PaammDcifc / 

>q.ism v .om ^itioiBJW 

n £i)tø$d> / fom ©nb 

fol bemf té / fntoD ©enfcftøerié 

©røm / fcm §utøf ommtn^D i 
brt« i iff/ forfattit 1 Sry f *1 ml 

; ^pørfttiaaicnc <rc Wffe. W 

mant>ffal&mtfe(Bufc 
afrøc/atgtmfanfctatø 

. Jjuor ftor eller fulbf om* 
mt>etiSDt>t^et)fant)^ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) <!>m ae« SLybiQbto, 

Cm t>ct tøtfu. 

#ufltfen er ton £^>fø&et> 
fommanDftølbeuifé©«*? 

^£terDenfotti@ub&a$| 
uer6rfatø. Zty2t)t>m 
fjeD er e n vfKiø ct tilbM 
Ua tørrtttlfe paa Den bcfatninø / 1 
manbljaffuer faait aff Den fom «f 
i yppe rmere. ©er for Ouor Der c 
jtnaen ©uDé 6ef<tf«itiø/ tur fane] 
<t) tøeller w re noam £i;Dfø(>rt>j 
mob (But>. O t Dette flal t>rrc ci 
:>veael paa (milcfcn manD gal 
prøffue alle SKcnniffeKae gier< 
ntøaer/ Iføe fom paa en Vrfffiw 
fUw om Dc f)^rc til Den wfoiaty 
fom ©uD Bør/ eller iefe. 
952<n tyDfø&eD fom manbflfoil iltn Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) HM ruife (Butv cr at tro/ « at je m ftycfe Kfakr©uD. jjt 
?rocn Gcfaltø t aUe $utré prt>. 

Derfor taler (Bud til (# at 
iifltøll« tro fymé CrO / oefcftc 
ir tttllo paa hatutcm. 5. 

:» i. ^rjtøkf : *o. <£roér paa 
ftrcn eteré©ut>/ faaffullei 
ic tnrøae/ ot f roer fyanå pro* 
fer/faa Iftillc i faa It>cf e. 'D'ctt* 
?ro fjafftter tuetioe farter, 
►en ene er naar ©inDit orfor< 
ifltønfjaffwrlaWt ftøoffuerra* 
/ faa (nm Irfe tull om (BQ3tø 
•tté fant>(jet>. !Oett atttrø er 
ifertetté f tllft paa ©uf* 9taa< 

(ettelfr. ©ettførffeftwo 11 
forti Å 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) a 


vm i Qitftlm/ et i wgutodtøA 

SRcntiftø: SKeti t>e baaoe tflb> 
be f)oé fwer anore f)ørc bffønfcæ 
Hø ^5itDé børn t«. ©etme^ro 
t>ofr*ff uié for txn jfytø førf) « 
fremmerfl/ ar&jotø&flmffaltKi 
rc »illtø ot retxbøn. ?&f?roeti 
bcretxr #lertit/ or Qi$t Det »flltøt 
or rrøe&on fil tøttmttai £tyDtøf?r&. 
§ørt>f *>ri> Zvom/ fom&rrflaaij 
IjUfla if. ftfffut ^immtr rr»f$r.] 
■Hjrc&f ^ fbmjjctøfi Ker foromrr 
gjaff it fwcÉttt bjrr te/ocr maa et tnA 
l[|t>elføe wre m « nt/^uor for t>et feft 
fane b«t?age ©UD / fom er otti alo| 
UtvmifK. Otcetcttetfmyato 
tusfi^cr Hehe.n. Q3octi ^roenj 

@aa f r nu trom tøbføbcttéSJtø i M/ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I m v IlttlM 

i øoro C7wt> ftul 6ctrf fis. »87« | 

luer. ?i)f Ity&tø&eD hun 6<woe 
følDtø a jf bent*/ oc wjw roet f?eu 
fce/fom ftoert ffYrt omtaltøÆ * 

STicnat ityt>igr)eD foro cr fttøt 
MF Sroen / (fal »cre befal« aflf 
mto/bmifø $ Mof. iz. ©etfoml^ 

HføføtiDtt t>iay Mffa!t MtaUcnc* 0 ' 
mitte/ fcaffalt (juerefeit (eggeno* 
tøttøt (il / eilcr tvi<?c no^tDer fra. 

1W0/ 5. ^)©lDer oe Øm t>rt foro 
[teireii efceré ©ut> fjafFuerfceif 
r'aUt efcer. 20. ffaa Wffe| 

«tfc«fproef\ ©ctførfle:3ffuUe 
*ue effter mtø« 35u0 / oetffuUcH 
>foe mtn Sfort' e»t giør« ter effter f| 
letanWt/ ^ffuUeirfeleffueejf. 
lir efceré 35u&. ©rt 
terfte jjanMer om fflatttkn fom 
<n iwtøbe&ffgl taatéaff/ ter 
<!)m een Hy Diøbeo/ 

Jf Icffue <ff t er mine fruivføcr fcanfc 
^SJfctt&tø-SBufc- cre t>e / fow 
£an& i $e ti ^uforD befaler «$ 
fil 'difttøfftertf pe faarteJføfortøn 
Womwlfm* fSt)M Mi 5?uDpH 
[Ifremftøtø; faa forflariét>et>i|ttø 

^otfefatttø allefaimwn i2wm 

Mm ftietlifåti tit ©tø ot 
IW«. ©et 2lnWt fprott <«fcft 
fcolDer f t 5or6uD:3 ffuHe ftf e Jeft 
tie effter efceré §«t>rté frut>. ©iftc 

Q3tID »aare Traditioner OC "Paa* 

funo/øt felffuttHøc ©8tø Zitfål 
^(tooptmdti afT g«t>rene ttt@ttøj 
Dørtfdfe/fem tntøtcr tar 
om tøtø A. 15. £)e time mig for* 
aaffttté ben ftuttD Pr lære faafcan ti 

i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Øom 0»t> (Tul fcojffts. j 8». 

atom/ forn cre <tfe t*en 3Jlen> 
[niffetis 3?uf . @aa fønfe De for* 
m begge fit><r/6aatx fcine font 
jtttnge nogen SfftenniffenS 33uf 
pi/ Uge foni'SXcøfc effter fcuflefe 
if flai f ijrcfté / oc fiffe forn ere 
infige. ^mefnnfemet^of« 
[ftrffgijcf /men fiffe met ttøartfø 
MMWIafi / oe fe ere baaf e ffylf ige 
fcruM/ at fe (Temmelig affalfe 
fra ©uf. ©er for (juilcfc forn! 
mtt effter SlJfcnnifleHgeSSuf/ 1 
tøn mening at fertile f »>refe ©uf 
fermet/febeuifeicfe@uf / men 
»nniffe lt>& fg&ef tmof røf é 
forbuf . ^)uor aff f et er tø at 
fømmc / ljuaf manf ffa( fcolf < ot 
|mene om "patøef ommit. 
Sften effterf < a» tilbørlig £p> SIR Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

m 
&tv}f>ei> ^affuer fin oprtøDelfc 
noaat forplittelfe/ oa (fairøa 
f?er t>ic>c/ at nn rørt ferø jlaøé fi 
pltite Ifc ot 33aant> efftar 
i>on> ot r«tfø!?rt> ti( ofjf/ nøtié 
at Gcuife ©ufr^oiafort). i 
^en§ørfkcr/ at Strcatøi 
forptø tit til at wr« ©fabrr 
Digt. Dmm forpinte Ifc fi 
rørt ttort ttaturftøc l'uré ot fw| 
(tank S&iJrøa&errrtfrttø««! 
cnD at ($r«atwrit ffai vett tarf« 
mrørøeltøt røoo @fab<ren/ a 
(milcfrnfcrt baaoecr/ oc ^afTucr 
alting tfflm ot nne £acfnerøroe»§ij| f , 
lia(;rt> ftMv Der i at røanD jfal t> 

Sutten; (En Zimtie trp«, 
ffeer^utté £on>plirtiatil attøgrø 
tø 

ti- 
i«, 
1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) V. e«m IB«D ftoJ btaifio. t*s>. 

fin #<£0iM ityOtg&eO. Mafcc.i. 

ktønew «rer oc frijtter (ttt 
vrr«/ ot tot faa mcatt »ré mere/ 
bi #erren er ftor til / otfcaffuer 
. jri*9fagmieM ot ^erréoømrøe. 

oc Dette til / ©tø naafcføere 
" er mot> fin @uentv ot oté 
fere #elaiermnøer fc«nt> tøfor* 
)lt beuifer r}atwem. ©er for 
.jtertø (But> er en #<£rre fom er 
aUmtaaMøft/ ot allermefi runtv 
; allcrflørfl/ fcueé £erretymme 
iv flretfer tU alle enOer paa 
oroen/ t>a er Sftenniff tt fyttinem 
let rette tyt>fø&et> pUtttg/ fom fin 
»em, 

©en ^reWe : <£n @øn er for* 
>(tctet / baate effter ©utré £o«v 
Naturlig go^tbentfe" 

o airr 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) mm øom <Sta (Tal tcw(i8. »*o. 

©«t8«mtc 2øi«r«@uofom 
©omnier« forplitttø« til ftraff/ 
in nrf id« beuif« »or ©u&/ wr 
crr«/ wr§a&er/ c« fcen fom 
fftiec gtort t>«( wno& off / tilfytø 
g^cD. ©tff« 8«m ffagé 
plittclfe pto)«r ieg at befatte i 
ette QØeré: 

fl/f ©frø, f/Z (Domintts, 'Pater ejl, 
t krgitor ar Vltor. ©ct er. 

£ant>ert>or ©ut> ot#err«/ 

53or Safcer ot tør til/ 
gftotttie off alt aaat forøre/ 

©et onoe o« Sjaffne fciU 
@a« «re tt>i f ort>i ®ul> tyrcfelf« 
o« 2te nifte ffylDia«/fom t>or ©fa« 
bere/ $rt)Ct fom wr ££rr«/ «r« 
fom m §ai>«r / Zad ttemelia&eD 
fom t>e» off fcafFtwr aiort gaat 4 rrarr Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
£aa(mot>!$ci> fbi» co^mtrd 

4 
<^ffrert»i at en ^icrnirt^ fom # 
riéaff ttienHc/ (jafFucr ufe altio] 
<eti£ fftefeff« (t>er fora t>u feer til j 
6eaje t>c tié perter ) Da er t>f t for* 
nøtøn at n>i ffulf e tale noait om /] 
fyuørftm ten alermna (falme* 
t)cO føibfat inantt bmikt ©i 
itytøgOeD/paa tot mano tant for* 
ftaa/ljttorlcMø »or fi;Oføfcet> tant\ 
wt @ut> 6e&aadtø / oc bltffuc] 
fyamtemat be&aaeKatyrcfelfeeli 
lertietrale, $afp$aét>cttwprø 
flc 'Prcff / øtgorndittét><!i#oflf* 
mant)/ alffue 6aaoe Sllraiflc effter] 
©tttré fcefafotoø. ©ar fora t>u $er] 
attfeer ftett wrosrttf gf errattg / Sal 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) pMøftcr mgrø flufmtø paa De< 

fe er ifge faa sod fom gortielij/ 
om tn atter tjtnDté brug Of tit>t* 
«. SJ? en fettcr tu faøai fnD for 
©ommeren fom er @wd/ Da er 
fer allerftøt fi fcUtø&c*. 
tiel« Sllmiff« bifalt @uD wl/ 
ttitri £aip&* iefe. Sorfci gornelij 
iSltmilfe Mat ©ud it be&aadtøt 
foffwr : S5?tn Detme ©aar en ff<m 
tøerfingadtøfceDfor ©uD. #ut 
[faa t 8wW gaf p&aé aiflfwer Sit* 
tmffemetipaanDenaUeiie/ ot tø 
fan aff faaDant it fytxttt fom 
©aarilDedlfreDé/ ot^r Det for 
jhaDan etiDdtø faa/fom »aar onD. 
gorneltité aiffucr 2lim*ffc <cf e all. 
ene met reDebon ffamtD / men ^ or 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
.i.A.Li i ' met ft øfot> £icrte/ w for faatø! 
~^tøfaa/fom«røoi>. 

flot* nferntøøfr/ t)tør*ffaid 
fctaaniffc Sftenmftt* famtyaV 
0( |ift t fom < r @(nprø*/9(ffe«er» 
nté/miimé ((mfftfcfeøficrfto 
ftoar mct twee ort> £ferte ) ot & 
gemen*. 2(><effarWftSftfnnfc, 
fe tører nantffc ©ut> ttø fan t>fo| 
røffutø ten tyotøfciy fom @m& 
effer/ nff bet gamfk $tøin»jfr 
©aalfal fortø txn fcoWføforatl 
mt ©ut> tyWa/ fom aamffe atty 
tør fjannem met ©Uri ot &gA,. 
me/ot aUe ©fcrirøé ot &øemenéi 
parfer. @aa ffaf nu oe| 
Imtme/ ocbrøaeiwté fraffter/j 
farøtytfe o< fonwKoffntr mit 
£fJÉ£ÉlflJ^lM frø 6effllft er 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Øwrt Øtm (tal (xiiffts / ts>i. 

laar Detf ecr/oa f omrøer Ijer aff 
faare ©e»)Ug fortigelfe oc em 
tørerttg&et> imellem S52ctiwiffcné 
ipiirtcr/ forøfalDtø SfatferWg&elv 
MM en rettelig beffriffutø at toere 
naar <°5int>ct/ Offerterne/ trtllien 
oegierningen tomme øffuereené 
met en ret fornujft. arter it 
gttt>frt)«igt SHenniffe/fcen at toere 
ttt ret formifft / fom fplger ®ut>é 
OiW fKcgel oc forffrtflft. flaar* 
tclig: <?nret£t)t>ig&et>eir/naar 
fcetfom herren 6iu6erv|!eer/ faa 
fom ^«aren fcil at »et ffal |ife. 
$lm (?uorlcl>tø &ant> »il at »et 
j!a( ff e/er nu fagt i almtøt>eligf)et>/ 
Mildit mi mile nu flarligere oe 
l>ej!e&e{ jgere forf (are. 3<a fom* 
mer tmt at iea baff tier offte fagt / Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
I 
at De faaer fora øfcrntø gat ttørtt 
te / øe tie 1 erøMige tøger fctiør f 
tømt atørté/ De Dam »øre gierøf 
aer ( om te tiUxé ere 6efaleDe) t, 
, s |&efcMl>efatøtédøiK efferømx 
©e fager fora rørette rikr otøtj 
fe gotxafcrmnger/ «rc/3rocti o» 
U&en^øcflert/ fmtøt øe fortfatrøt 
tet tw&ermft/ tn reen affm 
Wfetam/ ett retobon øfltø / 
fiegemetiø ffif or ar6ei;i>e. 
tører pau« ørtfTe ' Ttøs .^ m t> 
fora er §ret>fetté ©uO/fcelHge e&er 
f aUe raaaoe ( u.«^-; tet er/ tal* 
(e parfer fulDrommeMge) oeeperé 
gmitffc2latit>met ^icel ot £ege* 
rae ffal fcetMri* røftraffelige t<( 
mtøttté 3«f« £&rtfti filte 
meffr, @tmoaferM- ttøtiwø / Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) itf&nmf&nt* glano fifal tø?e 
itffe/ tot er/ at SKcimtflctø 
tt gorftanD ffal tøcnge «N! 
i& allettc/ met mrtiføøM-tanc 
at @<«(en ffal f>eafcre/elff c c* 
(tønt>e effter t>et fom @5ut> titøø* 
[rer / ocgiflfuefig titfretøfcer t>W/ 
»fymttøceftitc ot Mferme'tøt/ at 
itøemlt ot alte tegcmetté £em< 
icr (lulle wre 9?e tfcrDi støtré rcD< 
Riff. @aa ftøer ica Dette Ort 
*»'xa«{oii aantfJe eller futofomne 
f« fcc tr»> ftycf e/fom 'paulué ^aff> 
rtrfet. 

©en øpperfie ettbelføe fag/ 
mør for aot>e glernmaer ffulle 

iflomme mange anfcre entetø 
te faaer nertil/fompnt>ert>enfør* 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) II 11 fie m 6eflitfeOe / et \dt tve faa L 
ftrøOcrn'oe. ^aarOiflhrøfwi. 
forørøc ti( farørøen/fomercÆri 
en/ ©uOé «r<v ot co øfernrøg fot 
eroefafitaff©uO/Oa&oft>tøp 
gfermnø fora faa tv ørt fm 
@$oé Oørtfelfe. 2f?< . , 
tyrrfe (fe tt inttt attOtt / <nD ral 
Qk rnina fora <r befatø aff @uM 
f;utttfe« ocr ttQimaffZtomm 
©uOé «r« 6eføn0<rfia. SJ?f n tør 
forø Ou ttOefocfcr ft aff bifit frø/ 
oaerøimtitiaettitfc ©uOé Oøwl 
fclM&uor faaftclfø ot fcelltg fctrø 
f ano fiimtf for ttmfleo. 

SKrncfftrrtK forø frøføbd 
tørftinOwrc mange ftiOclføcfa*! 
aer (mor forøoOegjmitøaerffiifc 
kgiøvié/faa t>f( i<g oprrgnc|aj| tø 

taft* 

N 

1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) &om<Sm>ft»lbiai(ie. I94. 

Ifø De fønDeritafte font femme 

Ifamme n til Den $grfftøe 5ftw» 

tøopfyøødffcwimttmt htimmoj 

1 ©en Sørfle er I at De fom frø/ 
«re<8nD met berfé StyDfø< 
rD, ml ere baaDe ffabfeot 
røføfie fer Denne enDclige fag 
. ;lo* £/*• 4?- 2(He fom ere fa(< 
(etemenmt ^affn/ fom ere De/ 
Jorn (eg fcaffuer ffabt til min *re/ 
rot bereDDe oc øførDe Dem. ©er 
for frøer 'pautøé « Cor. 10. ©tører 
alting til ©uDé «re. i Cor.6. <prl< 
fa (*3uD i eDeré gegeme/ ot »Dl 
eDeréSlanD/ fom l?øre ©ub til. 
to« ttore afcrmnatffføiéatlr'e 
til @uDé wcv for jtrc fit)d e jtylD/ g 
jforø ere / ityofø&eb / 33cf ienDelfe/ ' 
føfqeifeocopføaflelfe. Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

<D»n »en &y wgtøt«/ 

5D<rt 2fot>en er/at «>i ffiiHe&*» 
re rør 5ai>eré/ fømcr ©tttø ot| 
*or $røi>eté 3cfu (^riftt/øe rør 
^eUiøøtctié (øm er oett #e% 
9ian»$ ZtQcn et ftieribcmtm 
®M rør $aDer er fMtøj ' goD«fl# 
lig øe mttt> : rør &røDer 3eftø 
(itørifftté er øcrøg/ øoiMilltøts 
rnitø : rør #e tfføøførere ten Jpm 
ltø3l<wl> er (;e«tø / -øotaflffø øt 
m«o/ €5aafMefwforDf/føni 
etøtø ectc^ørtt/fom 3efu £(>r* 
f« rette 33røDre/ fom 5e Der er* 
fyllimtotot aff Dett#eUi$tøttP/] 
wre £ellføe i rørt ©tøt>/ £tø) 
oe fritte: #cltittttøe met førlig 
ftcttéaffcct mø&aUc/oc attermei 
moD Dem fom ere ^roetré ttlf 
Sftifoe mef ruttøtøD øt»e(< 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) itJtf ti ©om <S«6 f?4l fc«uffis. x 9 ?. 

røfcrntoøc r y itfc aliene moD Dem 
font m gemmer met off t t>et fam 
wc (tørffri £egctne / me« oefaa 
»jøD anDrc/ fcuofomfjeieu Dr hm 
kerne / faa fremt t>et tano jte / 
tetøtø frtjtt ftf orf rciirfir, 
* £>cn ?rcMc etitfeltøe faa «r/ at 
fot føn tro (fuUctttotte/ at t>e erej 
I De ailcrf i>ff cfle €nalfé ^tolorø*' 
>rei Jptmraelen / font mcclia. tre 
»ut> tøfctøe W<tt aft @frØmteri. 
Jctté £*<mpel Dit Sætten at nrt 
tøulle e fftcrføla«/ faa ttfjt font nri 
fittiDf /D«r &ant> bmoet off at bete : 
røoroe t»m t>ill<e faa paa 3ortw 
frmr)aitt>eH#mimetøt. 

©en gteroc/at t>e fotn tro f m 
ke 6euife/at Oc c re alle oerfé ©tol* 
>rcfomfr»(te^grt<ngn^ffn il i SI 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Jill II 
paa 3orDen met ©«mv_ 

ger 119. [tø er dltefca 
€totørot>er fom førte Dtø/øt &< 
i>e tone 5? uo. jo &upigl& fc, 
©c ti fitmtt/ at (fftnU tøfoL 
tro ere Q5ute. ZmpeV De t»atoin 
t>e offrc fjatmefti Derié £cefcf#J 
ue/ ct ¥>tmné UaftAiat ufo m 
bepn;t>e&atis $ftertø#orii> itirt 
(i;Djg^cO£? oe $fomfkr/ Dtt! 
er/OefunDeOrprij&e "Pretørfe limt. 
hmv ot tøtté gatttffo Zeffnit mtt) 
#<lltø&et>OJerltef)et>, 10a ^ft.fcn 
Ccn ftette cr/at De fom tro (tul* 
(c fyaffue got>e øtørtifnger/ltøe font jp&rtfme ftttømem Setøtegettf 
Der ftrtOe tmfcer g&rifH banner/ 
fom er en ©eøerumbere offua 
gXeffttefett / @oti&e» ot 2tøbm. 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) øf 
0»m &uX> ffijl beuifie. »s«. 

£5tn ©iumt>( «/ at arte akv 
iger fiullc wrc ro aot> ©am* 
Ut tøfjetré ftøtter/fcirtlcf ro eifére* 

ffaUfo<6fiff&rot>. OcDtfc 
ter t>«t (bro pauhté iwctt uTim. 
«fcr $ant> ftger : @ttft> cti 90D 
rft>/ oc be^ott £roro ot roaot> 
imtutttg$cD. 

Om Ottctifcc roMføe fag / 
feuor for aofce øførnmgcr ffrtUcgJg 
foiørtø/ cr/ at anfctc f unt>e opu«« 
'tø- aff vort €jremp«l t« at ^føre 
fligtfaa/ fora tørftaar ff reffutt / 
\Mattb.ty. 2attt rttvé 2iué fftøne|| 
fer Sftronfffroc/ at C« fa «t>«t$ 
tøc&e aicrnrapr/Of prtfe «P<ré 8a# 

o« r i fymmtlw • 
itDro Tttrofc« «r/at l>t fuwtc 6e rap 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) f omme 6aabe ttøwfig ot f uig bel 
tinø fora beiti «r tøffuft. 
*iiMfø£eb/ fom , p<wltré»fi>i 
•• i/»Jof. 4. tøfluer fortettriff 
b«Ke øt bet ttff emme nt><2iff. ' 

Den ?*enbe er t ativi fut* 
aaDeo&artfø 6 tf letibe fer a((e £r< 
anir/ årtiere ©leffueletté, ' 
Oatté £emeré øf QitminQetå 
røber/ £tøefom fw fcaffue foi , 
øu (wmtem øe tyxwé itmcr or øtøv 
ntøger j bet &d(føe føffte / føm ti 
tjaftuc gtot-t * !Da^6cti. ©erf< 
effterbf fcanb cr meew øttbutttø 
ffabelfø oc tt)t>et)if?/ oe&afFtierd 
ti( tøreenfceb/ ønbuMfø&eb/." 
cfimføtertiiirøer: @aa ffttttefw 
Jørn ®uH 6ør»/ føm 3<£fu gfcrl 
øm be ber ere il 55røbre/fc Oellføøfon 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Ml fljlÉfl 
MP. 6»m ©ud (tal fciitifis. i 9 7. 

►rfff t>m <£icUfø3Un*/4aftiic 
ttrøaeli$ct> t<( (Satan ttictl 
dfcrmitgcr / paa £>rt a((e| 
attir flfufle t>i&c/ at nn giøre 
it met ©leffuctøi ot ^atté 
er/ font gfymff alef c / SJiif* 
tere/ araajfue ©tjutw* ot 
:tjfcrcgi|4rr. 

<0ft(Mat ten £i)i>ia&e& font 
bmifié/ (jaff uer faaDao flor 
maotnw/ t>a {Mk n>( tenrfe 
at bettffe (But> en euia £ø&tø« 
fommetfcté tøu @alomo»té 
>jrb / 'Pro«. 15. ©en 9fatfert>føté 
(erte ffat optentf c l't>t>iø^el> Mi ;en føm maatte 
10 faa (effue / faa fcttge . 
mD er i pette i'iff/ at fjanD to øff< 
»nDer. ©eterwlfant/nten min Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m 
Der føn&tøi trt maoft /aflfaam 
ttftti$<t» / affftøMtørt/ocmt. 

aff øanttfctfø&eD/ftynt>tHn afført 
ktiifåtb/ mm atørtø twt fTttot 
©iUtefaa faige fwn t>* ftrtot imeO 
Ælftøt/ £crttn/ ©irffuctai'i^ 
6e^o(Dc ?ro(« ot en ao& @p 
uittføJjtD. SJtøiDtrfbm&r 
Iføe føitDe a/f mnmtti$i)ct) 
ffrø6r Ifg&ctwt tødlfet tog atø w 
ucl 2roat/ Da taOc t>c icte etffa 

wrt#eføtn. 3»^«« ( fiøcr ^ 
£d(fø ot SKttfcrotø 

itøeti^imtv ot laoerDøøicft fcaj 
for a(T at »tre tøctffø ot retfetty 
cfftcrW £anD mrt frø 2lff«tt' 
#icrtclaft> tøfjoltw #dligf>d 
SKttiDtr fom Pc fttttføt (fruih 
SS 
(6 
»i 

li 

ak 

m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) .rl»j,v/< 

S 
eemøuo ftalbcntjto. t»8. 

[Wtørtftmffccr) biiffuc forratfc 
m«ff£tfofe/ $*rt>cn or ©tøfuc* 
to at fønOr m« ttslUe/ i>a itoe oc 
tøftflftnft paa £rom / oc ere icf < 

tømo oaar f'alDen i -f)o«r or moro/ 
psc fcaffoe tnøfV^roM/ oa t>oar 
itiPicfdetrøa^eHfø. 2f>ittiet 
^ønooc SJtyafcrnmg fcaflfee 
10 mi;fi ^row ot t>t>t>rcffu<t 
:n fyiua gtøno : Ot tor font 
tøatiD ide ^alfOv* omumO fta igen 
[or© bcortøg/ oc fcaffoe bUfiføt ret« 
jfvrOigqtort oc fceUiaatort paa nt;/ 
ba ÉMfiroe fcanO euinodfø blcffuit 
I fortabt / (tøc font f?atté forman* 
maul SKen eflfterbi fcano ret* 
Iteoe oc bf&rrOe frø effcer 'Proptøc* 
hértéPreO|cfm/Oa ble ff $anO paafjl 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
I 

IB (fag ni) mfcrDtg ot fceittøgtort £fge| 
faa anamté anDre/ naar De 6i# 
|ue forraffcoe aff åtøMt/ "SerDrø 
oe ©teffuelen/ t>et> bcDring/ ti] 
WaaDe igen. £<D (#rer o« 4>r6f 
i./e/;dM.r. ©frfotnnrt beftetiDerø« 
re @i)»Der/ Da er (?anD tro oc ret< 
ferDfø / at fcanD fortatxrofftoorc! 
@t>«Der/ot renfer off af aa »rd 
ferDfø&eD, Or (/Det Der effter I 
Det %, $ap. ©er fom nogen fym 
tør v Da jpfftøftf en SalfrøanD 
(joSSaoeren 3^f«m ^riftum / 
forti er retferDig/ ot Den jamme er 
enSorligelfe eller 6oneoffer forj 
»ore ©ønDer/ Dog (cfe aHeatf 
for wre/ men otfaa for Den# 
ffe^erDenø. M m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 3£ 
M i* &om 0»0 flat baitfis. 2j>$. | 

©rt ^reofe ©pørfitrøal er/ 
[frøer ftor ot fttlof ommen £»)t>ia> 
Ito f arib »er« i £iff . ©eris 
tyoføfjetté ftorfceo oc fultfometv 
>ee fom fro/ Den attté baaOe i 
Ittøog itøtré parter/ oc f parter* 
(nté araocr eller fytøe fte maa( ot 
iilfefiwwwlfe/ ot i mté ©ørttø 
føhn.oer er/ ftafctøe unitte ot for* 
f */ot fultf mm oemajfetøføe t>a* 
tflatleffueretferoeltø ot gut>c« 
[lig. @«a »itle wt oer for / førfl 
[tale om £on>etté Parter/ oer tieft 
Dcrté qtabcv oc f>øi?eff* maa( 
fulofommelfe / 2>ffltøift oc om 
_røtré SSørtté Det tti 
[fuloÉomne forfet oc Dåne til at 
[efftte aupfrtjtteffø. Om 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) il 
il 

feguDørfcttøtall/ fcitwaff ser«; 
JStøfFtt (&uiirffc6em»( 
grfrr « Crfc) øf er . @i$ t)Df r« ffi 
' ucr at tut fait kuifc alle otftaw 
to* farnt fta tyrø^co/; odtøt i 
at tot giør effter Dmc Safter 
maittittdtr/ or tføtørfer em< 
'partrfbr matten, ftortøéi 
anmtmcrtø nogen frrørøutø, 
(føf?et>/me» fyanb H at fu aamtø j 
ttaføcftf ffalt fritte ©ufc -.føl 
for fcentte faa ffc)lt> fcaffuer at 
(rørltø tørot oe øufcføcttø S^onlj 
(førøim ^urtcri i^>C3trcti).fagf/j 
atmt 2i)M$toftalwtcopatM] 
«*> btttt/ Jun ffal fymae fam<» 
mm/ p( ytre tttbo bttoM effar! to 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Øom^ufftal benfris- loo. 

itte ©uoé *45ho,- Ijtteé menmg n>( 
foa tage wt>/ ot ftaCftftc fcentø 
tiet tøffe ejftei f øigenD tø fcuifnto« 

^©en^ørflffr/ at fen enc or 
Ifffamme goftrøtffuere / fot« er 
_ nMtø/ £tøe forø fcano fcaffuer øtffr 
aHel'ottcttø pareer/ fa« t>o* 
fucr ^tttø eefaa at mani) flat 
ie t><m alle titøofce tø&fø. @aa 
>tf fcattø forM tefe / at it ffltmi* 
fom cr ftøff oc affe/ ffal ttøueU 
[c Ha noøle ftycf er/ fom &attt> t>« / 
>c taDe it (Ker flere tfaa tilbage/ 
:ff ter fom &attø 2lffe<ter rilfige ot 
lUffmtøe : Jputfcftt er tøtetanWt 
:nt> at foratte &attø autoritet ot 
mWø&to/ fom fcaffuer øtffutt 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
©rø$nt>ener/at £t)Wg& 

fcenger rufammw / Uge font o« 
rommer affit Sfflfuitføftt., 
„ tt. i&eritø&et> j @aa fnti5g] 
forW ^utalte tfeffiUféfrafø 
jatifcre. Swtøowefagffyfrftal 
fffcr^tfreit at befanttø 
>m Æterlføbetna wr ^efle /er I 
ac fom t>et førfie / øm ^iertføbu 
t« ©uD. Stø De forcere efltøaa 
j&efføe rnrgft trtifyWg&et>. £>er| 
foromtøtrøemtfer uogit / 
fa fcaffucr bu bmt immé bofr 
«W9cft!'*lbrøer^fer(ig^&. 

©rit %<tøe bcuffrong er 
©øn£>ffylwtt (*>et> butfcføt ma 
erpwttø ttfattøe ftraff ) fctfc 
Bwwité ^5ut»é OffuertraeMfer Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m Ha er fammtøtpt oc tilfcobebtrøoen. 

r)uø forø fønoer i it / ftaer 3a« 
røtøré i. (Saplt. $aføar fftjlotø i 
i alle. ©et er / ©en Styofø&eo 
Du bf uffer Oc ffcrftc parter i 
KMedié ide @ut>/t>erforø ou 
[rørtttWie et tttøffoff ttolucrer no 
part. ifcb, Ifwné røønWaJeD 
jorø ^affucr gffl^i« ftrøett/ far* 
frentf t>er offucr. 
©en pierce/ ©et er^roené 
«ur / at $un aiffuer fta gantflfe 
»tiDc r @ut>/t>et«r/©lnt>ft oc §or* 
inDen / Offerterne eller 33eatø 
fnaen/ filtten o< ©lerntøøm 
_ rr for fjullcf en forø røet t)«tie oe 
>a#iflf laoer nogen part aff go« 
rø tfaa til bage/ oc stør effter tø 
Offerter / franc fraffwr røgen •SK* Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Sro/irøn forløfte tø j»ct orftø 

Oen §cmf£ cr/ tottet et for " 
tøti at foruare cn aoD &mtL 
&m fom itnt ©fftø^ 
ttcrtrøiw noaft ftycft i £ofi>rtr 
&ani> gfør imoD fitt Bamuitt 
fctv&uor for &ant> o(m#ef 8u 
w/S&i faa figer paulun i&m 
33r(>olt ?roen ot m øoO@atu 
utrti^^D / fcurttfrø noafc-fcaflta 
forffut / ot &4|fiie«M@fiff6ttø 
[paa ?roett. fcørcr ot ©a 
.u<^OroP/a/.ii9. ftaaricgf« 
f «l alle Dine Q3trt>/ faa bliffuer i 
1 irf t beffe mmit / t>mm bø 
mrtfc et / naat motto øt i 

©m@irtte/ " 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) til 0 om ditto ffat heuifis. Sol. tørffuer rn olm tnMtø oc famen« 
Mit StyDføfjcDrooDallc'SuDor* 
\imc. Serfcifjuo fom frater tio 
IjcrøD #ør Det (janDforfmar 
!t>ere Oannero 6eljaøetføt/oc t>a« 
fig for Det fom fyantttm mifø« 
/ at fcatiD <cfc ffal faioc t>t>ij 
tit weDe ot firaff. ^atfa er 
nxftger ©autD ^/«. ia fom 
rter #£3J«n/ ot (jaffuer ftor 
rtrtfjattø53uD. #ermetfom* 
r otDetoffuer eené / foroflaar 

Syrach.-j. jpuo fottl frittet ^ 

i/tøanD for femmer intet/ Det er/ 
et fom&amterø bør ataføre 
liDe/ Det er / #anDffyerDet 
je/otøifSrDetaoDc. #tD&ørt 

@a(oroOtlé @ptOrf Vrouerk % 

Sretté f rptt ftoDer om/ Det er/ 1 *f't*v 

m 
m 
1 1 M II 1 1 1 1 II I Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
t>føer fra tiet ont«, P™«.* fnm 
t>t»Drf ffttcr ft)ttt>e|i. Qennefym 
retté frø«/ iiaof fcunfømmcr <ijf 

fi< trtfbøm i Octte gi(f/ t%'fitø&| 
frit ait fammett et M føtfmø\ 
f)rt>. T>enne frøet er en #tlt 
©utté 2ienffre/øm&u((cfeit , D< 
MKxaler^/2. tytmrfx&tt 
metfwt. RaarteliQatftgei ten* 
w ftija er 2iff(mé $iW et en 
Wfprtøg t« aU £i>cf f<*lføfje&. > 
5)en ©iwen&e fcemfninfl <tj 

$(6e«enfre/ eller tarfe#£$wi 

(før Dflutø ?yS/,m.aflF mif flditf' 

fi?e £ierte. ?)enne tøiatøffr 

fgjwr (iffgidnrffe fttert e/w eH Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) M 

« 'tø 

eomøuoftVjIfHHtifts. 303 

WtflJorftøntrø./ 2lffetterne/ ot 
Wtffen :• o« ffat m< aff alle tri) 
ftøg/ -font <w ©utré Soffé/ 
J#s v ot ^iwt>ené Q3elNent>elfe 4 
røMtti £offé &ef imOclfe er tøouor* 
\ttéo( wmtié. ©en moticr m 
$orfianpené/ #terteitéo(t>tø 
!tté6ct<enoelfe/ fom ffal ffc aff 
irttffe#ferte/faa at møenøoo 
tørtené 9S#relfe ffal røelnefø. 

itfHtørtfé beffetttø (fe ér IXH / 
, fe ftniltf en een Inotf ortfé bti itn> 
k Ife be ftøaté ot tUfienoe afffutø/ 
itiicfeti ©er ffeer met SKutt&crt / 
trt Mnctøt/ et met gerninger: 
X efftertø (wn fommer affoen 
uortté -« fcaffal ^ttn wre aant< 
el otfnltf ommen. ?roené 

»efienDel i- 'IS*.;*' 

[IMgl 

5 Ml II II III 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) øm (t>mt>cn /»pisbco. 

pcE> ot oUfnerl/ røenfaa er at §ut| 
fommer a|f røt>$ loffe beftøtl 
Deife / fcuor for fnm oc bør at t>< 
fceel eller fult»f ommen/ fcet er/ eff 
ter alle £ot»ené parter. £ 
Dené beftentølfe er &ag(føe fornøj 
een for ®ui>/ejfter m bøn: §or# 
røla&ofltøor ftøt fom ft>i forton« 
M'wre Ifyl&ener. ©er fom ft SRefiW 
|?e^ereffiterfølaerr!nebeaertnge|y| 
ot t?£»(ticf<r nøgen oni> 2/ffret etferi 
£f ertré rørelfe/$utøf en &ant> fefe, 
beftenbtr/ oaerfyanébefientølfe 
foecte ot fy)dletiit/ ved fmtlcrW 
©uD befpaattté/ ot g&rlfii 5&lo& 
traafctøimoerSøDDer^røloiin; *o 
Den OttenDe er/ at •pellføøtø 
relfen (tmlltfen&er&affuertuttf* 
Oeparter/fom ere jrøDfrtté tyftw&i 

to 

li 10 


1 


lit øoitttfUrtiftulfceuifi;«: 304I 

(k*$tø»fcetø i'iflfatttøcitøretfe ) j 
•øfaefftter øtfaa at manCr$at 'tfd 

Jtøtfetté tøøelfe/ fpøtaer øt orW 
alle ønøe 3 fletter øf IkuegejJ 
tør/ øf » »fcertumger øe $iø>eltøej 
ringer. 3fige maa&e er 
glørelftat beg»nt>epaaaliej 
„ené parter/ at fcøløe Kern/ 
©er føm i fcr«bc ^(øDfett^ 
gerninger førmefelft CJanOrnfca 

it(e i lefftte. bitø&ifc 
>1tø©«n Wenøe er > tfe tøellføe <?n< 
[glté €rempeU #tmmelen/$Htle!e| 
tfetøillføe beutfc ©ul> en retffoøtfll 
øt fnlpføtnnten Jtytøgfjeø/ &ueég 
tempel g&rlfiué »U at ft>t fritUCj 
tøfterføtøe/ t>er &ant> befaler øff at 
tøeoe: 2tøri>e tin tf tilte faa paa| 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) HI 

li 

ilt 
- 1 n <Dmtcn£y5i(tøe&/ 

3ort>en / fora (janD <r I $nmtøtJ 
Qt føttføe éngU i ^ramielen (*] 
oe mtet ftytfe aff Stofrøn ftaa 
bage / Swn £>c f<e tilbcnaantf 
te / oc <>ott»e 0«nOe mfutfclfø- 
røm all amfiriDføfjet). 2(jMfr j 
fcolDrraereaff røtré Styi 
mDatte tina i #tøraielm et 
3oi$en; #Di Dctrac 33øn 6ei 
fer &et« Ortv @3f3(/ fcfeat 
itøfctøfjco fatiD t)crc i a((e raai 
(føefaa&an fom €nalmté/ ran 
at $M»ffalfyaffuc nogen fføttdfel 

«fftfrfcrtøft;tøaj)ct>. | 
SJim &<r mt>fait>er nu it fpørf*! 
maa( / fora er twert> at forflaftø. 
©er fora @ut> ^affwcr t>e rftyaafc] 
(H3&ei> til alle Sftenniffté aternitø j 
aer tåen faa er/at tø/fom fagt er/ V9 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Som 0>W ftal bcui(ia. joy. 

aff Sroen tti^utré ære:§re»m 
>eltø / tør fom f)ant> forjftutør 
|tnange fcerltge ajewuiger/fom n>» 
jwtølfge / fctttlcf e De giørc/fciti # 
tørté irtttte bcfriffue nogen 
i>nO/ fom Æføtøt fcafftter tyft ifø 
tiet irfe Da lige faa meglt/ fom 
gantffe funDe faltø tyn i alle 
agø lafier/ oc tør til met fortre* 
■lig offuertratø a((e lomenépar* 
?r ? ©et t>ere langt fra/ ot ent> 
leait langt. 3£t ere tcfe @totj!e/ 
Dømme at alle fiwtør ere lige 
go«/ oc Hulle firaffié met lige 
traff/ rot ^affue e«> £eller en ©to* 
lifte § ortø fnarer (eg faa 
il Pette fpørfmaal. Sftan&ffal 
•r arte mange fTagg ffilfmtffe. 
ffal røanD giprc for|!e( tmeu 

Q. nrrrr, Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

©m ecu ivefftøto. 

(em tøn ttøuortté tuet ot ©ffd* 
| pHn/ ot @l«rørøcttø røferi. $2« 
! $tø rtgcrfé De t>l>uottté ftDer/røen 
jrøet Dmne ftilDfafitéDe : #m er 
mange nyttig/ men Denne er aH« 
IfjfaDdtji. §or Det 2tøDlt/ffol rørtno 
Igtøre ffiifmié imellem »frø«* 
IfrYøfcelføfjeD o« ©ttøeité forrreDei 
StøtøcD : ©e forø gCørc effter Dertø 
tøffetrer ot begieringer t en fønD / 
jDegiøre Det røeenltøe «ff fiøDeltg 
IfftøbelføfjeD: *Oe forø fortreDetffl, 
! tø(e Derø t alle flagé @»>nDtr / *j 
jaffufgc traDjelta fra ©uD ot gte* 
! De Dtrø naar De &a flue ort i (De / 
Prouer.z. $or Det Urette ffaJ&rr 

\øvié forfM paa Derø/ forø fonDe 
Itydpté / ot Derø forø irf« fta« t>l <** 
H 6»e>pc ©eforøtaDefig raa!>c ot iKWt 
hip 

Ih 

I 

m 

ftft 

tø 

n«i 
to,« 

m Ptfd 


I figc / Dc funDe en (tot part $fdpté 
jme t t>Duortié (Oifelpltn / oe rettté 
tmt @uDé OrDé iDelige tørelfe. 
©er fer er Der baab til at De fun# 
peen gong rette oe beDre fig. Sften! 
t>e font fare l^offuitfulDté fen i al« 
leflagé Sftiføicrninger/ lige font 
pe uf e liD e nogen ttøuorttø tnetet 
fé/ faa er Der oe intet (jaafc at De 
pnbe rettfé oe bcDris oe bltjfue 
tøulpne/ effterDf De Daglige lo mere 
oe mere for&*rDtø/ lige lom r pl?a< 
rao. §or Det SierDe ffal Der oe 
jgiørté ffilfmié imellem <BonDer* 
nié oe §orargelferntø graDer oe 
»pfflgelfe. £)e fora I nogle fføefe j§| 
raløre Derié »lllle/ot finnté i anDref 
jtyrf e erlige / De fønDe minDrc/oe 
Sgiffue minDre forargelfe fra Dem/ 
1 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m 


ot f'tmce forne til ret t>e» igen <fom 
Peder fiaa til at fjtelpis, Siitn 
lige fem fe fcf r fcajfne netf aft mb 
øantiltf-^onfttté Oijlv Oeaifiw 
(tørre foraraelfe/ 6aa ncojflkffj 
Pe fia felff I forPømmelfené fømp/' 
font (Salomon fiaer ^«»o. £etf 
tøøtiOctiøté SHiføiernma flat grt 
be fyanwm/ ot fcanPtfalfunøfr 
mef ftne @>)nPeré fnare/ ^>air 
jfal Pø forfcanotfloeitfelopf ft 
onPermfe/oc Pet flfal Utc aaa (?aivl 
nem wl/ for fcané flow ©aarltø«, 
hePé ff ølP. 3 oette Salomon* 
fprotf ffal manP madt/at em\ 
Perne Itøntø wP fnarer. ?f}i Ua,e 
fomentinø/oléffrrebaanP(mrt 

6:nPté nu t/ bié fcanffeliaere tøftf 
&un tåen ;£iaefaaPié flere ^ 
TOT 
@om (Ti HO (tal &«»fts. 3 07. , 

Her ft Sftmroif c wnOir ^ Wøj 
Mitffcuga-c fcmo Det f mmc aff 
!t>cnt tøm. ^cr for buer (gfynite 
jre fom buffuf r tøirac f :c|'«iO itf tm 
<«i ©»)tit>/ &«nt> legger 6tmt> 

paa^no/ ot mangfoføføgfør 
j6wtxrnté fnartr. 

(Braocr. 

£cr fil er nu tøan&ltt om £ø* 
j tøené'ParKré fulDfømmeltøfceD: 
jsjRu trille ft>i fette UMt fcer til/ om 
parterrfté graoer ot ^øt>cfl< mart! 
Hier fulfcf ommelfø(?ei>. SJften før 
mo »i fomme til t>iffe grafcer/ *a« 
le tvi igen tage t>e» diftinSlion ot 
fftljmtø fom er paa en griffen 
ftutDf o mme n^et)/ et forflare fren 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


rill 

il ■ 
I De faarreltø. en griflen 
gulDf oiwtmif)c& er nienDe flagé/ 
©en ene er i Perfonen/Den anDen 
gferntøgerne. perlonens gulD* 
f ommenjpD er i alle fwtfe oe alle 
graDer gantffe oc alDelfé (tilfør* 
Dig/ fjtifltf en fcf e tøaar #ørrc t'pe* 
troenDl SJtøffneren/ men §utftf 
lige frcr i alle Dem forø tro. Den/ 
ne JulcfommcnheD er intet atiW 
enD g&rifii 9JetferD<$eD fDrørtl 
regnté Dent Der tro. ©ctttie £$r< 
fHSKetferDlgfjeD/ effterDifmner 
atfe ftf)d er oe graDer gantflfe 
alDeliø fulDfommett / faa er hu 
Den forø fcenDe $affuec (mm 
frafue f)enDe alle forø tro) fulo« 
Éome(igemferDigfor@uD 4 Om 
Denne taler ttøulué <fytn. 5. £ige Kg 
ii 

ii Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m 
i! &em(8u\> ftalbeuifie. $og. 

jom bcr cre blcjfne mange €føntø 
re formcbelfi mé tt>tyDigfjeo / faa 
tøiffue feer mange ( bet er a£ie fom 
tro)retferbige/formebelfi ben ems 
tøet er £(?ri#i) tøbigfceb. %».io.]j| 
gtørfffué cr itønxné fuibfommcl« 
fe/ alle Dem fom tro til retfertøg 
tyk/ btt et/ ade fom tro/ fcaffue 
$fycifii 9ietferbigl)cb tern ttlreg* 
nit/ f;ui(cfenberer £omeoéfulb* 
f emne fnilifigtørelfe. 

SJtøn at t>orc giernmger iåe 
JffuHe tøanoté met fønbc / bet cr 
ilart aft' 'Pauli Dro ^»».4. ©en 
m fcfe arbcøber/ men troer paa 
en/ fem giør ten rogubeh'ge ret 
erbig/fcannem bliffuer (pttté ?ro 
•egnit til fKetfertøgljcb / bet er/ 
ben fom IjafFucr ingen retferbige 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) L gfermngcr / ot errøguDclfg/ gtør 
(Bud retferofø/ naar&auD troer 
paa fyamtetn/ i Pet IjanD regner 
frømtem £f>rtf« SKcr feroigf?et> til,j 
@aa er^øffuerenpaafiaarfiw 
|ot Sftanaffeé i $mtfttit bieffne 
fKctfertigc t 3 Om ntaafce tøj 
alle at rctferoig gjørtø/ font 6Uf 
ur retferoige. £aa twnne 9tø 
fertøg&eDatfenffre forfaoettrtoflv; 
»W aUe §riftelferv ott£Wetré 
Æatup/ ot paafaloe »or#£3E< 
3t<£ 3efum ££rt(nrøi/ ot affl 
#fertit raabe tit ©utt/ figen«! 
ttø: fy&xtt forøg ?rom i otø 
#uf(tfm i faa røaaoe er Meff* 
uett retfertøg ttøm fortfenffte /I 
banJ> er pbttig effter ©utø 93ttt>/ 
Hjul at 6e uife @5hp ?acfitemnielfø< 
fæl I m 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
IttC 
Mil 
*K 

M 

NU« 

i:' 309. Øom <So» (tal bmfit. 

>/ wc (mtltf cu tøanncm fcemfté 
rctfmotø l^DiaO^>* ^Octfor 
... Ofr fagt til Slbrafcam i- Af«/ 
'©an&reformfø/ ot wrfulo* 
Pomcii .£cr taler f)<mo om gier* 
itøøeré fulof omnKti^O/ t?mlcf en 
|©ut> cffer aff 2K>raf)am/ fom til* 
">rn mat retferofø giort forme* 

5lfi?roe«/«.W«5- S#<« fcuor 
ftøar fccnne (Biertiittgettéfuto'/ 
»mmen&eof £>et ville n>i gføre 
att met tuenoe trempel/ fom 
>i toille fremfette. ©et gørfle 
ff al toere 5eti tmge perfoné Matt. 
19. 2)er #Orett Wcff tiifpurt 
iff t>etme røge 'perfon / omoen 
jaatw fcuorleifø r}ant> funoe bc< 
Pomme ttt etifge £iff/ fca fuareoe 
(tit>: ilt t>u tfere fulof omme«/ ■ 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


<Dm Den £y6ig(»ct>/ 

Da gacf &ni oc fe( huaD Du §a|f* 
uer/oe dtrS^tØc Det/ ot forø/ otl 
effterføla røiø. £)et SlnDit ffal 
toere Sføra&amé / Ouiufen Der 
i^attD fcaff De fcørt Dette $uD/ #er 
f ulDfomen / £)a 6ef alté Oanrøm 
aff £<£Xren/ at fcanD ftøl flotte 
|tn en&aarne @øn/t»iilcfrn fjanD 
&affDe fter/ ttf (t ^reuDeøffed 
S5?en nu effterDi Det befalié alle 
Hf guDfrøetføe / at De (ftme eere fulD» 
rorøtie f ct Det befaUs Dem Døa itf e 
a((e/ at De futile bortfafte Deri«?' 
aøDé / et) tødler fcefalté Derø alle/j 
at De f!u(le flacte Dertø@ømwr/ 
| Da er Det fornøDen at urt ajT#*<>>j 
Det er / Denne fønDerliae ting forøj 
fcefalfé Mffé ttffje 'perfoner/ fuitfei 
famle ^enm, Det forø er almmDe« 

M 
tfi 

ttfti 

■Oart HK, ttft 

SSom ®»t> (tal 6«a(tS. ] i o 

|(ftt/ til fcutfcf it alle m forptøtige/ 
Wtot Mie wiør<i$mmmda< 
m. SDcti isrige 'Perfon ^offoc ftt 
]©otøfiert/ oc&afftefan»elialn« 
lier««. Slføaftøm fjajfoe fin 
|IWtø#t>ifle ®øn ficr / oe i fanfc 
aar ^antictn - intet fcerere tro> 
|Øtr-@oJen. #er afft)i((e n>t fam 
|f« > &et font almin&eltgt er/ 
ecferfta til alle/ fomer&en 
flitf ierifie oe allerføfcifie t tø<j Der 
len fyaffuen @aa fanf l»tt 
>f rettelig fjer aff beflitte / at 
liermngcré fuloromenfjetv er at 
»loe roere aff den £t;&før)et> font 
iant> er ©mp ffylDfø / eni> a(t t>et 
ir&en er / ljuilcf it a((c t>e øiøre 
ret felfø frøt c @ui>. Sften 
rftoe fretnmerfi ftøl ^er roere i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
<Pm ton £ye<gt>«& ? 

f té/at gføragam trfe fttfcfom tmt 
aiermtiaw t>et fom f>ant> fjaflfoe 
fet ftt for / et t>oa aUiamci tøm 
mtø tøatté øfernm^ aff ®u& at 
Dcrc fulof ommm. $u/ftacrfwttl> 
i. Mo/, ?2. locet jeg at cu frtjtttf 

mig (t>ct er at fcu ffi futøfomjtø^ 
at Mt Utefpavbe tin cn((?< @" 
øaa ffaar forD< ©itrtitøge 
fuiPfommfit^fK/ fcfctafmtfn, 
fom er gtort / dfer gferm'iigcii 
ftttøajøiflfc/ men tooi fcatté forft 
| fom fectttc gtør/cc ter ttø/at ©u 
^mct føtat>c amtamer IjenW! Jn 8 
forarm fuføfont ftfe Mtt gtø 
jfom frønncm t>aar bcfatft/ røm! 
efftcrtø tyané forfet »aar gaaiWji 
»ilttrø reMon/ 6a amtamrO«! 
©ud gfernmgm/ (tae forø &tml 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
3". 

tøaffoe wrir fwpforiun/ ør fom ftj 

rD cm cn fanD ©uDéj 

gielDer mi 4«guft'tm\ 

S@prø(f. Non intuetur <Dettf quan 
lum quilibet Valent, Jid quantum felit 

[SOet er/ ©ud anfeer uf c Ouor ! 
jwegit (mer form w men (mor me 

|anOt>tt. 3"«!/ QiucqmdYu 
' non potes, ^Dtm faclum computat. 

laD fom&dDft Du øihv or tcfe 
fant/ Det regner ©uo Kør fom Det 
[øaare giorf. 
iflm øttU rei f omme tU Det tøf en/ 
>m wi tilforn ginge fra. WaatM 

>i ftøttDle degraduum perftElioneX 

»» graDewté føtøefte maal o<] 
iilDf ømmmfceD / (morDan r)ttcr 
(erutug ffol t>erc effter £oft>en/* 
m fitft legge Denne 
fftlllc 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
©nmtøioi/ at It^e jiwn Ztem tø 
aittD at trøje /ot t>ct røet t£>ct£^eøf | 
oaaH^c pffuelfer i ®uMtøf)eM| 
(enoøa frøn aførføfanD tomme] 
ttl den ^t)fftc fuftfømmdtøtKtø 
grat* cc røaal) faa ffulle ttrt Qtytø 
ge lejrøc 4>inD paa/ at nu fimOej 
offtierrønDe off felff røct forfrem« 
meJfef £9Dfø&epmøD©tit>(enl*ø| 
wr ftjJuøljctt fanD atørføbHffi 
ful&føinrøeii i aUe ørafrer/ feter/ 1 
faa fem r)un fcuroe/ i bette&ff y 
Zfy r)uo forø idt forbcDrcr ftg / 
^attO forrtttger ftg. £&rifiii$ tf* 1 
fer fdff at Srøen ^affucr fine øra* I 
ter oc frapper / t>cD frølltfe frøn 
opfiføer oe førfrcrømtø. §ørW 
f?ano føføer fine ©ffdple (ifttl 
troenøe Matth.%. Orø feen #J>W< g toftn il 


hi i* 

k 
tø 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

eSom ©trt> (Tal 6c«i(?e. ju, 

jutøswmo £*c.? figcr ^attt>/ at 
pnDi>a|Tner en ftørrCSro/ ene 
pnt> r)affuer fimotti3fracl.£)en 
føøflfaiano M4. fwffoe en fnage> 
re 2ro. Støt ganancffJe Csuin* 
tø ?ro berømmer JQlmw fom 
at (i or ?r 0/ men <rf e fom Den Der 
mat i alle øraDer paa Det h(5i>cffc 
|f«(^ommen/A^"^i5. SDifcfpte 
e beDe/L« c»7.^Srre f orifø »aar 
|?w. <Derforettt>og?røenfflk 
le ©uofrøetføc er fulDf ommen i 
fin fubftann oc røefen/oe fine par« 
ter / faa fcaffuer fmn DogalDrfø 
wrft fultf ommen i fme grater oe 
tøtøefte maal vti nogen/ ttøen f 
tørøtré @øn/ ot fan&fcfetølcr 
tttffttc. #uorlunt>e fanD tia 2t)* 
l&tøtiv fom er %ro ené a ittntna/ rlSB 'IS kW: Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

jr>o,oco. 
tpcrc futøforometi i grater / eltøj 
fit ($>;efte maa( < 3?euifer ti 
paulué met maitae 2kgumetø| 
ter / til to Stemmere oc ©aiartjl 
at togen f ant> i pette gfff futøtom 
me (Butø £m i Rim / &w tør J 

fføC'fftttt Tdagius 0( Delt ©etlDtf*! 

fcerjle guerttv at føtnb fant faaj 
ineaft forfremme paf rette i'iff' 
at &attt> fant> ftøe/ &ant» fcaffuerl 
icfe 6t)nt>(tnié fotkbdfebtfyoff i\ 
#uor ter trø er btjft øc feøi / t>ei 
ertcfefulDfemmen&et). ^fyMffirl 
eretøuer anfcre faa tmet>/ at ce| 
ftittDc tele (?aa ttlfammen. 

Sfflett tefette imot cff3o^aiv| 
nttOrDiJ«**«.?. ^>wo fotti bliff" 
uer t Ijatmem ( Det er / 1 £f?rifiø) 
' ant> Stifter tef e. 3tmi/$ut føm 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

øem <&m> ftal &c»rfto. jiM 

>t aff-@t&A§ai* atørlcfe 
pD/ ?t>i &atté f«D bliffttcr 
lamtem/et $ant> f ano far" c fønDe / 
^ tøttb e r føDt flff ©uc. #er 
be|Iut<r t>eti ^5<n£>ø6<rrff e aanfc 
w: #uofonifcf c føntør: Jpoø 
(tfe9#r@mit>: #uofomfcfe 
itføfønDc/ fcano er fciffelfø fultø 
iminen for ©ut»/ øe Det cflftcr £o# 
\yecm fententø ot Døm. 
@iwr. fytv triump^erer ot 
ybtt Den@5enDø6erfle aanD fiy 
Ifør cttt> tøatiDfyaffucr faatt fct)cr< 
|uinDtna/ Sft en Det cr forgæffuté. 
riger teg/ at piffe OrD t>roiv 
itig ttiUé til at ftaDfeftc/ Sit 
lanD effter£øft>en f anD »ere fitltø 
[fottimert/ effterDt Den aantffe tyU 

enDreertge (lemme 

R Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

<rbertøiob. ©tr nej* (toer fe# 
at Oen®f nbø^er fte aano far tnltv 
i Urt fcanD ttfe Itamr flere <£friff< 
tetté fentenfjer moD Duer anbre/w 
fer aff opfetøer &uab Diffr ørtø ret 
te tnettina er. #er foruøen figcr 
.ieg/ at txt er ilee gtort/ at tjano 
iforftaar Det enfol&efia / fem ffe 
^betté omftettWae Mfaar paatnuv 

'bttatfilMt fOVfiCiaté compataiiué, 

bet er/ eff ter en £iane Ife. 
SKe»at3o^annféCrD(rurfe 

førfiaatø effter en gtøwlfe / er 
førf? &er aff aabenbare/ at Der tt 
tøtet Sftenntffe paa 3<*ben/ fom 
frfe fønber/føm ©alorøøn t>tbn 
j. #øna. $. ©er neft »tbner 
3øbanneé fe(ffDette famme/fcuef? 
i>tø«ffbi)rt> tøanb panbrua er til at hriir 

s fip( 

rat 

fem rtt 

w 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
må mm ©om <SU0 ftfll 6ctX(iø. )i 4- 

flatfefle fm tnlofarelfe. 3#(eff* 
rot 3o&anneé i flt førfte £apit. 
ftarlføe fføer om lu? ot anore 
øm: t>er fom n>< ftae/ at n>( f>aff<» 
ue mørn € ptvba beorage ft>i ojf 
felff /ot fanoj>et> er UH i off. ©er 
orjlaCjIo&attntø oroaloeltéfaa 
for ftaaié/ at mant> (føner en rin* 
gerefønD imoD Den fom (tørre er. 
©en ringere fani> tt/Jlatutmé 
btiii/ f iøofenø ffr{S6el(g!?eD/»an> 
iHttføfceo/ ot onoe beateringer/ ot 
Slff etter fom offte opfttgc/ ljullcf (t 
(flaaé @i)nt> oer bliffuer t>M alle 
|#e(aen i Dette 2(ff/om føiføf it 3* 
tjannté fentenl? fom er tagen aff 
tyane førfie #ap(t. ct^a Hal for* 
føaaié. ©en (tørre €tttto er 
røfeiafjeo ot aenfcrtofø&eo ttnoo f- 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
<t>m t>cn SLfWafyo/ 

(Butv faaton fom &teffuf \mé ot 
$ainé @t)ni> t>«ar / fcucé m* 
pc( 3tø(?<wmté faugar/'ot trønD 
fccr røet t>i( giffue tiifccnoe om 
§()uat> ffagø @t>ttl> f;anl> taler/tw 
&a»t> frøer : #uø fom bUfføcr ( 
&anrøm / ^ant> ft>«t>cr trfe/ Det <r 
Uat forftaa / aff trotyfø§eO ot^emj 
JffrtDtg&etvfom £MeffwUn ot (jfø 
tø Qiovte. £>m fcullrfit tfagé 
eøot> Wff< <Dattitré Ort ffttlft 
førfiaatø : ©traffc 6c #ojfmo< 
t>føel)art/ 6c cre forbanocce fom 
»tøe fra tønc Q3ut>. ©aa cre for 

Sftetmtffelføe Wmtr/ fom erc/ 
Mft ot fcøl/ontø 2(fTcttcr/tmia<» 
tfø&cD fom offte t #icrtit oprfi* 
t>cr/fiore @tmt>er/ot ©uDé? l'oftré ii 

ttJDUl 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
wmmmm ©om ffiua ft«I fceuffts. Hf, 

|*ffuertr«t>clfct / om te atttø ooi 
ftgfelfh StficnDer forøfce Itønté 
ttioO«£)ojTmoOføf?etté eiler treljfø 
I jjfDé oc gcnfir iOtøfceOé @j)«t>/ Oa 
«tié te ide for UpD/ ttøi Oem 
fom ereretferOiøe forrøefcelfl Ztø 
itt. £tø t*rte ©mtOer c re ffiu(> 
|le/fcrt rr/ t>c regtité icf e tom til Oer 
>/ 1 fftcr Oen 'Pfalmfé £>rt> | 
paitø cr Den fom ofTuertræDel 
fett cr fortat/&ueé 6i)nO cr ffiutc/ 
©aføt cr Det$y}emffefom#<£r< 
|rm icfe tilregner Sfttføertrinøen. 
@aa ffuUe forOt tøatmié Oro 
jfbrftøatøtoenne mening £attt> 
jfmtOcr id e : £ano øt ide @»nt>: 
tøano f ant> icfe fønDt/ Oet er / trotø jeltø ot fortrcDeltø. oc grtmt> 
ii Dette fom ftanO ftøOfefter fetter s 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m Om een £.y Sfctøeo 

>&amtt$&er&o$: $otDf&anD 
bltøtter i fwnncm ( Det er < gf?r<» 
(lo / fora fcajfucr forfonit fønDm ) 
§orDt fcané ©«D Mffuer f &<w* 
nem. S??en©uDéorDcrwrmj 
SøDjetø @*D/ fom cr amt 
Jbiertené ager/ oc oanfttt raetten 
(?f Hig^anDé Dug. SKmfaalc 
gefom tømte ®*D6liffuer M 
Wlttmiffté JpUtte/ Da tønDerD 
raemffe t'tf e trogefø oc form Del tg 
3£t ftmDe oc taavteltQm fuart 
tH Den moDfigclfe oc mentgtieD fora 
fwntø at oere ( 3D|? a mttø OrD/ t 
faamaaDe. ^aarSo&anneé f% 
ger: ©cr fora mt ftge at wifyafi, 
ue ingen ^t)nD/ Da bcDrage mt 
oft fclff/ faa taler OanD * m^w/r 
cc<j/<, om ^rirøDernté tøfi o niti 

Bnna 
Mi 

I 
4* 

^ ■ \ 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) M\ 

m f*ss e>om<Bm>fT.i[ beuifl«. jie. 

#t>e/ fom er tmoD i&^Sbé Støtv 
lien Der er %miren£ forfrem 
ftlfe/ Drøft oefei?!/ ønDe ot t>i(D# | 
renDfé Ocuejjclfcr cc tattcf <r / 
irtcf e alttD tøenge dW De fyffl&l 
Kit t>e ffiulfé mer ?c*aaDeftoUn. 
jSKrn nanr fcanD frøer I Det j. 
"mptt. fom blfffitcr * ljan< 
Wfymtofytfottidttt* ©a ta< g 

dc jforftnali peccati, Det f 17 : ; 

im @»)nDeff»(Den / nt manD er| 
[f^rplKtrt tileuig flraff fior Ct)n> 
trøMfylD/ ffttiidm Der er De #efc 
[Uge forlat w ffittlt. ©er for øm 
[Dufcer (?en til 6>)nDeȌmater(e/ 
laft ot bi ØDe/ Da er alDrtø nogen/ 
:»iD oefaa aff De allerfjelltøfie d# 
»en @mif i Dette #ff/ fom aUeH 
føetøené egen forfare nfreD m et^ il 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
4 iIm'iJh'i ii'ii 1 , ll'l 

fil ©frifften oi&ner. $tøf)Uør 
Om«/ fcnr er icfe firøDettéftøi 
forømettge oprtytf elfe / w fjeld 
2omné lt$i$eb/ forø i alle tø« 
fer oe oraDer eller tøtjefte nwa( 
fulDfommen. #ut(tf en Den 
Du i Dette lifjf / flere 33roDer/ f( 
uenrer/ Da forløfter Du Dtø rørt ri 
ffyfløe dff en Drørø/ forø alDrtø ff < 
giøre Dfø ©uE>fn;cffø/men f>o| 
iDfø. ©er for naar tvi met rølej 
l^efgcn GefienDe at Der er bvøft øt 
frt)l i off/ r>tto er Da faa Daarlfa/atj 
0<wD MDc Drtfme ftø i alle graDerj 
paa Det Ijjtøeffa at tøere fulDf om 
men i SBi t>tUe (#re IjuaD fy 
utéfføerorøftø ^»i- ©et {jol 
forø ie^ t)tf/ftger fcirøD/Det øiøe fea j 
fere/ røett Det onDe forø leg fra&rt/ 7 

ind 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m 
tø m ©om ©B5 (tal 6co((t*. 

tør *rg. 3»tn/3<ø ttot 
w met ©mtøt/ røm @i)ti&cn# 

e SKcmrtffc/ friø ftøl frclfe mtø 
# mm ©øtø i'cgorøe ? 
titt ©wl> ftøutcMfi 3<^tn 
fcriftum t>or #rørc. SOctttie 
miWpauOté fføflr <ut>ort£c* 
omecrCtøbett ©«P<rQ*ff«<r for 
.^n&cHé ffytø/ fem tø»Qti''tet 
bøtfaa S5?«imlftt feffuer. 
©auto ftør/ Der (t tøgen fom t€ff* 
u«r rttferfcfø for fcfø. SKctt &uat> 
Uøtørtø matine orfc befcoff / om Ken 
ting font er dtøelfé aabenbar/ 
friilcfen ittet t>m $<aføc®taffr 
cfpropfjf ternié t)tO«ifbt)rt>/røct 
Orl» / ttirt a((< ©tifc 

clltøe 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


^trcfc/ ot Mt -Stønrøtø* førfø 
ren&cl>/fiat>fcftø ? £)e forø atv 
tovktoé mop/tø &tit ct formnDe 
6frffføn/. otfwto &em/ fom 
$tøttcrtø viié ar/ toflDfarclfir/ ot 
aicte ide 6frifTtetré omflcnWtø 
tJilfaar / tøutf tf e tør førflareM 
fotn/aøt er, 3*8 ^ <» *(f ff^tø 

fcebéffttrfe Tertu/ltani Mt): 3?2ajffll 

bét at forfiaa tot mintoe ejfut 
tot niere / to Mit (gfcrotf fføi faf r 
omfiøtø mange / l»a ffa( tet r/llcr 
forftaaté rffecr fcem af(e/eni> imoD 
fem atfe. $iere §uat> f untø w 
ttflftfrtl^cr«/ énD at bejlme a\, 
■ f 53ut>it/ at manJj fyaffut r-røact til, 
jjgjj <k futøfemmc &ef forø Q3ut>it er i\ 
igffter&i MMtiD faf? (jetter fcer rtf j 
mm. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
&m ffiito (tal kcuifis. jt8.BI 

prf 6ejutc / at matto 6ør at U> M 
tøtW« jiri ffyl&Z o« be Dc om forta* 3 
|t#/ t A ig. #ttat> et taartø 
\0e ttto aff £#rtftf (5jre«ipdé 
fult>fommcnf>e& fom eff forftoioté/ 
Ml mfcføre / at tti furifre fulOfom 
Mtfø fflftrføfø« Det? ^fftcrDI off 
[Malte altoK/ at fri ftulUbcffo« 
iT^aa at fffarføtøe fjamtem. 
[9Ua6 c r (et tferbføere/ent) at Døm* 
iff øm£f?rffwc Ætrcfiélbctø 
»ønfft ot fagertøg / at noa«n t 
£(ff fant> faa tot {om $ant> 
r ot begtcret i fem of| 
irf< titffm tøfattt at bete om mc 
"tø ^ullcftt tøi tefc (hille fulttfom« 
itftøo faa/ før «i6 < tiet tilf omen* 
fif i #ttab anWt forø fen ©ett> 
wrflfe Stant* oiffuttfor/frtlo 
tør 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i iralHiinHVidfVI (Dm t>«n Æywgb«>< 

Der <e# fare. ?#effterDiDørUrr'] 
Dom er opbijat paa ttiff 8tmDa< 
manet (BrtmD/ Da tit Intet øtørj 
fjanD alt Det førøfcmDftatøfcrø*] 
nemimoD/ ot forDriffuermetftn 
f(ar()eD tøtteha De røørcfe jtyer 
fomfaftfé Der tmoD. ©aamaaj 
forDi Den ©enDø&erffe aanDpacft 
fta / font Drømmer om faaDan en! 
fuiDfommen^eD / af tot ide fmfotj 
Daffite 6e^off at teDe/ SerlaD off 
_ ttorffylD: OffeeDøfFtcfcfrifteffe. 
J'Denne roreene 2lanD Oaffuer i 
gjJforDum tiD reanerft i De 'pelaah 
»er/ $2anfd)eer / £at&arer/ £e< g(efifner/©onaeif?cr/or paa Den 
^ Dag i @ent#ere/oc t>e libertiner 
oe i nogle anfcre / f)utftfe Der (a 
fom De ere id c iblant Derté tak mk Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Il 3. Om ©uttf 95jMt$ 

. ,!$fu ©ilte tt)l fomme til Den fultx 
fomem>J> forø aetté i 05 utø 6ørné 
Habttu, t>et er/ flaWae tnilie eller 
lofomneot t>arføe »ane / til at 
c€5ttCcUaofiXctferDcUa fom| 
lang øffuctfc ot ffit er atfpurt/1 
Éaartelta antegne IrøorleWéi 
ine Habim, faabcm fora f>an&^ 
nt> eere/ atfpørtø ot Geforørøtø. 
\kmM 
tøf 

IRIS rfé/ fora ere. 

<Pro*ref,s> t Hl) Sfterøllfl tø 

\» $orfet ot vat. 

#ané Slnfana/ tfl* 
aanø ot atiarlbelfe. 
Efitafis, ©iernwgettø fyrige 
.)M tirtflfuelfe. 

8 m 
i Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


4. Tekipfu, gtrtDføromelfe. 

ftaat tt Sftenntflfe i fin cmtfr 
Delfe bltft'utt retferotø $ottwo> 
mtbetft Ztotn t m« Qfytifti fr* 
ferDføfjeD / font turegntø Den ' 
tr øer / Da bcgijnDer Det øefaa 
fyøé at føenfø&té or førnøeé ttf 
ni)t Sftamftø/ førmeDelfi r 
#t l«a $anD / i Qutirf it nø ffl* 
tttffc Der ftabté af? en nø^aa 

C« 09 Protrefts, §otf(t Ot Wtt 

, f)utf efr t ie# tender/ f anD rettelig 
IfaamaaDebeffrlffuté, 

£>ct nø SftenntfKé Sørfet øl 
sal/er en ni) aaffuc oc Grafit/ mer 
ftutlcf en Det Sftenntffc fem er wt 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

'ferfia alort fortneoel jt ?roctt/ ot 
tøenføot forroeDen? Den #elltø 
piano / ot wftmtiff ' mtt cit ret 
I Dom ot forffano/ font er tagen aff 
|©utø OrD/ 3cf e a((ette met Milte 
dueller eller fetter fia 
irv at leffue©uoelfø ot retfer« 
[tøi#Oren/ SKcii ocfaa Der 
forffutoer tnettrtlllc ot fri* 
ft tt>auoelføt oc førttferMgtg 
mit/ ot forfager ©ieflfuelen ot 
ilic fcatté alewlnaer/ røet^løo* 
iné tøfiot bealerlnger/ paa fcet 
10 beutfe fig tacftiemme 
[ig mob @ut» SaOer/ for (jwno 
fentotglffultfin^øn/1 

uiicfcn f)ant> nu allene rofer fia / 
fter &ant> er forløft fra ©ieff* 
Ittclené/ ®»)nt>e»té oc£c(fVucM*. 
Æg 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Kl: 

Om wn iyoigtjeo / 

m fyuMtt (>an& n 
Delig tøoltié fangen for 

tencferforDtit$$< 
igenføDt/ naarf)ant>fo 

erøfarneftatn)u/ tita^t 
(BtiDeligt oe r ctf er Dføtl 
Denne Dag / font er / 
gøre Dom oe retfi 
©om Der rørt/ at frø 
irøetterø Det onDe 
£uitcfiter@røDenéeH< 
fornufttens gternrøg. Sften rcto j 
ferDtgfjeD Der røet at fyrøD gtpr j 
gaa// oe fcofDcr ftg fra Det onDe 
(røilffit er trtlliené rette oe firøD lige €rø6eDe. 3ntet aflf Wfle ti 
I fanD rettelig ffe/ t>Den Det anWi 
i ot trøteDe. §orDt Det er ide mm* \ 

m 

m tø 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


(Pm Ben £yNgheO/ 

fclelptø t>ct ot aff t>en fcclltø Santi/ 
B t>orer t>eo «i guoelfø oc or* 
fomertø eller tøftctøttf&føtø*! 
* re / oc pen leffuettoe (Butté ?erø j 
petø opbirøgelfc ot beprøpelfc. { 

.^atiaritølfe, mtøtøjg 

^ffter Mf e »al oc §orfet fora 
'mer £/w#v$>, Sraan&elfc/ fcullrfi 
ernaar man& grif>cr til giemit 
tøcti/otfaa gaat fora eettoer all fr 
fniact paa glertitøgm/oetcr/ a 
Tgtøre oet roet tyfl fora eet ni) wr 
itiififtø 2lan& raaDcr til / oc at , 
aluorltøc Det fom £løt><t wjftrfel 
ae Ittolfrater. Zfy faa leroje for 
p ere ^tøwt tøoføe/ Da ere wl $ 
lenDeti trlbunDtte: Sftett tiaar tt>i 
lists 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i ÉM Øom øuO (Tit! 6« H(fi«. )U« 

tøføe Stanfcen efftcr / M Ummt'l 
\m i £ fcrifii ^amfunfc. ©etui 
føngrcb cr ^rocrø fom »over fiw 
Htøeo / t>ct cr fortrøftmng / tw 
Mild m&t ttøSKcfflføifftør (tø 
tøefftiøcre tsl gierntndctv ot fetter 
fig ttrøtftriføc imot> ftøMtttaar! 
2lant>en flrifcer iroot> ÆiøWt/ t>et 
kr ftnocntf ot fornufftené tanrfcr/ 
|oti)icrtens bcnegelfe oi oeøierf ng 
j^ancfen cr intet atiOit cnt> fin< 
bené beuegelfe/eUer #i<rtené om« 
»org for fouao fonføfefi oet tønO 
Wc« ©ctitic om fjant cr bijb ot 

ptfø/ t>a falOté ^«nt> confidemtio, 

\n bcund clfc ot betractclfc/ men 
fcerfom f?ano foelfø ranfcfagcr efr 
fotat> maafcc/faa/ffcl ot gruno 
ter ti«« boffuc r/ M &ct>cr $an& 
meditatio, m Jfcttø tfftertentfelfe.i 
£)er for lige forø fre titid nrønDl 
tf »tcftr paa / en atfffliføe til : fad 
orøfftflftiø ot Sancfeiré oanlia&eo 
F , æ t)ilf aar/^uor affoet f orøraetat 
* ,f en tancfe er aotv ett anfen ono/en 
ant>en iniDDclmaaDig. €n aooj 
tancfe er Den@ctt> aff fcuilcftnj 
©90erne ot erlføe aierninaer »fol 
_ A1 fprittae* <£n on& ?antfe er Éft 
pertttø foraifft/tøuetflw irfe fna« 
|t>DOriffutø/Oa forærender bet førft! 
pet forø er inonortfé / ot fiOen be< ' 
finitter t>et oet aantffe S52e nntff e. 
<£n røi&DelrøaaDtøtancf e er naa* 
fttfDtt (røffner at øicre met te mitø 
oelmaaOiae ting/forø fcuercfen c re I 
batøte eller for buDne / onoe eller [ 
BøoDefftafeljf. ^aam^' " 
(tø |: -Sti 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Bl 

M 

må 
m Som <B»& (tal bem'tfs. 3 i j. 

€Hfntaté eller #fertené faticfcr 
for alle gternfnger foro Sftenifle* 
wgtøre. ?f>i altfunmten enten 
Pet e r gant dier ont / (Ker mlDDel« 
mactonp Da f omnier Det fra tan> 
tfen. #Dl tanrfett er f)u(r wffyl* 
Dig: #Dt tantfen er fjuer fn;lDig. 
©er for ft^ ctr ^nlmdus i^uer 
fatter eller fwar raet ftn egen tan> 
rfe. Senefer Du gaat/faaffal Din 
gøDe tanefe beuareDlg s ?entfer 
D« ont/ faa ffal Din enDc tantfe 
førDerffueDtø. 3 B j^eDé 6oglé 
I. £apit. OnDe eller fftøDlftyfe 
tancferere langt fra (BuD. P««. 
i$.< OnDe tanef er ere en wrftyg« 
geug&eD for $®cttn. OnDe tan* 
rfer i Sftennlff ené (InD oe Alerte/ 
roet 9(f fe(terne oe 6egeringer trar f 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

/Stis* 

1*1T !fr*0 -i ere i nogen maabe fout mct <m| 
©urbei) bcnungDe i «re allermeftj 
b«fu<srliae/ ot f'unbe faare oanftø! 
Iføe fp#até oc bempté / ber forø 
Du tcfc fiaar tern i beannbdfett 
imob, §iHO( Sftctmiifaté fm&j 
oe #lerte brirfuiø flcDft met tant« 
ferne lige font met #afffetté t#[ 
ger/ ot trenafé liae fora aff e it ftotj 
ftorm/ nu paa r ifje/w tin paa am 
tre Ællpper. %antf<ni& forfø 
fceb oc brufen (aber ei; (jet ler aff /j 
berfom bu giffuer bennem tøm* 
men / før etto be nebftt)rte bfø ij 
©ønbené bnfc&eb / af? fjnilcftt bu] 
f ant ide i omme op igen, 21 
tancfe fom er 2lffetterne tmber*; 
alffuen/ oe er »libeller røageljtø /j 
Élaaar frem at ben txø.oc (H/ foi I 
lom 

'I 

p rafl Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
.i mi ©om <Bu» (tal 6<Hi(ts. n-t. 

Skmkardui bejlriffuer met Wffe 
Drl> : Sanrfe føtør (9(1 / Styfien 
fattifncfe/ <gamti)tfe ajerøfngen/ 
©ferntøøen fefcuane / gefcuane 
fomøccuhtfD at rnanb maa entø« 
(ig faa g»øre/§ornøtøn&et> DØDen. 
i'tqe fom en 42>gle føntør rtftuté 
aff fhw 93nger fom ere fberttitø 
jt'iff/oc (>un frøer/ faa tøfelfta t>ore 
tander off/ fom ere føotø i o(f* 

Olfff «r< Bernhard! £)rt>. 

©er for Iføe fom mant> ffal 
fnart føre raat> «£ en foratfftig 
Q3uføe / Der tntøn ttt er fulo aff 
raaD/ før cnt> fyanb blfffner til en 
røtøaelta £r«fft : faaftølmant>§ 
oe flaaontø tantfer nnol> før enfc" 
tø GIlfFueformeattSftoffeørotø/ 
fontørlia effterM at aljeøfernto#i 

m 
1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Om een Hf wgl>«6/ 

|aer/if)uor aoDe De fmnté c re førec 
ne/faa lenae fom mani) giffuer ett| 
jaffDemtøDfte onDe tantfer rum 
£ j» faa er Det ret føt a jf 
k ©ett bltffuer itfe reen mef aierttingett' fin tam fvreett 

de ot tiitfe. @aa ff al forDi t>et*i 
te wre Det førfie fft>cfc t)D( ett f)tU| 
(fa ©i/tiplin cc ^mt/at mani 
Demper ot fp#aerl)meottt>etant'i 
fer. SorDi Iføe fom eanDit/ nm 
Det met atffrKføt t><* r ot DinD op' 
rørtø / aiør ftor ftorm ot ftueer /| 
fomtteDfencfer@fi6ene/@aa . 
nerfer onDe tander ttfffcfeliaeÅcl 
ffaDelføc Slffecter ot beaiertnaer / 
t>eD fjuiltfe it jrøenniffe neDjTai 
ot forDerffuté. Sften tuert (mo&| 
foruare fretttøe tander it menfflfe/ 
må 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) til« 

tø 

NC Som ©trt> (Tal fccHffis. j*?. 

. fcetfcfe fløOer paa SlfTccternté 
flipper/ eller for rørié i @nnt>en. 
Jor Dm jfylo raaoer 'paultté Pfc- 
b. 4. til fjcllige tancfcr/ mct fiffe 
l)rt>. §remt>dté fiere 33røt>re/ 
piat> fom er fant/ $ttao fom er #r< 
.igt/ fyuab fom cr rctferWgt/f?uat> 
fblti cr tiø/fyuto fom cr elffeligt/ 
lirø fem tyfer t>el / cr nogen ffeo 
igen £tøtv cr nogen (off t>a ten* 
J* ccr paa. cn fcelttg tanc* 
JeføDerStønoettétøfi: SlanOené 
tyft føocr t>Mienéfamt»)cfe/ VM 
mé famtyefe føOer fccllig gier 
,im 1 cn fcellig gierning en l?ett<g 
mm 1 cn fccltig fefuane ffitig 
>effnelfe/ en fTitig tefwelfe forun* 
tøttg/fcrunt>rmg@ui>$ Ut ienOel* 
' et loff/ effter s " 6m "'" »i 

lu© 

il S 
iB 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m Der euføe ot faliøe $ff/ &m(tf it tø 

§r«m£»clt^ efftertøenmtwoiiH 
cfc er £iøi>fentf fceffttøe frlftøfr/ 
fra fyuiidm Der er nrft w t) tå'ém 
ten ot foro^nttwlfen : S>afttfer 
tytifmé offi&ua&maaDe mm 
m M imobftaa baate onde tande« 
fjoe Den ftifuift famtet aff opm 
' rer t>er (wnt> fat/Mani »4, #atø| 
øerøe beDer/ ari fcfc/ftitfe fafteri! 
friffelfe. m mut magt fem 
ÆrtøémenD i trifli £einv Det 
paa aUe ftD e r ere bam$cte met 
8ienDerne/at SfenDeweffuMe icfli 
g offiicrfalpe off Den fiunD Mfw 
ue/ oe ere tøbetiæbnc fce/et tage off 
fcf e MwfyuHde atøeltø i ntet tam 
te formaa f ?g mob oiT / t>ben fa« 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 31«. liijiJ^ttitø&awfct / iob&co ot 
ijpiøer. Iftetnvi fftille beoe at 
\wm forti fcajftur effucr 
tt ^efjfuefcn / trtl wtrc $oé 
jf føn rør fofratiO oe "Saffmatib. 
tyi arf off fctffftm&c «>i hucrcfcn 
jfwbiÉaean etler onbe t åittfcr ot 
tø^fr* irøob : (SaafJo; er vor 
kQtfSfttfé ffrébrlføfjeb/ faa flor er 
mtM&OTitøtfr oc fo« KWMtøcb. 
tø&tureité (ftø6e((a^eD er/ aff 
muitcrm wi idt futtce aføre moo> 
fianD. -^røbté onbffaff er/ aff 
p«rfe»n)i idt toille. £enbtø fot# 

trcbdføfjeb ett mt fcitftøwfw* 
nufften tten øeer Mberbantø / 
Ifeen Ætøbfené tøf* referer w 
fuer erretyfttiffle. @aa paa* 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
mfnDer forDf Soiren off onlrø&i 
re tørfie §orcelDrté faro / at tøf ojf 
Dertø IlfaDe paamfnte /ffuHe bliff* 
ue t>ifere/ cc biuDer at tøf ffciHc 
Daajføe 6cDc : i'eeD off f rfc f frfftø 
fe/SftenfreféofTfraow. $)er 
for faa tit font tøf («fe De tine tyn/ 
Da ffulle tøf tmde paa twe førf?c 
SorailDrté falD / oe DiDe at Den 
tømme fom beDroa fem/ fyanMtl) 
rer enD nu aue ^enbffef effter 
ofj / at fjanD i (fae tnaaDe fanD 
Drage offf ftt garn ot fnare. 

^fae faa formaner ot 2lpofielen 
tTmotx. at tøf (futte ffriDe en 
(frfD/ ot De^olDe^roenotengoD 
@amuftttg|eD. @ee &uor ^erffø 
ot beauemelfg tøanD fetter Diffe f r*> 
tflfammen/fom ere/?roen/enaoD iiiint 
tf* 

P 

tø- 
Hil 

fe* 

Pift 
p 

pi 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
i Øomgftp Hal btuifis. air-! Hu 

ftrio/oe en goo famuittig(jeo. SrO'H 
01 cr oen vcD ^uilrfcw n?i forlaDcj 
@ataité le t;r/oc Drage røo i $i}ti*' 
\iiiUt)t/ ot fucere §elfctøffuetften 
prifio fculoffafT oc røanoflaff. 
\Zw tur Pen t>cD tønllcfen fin t>Di 
Dm ftrit> imoD @atan/#ert>en oc 
tafené tancfer ot begteringer/ 
pefomnK fei)€ruin£>mg. faaM 
per 3o^anncé «• 5. tfDflréw 
tøro er t>en feøer forø offueruintw 
heroen. €n got» eller eerltg ftrio 
fet «té imoo lattøeO/ oc en flamme« 
Hg eller toarltg ftrK> / «aar en 
årtøtnan* fafter baaoe |ftOlt> 
ot oerle fra fta / oe gf fluer fig (fem 
Mia frø SlenDe S)ieffuelen t« en 
Sreel ot fange/ot røet flamme for* 
laixr CføtifKlepr, gerrorjano 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) to 
Mririttt jlerønw t^tnfrf f$dM 
K/foMfownltøe« teiitfi*/ fem 
mattt mflflf« f eore førfk gør* 
*lt>rc/føm aaffue frø Der te matt] 
offHerttuttøtte/otMtø trøtw tøfø 
udcti / tit tørté øc Dcrtø <ffR£| 
fømrøertø aUcrfitøic i 
ff«m. @aa «r førN M <n#| 
ot oértt^ftriO/ natfr ftrtf £*flto 
ferte øf? MnMig <møt> §Jetf9m> 
0( ftø fjatwem pflfl ^citf/of 6*r^ff#| 
ué tøanwrø (røns #flfl(wti / ttø 
fcutlrfe fcflnø fiørtrøtx fmøfc off 
3#it>abcrøffuett>t©atAn &ai " 
| Vaabm fra / «aar tt>t røducf c 
6ørffld øiiDc tanrfa / flffffflfl «1 
nktuMføfycD øttwrtfertøj 
b«|T»t< øff < rrtfirrWø&cD ot 
|t>føbet>. gortt hflnDfflnM tø 

h '/KW 
tø. 

JlBCtl 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
dom ©«D (tal beuifbt iis. I 

nogit førmaa lraot> off / ttøew faa 
trattøano beuabnté mct øorc cg* 
tv 6øni>er fom iin tilforn fagfce 
<£» got> @anuiittigf?ft> fritimer 
?rocn ot følaer en 900 (irK>. 
ntic liae fom &un fftøtø aff 
?ro<n/ v>ct> tøuiltfen ftrt befutte at 
@i;nfcen er off forfat : @aa que< 
6$ ot »ojrer j>tm/ baaøe aff Den 
jamme Srø/otlt føffyløtøt eller] 
(lidt i'ejTnft / fcuiltfit ot faloiÉS 
ff fce ttørøe / en goø ^amaittfø! 
ijfcéiKetferøia&ek ©enne ao> 
e @amaittia&et>é 9?etferW#o 
tuenøe flaaé/ 3nt>«orttø ot øfc 
ørttø. £n aøt> @amuittig&et>é 
Duortié 9?etferWg&cø forflartø 
t wre/naar alle parter t Sfteni* 
ttø ftttnrae retferøella off. Sffi« 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I Ih ti 1 1 Hi 


uer tt mct &u« anore/ t»ct er / 
ieøffal ftøe D<t Clarlføtre/ 9]aaj 
I fwD i t/tanrfcr ti€/a ff cc tc r nc ot 
lim lomme offuer e«tté mt m n 
fornuft/ &uté 9tøel (tfTttr&ui 
dtw ^uti ffal wrc f«rfit) Zxm øtønb 
®utréOrD«r. €ngoo@am» 
uittføOetø ttøuorfø Støtf« 
&ct> fwnger afft>r;» tntøtortfé/øc arj 
naat Qitmingetm txt ©uttéO 
oc?roaté9ftød Ifør/ fa« megl 
fom muelføt frttiD txrc Dcrtf grøf.! 
#t>t tømte gooe ©amufttføtøoi 
:Xetfert>i#t> befatte alle anl 

t>eré 6e<wemmer (jen&e t>el/f 
Offuer Denne menmø. 
39?etferi>tø()et>fa<Weltø 

5orfatttéall©i)D©ipa. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) rlPT lennefKeiferDtgfjeD forftaalé tit! 
'éføfffra ©ntw #icrltø&etré 
iffit/fiwt>t ©ufefrøttfø^ctøs tutti 
»v fig mtft fcc t ÆierltøtøeD.j 
Derttfcen bemertfté fjnn met| 
ie otMtyfylMøjpty S&i faa ft< 
\tJugupnm. ©engantffeSXefc 
i$et> farøutf t fl if #øffu!tf?»)t* 
fc/føm er røffytetøfc et>. SRcn t>en 

ant>enffat>e/ et) $>eller flfafcer 
tøfeljf. 3tS5?enntffe3<ørt>eUt 
mWt ffa&e/faa meøft tot fiaar til 
tømwcm / 1 Det f^anD enten giør 
tnnetn elenfcfø/ eller forlafcer 
Hi fom er elenfcfø. @fø felff gtør 
Ilt Sfjfcnttlffc ffaDe/naar (>ant> en* 
|ten føler jig i Ø)nt>en ; eller icfc 
fiør 6et fbm fronnero bør at gtøre. 
Es i 

t 
iliin/n'n/lil 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

1 Øm oen RywighM . 

fym flff ttiantv fojffartr / at ttnj 
Ifammctr rctfcr&ig / font er ftftijfr 
Oiø/ oc tøn ttffylDig fem er retferj 
Bh 

#f| (MM« 

„ ^^tminmmÅ 

^joc frcmfftjtiDrt / ftttmt fføne w! 
• : fjcffttø<r« fcrpfce et føgimng r«j 
i,É atgiøreoc f£t> tøt fem mat* før/ 
ot Dft aflflatølfe / mm uf« 
R t>t>tti en trøgft fuaar fmO iine&j 
liitørcfyctyerré gørf«/ imoO #itd 
tens tandet / imo!> £iøt>f«né 6«« 
gicritiger / oc imot QLicrfctité ontøj Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Øom (£tøt> (Tal Scuift«. 3)0. i [fortørn fTtt/ toret ot firtD/fcaffucr 
éutré frt>ct 1>cm førfie ør ijpperfte 
ftiD / men icfe faaun frtjtt fem 
Mar i £am mer fortutfetfc cm 
fi) ntør nfé forlafcelfe/ fyuildm t>cr 
fører for tratte! tø« ?r#le til/ men 
faat>an fomtwar i 2(bel / met en 
l^iertené t«UH paa ©utré&arm« 
t>ferttøf)ei> fammenføt;et/(>mtrf«n 
tyr er £5ut>é 93ørtté rette or egen 
fr^)(t. ?ftf fcenne fyffe or Redige 
fere er en 33*tf fem tfcffytor aff 
©ut>é 'Stfoom/fcutlef en <£uanae< 
littml«rer/ ot erenfaaretrofaf* 
wcterefom beuarer ?rorø øren 
9øt>famuftttø&et>. £5er for fat* 
tfø £e3tren$ frt)tt id e t>oen fag 
en begtwfelfe til etfoom Prww. i. 
til Den fanDe wfoom fom er 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
1. 
|@i«(cné SBaD/ Der fmagerfjeifll 
Jfee allerbeft/ oe er fwnDc behagelig/ 
løf atør tøenDe le ffuctiDe /Det cr @a*j 
JictøeDcné foifranD or runDffai 
'omDeallerbeffeting/ fbm^cMøatl 
HJtil^obc met en«fanD ©uocli^ 
of ©øD. SorW lige fom toanutt* 
ttø[>eD er @i«letté fultof furnDe« 
fot/ fha er t>iffcom ©tøfetté føw 

Ot fplfe. røeil Latlantm førftøH 

rer ^etrøtffetté rette txfoom i faa 
ttwaDe: $tisyfrmiifftnét>ifc«$ 
ftaar t Dette ene / at fcanDfai 
fienDe øc t>»>rcfe ©uD / Zii Dtnw 
tMfDom/ oflftter (jutftf en De r c r 
tet i Dette £tff fora er tøfttøere/ityi 
tigere or tøeldgerc enDtøunefr/5 
#<£Dtreué friten 6eg»)nD#/ 01 
Det i fanDbcD twDerlfgtl^ Da_ 

IH 

m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
eSomÆTllOftfllbCttifiS. 331' 

Denne frtjcc baaDe toifbomé fruct« 

fommeiige 9?}oDf r/øc wfconté ah 

lerDc nligfie ©aatttr. Om Cen« 

he fr»tt taler Jp£rren p. Der 

(MnD figer : 3eg t>tf giffue min 

fbjcti Derié #ierter/ at De fftille 

id* oige fra mig. 2fn @$Dé 

ifrntt er Den føm allene føDer £9* 

[wgfceD moD ©nDé 53u&/at manD 

lofter Dem. #un fØDer all tyU 

QpnDerDaniglKD / fom er til* 

>«føi)(t met forfictigf)eD *H flt 
re ocfremDrageDetganfffeleff* 

aft «di §orM fenne ene hellige 
jbeotreng frøet Drager Dig tilba* 
gc fra ©»nDené ot forfengelia* 
§eDé wn / ot leDer Dig paa fanD< 
fieDé t>ei) / ftt>rcr Dig paa Den rette 
w» / hofter Dig in Den røaalif ell er 

1 ■ 1 mm i M i m W , b h 'I il V ti ' VW t' r tMfl t " n KW mm 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


@om flSio (tal fu-unia. 3?!. g 

otanDr« (yrøtUfle øflitctfar. @aa| 
ffa( m.wt> foroi irf e nllcnc mct 
tjtnbrr et f jtorr / men fafl mere 
mtffmoof g<tmffr$irrtt amta* 
Imetøtte fantø oro fom ftøiir 
^<@alfø erOeti fom fri>rw £<£r* 
re« / fom tøfltffur r fin tytf ttf é<»*té 
ulB$iti>. #f r føffnffms iocn tnatio 
ifom fi »ctcr rrctt'of tør leagie 
jftti gantffc trøftøtø forfmdfe f>oé."~ 
Kuo cr oeti fom jrr»>ffer i 
Irøm fom Oaffurr It>fl tH t>cmé 
feuD / tvn fom wtnorcr i 
~rtné £onv t>én fom f)olt>«r ©uttø 
ttrtfbørt)/ Dril fom aff aamfft 
terfc føger effecr @ut>/ t>efer/ 
fom f?olt>cr mm aff t><n fan* Kl 

fro fom ffal 6cutfi£? g5u& / faa t>d 
MOU 
i Wil 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Øm Sen iyto&exy 

i (e ffneW fom t>nt>er fcwrftr (fcutø 
tfitOer <t(ttt> følger m fanD ©tti 
Mtøfcetv fem Paulttéftøer* X«i% 
?• StHe font t>i((e (efftte @utøtøj 

!»£&rifa3efu/ t>effttUeHDefør< 
føtøelfe) enl> alt t>et i©eri>en«G 
£tia& fojfutø l>a Dem font frø« 
©ut> * ealtø&efc 3tfeM&») 
font »(titte Q3ert>en gatter / (>utø 
fen Der er førfenøeføøc fuføefull 
SJ2ettfa(tt>ati/btti @#tøf 
faa / Quibfcn fer er eufø oe fhntJi 
2i( Denne @alføf)e& bør offat op* 
flføe mer tre ?rapper/£)en tørfi< 
er £roett / wt> builtfeit n>f <mna< 
nte£#rifuiin/ font (jafftter 
fcuerffuft oe gffftter falfø&e&. ©ei 
an&en eller ntfDMff e er £t)t>føl 
font inattp i Zvotn beuifér/ 6aaoej tøm 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

i geffneDitoe tmDer &aarfit.£5en 
ter en gtøDelig affgartgaj? 
le £iff i^roenot (BuDé j>aa* 
fofoelfe. ©ewilewlallcMiffue 
iltge/men Der buffuer Dog ingen/ 
>eti De fom paa Diffe frapper 
'flige ti( ©allg&cD: Sften eni>og 
6efomm< ; fcer rettlgf^Dtll Den* 
6allgl?eD formeDelff Z roen / 
»og alligeuel (futte foi effter De 
ptøDié opffanDelfe førfl inDgaap 
fa f>enDté fulDf ommelige ei)eDorø/§| 
formeDelft3<£fum £l?rifium t>or§ 
f#<£rre. ?&iDa|lullerolt>ererfe 
tae paa Det futDf omne goDe/fec/6e< 
SolDe oe n»De ©uD i all eufg&eD / 
W fere fri / iåt allene fra alt ont/ 
[men oefaa fra all frijet for Det on* 
»c/oc Det eeD Denne jamjneWum 
i i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

■Hl ringe i'egømc / at t>e ffulle t^Kp 
&ané cmfutoe fcgøme lige/ or tøj 
formf&elfi Den ftrajft/ttft fcutøfcH 
fcanofanogiøreffø 

4- Om Jttfbf Mmtfc. 

TeUiofis , gutofommeifé/ er ié 
itøwné furøoinmetø eller fol 
lifrglørelfe / mtm effttt £etitø 
parter/ eller parfernfé øraDer 
føtyefie røaal/men mftitof ottin 
liggeø paa Den HabttuM er /ful 
lømtte ør varige »ane / eller fraDl 
Pige forfer m Mile til ar I s fine ret 
ferDelig ar guDellg/ font i lang tiD 
oe roet IDellge ffffuelfer er atfpuxt 
wfor^uerffurt / faaDan fem &u«j 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
eom <£føt> (14! Uuifié. j j 4, 

tøtøfc t>eie t Pet te ffrøbeltø* ftff / cl* 
I tør fom c/oMM/ taler/ ^ultfomcl* 
;fé bliffticr twraef fg < t>ctt Hatiiu, 
|«»flfffclt»!ge t>(m< eller ftøWge for« 
j^fot Mlie til at gtøre gadt cfftev 
©uoé<?jrenipel eller llgtielfc/ mct 
|lfg? m<Ulfe tH alle. £>og alli* 
ifet tør nigen foruente faatwn 
jHobitum *>p( $ut>cltgl)et> ot M; 

tøfotø Dette liff/ fom mmit> pfe>xr 
fjaffttef Q5ogelige fonfter/ t>et|| 
faa&ati fom er latiguarlg oe 
fg/oe(tfefant>forHfi& 

t/ilium pag.tpz. 

©et fom Bertil er fagt/oet tø* 

t til praxin meJiam , m ttlfOOel« 

laa&e glerrtmg / fom fcuercf en er 
eller goM fig felff/ fomfam* 
■tøjhufigtti SHeit femte 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) fufcfommelfe fom wi nu &<mtife 
om / fcører til ®m 2^rié 

katortboma, rette flllOføltttW emtøj 

oe oc 6cfftfttnø/ tcfe at Det er iarø 
fmcf er øc øraoer/cller paa oet tøf* 
»>efie roaal futøfommit/ mm Det I 
fom fccrølføe fano ot 6ør at wre oc 
forfremme ftø t>eD øttfcelføe gN 
uelfer oc toret/ faa (enae M ml 
fremmet* f Dette u/f / 
f røffuc ide nogit &toifte k*m 
tboma dier fulDfommit em6efce A 
fom fTct intet foranor tø eller fat* 
tté/mmitgfytificiiQt/ fom et ud 
alttorlfø/ffaofø oc fcrenoeuw M>\ 
Bwtø i ©UDelljtøeD. SfJ7*r» Otf 
fej CUmens føer / at oetme £/<i&rø» 
tølffuer fiatøa eller ttaract fø/ o# tf 
11 franc er røo m ffiffteltø / fajiotm 

il EMI (tø 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) affetøfø' fcet wwre ©ddt ønff c / 
Sften mange #clgené (trempel 
paamtøoe off / at f)tio fem ftaar/ 
t>w& ftai f« wl fil / at ^attt> ide 
loer. §orfi oer er flor fm& 
t> (Mté fcem fom ere bkffm retfer* 
ge 0£ fyWQt/ faa at mgen fant> 
re trtrø / t^uor r)attt> alttø t>aa* 
_ er/ flrtocr oc 6^Dcr* ©er&aff* 
Mer atørfg wtit nogen #eigen 
t)aff«er feffutt ©pfcetøé/ 
&er §affuer mam »ertt fom irfe 
^affce betøoff taøli ae at beoe/oe i> 
getttetfcen £t)rH?ne Æirtfe A/<j«A. 
6. jorlaooff eoregpt>er.3terø 
£eeociTfcfetfriftelfe. 3tem/£«c 
. J^eoire forøg mitt ?ro. £)efc 
erot alle Jpelgené beftettoelfe/ 
Mi »7^3ijerett)tH)tt(ge Sfettére. 
m. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
j«m jPM '?<>..£)» fuin to $crt 
re »ilt g<|fue att pa« ©»nit««) 
(>uo fa«t> fra taatø ? €:om fy*m 
tøtøe faa ftøe/ 3»røen élant#» 
Sftenniffe : €«a ferigt er tøt .(wfl 
at noøft SKenntfte fmto roj'ni 
aff Penne * #«fcføe i 
ot varige t>antø fntefraitnenfjetøl 
£at>eroff fomm&pfø ; QiuM#\ 
formaning $u: ©A4(rrrgc(mo 
$øren diet aot) wnt> blct\Vba\ 
maa mant> meff fvt>cee fig fwf&fiÅ 
bniD: f?uer font cr r«D oj| 
fr»)rtartig/ tøano fjaffuer tyet 
a(f/ at fcanD ffal minDre UDe ffi 
Grub. @aa tuttoe n>i nu for »i 
gen Deel forftaa benne 
1 varige t>anté oe ciliieé til at le ff* 
t ue re tf risø ot gubeitg/ futørWiei^ s Ira 1 « KBCR 

■in 
M 

rip 
liroffi 

ntfc 

fuga 

"ti 
tWtn 

\ 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I SemÆtøo ft.it 6«iii|t«. 3ja. 

om faatMw (ti jfu lof emmen* 
tøet>/ fom i fctte ttff fhtft* afoelt* 
tcf < nmoe foranorté : SJfcn alle* 
ra^c om cn kabttu fom er nogit faa 
tøwt/ fmtlrfen feer er f fare for 
©te|Tuc(ené lurerf / oe £(øDfené 
fuigcf ulce begteringcr. @aa bøtm 

mer (eg f Orbt at GUmentit Hyperbo- 

IfckHer offnermaabe (tore roeé er 
rt> at f : or# iuttø. Zty ^utt fano 
Inat maen farffue fmydté eller 
pto&føitø. 2£i forfare baglige/ 
tor itDen oe fp« t>ctme babim er 
Irfl-^t leffue ©ubelig eller retfer* 
Sig: D< Ouor fnart enbocjaa 
aUerQcttføfte funbe falbe/ &utø| 
tø mt fee aaBenbar Uge »bf ©ubé 
ler&ellfgfte 'Propfcete ©auto/ 
irtrfen teg regner tblatit be aller* H 
■ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Ilfifi 
■ tmvt bttøm for fccllfø^clv er 
wffttøørtfø&eD for ©ttt>: Si 
ttiiQ at.jtø/ #uo forø f;cfoft 

brager dier poloer aff fiø fctff /| 

&anD røiføaaer ©ut>/ forø j«r 
røt>erftn#ierfit. 

Støntec fmfettié tM$u\ 
fotnmrtfetré btfMtfuetft/ (EffK 

(Butø fyempd ettet %rt$| 
fe/ mrt Iføe ottøddfé tt( alk/1 

ffulle M bf <røc Oclc forflare / forøj 
jw (røao tace £rrrøpd / 
dier lfjg(?d> er/ ot frøorfan cem 
\*qMiitM d(er (tøelfø ttøoeldfe 
altøer. 95ien rci t><((€ førfi fcanolc] 
orø ©wtté Crempel ot £'føndfe. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) rrø<nniTfl^rførftj?a&t/o< 
nrff fgcitføDtforftieDclfl 
ii $aiiD/eflFt<r iette ®ufcé £jrcm< 
(/ bilise oc ifønelfe filer liføi)ct>. 
!<t t>mc liføryD #emp<l t>aar 
fjtøam @tio cfTf|5t>ce / fra fcuiltf m 
" irt> (føn <t afflftlt tør fcatft faU 
\tpribmi at r}anl> tøc fif ®ui> ft% 
tørne £fønelfe cc fymptl Ug< 
t)uti flaar i retftøfcig 9ietf< r* 
eD : gaa tfaar £>rtine rolig* 
►cd mtt ®ut> < ^retferWg&eD. 
Oerfor lige fom ral m<t @Q9tté 
!<?jrempel eiler ltgi)(tv Ceter/SKrt* 
•fcig&eD blffftie ©tit) ttlfrtyrtø : 
>aa fftllté fri fra $annrm met 
>eD / tw er ft>Mfcrt>!gt)et>. 
|#it> r}affuer £falaé feet/fcer f)anD 
røDc cq, gqpft , (gfre ré @t/ttt>et la 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
e( n% @aa er fo«M*$mførøt 
fra @3u&/ faamcgst#æ 
rfmunU t>ci>* ømmer Per gø 
...paa/ røiti:mrt*t>W3^l«wt 

ffft«w«t t»i>fraffti^aff#/ tø* .(ftUfe; i>m tyb U$e/ £>a (føl matø a«e §ui 
fcn Denne Grøtø f>?ctfcri>f ' 
er/lfwifef'en oPørat^ere 
lige. Bernie ©uDé 9tøfa*tø 
. JeD forflare ttife oc forftanDi 
M§oW / fomt aff ^amrcné (eDfa 
gdfc/fømt aff ®uDé DrD/femt af 
gredtnrenfé beffue Ife Der om w< 
Dernifte/i faa maaDe: ©uDé tKtti 
eDer 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m tf* 

frøt>«lartiøf)et>/føm er Itøcffifft 
iflailt gwafur cffttr tøucr Dtrtø 
Atyø ec <t*t& t>«rt>tø()efc oc ir»prr* 

'£>emte 'Definition 0( for* 

ptftøøcr tø)9M aff trent* røwt 
tø> et 6abtféatti$t fmtm^ct/ 
bmoff aff Staturen erc befiettDe 
fe metglfftic; £>en føirfte cr : 

;(Bub ct bet allctføftc oc yp* 

IperflC (BODC, 2>m2fot>ef»] Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


fyaffwt fiø eetté moD atfe fra* 
greatur/Dog effter-fyterf ftøgé oe 
artié t)pperl*$eD oc trttøwr / ?<f 
er/ Iføe fora twttD i ftøfrelfett tøaff * 
tier metDeHt a((e fTaaé ting fin 
^goD^D effter en t>i|T nraa&e / flt* 
at Der er fntet kreatur fem ty 
fcaffuer betommit &m gODf)c& 
tyi forame fcaffuer Oanørtiem 
lit færre/ oe fomrae *fer* ga#r 
aff fin got>f?ctté tfttøe/ if terfi 
fcannerafranttøaaatatwre/ ttf 
at fitlDfOtomc w beprt)De Dctw 
øamlfe #tmmelen$ oc 3ori»en 
fret>5 til fin «re. ©er for fciatfej 
fora nogen nrreflernogtt flaøf 
i&tønt £ reaturcne tyjffue tilfeltø; 
raet i)uer anDre / Det er ot f?urr 
ffreaturiffer/ fotnerafT 
1 fé>u 
møl Kl Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
ttf.fitfrilfø/Of Pet ligelig flifft : 
#nw »Di nrønP feer (BuPé Pif 
Som er goD&ep. #e r aff rommer 
Det/ at mav Du fotftaar it Qtw 
nmé Tiatut/faa t icnPcr Pu oefaa 
alle £rcaturré 5 totur/ fem ere aff 
famme flag øf art / oc fwaP pc 
[ere. £>er 'DauiD pette bctencftev« 
pger tøanP f/dm- 92. j£@2Cre Pu 
laPer røiagtaPeltg jtunge om Pine 
gterninger/ ot teg prifer Pet Pine 
•OenPer ffabte. <£ff ter Penne Uge 
Hae t>DDelelfe laPer @uP aff fin 
gøp&eP fin @oel oprinPe offucr Pc 
aoPc oc onPc : £anP tmPer alle 
tørtigc penne lufft t>Pcn forffefc* 
> mctpeler alle gifte Uge een* 
tw;pe panPit. 35?en ttn Pille la* 
anPre (Jreatur blifTue/oc ta< it væk 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
jnifle ftt OrO/om €5oli$e&/tøitø 
Ken Der ffutøe føenfftcfø forme« [ 
jDelfig&rfftøm/ mentnetoatiÉI 
|retferDtøefororOoreilrVwr/ foflt 
jer/ tttfom te ftaMw annamiUiNhfi 
\&ali$ebfené ortv et ternet UMmG 
Ore Dem/ £l>l (janD ^affuer aføttlp ; $ 
en enOelfa, Oecrct oc befluming/ 
[fom firecter frø eetté til alle SfJicrø 
tif^e/ font er/ at fcanOoilforfaftej 
lalle fom ollffne Jaartøiarfefc ot 
jøanartføe oOi Derté ©tfnoer inOi 
til ©øOen/ oOen 6cDrmg/ at D«! 
|(ftilleffrafftø met eufø pine: ©i tticrt tmoO / at ft anD oil tagealteg 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
SM1 
I as tit 9teaDe/ tøuor graaffuc^n 
tete Deere/ mct faa fM at cc 
itttrtføe rette otbeDre t»crø f^r etiD 
»Dø / ^tttttftt^anDmef cnt^aCJg 
ifMiDfeffelfe ttMer Bzecb, # @aa 

fenOedg fom leg ><ffwf (ftø c * 
feanD ) til leg tngén @i)nDerté 
©ØD/ men at fcanD ffal omuenDe 
fta ot (effu«. #erafferDmemer> 
cfclfg* £r^<w> N^e«/ fprorf fom* 
mttt Orne iv gfffutt $?enmf]fcne 
Mern/m afle Sftenniffe/ ot alttD/ 
at betomme aff ©utré 35arm< 
f?tertfø$eD @j>nDernté forlaDeife 
f ørrtieDelft <p<nftenl$ / faa (enge 
Dette (iff »arer/mett effter <DøDen 
ftøDté Det togen, .£)uaDfant Du 
©toiffc Zmo metDttfelffaffftgc 
Denne (BttDé ttøelføe tftM (31 li 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


lelfe/ fil« eenéfrøømø&au'e/« 
flare fta&fefielfir ; Du vue at t>erj 
bllfTuer tøitø nogle faa wgtwtffi 
TtøaOe / (mtfefe Pii tycrer ae wr* 

Opffrfffttettø farcamm tabulu øff 

fert>tj$et> er liflig øc eetté m 
alle/ øc wleffter ©utø cn&dtøej 
fcflutrtirta/ anname alle fem tili 
ftaaDe fom tro / ot Det »Den 
^atføtteré/ ftattté/ Rtyné/ ' 
foneré/ 2(lt>eré :t . anføtøøc .. ... 
Épl. ©ub/flaer Stpoftelm 'Tim. 
2 1>« at alle Sftenniffe ffutlr SHf 
ue faliae/ ot ('ømme til ©anøfjet 
^unMfaff. @aa ere forDi Diffa 
?5eflutelfer fafte øt tørøøaelføe : 
©ul> forføfic £airt føm t>aar øen* 
lllfmøia eller førtre&elig / øt 6eøre< ■per. i i ti fa 

til 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 1 Øom ©nt> (Tal Dewifis. 

flø Icf € føretf O ^an£> t>øtx t ©er 
•r Wl oc £5ub forfafte alk faa< 
n«. ©nb tog 2lbrafcam til 
.ifce føro t>aar en Slffgnbé t>9r# 
ere/iwn bf brebe fig t>og. aDer 
*t>tl &anb oe tage anbre €»)n* 
ibere til ^JaaDc font bebrebem/ øc 
Intet forffel gtøre imellem tfaja« 
iwn føm t>aar fulb aff Q3ulber/øc 
©auiD fom t>aar faafieligbepr« 
bet met $£belftene. #anb tog 
f^ueren paa ftaarfit til naa* 
be/ Der &anD beøreD« fig/ ©er før 
fil &anb øf ©ere anbre JKøffucre 
naabig/føm Bebre bem. £er aff 
|er berøte trøflelige Juguflmi fen* 
enf? be^Tuelt: ©en fom t>il traa> 
frøn til ©ub/ fcanb flfalftfe 
før nøgle aff fine @» ;<f3p S 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
jjjtw / men fcane ffal alitm gaa 
frem mrt it futøfommit #ierte# 
ot tal>e aff at giøre Det føm f>anD 
tilforn gforfcc oc ffai itf e fige / »en 
gi forlattø mig ide. ®aa 
U henfører 'pautøé ti{ tø ^ørnmm 
j 4. 2tøta&<wté trempel fømwn 
Iji Wtil alie Dem forn tro/at tøtflat 
|fj6(iffne aa6en&are/ at ®ut> o« 
metøeie a(fe fin 9?aarø mel Kg8 
Kg ttffiffteife. 3rf e er Der &e«e* 
tui( paa / at <pauUté fjaffuer 10 
feet fcen tit Denne ©tfté $ctfer/ 
t>igl>eD/ per l)an& <Jcc«nmo^e#5tf 
fcenfører Stra^amé <£re ropcrril 
alie føm tro. @aa gtøoer fbtw 
det Argument »el / at røano af? 
<t tønoerugt tempel beniferpef 
fom i (iftnittfteiigfrep ffrerferfjaiii 
1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 34t. 
giltøe ttøOekifré ff øll> til alle :3cfc 
arøDre enD Det Droer/ naar manD 
ø bec^øm l almmDelfø&eD ftree* 

Éer ftø til alle / bcuifcr eller bcflu* 
tør<*t fom » føn&erltøljeD tommer 
røgettlOcrføH t>et>/ forcen fam> 
mmm ftetfrrtøa&efcé Itaettae 
, Wetøfiéffylfc ft»artelia/©ut>é 
fltøllfttiføføb er faafcan/ at&un 
(Hammer alk fom ere frauenDe 
'tferujffpenftge/ or giør alle dem 
fø&ge / fom ere omuen&e. <é5aa 
(«t>er lea t% fotM flere .Zrøeot 
gtoiffr / at om &u eft ojfuerf om* 
men / cu Irfe *>llt netfafie ©"Sté 
tørrø&tertlar)ei>é 35ro for anore. BV1 Mm m m Øm 5>cn SLyt>i$)tt>/ 

( %f)i iwar SftenmJMtg 9?cffm 
t>igf)eD Ifønié mo&t»<ti©uW)(5m?l 
mefige 9?etfert>ig&e& / Da er l)un 
neppeftg fa« megjt at re ane / font 
ir i'iUÉf tet ftm imob €ofc»tf 
giffel øt g(anfc) @aa be&ager Støj 
©u& »or øtttø ot ftowl. tyi 
©uoanfw tø .tor mactoe c# 
ne/men wltten. £atør offoer for 
eflterrøføe ®23tø ^rtferWg&sfc! 
mer m ©u»cifø /fa/ oe rrt>e6on| 
&i((fe/faa røegit ft>( funfce: 9?adi 
nu M gf øre/ t>a re gnté ft>f i nogen | 
maa&e awretøuottge. Dm 
w<ffttttøl$<l(e btfatié ofF ofltøl 

(ige/t^t ieaJ£x£Xren c&eté 
er ^eld'g. j. A/0/19. 3 ffulU «>! 

rc fcUfør førmfø/tføtø #<£røn! RIM 

»li 

H 

to 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ■ e>om ©ut> ftdl beutfis. 34). 

er fcelffø/ ør &ajfuer fftløt efcer fra 
atiDre gotcf at l ffctlle wre ^etilgtr. 
Støeit M&flltøgtørtø#§aDerM 
føcmetwlfi $$rifH £eaomté £>f> 
fer/at voi ffttlte wre l}e!ltge forme« 
Delft 3antøn fem fjelltøatør / Det 
ir/ naar nn ere ©ut> offreoe/ ff uk 
(ewc rette i øort ftnO / #ierte / 
tøftettoelfc oe gerning' fom te ter 
[tøaffiHfoc fra ©erfcetré røretø 
>trøattpelfø&et>> ©$Dé ©øn 
Iter off otfaa til Denne effeerføU 
(tf fe/Der f?anD paer Mar.*$. at §a Hii mim rett laOer pn @oel aaa op oft'uer 
øøpe or l>e onDe/#uor aff l)anD 
tøjter at fvi ffnlle etffe fraate 
re fenner ot 3£uenner. ^ttw 
Uttb.^, operer fulDfomne (Det erv 
fint>tøet>Den •ftfltf (ert) tføe fom 


.-S 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ©9i» <B«6 (Tul fctlltø*. J44« 

>ørt ftatø ot <£robeDe. ©ctine 
[etferotø&eo enooa <Qun met fDe« 
øfi ttelfer Oliffttc r fafiere ot (tø 
i piger a faa fanD £tm tog afortø 
jtiaa ful&f omcntøcc 6 føføcfie ørao 
i»niaaUDcttc 
* 1« Dille toi føartelfø forffart 
tre fiotf c i 9Setfert>føj)eité 6e> 
:lfe. ©uoelfø&eo Ørieer 
.fyduoelijtøeo / ot rø&riffuer 
»e. Ztjifyw erdacfom at 
gorfcMiae fom liven op« 
ii>er tøuafc materie ter fafifé 
JWW / otdtørfiujftcnjbincr 
[m? omf rtøa liué/ ot bortøriffua: 
jmdrtftt/ @aa op&mit>er ot Q$u> 
' i fiafterm/ ot optøjer i>et 
patjfc #ierte ot $OtfmP tuet 
men tuert mioo Ifønté to« li 

m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Hf 
øutøtøø t>et> ftøø. Ifø 
(øm 9?øg fmtt tfr &iwt> fom I 
fømrøer til / øt øtør i'ufftnt 
omt ring itt^rcf : be|initte rj 
øt fttøUDeli#& WlmtfUné #fer< 1 
te øt førfianiwt førmørtf er ©uty 
oafftter / øf alt fcet it Sftem ~ 
giør/øt øenfcer Det i mørrff;e&. 

3t rcent ot &ellføt £'effmt kffli 
Der a|f ^røett/ øt førføtø « 
©uDé^a»J>/ naar tøifcaajl 
fcelliggtørtø øt førmjeø io mere 
mere/ baaøe i wrt fint* eller f 
ftatiD/ i #iertit/ øtigeaømlt. 

Æierlfø&eD møt> alle øDeltttfei 
&at>/ fiff/ trøtte/ øt øt iiSJienl 
nif'fe øenltøt/ lifffaltøt øt frøl 
møt> alle. 

glittøfte&fwrtfa fø/fltør 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
tøfceit all fuia met allcrftørflc 
ÉfecftøgeD ttørette wrt £mbei>e 
K røtø «rc/ oc fcen .(jtørifme 
ftffrtffé gaffn ot pr$#elfe. iper 
[*ff er fcet tøt at beflutc/ at ©i)t>er< 
le følre til *Ketferi>taf}et> / oc at t>e 
it(e attefammen wnt>tø tii §m< 
\w fl»iatfomr)<lt>fi Hafftitøfun* 
pe fjaffue. fywr for $tø forøg* 
; r& fVmt> retfelfø fettté 1 Derté 

tønitioner 0( fotKarittgOT/ føttl tøt 
ICfie Gentu, ttaai fcerfé < D'tjfcren> 

\tia , t>et fom fftl t>em fra anfcre 
tina/ot vifer §uort>arme&e erc/ta* 
afé aff r)uer Styfctø racnflfaff ot 
rette art oe fcflfaar/ < faa maafce. 

!@5uDelføf>e& er enSKeffer&fø&eD/ 
fom 6emfer fto tfltørltøe 
i;rcf eife. $ferli#t> er en Vitv II i 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) MmnØm ttlbprtig €l|lfeH#*l 
|33arrø&lerttø&eo er en Vtetfatm 

jfattfoe «#/ r<wt>/føi* øc fl<**»W 
"inaar Cerfé n>fd^rt> gaar ej) tttJQpaj 
^ierre. £»}ffyet> er en $<frMåiS9f 
il^cD forø oeuarer finoft pc £t«r«Såtiv 
jtftwcnt/ oe $?f<jow<t røfefrøfcifS] 

Dføftei>/ forø fcotøcr alfe afFecterå 
;oeajerrøger t?«t>cr en ref ført« 
m #erre&?tøirøe oe i' 
i?<tafrøoM$ft> er en 
t>ct> forø er ®nt> tyfctø røfcertø 

ftt. z^os-i/w, Modeflia, ?ni$føjH|jÉii 

beo er en 9?etferfetølKD / fom øtmftiijf 
tur €førfené parter/ txrøtø føfltép 
Itmfffen/oe om oeo b rølet en rørørø Mnp 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) mi M i- i «f«rv 01 itmtio af.imut 
jfettitéiU wrc (fob cti^t/ 
fltacbefttfftna/fomnv rr««r<r / aKraaen M 
or bet fem fotttnfftm. bcfaU r t ^iobia^eb ftrtber for gcr> 
n / Of Sorfiwrer bet fom 
gMmffftøt befatcr / O« imofc 
ar bet fom erber merttøiøb. 
.itølalbté r)irø paa ©rebffefl 

lefftfgtinot)/ fom er fornufTtens 
bant eller beuebnebe j\rfø& 
_ anb. @aa er forbi bernic Zm* 
tigget* f n aatuffe &erl'9 ©pb/ oe 
en liffffø emgbeb Mellem @i*< 
lené parrer inbbørbfé / »eb (pifte 
!fe n Reelen beuarfé farffocfunb/ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


N! 
f>uor aff^utt oefaa tøré dc ©wfri 
&afFuerfaaftl?en&fé5?ajfa <ftt 
\)WirligTbeologM ffrifltter otn&# 
fetretwturlføe @f«leitéttiefgt$ 
tie aaff ue té 6ruø oe myrte/ 1 irnit 
Ine menføa. gorttufffen er befurt* 
|twrtig #flfoen tylmttiffimt f^attø 
ffrt( ftøe effter M bejle / t>er er v 
i@ttt> fefff. 3(ttraa er giflfuen/at 
l)anl> (Tal efffe forø $atrt> 
^affiler fmftft / os atfttte frø til 
frcDét&atineiti, SHoDtø&eD/at 
&an& (fol fiaa røré Sietifcer 
tnwD/oe fMefor o( 5et#n 
^arnian rr fiert. ©er enttgen 
tuM at tøffe tre tntfttrlføe aaftucr 
t>W ©tøfen/ ere foføn&erttaettf 
fretme 6«tg SKettniff tt tnDøifftwi^ 
©fa&ctfeit/ oe effter •BA Hm Mai 
mi 
3ki 

fitt. 
ttt ®>)tftf4lDtt il 
MD 

«m 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) m 

m 

3 

M 

w 

fri 

itti 
©om ©mo (Tal bcuifis. 347. 11 iwogen maaoe befcuione / fmtlcfej 
jmet en onD feouane io mere oc me< 
eere formprcf efce oc fort rencf ct>e. 
tøfcaff ert Ur^rocf f orøtie : 2(1* 
[itoa fmnoer ejfter t>et forø gaat 

ff.Aføwni appitit con/eruatianemfui. 

mmtm attraaer effter t>et fom 
tønDe f anD Jjoloe vcb lige : ot jjim 
parutioD petfomfmiD fortwff* 
fleØfatujtøSrø Mi lt4Vdi»M} 
in ©et maa nu faa t>ere fagt øm 
Den Habitu , fitlttfomrte oc »artøe 
tam / fiattae toillte oc forfet til at 
tefue^u&elig ot roff »)U>eKa / t>et 
«*/ rctfert>etøg / (mflcfeti f&tørø 
ermetlangtiD ot iotlføe afcrntø# 
tter atfptirt. Sftett (wo fom (m< 
ttré at (?ant> fcerøuer 6ef omtt &cn* 
Itte Habitum o« ØaDiae ttlltø oc for* m 

WKKm 


- fcm M t f<*fcr r. %fym *r W4 
til af fiilOfi $øttåbfefty$if t 
aer ftaoattf !?e &rr efltør / at (jo* tø 
met fin fønft fan&<>«i»Mt>< tiet 
Jtfieunlitt- fom frafelta brnoer *«& 
©u&g)T9ft. £&ifcatiDt"orffu&iti 
tla til m £'mfetré £itgd / ortøfr 
IfiuDe r tt ^inrtiTft«KDtl{l<3«^ 
nc tanrfe ot røenfrtø / at ^atiD ev 
retferDia ott)(UiQ/p&tilM W$tM 
(lal Ijotof aff tø f f iff nwt t>wt»^ 
Mrlfeer < €uanaelio. Ylaar fcet Ifcetf 
[DaoffuerutøDfétøant^ntfclfø affl 
!§lettt>ett / ot Jlifliier paaHft^w 
2 x<si et fange / font Det er gaai 
mattae &<mittt ot SfRuittf e/tø 
fitmtfé Dent felff at wretfcafli 
beiWa^e^ø&ceaaw retteø W w 
KM 

KM ti 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

l&jno(But>. @aa crfbrW/fcm 
Avquftin wjftgfr (tn. øomøo. kficn* 
pt 1 fe/ mm mano fcaffuer giørt tf 
be/ tøore cni> tn ^offcr&iQ roeg 
inaar manfc ^affutr gjort aaat. 
tøuor for n» ff nflc for alttøø t>ar< I 
mfot Øatatté lureri/ ot bf tmd c 
bor ffr«M>cUg(jcp/paa Df t tøi tbafov™ 
mm lismm off tmoer Qtøtøé ttU 
tewt^aano/ ot arftetj^c paa »or 
ffaltø&eo/ metfrøtt ot beffuetfe / 
fem fpaultré raaotr S$?en 
atarbeøfcepaa ©alia&eo/ €raf 
»Itfftte (>artWD/ ot fart frem paa ||J 
featttit f>m fører til @al<gfai>/ at 
ft>i f tinor wl ot tøtf eltø offuerfom« j*« 

fø» Dm/ ot tet metfjrøtøt 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

m 

I fejw ©m*«n iyatøwfe mos 

..,„,..< orrrtfiiifttø&fttø i_ 
nlfte. SRmfemic fri;cf o<f«ojel 
cr fcfe tten aff tøifofm tutl ri 
miføwb om ©tttø ft<wt>f fifø 
raenKcn/wi) fyuitdwJwM'° ot 
eranø Dt?rcf clfc/f iø&dfø fttferfcctv 
forfitørø<lfø&<i> / gf$tcri.øc &oft 
!moDt>Dfcrtffufé. SiTOfflpirøc 
pat (SWomotté £>rt> P«««-- 28 
@aftøt er fe t Sftrffiflfe / (om alttø 
er føttoctføt/ irøfr/ øm fooi a(» 
tøftødtø wittr ftøfor ©atawé/ 
Ætøofctté oc Sftroené lur« xiftt 
font altø (effuer i $utø frt><t/ 
jjatto mtet flår paa tøiot> tmtté 
Ditffc. n fom alttø blifftur t>a 
actfø i c ti fant> < Pmtøn( c vot vort 
ftøforall^tøforcørnelfe/ 
Ku 

Éj 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Som ©oo (Tal fccuffis. 349< 

ter en fdlig fertøtømg affi 
»mie elentfgjjet) / acitfaOgt # 

met So&crcn 0£ Den #etltø* 
nb wre prtjé w «cc oc-øerre* 
Comme i all éutøfKC/ 
lohtø maj \ $ ftøclfe. -? « J&Wifål 
cr mfø fefe rouftte rfføt/ at 

jfffe Tbeobgi IjOÉ? CCtttlC Habitum 

ftafcføettaite/ villitot for fet ttl 
Kcff ue »el ot rrtfer&effø/fette «»». 

lemplationem,m flftfø tøfflfeJfc/ ØIH 

itftf en $ua& mauC (fal gf)nftii 
Dømme / (lait t>u faarrcitg faa( 
wflaa. ^ttGrjngettfo^«^' p9l m 
m 1 m 1 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 11 

i! tim, thwi* ot 6éMter-ftttet:«yM 
ficn&cr ct før/iaar/ ammøm 

fceffiw tøt rørt fønp^^iji^l 
er @i«(oté / fcc 
"§Itøe w^røclfje ring. @<m 
forbi en ©futv fornufftoté 6#M Mi 
"si" . Ifclfe. ©ojtK/ora^mcrfficfcy 
&a#ør()ttnfc«t/' at,(t$tøv 
^affitcr fi« omøoi9#i#ii 
iloi fwn^dufué ftrøtfftitø? 

Dot' 
taar du - ' ■ ■ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) »i I <h 

t &om'<BW ftul totffi«. . j?o. 

d^ffarf ftg for »fjt w / 6a (h>rtfr 
|lHitt$*emt(ffe ttet> i Oct n*oer< 

P^fdttl tøt OrDtytW / contempla 
Vb ejfrenit factk aliqutm in prttapi 
fUmf eller tt < ©ftftven frBcfttlMt 

Of tytøtyé befftieffe ffutøc fnart 
trenge en i it ffucrøefalD. ©er 
ere t>é font mene/ot oet irfe aloe IW 
førrttetta/ at tempel $affner fit 
Maffn t>er aff/ ae oet er en ffet> fom 

trfftffltf ét t il Penne contémplathn 

wkffudfe. (Denne £&r<fMtøe 
tøftøeife «f!!c torfififfte i tt i) ftøefc 
^eifflrfkffal tøre til ©no. ©et 
SftiOft ttl Sflenniff it. ©et ^reMe 
jtff Se fiunffge oe wfiunlføe ttø$é 
jfJtemlfønelfemoo finer ant>w. 
©et førffefincfc fom gøre r ttl 
feaffner feefønoerffø ft'rc par 
m 

4 i'ii/ii'ii/i iniii - 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i 

ter/ fcurttfe tcg »il taartdtø o| 
ne. ©enSørfteerftorrøtt 
paa Dm ©uWouittieliae 
flet/ forø cr at tMNSittg* ©a*# 
enfttø t>W ftt *>a?fcn : Srefofctø ; I; 
Perfoner / at r)an& er $ai>er m\ 
føDer/gøti fotn er fømtyém 
Iffl jXatiD forø ttøaaar få ga&err rtw 
^ ©ønnen/ m Det føtmftMim 
cuigfytb. tyi fctierrfen $afMI 
5at>ereitf>eai)nt attftee* 3tff## 
ler tøaffuer bønnen 6e#)nt<wrø* 
t>té. €9 ^cticr fcenJpelltø9tant>fc<»' 

jøønt at ttøaaa. Sften ^atørifl 
forøder jjaffuer wrft aff eufø 
(?eo. ©ønwn forø er fftøt 
uer t)ertt aff eutø£el>. Ot t>etf 
•^eldaSlant) forø ttøøaar £af?uer 
fcrft aff eutø&efc. ©er erc Z re ! M 

.'uiro ' 

■jgii 
t Iperfoncr/ <ii^Urt>/ gaDeren er 
msti #ellfø 2(anD er eiw ©nD. 

$>rDH$aDeKn cr Den gantffe 
grøDDomé ttæreljig fulDfommen< 
tø*! • 3 @ønnen er fen gantfle 
rønDDomø trørelfté fulDr" ommen« 
tøeD : 3 Cen £elltø 2lanD er t>en 
mntfk QSufcbomé mrelfté fulD< 
iMmnen^ee/ ^mlrfen tefeforme* 
rtøtfftrr petfønernré talf/men er 
ettfltø cn/ee alfer enfolDigft en/ Det 
er en tø>< tauV el(eré oaare Der tre 
ÉnDer / fom Der ei c tre 'perfoncrJ 
JUenfle teffuelfc ffulle wi minDré/ 
mtrittf intet nut eft/mn 
ttitøolu« off inDen Det maal fem! 
buDe^CrDforffriffticr. £f)tf)no| 
Der ranDfcfler fffcjefict en w>en Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) M »»'il*** 

mm 
m Ortøt/fcanfr fMtørftttø afrfy 
©en 2ht&etr«rQrøtø 

før møre fta paa ^Hiité QSiføi " 
Wart oc©o^ct>. »3„ 
ftotøfcti/ paa ©WStfoom 
SWace/ 9ietfertøgj>t5> øe 33d 
fyiertfø$et>. 39W Urgering 

paa @anfc(jet>./ Qftftøm 
fKetfer&tøfjcD / 33armljicrii$i 

©en^retøepartetfør 
paa (Butø ©øtnroe / af 
fritime ere aa'oettbarefre / fcftlnQt^ 
føttfiae. ©c fomere aafcenb 
lffa(t tuffent?' o« tajtoft Irf e 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) øom <3rø| tal t>euif35. jffarpjinfcig bmimiiig ni at vtøc 
[fwt>cm*.. lønlige ©www 
IfiSDttttfcrDev cflfttr&i Deere me 
:Dt>bc cc funDticferatiDfoaté. 
©ttt $ter&e er/ at manfcbetm 
sDtfl @atø$rtfø» offer loft RvX 

ntitf imcD Den r uf ø< fh a fif fem De 
' (fe faa Der itf e amtame£l)rt* 

vm©ett 5^fleaf?Wffe parter |*al 
.tøffe øff til at beuffe ©uDærcoe 
reuereni?/ ot til ©tiDé fr^ct. ©en 
" Infen »il ©tttø fterltø&eD. ©rø 
[rcDfe i« øDmirø&tD. X)en§ferDe 
J^røen/ #aatøt / SaalmoDfø 
«D. Ot alle tftøobe ffulle De loc* 
ojT til Sactnemelfø&eD ot Satf 

Li ■■■■■■ ■■ ■■■■■■nu mi - ^Mimius pihzr^w-^ r^ . iwc *a i: 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
m 

Orø Den fitim »ør fyStott. 

ii$contemplatbn ø{ 6f|ftldf</ <r 0 

Støtmfftøffeftfff/ &tultft*< 

comenderer øf bcfftUr øjf t>ft naflf« 

f irøfcføc ør&fprøcf : $f f nD Dfø 

Øltt fjtlfld? (t Menandtr føcr : © 

fprøtf/ Æfent) t>fø fdff / Ort cntlfi 
tiedrø flaotffe trøttdføt. 

(t \)d e »tf feø tø* < fw* potw / < 
ter SRmntjfaié fire ©tateré at* 
ffl((tø&«t>. ©en Søtfic f^rcr tit. 
M gørflc SJfcnniflte ©tat / føm] 
faltøéf»ffylN#tø€tat. O 
»rørte @tat fpørtø: 2(flr tørm < 
fru ? 3<a cr ffabt off ©uD. £ue 
3 »et 3orDtflPc panktø. £11 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) i Ru 

tot 

pi 

tø 

|$wrl>att i £n Jpsooct ot 9tø 
muw fortmfftfø ot fdffrøcttig. 

fcrtøo/&dlta/fant>rii/©ut> tit 
rt.£uor til* ?il tt>tøM<$<e| 
lér Dit cttføe liff. ^uw for < &t 
%Øbttyrdeottim®\\'0/ fcttor 
wøfitnnQIttté ©fa&rattgpa*l 

'^cnSlnDm part fjørtr tfl tal 
åaott$ftmn(jtø@tat/ fora rørt j 

Mm Der fcarø> t>or faltai / affletxl 
$attb faabcmw 53ørn/ fora $ant>| 
t>a eaar 6(cjTtien formtMfi fad' 
tø/tøf r/ »flc/ wremYwretfartø 
Aé/ forfcømtr . -£Mcr &cti fora tø« 
JffSCfiaa i} 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
i«rt>e er M tflfulfctw Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
\dtJmm betøn&rfø Sto 
iftwé «t>etøet> ot \)p\>etU$& > 
\mwx ftøbt efftc r ®W m< 
ØifyHft Hiøt tyrcf « oc prtfc 
i. ©en <mt>f ti paaminiw 
tttwfMebegr#t>e$$2«mf< 
[dten^ ft>fel()ct>/ i fcuUtf en &ant> fait 
mit. ©ensrette 
M®mé%Mmfyttti$tt>/ 
fifitøjx? @ftøé nftøeltøc 
ÉØWføffiMiØ »»<t Sroenee 
ffiaelfe at bttmttt. £>cn 
iterDe opuecfer en øfucrmaa&c 
ft$f gtø&eoe trtf aff fet £aab 
>m ten ferjeftc €:att3&el>/ 1 £* 
ifcfr»)f tføfé #fertety«iet ?acf jV 
Ife/ot bcffedM 

etøcftt>tfei enfitønfte* 
fflf 
<ms> i 

i Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
'li H (fø cmttemplation tørcrttf Dé futrttel 

oc fpfittnKgc tingg farømefiltøi 
nclfc roøfc tøtw ano«. SRarjpAr 
4føD w fmnlføe ting* Itøndf&fø* 
ftoclfe et fmoD t* ft$t»lføe/<føtii& 
mclffc o( Stønfattøe/ f«M& ftipf 
itorffofti fiøe. Zfy faa $affø« 
©uitøent>ffe @ftri*re øcÆønp 
tier ffø&t tøffe ftunltøe tim/ m\ 

(metøm&em/ at ^ant* ftøl 6rflW 
txm/rtl ft rofttmttøe ^nmncffh« 
gtantoftøe rtttflé ftthUffaff.iM 

twn/ / SJtø« oc 
ftet tfffcffø feré met flor forti*] 
tøtøj/ fcet for twtnc entr ti 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Cy jpitøfytffuerføifø tit @a(i#o. 
W»nt UftMife Uf akt m $$v* 
taoftmet avmw StøMclfcv i oen 
€nmiaeltffe fyføxitf wfiwmé 
toer met HarUae t&Hmtt/at &er er 
mtetfiunligtifabt affGMv fom 
icfeJjaffuer nogen Ifønetfemetoe 
ifeftimttøc tma/fom er enten tfl at 
»nfcruff« SHeroffené perter oer 
met/ citer Utat beffttc De #irømel< 
Hfe ec 2iant>elige tina/faa at fcuaO 
fom&eioft @u» fcaffaer ffabt/ faa 
rt fcet fant> beartbfé met 6« t>&* 
jortté fem fint) / tot et Itøe fom it 
førefegen om nogen tim/ fom 
de ranl> met i# itøuortré fm& 
. jearibté. §or tt tempel : 3&<n 
1 t>er ftri fee/er lige fom <t ft*f etegenljf 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Om tx*tywgl)t& 

3tøm> #(ertenie /oropdu) 
ls fianWt oiff Det fatføt<tt&'rt>øl 
rettfer eifemf<^ tøflerne.© 
tte/tutttfgc Bod / erfyrn ftfej' 
fc ©aeramente ot tørefegeit 
alkite om fcir Sfteitiifftøtøe^ 
rur/ ^atfm<@ti»øaiHtMi 
amwmfcnf fl Mf 1>f rfi>i?^ etiføpé«^ 
røcti wfaa om StøtffW n*røererø 
ot fcmté frafft i ocn g^rtftne m\ 
rfci @<tøereforolo#namtfi 
<je ttø$/e Ker greaturene fe \ft -øfjf 
(føeføm ni ?«(ftmf flere / 6eft>m| 

jjemmettøe Itøifcommev 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
^•i<j«w(r/ mer l)ii«rfe ec 

(jtttidf< t>er «r( wl tamgeDe t>i>i 
llftøtt&ua* fftt* leg fige 
[tøf W <M iøc ti«« b<ti><^til6tø&té 
[tøc Jørf«J>tø #<jfør oprørt* 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 

I 
©Ml t>«ll £yDig(>«&/ 

tøer ot twnoaft frmer gan$c&ei*| 
jliataffDetteffoa/ (?uilcføcrD«rt 
I baade at («fté / ot at forunbrc ftg j 
paa. tøm tot «t notf tyi om,: # 
m HAZlAKZEKl 
Ipamlnttljc om contemp!* 
tione, dier QSeffuelfen/ et 
SQtrrfit eller @»er* 
tungen. 

©ti ffafc mere tøfør aff ®kt*\ 
tt<ng«ti cn& aff ^cffuclfen . 33« 
ffttdfctw t>e futiJfommcUgc tfnøé| 
t>cr tf : men fjtø cr flere t>erté/93eg# 
ac c« De rørfce oefføre: SJieti 
t>u ftalt boloe fcfø mefi til t>en/fom| 
Du aff toturen eft fequem« 
ineltøft til. lit 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ål Se 6pørfmaa( om 

©amufwgbepcn. 

'paulun Timoib. i. fccfafcr cffl 
bfftotøt ^rw« et c it øot> @atn« 

©ir fem wi føt/M $ affiie tøgcn^ 
i?nt>/ i>a befcraae n>< $f fWfF / om 

ft Sftettniflfe wre baafre aij 
& <S*aituriftfø!je i> / oc en cnt>j 
SamttfttftøcfcA £fftert>t t>et cr| 
åbenbare at (ti cnt> ©a mut ttfø< 
e& føfcté aff €t)tit>w fom cr bt* 
reffumt 'Cttar tfl Daittc moN 

tag« a/f t># effterføtgfn&fél 

" e&eré@amMttfø()eE>affi 4 MII II II III I I II I 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) e alle #c!acttai! av tr wjpMdlipfl^p tt( alle 

Argttmentum ehitti pro>\ 
a non dijhibuto ad diftiibutum. 

>f eet ftJrfft f r allcnc fanr l Un 

. t/ t>r MTuc ai 
#HfeJllSpfttf$et>. Ttofttarcr 
^WMtønWt ftyefe l fcerte 2lr> 
ftéttfftf* SSffc helgen »Itc fon 
I c cl ffylfcføe i ©flttfcrø forti fcaff* 
[uc brt»rcffwtt / SJtøt fem t>oø ag 
tm forfat / oc affitolt roet (jtørffif 
3loD. @aa ^ajfuc fwW oc #07 
tøc iefe ai ono eamulftig&ek: 

'fc&cntøltøéoniv risres 

•Æt** 
ilt 

4 MII /l II III I I II I i 
i ■ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Ir tå'. ide tfitet tvn naiurltøc 
fwfltfen bc r crgrøtø'øtt 
føltl tt flfreffweti i ^imffmé^i 
t<v/i(t<Qf[ fantom fomtt 
uettt. mmaff owfrørtfotttnw 
fwffiur for ftrafff tt/for @p&<fl 
ffi)lt> fom er beDrefitøit, 
mi |ttø font 6<fm«r ae 
«r forfat/ fjant) frøtftrftøfcf* fo 
Hmffm I tør for IjaffiKr 
(><Uer ert on& €5«»mrtÉifflf;ei> 

øt falfc/ fom t>< aff ttttmitttø 
■tø>riffu< / ajøre trfe faller eam 
^Mftttøtøtøn onfc/ faa fenøe 
2roetté arutti> fiaar fafl 
#etøcftøtøeat&<&afftK 
Dfø ftaitø?/ §ufftfen <nt>oø 
foi 

/$ort>] 
tn ftaal 
&ani Itf 4 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ©om ©rø (T»I fcctiffis 37* 3*9. tfftff / faa befjotøe 0« &øg en 
©amuutføfceD. 3fyDe.9fr 
4t ©piften 61lffucr tøm ttfe 

il/ t»er l)an£> figer : #uo tøm er 
[liW«ff£5t»&/i>ani> øfffar <<f*r føn&/ 
<&f cff ttdat ot £atø øforfc* / 
rør/ met a« w f ørøAcUø§ct>. 

$ »I fifl <J«ftd \ iohoft n! 

Støt fotn en ont> @kramfttfø< 

&et> er gawflfe i Sfttføaab : 
'©<K* er en got> ©anwft% 
&«Ddamffet#aat<l! 

nol ym*' fiiif oit. .SK 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 2U », ittofe 3* (Dafniens f*?>fT<tl j^ettfrnife. if* 
men. f 

r.fcrønwf* z& <D< rttf« ©øn ØabrnMif^ 

f *ent> Curt (£ut> ett. zo<*. ! 

xfai: lU.ealtø et Den/ fcrø fryder 

fom Affiler Iyfi rél tørns &ut>* m« 
pro»er* f, &en nrøaoehgie tmtøietRinfl #4 

gtifceljannem/ ocbrtnO#alfrtnøi»; 

twe fr fine ØynDerø fnar^ 30«. 
pwu. i «, -^ea ren fliotoe -aWniS fa fa W 

fl?l&/ o< Den u?gtit>el<ge t<( Den onoe ] 

fl*f<n<r. $orb*tD* DettC foldftø #*tte etc« tor. 
££*ed;» 14. €>ro en pwpbete et: f<x&t* oc t&* 
ht Cøgn / O« tøflføritø fwfø« 
bioncm. v f S. 

<6$ec^.i8. øføi-ec eDet it nyt up. 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) MF Hl mm 20. 3 fltjn« kflfite éffrctr mtne feuo. 

*tsi*feoor»oetetfetfcføføo, 320. 
£$<cfyicf.33* ,vtl fcft nøgen &yn*ett8 
MD/ ^„3 2?. ^ 

hecbitli<s. ^cdvrt giffwe«oe* it ZUøoeligr^ 
W ■ ' iiotf 

^cjtør>.i2. 3eø vil vogybe offuec S*aufo* ^ws; 

oc 3«wfffhws #orøere Haaoensj 
; 2lrtno£Ønentf2ranO. 

Ittfy 6. tfofclao oTfvor fTy!0 forti *f for la * 
oc vok c^fyføener. 28r. 
tt. 9. cr'écf « foifien at ftifoe oe retfer*! 

Oiøc/ men 6>yno«« ril fceorinø. 142. 
tfføir. &ommer 6*0 til mig aH** (om er«l 
fcefyareOe tre. 141.1 
irtf>. i<*. i&elfFweots porre ftwHe intet for*| 
maa fig fmo© benoe 1 » 3. 

Wfetrfr.ro. oe 22. ttlange ere foltcoe/mcn faa 
*tr erevouafae. 39«, 
pWfttfc. 24. »rocfaaoc Voualoo ftullefor*] 
rørt* (om oet raare miieligr) < tfilo*: 
farelfe. n*.! 
7, 25. løaager oe ftcoer/arftfcfrfaioeii 
fdfeelfé. 3s©\<H^7 9 . jtfj 

r ,.7. entiof) oen pf?arifeew trygføo oe ben ) 
^rnfrerinoffl yomyarjeo. 182. 
ltie.T4. ttøb oemti! at forne l>er rtio. tie. 217. 
føatuu ®n<* nwnfle fom atinameoe bah 

nertt/gflff r;anO mact at oltflfue (Øiios & 
•oxi #ø C n. 82,^ [sen« 1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) ni 

16 3o^4n. i. JDcfom ide creføop« aff £Iod etc. [ 
Johan. 3. &aa efffre <$»D Veroen rt%wK>'i 
3oføn.4. <£wofom DricferrtfFfcet ttønDfottf] 

3oføft* <s. Jbette er (BVbe QtetntoQ at i fltøffe 

tro. iicijnl 

ytf)an. o, ttøgin rommer til mig vDen $rtOe*| 
ren Drager banntfm. øs^-wWl 

3of?an. i o. fcer jtai inam riffue mwe&w« 
aff min <SnanW WWf™ 

jotøan.^. 3tger YtarcwØaiitttøD oc£*f$MM 

"tofran. 1% t?ea fceDer iai fa* Vtøtoe«. * i WIL 
#cto. i^. jDertooe' fra manqe fom raare &«] 

fTreFeoe ni oér e«tøé*£iflr. 1 • ^$f| 
Kom. r, SDen 2\ et fattige flff troen/ fanD ftall 

leffuc. 164J 
Kom. i. XPt tf aofefre £o»en formeDeff? £ro* 1 

iRoni* 4. fcen font ftfe-arfceyDer/ mentrtttcl 
paa Den f fom gitfr Den Vtfcnttelictff 
KetferDia,/ tyanntm feCiffuer t)ané\ 
Cro recwit til KetferDigfoeD. "iof$\ 

Kom*?. £tge fbm Der ere (>U(fne ttuinge Øyn* 
Derefoc tt tttenni(«ø n?tyDi£f>eo /< 
fart 6lrffue Der oc mange KetferDfff 
formcDeltf Den enf e lyDtgbcD. 2 62 . 

Kom. 7. "CiUien baffuer fca; vel/ men ar fulD> 
Comme oct goDe/ftnper ieg i'cfe. ntoJ til 
1 

Kom. 5. < 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
i»om»7. 2>cr fom MJ vi!/De t grør ieci icTe, tHen 
Det fom ica b^'t Det gtør iec. m. 
»om.8. -$»2C«iK> Qtffiwr rot 2tøhD viDnif* 6ytD 
fOrDØmDe €5ynDen 
for 6fynDen/ paa Det dt Den »etfer* 
D/gbeD fom Housen efTeoc fTuloc 
fulDfommis i ofj: z*7* 
»om. 8. fre fom f>4nD tilforn vifte/ Dem baff 
tier tømD oc fcefTfcfit eta 47« io*. 
»om. s. o< 9 gantffe fortftørte. 77. 
»om. 9* ^ffiicr tcfe pottemageren mact offc 

tierfit£eer et<* 47« 

»om. p. SDet ffaar ide i nogens •CiUi'c eller 
gøfcen/ mcn< ©X>De forfcarmelfe. 

»om. 9. flff m<5lrtd[? s elftte leg / £fmi 

baoeDe feg. ff. 
Kom. 9. 3Der fom Det tal pM Tffraetø gørn 

vaatc fom StønD i -Saffuit etr. 
»om. 9. etWten frø« til plxrøjo/ lige Der 

fot optwete ieg Difl/ at ieg etc. $9. 
»om. 10. Cbrifitiø et lowens fiilor"Omelfe/alle 

Dem fom tro til retferDigb. t*h 308. 
»om. 10. StWten røa* > |j U o fom troer paa 
t?annem/l;ftnD ftal icTe fclifltøe befTem* 

mit* 74. 
I. Cori'nt. 1. Seer til eDers RalD/ Der ere <cFe 

manfle ete. 3** 
ii Cor. if» fciztøen tæmmet veDitrøenmfTe 

oc De fcøtos opfanoelfe formeDelfi 

lt tHenmffe. 273. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 2. Cor. 2» iEtjAngetøim et fomme £tfffenø !«<t 
tiUiffwt/ fomme JDøDfenø føntf 
til JDøoen* 

2* Cor* ?♦ £>en font Intet vifte aff &ynt>/ farv 
nem giorDe tømD til eynD/at æt \XuU 
De Bfifftic etc. 2*5. 
Cor. 7. <Dm VerDenø / oc en ©»Delig 
Drøfltielfe. 240. 
<Sbl<tt«4. f* fa 2tønD f eDerø £lert«r/ 
fpm taåbtt Ubbct' ftere % $*Der. 275. 
Cpfjef« 1. 3øc cno VerDenø ©nmDwol 6lcf? 

togt 29. 
"WP* Uti turfoehtQtibe met alk ^ctøen/ 
føjilcfi t Der et Det frreDe/ tonge/ c>v* 
fceocbøyc. 9 c 

i* Zt)tffal<;. £re*fenø (BtøD tøllige cDer f alle 
ntøøDe etc. 292. 
i.dmot?M. øtn'D en cjOD ffrlD/freboIt Croen 
cc en cjo& &amiuttiah. etc, 114. 32^ 

1. Zimot. 2. ©wD Ti! at alk ttJenrffte (Tulle 

femme til BftnDbeDø fanDfltøff oc 
fcltflftte falifle. 22.2S. 28. ns 151. 
i* Zim. 2. jDcr re en tneglere Imellem ©ud oc 
UTenmfte / fom er Det tttennifTe 
Cfjriffriø !?£fuø. 123, 

2. Zimot* 2. VDi it tfott t?us erc Zt«. 49. 
2. Cimot. 3ccj ItDer alttnd for De vDoalDts 

(TylD / p*a Det De f wnDc oc f<w 
ligbeo. 40. 
i. petri 2* jbe f>cj tføDe pa* (DrDit/ oc tro tef e 
Der paa/ fom De ere fette til. 1 02« 
petrf 3, toaabtn er en goD €tomutt tiQb&& m I i 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
p«t mer ($ut>. "4. 
3ol)4n. 3» -^oo font frl#icc t bannem J>ant> 
fynDet* idPc. uf. 

"Jotysn. ^»o fom « tf ff ^ ' ^ nl> 
cjt$r irf'c e»ynr» Æty tørns b'iff' 
uer bos l;anncm / oc tøano &nt« icfe 
jynoe. jn- 
m ftt tytftit SKeflificrpaa t)e brft)ti 

•fcer(t<$e ftycfr oc J?crfttupumter/ |om 

< Ounne &otf forbanHismet Blaocmø 
Call-fcuot bum et at 
fint*. 

Jfcrabomø rette * * °* fe"*« JftatUt 
ter. 78* »i. 

2«>amsoc «ues wwnøfoWfle 8ynt>< pata< 

Hø***, a>tt> forfods fefe ret aff fomme/ 
ocbwoKleOteoet&ørfltforfaats. 24. 

Bngcroc SeDrinø / (mellem cem er flort for* 

fl?el* 21 " 7t 

fcn<|cr fom cr aff t otren / or fom et 

* øffSnanøcb'o , l?utf> forftel oer cr <mcl* 
fcmOcm. ; jt 
^naer bérer fccfyrfcctttø ttt tLoxcin f oc fce 
8 tnrinø t<! ^twncjelmm. 2*7.147. fe?-*; 
r 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 


2tøger oc Xuelfe/ t)uaX> fcet cr/ 240. 
2fnøcr pc JUietfeér tmitttftøQs* 240. 
Ht$m\tntz foro t>e &rwøe / Der necte at (Bvtos 

Vtoetoz retTer til alle* *s. 34. 47 . 

?o. $<s. $7* S8. $9* *J. 69* 7o» 9$* 99* 

iou iou rig« 
ftrcjttment c fowor met &e ville letiffe «t £rocn 

ranD icFe myfte/ oc Øiwr til Dem. 1/5. 

114. 1 1 ncr. 

2fiiøofltnt eprotf om en fri Vilfce. 92*94* 

35mm§/ Zttctanoia/ bmb Det er. 
Scoring cr enten aimfnDeltø eller fltøangdi'fl?. 

£eDtfn4 fowi ralDis JltøiinDeltøer fcfe altiD 

øsr7»l'(f» 117* 
£eDrinct fomralDis ÆuangeUft* ns 
EeDrøffuelfc for ©ynoen aetuj t tticnDe maa 
De. 24t# 
gefrcnDelfc et try flags. 303. 
£c|Ttt>elfe. 549* 
JSefTttelfe fom CfjriPeltø er/ fWffhs f try tlyc* 
re* 3*0* 
^ewifn/frct rtt (Sirts ttddDe retfer tilallefom 
IjenDe tøgferc. 26. 31. 32.72.73.74* 107. 
i. #ff Cbtif?i<Senløfning8v#rD. 122. 
2. 2fff (StøDs Sefalmng. 130. 
3. 2lfT ©udø ^orfettelfe« 132. 
4» 2ffF <#w&3 ^efeglmg oc Gactamen* 
ter* 133. II 

lj tøfl tø 
[II r.:: pi* 
(Cltiftus 
Ijtiftos 1« ptta 
I 

o, 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) røn m 1 UJøftCfls f&ctøjc øffudfe er &c C^rifine fornød 
Dem Z79* 

8tf en eflFtet Zttstøit oc Sorfettelfcm 7S. 

iSrøD fom tien til SLcQomcns oc Ør* lens Sfo 
De. W 

Itøttfti JHanDoms annamclfe beutfet at Gtø&s 
£7aaDe tilSuiois alle. |*« iij* 

SCbctfius fdlois en Gtentøfete. uj. 

!<Ebt:iffw^ ftuloe liDe ZUarfens ibØD. *7*. 

[<Lbrtff» fine pa<* ittanDommen tilredte føns 
cjantffe petfon. 

Cfyrftfi ©cnløffimfls vætD ucTet Kl alle. m* 

II?* etc. 

Cbctfli TSttalninQ alle noéctil GtoltøbeD. \i 9 . 
Cbeifius er en fod ti! vor YfttselJelfc. 4?.88. 
[Cbtifltis fccDer iåe for TøcrDen/ budD Det et. 

70. 

Icbriffcn 2U«Fe D*!f3 i tuenfce pattet. 114. 
jCbryfotfomiXeaelom fLiQnelfct. 47* 
IClementts mening om <BfwD* *30rnø ^a&itit 
oc vaciQc vane. 334* 

(D. 

[£>aaben paamintot offom Crocn til €%tu 
{lunt* 

fcaa&en jwamftiDer offom Krøorens Dræfcelfe/ 
oc 2tønDens fLiffactiQQi&telfe. *4*« 
Ybaahen fcefealer alle (Btøos WaaDe. 114* 
\t>aaben flaffet ingen $r«et bos (omme/ oc 

ifcfeffttelen 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) fcfeffxiden Ugms vet> en £6we / fttaty > oc 
Z mfens Pmd/ oc bue* for. »4 t?. 
fcfcffudens Wald'beo tmoooem fomflooi*, 
t r ya&. ns:, 
^itffuchns ffaMiejffe ^r<ft elfer. tfij 
^fcttffwefcn ttftforots at anftcte <£f«t>5 25ørn. r< 
x ?or 5cm facjer. h »; 
fcrtefFwden trttfflttfo vnsertitofi at figc €tøfrt>< 

fKO/ Oc buor for. 19. io. 3 

fcieffttdcn lator tøj offtc fte fom en <5Vt* 

fcifffwelens tttenoe fla(tø ttojføn fmoo of?T 1%, 
fefeflfuttøt (tulle n?i vocte off for / oc gføre 
motyfianv c>< buortebis. r$« 
fcoffrøn&eo følger ftcf erbeD. iM 

\ 'fåækctt$s et icfe participium ?g, ( nti 
(Plrttrtfis/ eller (Rieeningens fyrigt teifftiel(e. g 
(Ffaus oc facets (£ic«ropeJ. Sh | 

£twncjcltøm cc JDøDfena oc ILtfficns laet, 28.$ 

^toeren fcraøer off til &$tmtn. p 9 . 
foratgdftt tilfør Ois ocfaa aff (tftit*. 20. 
5orDritf elfe paa rotiortis <5afFaer/ cr 2tørfc<j 
ti! mangts ,?or?aftelfe. $3. 
SotJjxtOilfis rette facf et bos tfienm'fTene at 3 

t>e van&rutfe <&itos Eancjroooicibco. so. 
^oru'trci'fk'fi er almindelig / oc bfr« alte 
fom tro. iu. 
otfettelfens Xétn. 78. 7 9. i FC 8 i il Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) tø: 'il' & Soti etrclfcn er aff Hrtaoc oc recf er Ml <ttle» 13?. 
SotmaninQ til at fiaa aff &ynt>/ oc øffttc fics 
vDi gosc giernmcjer i tioe« z$4» 
ÆotnøDcnbc D elle c vi^beD et tuenDe (lags. 43* 
f Sorfitin bu«D Den er* s» 7« 2 8. (<*4* 
5f»r|Ticf et>e ril Det enige &iflf / ere De fom tro. 

^orftitiDelfens fag Vantro. 88. 
^ortegnelfe/ buor vU wi f omme offuer eenø 
eller ey met vor Øenpart om VDwellefc 
fen. 13«. etc« 

$orufDe / prøfdenttø. u 
^rtflelfe i almfnDeligbeD/b&<*0 Det er* i*«, 
^riftclfer fire fagø befynDerlige« 15?. 
$Hlor*ommen KetferDigbeD o< EyDigbeD eff* 
ter <£uDs £o«> / fjaorleois Den bcFom; 
mis* etc« 
^ttlDfommeit KctfcrDigbeD er ofl* »mueligat 
bef omme f Dette £tff/ effter Den maaDe 
fom fL owen vifer ofl. * <8. 

^alDfommen &etferDigbeD cjtfftttd DfTveD|li 

Cbrtftum. z?8. 
^ulofommen KetferoigbcD fcrommte veo 
(Troen. zør. 
^ulDHomenbeD fom er €t)tifttU& bun er t«en*j| 
De ftøfle/ f perfonen/ oc i ©terningerne. 507. 
^alofomenbeD i øierningerne fyuot <bun ffoar 

<ØenD«tøeris ^uermen. »8. 
il An ■ 
Øentøferen fftiloe vere b*a*e <£uD Octtten*g|i 

mfte/ Doa en perfon. 174* I 

tøentøjnmflen / b»or for ban JcTe er fteet veD 
nrm 

4 
KW Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
I 
1 

m noQit antrit mtODel , cnD \>e& <5*>o$ 
©StøsfcjJO:* u?. etc. i7u, 

(Efenløfningen (Teet vet> Cbtiftum allen« fruoc* j 
le&is fcanD bun »ere nocr" ttl at voflette 
alle tHenmftis ©?noer/i aHe tix>tti\ 

li 8. CtC. 2(79. 

<#enf?rit>ictøeD/ f moo fbm Draøec o/p er i 

en frø til forftiuDelfe. ioo 
(Bictni nøen/tnet fruilcf en m<w& vil fcenife OføD 
£ yoigfKO buocOan Den (tal vere> 190. 
<BUtnir\$ (iQis at fTee til ©VDsære/ forvej 
ftytfe ffylo, z< 4 . j 

<5iermn£ens villie oe fotfet Mti* Kt fot $ut* \ 
nincjen bo* (£ut>. '3 -o. 

<£or>e Cantfee eee fccgvfttelfe tf I mceti'r gaat, 

<5>OD gternfnø om bun (tal were (tftiDs Dyrcftl* j 
fe/ f?al Der try fty tfe romrøe til/ammen. 

<5oDe øfermncter/for bufJeFe enDeJiae føer/ De .1 

fr* olie dttfrts t 2^4. 

<5od Øawwittigbeos XetfetDf gbeD. 318. 
øoDe <5ierotng«r ereicrefaø/ men^eyttlj 
3*i3*t. 13?. 
tøraDer t ttøenniftens ^terninger, 93. . 

<8tøDs ,SoriiiDe UQnio veD JTCennifTens bitform | 
melfé> i # 
<£«D8 ^orwioe fceftøter inQcn ting at (Tee foe* 
nøDen. 2.; 
ÆtøD« ^ormDe er en ZtønDffaff Det Cil< 
fortimenDe. u 
{ <Sut>3 Søtuitte et fd*e <nfø til Det fom (Teer, 

1. 2. ?. 4, ■£ løft 

i? 
I 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

<5tøDø ^oritfoe frtnDrer Icfe M7cnntfTcf s fri 
ZUar. }• 
GtøDs $orti*De Oc Sorftttn ere atfMIige. h 
<£tøD* SorutDe rtcrés l øtffitlige maaoe. 4« 
3 førfte maaDe. 4» 
3 anDen maaDe. ti« 
]<gtøDe Sorufoe er enten lyane Villie/etler bons 
CrtloDelfe. 4* 
(BtøDs ^oriiiDe et en Sege! effrcr fcwilcFcn Vo* 
ueHelfen er (Teet. ?z.?4< 
CEtøDs ^orfiun venDer fcdrtDe ont oc gaat til 
en goD cnDe. ^« 7* 

<5o& veet> alting dff CBufabeD / oc l?»orDan 
buert tnennifte (tal feffue. *♦ 4» 
■(Stubs Sosfiun er cn fag til alle ti'rtø. 4* 
&ur>8 ^orftun fcuaD Det er. 7* *8. 

<5ao bruger vore onDe oc øooe giernfnger til 

fin fotfmneøetc. 
GtøDø.Vorfttinfette mange aitii/ forDf oefee 
at alt(r\Q vensis faa op oc neD i verDen. 6?. 
I for <5uD er alting nopruerenDis. 30. «?♦ 
feuDs CrtlaDelfe acttø f fer maaDe. 7* 8. 
<&i>D tilftø&er Dem at fatoc flraaffwelifl/ fom 
ercvDen for ZUrcfen. 9. 
<&t$D trtftoDer tit at De <EtøDfr?cttøe faloe/ for 
fire tøer. "M4» 
/KuDs£i»aDelfe/lmaDDeter. Lrtl 
im>D buorfor banD tilflflfo« r Det onDe at fTc. 
muD tilf}*t>er Satan at frtfJe oc farme mtoD 
oe ØuDfrycttøe/ oc buoe for. 17. 
<m>D trtfteser De æguDeUge at fatot ben t De* 
i cfø £fetttø fcc&Wtø I0,n * 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) Il 1 
®V*s^M*Mfc ticn De øiafrycttøe trt 

<3«Dtj!fapDct : One at Wwtis mttXwfit i 
Verocn for £re fager. , ,7rt! 

©«D føfftier vDtialot [brome oc forfTtit forømi 
m «id Vcroenø ©rwnoiiaal feleff laflk 

<£t*D veeD tilforn oc vtlfomt enDeltø, fomt met 

<BX)t>8 Villa [Teer tøtwD it Wmifit viueU 

(BrøDs Villic er enten Oeneplaci'tf eller ftørt . fi 

fl JSrJi V,j, ! c 1 m enten affofl**««* om off. « 
S * f ? c bant> tf'noøft mennt: 

■ f?e forførws. *v 
©«D vi! wgen SynD/ oc gtft Det fcTe at ttte 

mftene fynDe. f 

<£tøD vil i'cFe mennffTens vfcl&eD oc eyn&A 
l)4«> fr?nD |>euff< fin fcarmtømicljcb 3 

nm* vil rtlle mefimffis gølføfø oc indeni 
J DØD/ mj?f! tugt vifraar, <so. s P . 540* : 
fotbAprDtf&e pbarao / \)vtoxkx>is oet et ' Ifi^^nømoDtøbefrg v.in&mg <r en tø td 
JnennjfTcfj.i forførDelfe. * $o. gu i 
^1 ©no beftidtt ide Det onoe / men venDer Det j 
ti! en (?noe/ naar Det er ftVet. 67. \ 
0'** *<& ptørao eller nogen onD oc gcn< i(5aD 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

■ 
<BV$s £>ecm cr irfc 2tøi'fag til nogen« 

tro. SS* 102. 

(2Tu& opiKdcc ftonDum tinnet at De tune 

bans ære. *5". 
(PuO bruger atfTilltøc maafcer oe miDDel/ at 
feeueøe vor villie til £yt>igbe&. 207. 
(StøDs X)tllte« Ko. 
grøoø Haase atbuntilfeiuDisalU/ftaofetfiø 

met fice &euifninfl.ei:. 121. 

Ocfaa aff mange fententjer I pauli £pi< 

ftel til oe bommet*. 72' 
<£ut>$ CTaaoe oc C-^rtfti X>t\$ietnin$et / oe 

tttegleri* £mbet>e tilbtuDi« alle. tf« 26. 
CBrøos almindelige fcefalning at prefcitfe 

uangelium foc alle/beutfer at (Bux> vil alle 

tHennifliø øaltgbeD. uo. i*r. 1«. 
<£ut> nøoer ingen til ØaligbeD imofc l?ans vil« 

Itc. Io0 » 
©ut> er HaaNg vDen tttennif*ens fottiemfte/ 

oe Deriø vxtt>iQl)tX>s anfeelfe. f ?. 82. 
<Etøo fotfatf er alle vantro/ oe tager til E7aat>e 

alle t>em fom tro. *4<>. 
<#uo b»or for bano frefaler fcHennifTcne nogit. 

<8tiX>6 ^ryet. ir *4*- 

(tfttoø £ryct met (!n vDrettelfe. jjo. 3?!. 
(B»uDfrv<tid/ buo ^en er. 
øuD andret Det onDe naae manD omuenfcer 

fifl. 4«. 4V* 

©ttt> anfeer fere formuen men villien. i ». 

342 ( ^7. 

GrøDs lignelfe eller ligbet)/ buor i oen tfaar. 

B33 il 
(TO* Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
3® 9 tø^sltøeltcje voodelfe til olie. 
®VOs Retftfiaføbtø bnoo t>en er. & 338. 

kroejer ofi*ti! Croen/ oc buotlcfc'o. 99. 
<gttt>ø øientinøerø fcettactelfe. jj f . 
e>«os ?>ome buorleDtø t> e fttillc fcetenefts. 
tou&s JSsJen ere oe fom tro* 
©wDs 25<ten fynt>c tit aff vamtMicfoto oc (Frø* 

beltøbeO/ oc fcliffiK oocj tølbae oc retfer* 

<S»Os £øtn noor t>e fynoe met villie 00 myfte 

/* ^ t> L C 5J? cn/ oc cre ,rfe «* belliøc. 298 
GniOs Hoffr?/ bwot> Det er. 148, 

ttoffo^orlewo ttrtølføøøtt*. 149 
©»Do Ki'cje. ,? 0 . 
<sw> et votSrttt/ 1)u*x> wpammttoffi H. 14^ 
$><fcms / oc votia; vone til ot lefftie tøtofceliø* 

>' . . H45?f 

4e&nmøe ere ocfoo forftttfeOe ti! SoltøbeD' 
om oe tto. 3 4 tf. 

Pen £el!tø 2tønt> øiøt tty ftvrfe i tie ttteimf fte' 
fom icFe ffoo b>wftem i'mot> 2 14. 

^ttorlcote &en ^elliej&wD cjiffaervor2tørtD 
J viDms&vco. 27 & 
ga^ciricrøitfterre er tuenOe jl^ 24?. 
]5^|^^tclfe baffaet ttienoe potter. 24* 

il« g veløen hwoe tcfe boffwe ont> etømwttiøbeo. 

SxM ttetl8 *** n mct ^ ^^l>, ' 5 forflorinej, 140! zc. 
I& irrens -Søn woeboløet tte porter. 14?« m 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
gfntmclen er vort #*Derne £ano oc Htffvw 

Deel. 
■gffiorifTc Cro. •il Jnccbs oc CSfattø CSrempcL jj, 
3<|enføDclfen l)uorleDis btmfrnD fornemmis. 

414. 

3ntet fTccc vDcn <£tøD3 x>illie eller ttllaDelf?. 

4* 5. 6. 7» 

hføtorntø vilofarelfe/ at ttfejbtaømet fine 
Velejfcrmnejer I?øccc Demallene til oc fcfe 
•^ÉDfiangc. tøj* 

|3øt>*rnfs XPtacfnemmelicjlKD/ fotbofroelfeoc 

vantro er faa til Deris fottafielfe. s «♦ 57* 
30Derne / at mange aff Dem icferiinDe tro/ 

!>aat> fijq oce vaar til. ioi< 
3fraelitci- eller De rette tørafømd 2$ørn/ 

fytu'ldfe De erc 78* 
3t>D# oc pctrt SeDrørfuelfc cffrcr Øynoenggggfj 

*>aar wlige. *4«» 

&ar tf I »ro eller vaftfcre/ Hl vrcDc eller fcarm* 
i)terticjbcD. 48- 8g. 

SRaartft ejiør (StøDs £Ørn yDmyeje/ vaaejne/ 
Retlige oc bcDenDc. 1 z. 

JRatortboma eller <&xto* 23øtn* falttfomne 
em&cDe. Å 3H 

BiØDelfcj løben /villies forDeel oc frerFomfr 
flieioer intet i vot voiicUelfe oc falicjføos 
fad. 50. u* Su pu 

Btfofens DrtfMfe oc 2tønDens bfføcttføøørel' Hi ly 


fe/ flge nogle/ ide wrettelig / at vere pe# 
mtennis parter. 24$. 
2UrcFen befiutrtø met JUatftt for tre fager 
fly lo. ii« iu, 

jftfrcfen er tucnt>c parter / Der? ene ttwmpbv 
rer/Den anoen ffctocr cnomi. 1 14* 

L. 

(Libmtm atbittinm , it frit f aar I;nor af? 

faa ralois. 100. 
PJQiHq vooelelfe til alle i <BVw Xctferoiø* 
beo* 

£tønelfer bworleOisOe ftalle forftaals cc x>o# 

UQQiS. 47> 4$» 

Soiren Eano Intet tttenmfTe < octte Efff faa 
fuloromme/ at bano rano oer rco vere 
retferDtg > Det feeistfis met fer 2*rgtimen* 
rer. 190. (2<si. 
f$Jj£ott>en* o< CEaanøerø ffrlfmtø eller forfTeJ. 
s M t orøen er BetfetOtøbe&s Xeaef. 2*4* 
Åyoiøbeo (Tulle s?t beutfc <25ao vOaff fem 

forpltctelfe. 288. ! 

£yt>tøbeofom (Taloarifte ©»0/ bttrtefenoeni 
er. 28*. , 

j£yDicibeo moo <E>«t» (Tal verefcefalitaffban*) 
I nem. 2S7.L 
;A,)]ityoiflbeO (Tal fceuffts (Btøoi alle ban* 

orO til Itøe. 299* 
£yot<*beo moo (Etøo er tåe fulorommen i oet* 
te £tff. Jrz. i 

&yDtgbeo for <£ud bwor flor bwn rand vere < : 
Oette £iff. 299* la 
tø 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

* 1*H • 5r fftenftifTtt frøorDant Det vaar ffofct & 
enmjTit vanbrugtc fin ^rtøeDDer Detvaar 
f&i&t mit* 8. 
Iftcnniftens frt 2U<*r oc XiUic frøorleDtø tut 
ftfll fotftaaiø. 9 z. 
gttenntfflene forl?*rDe Dem felff. go. ez. 
tttcnmffene f?aa (Bvfo tmoo/ fom ftmDevcre 
bannern lyDrøe. ioo« 
tllenmfTene ere felff aatfaQ i Dertø vantro. 103. 
|U7(nnijtcnø Etater ere fae ftøgø* i<s?. etc» 
XPjfylDigbeDs ©tat. is?. 
|y Øyno ens SStan r«7. 
|- ttaaDens S5t4t» 17c 
Sr*i 3<£ rens Øtar. ig?. 
Jtøenrnftenø fri X>illle vDt VCffy!t>igl>cDs 

enniftens Villies fri ZC^at: ( SPftylDigljeDø 
&tat/t)t$otle&8 Det ranD fccfta'ffttf ø. 155. 
Itøennif&n* VilUi& f« ZUar i ©ynDenøØtat. 

167. 

IWcnniftens SDom vDi De 2fønDd»ge fager er 

flet fotDerffmt. 
!t7<rmifCit buorleDiø Det ranD Comme tf! 

gtøaDems Øtat. 17$. 
tHenmff ens fr< *>Me Dffpwtetis rørettelrø om 
afF Pelflgwner oc tnamd?eer/ l;tiilcfe Dog 
ere Dwer anDrc tiiett <møD. 188. 
menmfPit !)uor veD Det ranD opuecftø til at 
fiiøre nogit I Dette &iff fom er <£>md fcebø* if- 
H r 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 


øm mtnnifttns etøltøbet> et met ttøtaar. ^ i%l 
tnennifftr r\*nD fcfe fotuenoe ©uds fotfet. 8* J| 
itJenmffens YMte naat tyano rørte aflf Den 
**eUrø2tøno r**no fcaa&e lyDe oc tøtotøl 
f?<w (DrDtt. 214J 
'.t7cnnt(Tene l?iior!et>tø &t (tøs dtDragtø ellert 
nØDtø til ØahgbeO* 2 1?.] 

tttenm'jftt feliffwer tcFe tetfettoiQt for <8ito ve$] 
fim QietninQit; fcuorleDis Dit (tal for; 

tfJennifVttM %tto. 28S,j 
tttenroftens bfycftc vifbom tt at frenoeøuo. 

**o. (105:. 
tttcnmff ir ff al id'e fyn&e paa (2»ut>s ©oofceo« 
tttuncrelffre om ifønntfTeflø (Stornwcjct cji 
congruo/er cont>igno/Oc fapcmoQAtionis/ 
er falfl? font petogn mening. i^i« 

Hddoens Soriettelfe tftørøws al/c mer X>ih 

t3<tbogot>onofor onfc Aff ftg felff. <s* j 

naturens flrøbeligfjeo / oti&fTdffocfortreDe* 
ligl?et>. 32 <j. 

tteeef&tøs confeq&entfser confcq«cntie < 45»44. 

o. 

<2>mft#re!feft paammte 300erne om Eroen til 

<£t)tifiwn. 

<ømti*noe!fe til (Sud^ a*t>en &ino (le / er for* 
nø&cn at wi oc Ixelpiø aff <E?itD. i7<?# [ 
(Dmuenoelfen oc t>e 2tønoe(ige gternmger/ at| 
inio: 
Kil i im» til tø«! 

IN« 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
oe (frille fte/ oer til ere tre ting fornøoen. 

|<DmtienOelfentille(tø|is vnfcettrcen vn# 
fcertifcen tnenniffens Villuvbudtlcots Oet 
(tal fortfaais. n^, 
I <l>nt>e <£ancr*er ne&flyrte 2T7e nnf (Tit < Øyn&en« 
*>yH?rt>/ x»Den tnant> i tioeftaaroem 

<!>nt»e Cantfer fnnOe wiaff cff felff icfe tfaa 
i imoD. jttf. 
I <Pnt>e EantFer/ tøiorleWs man& ftal fiaa Dem 

<Dnoe CøncFer ere nef? rey ti! £orDømmelfen. 
(PnDegiøcetitDeonoefcomttie. 

Øffriftøeo fTal «wnt> fceoe for. 94. 
ØffrigbeD øpuedet CfttiD ffrmDttm onfce/ ftans! 

Dum gooe/rtff fit £tot>e ø< vifc % ?orfiun. <re. 
ÆffrtøfjeD fem ere irøiiDeliøe epucrFer (5ut> 

Ul at fttafft vnbttfaatttnis Onfcf Xaff , 6*. 
Øyenflaltfe fotn lafie QSifoB feern« Si. 8*. 
Øjfuelfer v*t> tmtlcrc en Cbriften fanD fot*| 
fctmmietiUnfaUgtttoiø 223. 

?paømint>elfe/ at ingen metfortreDefigfyeDoe! 
Ør nos vane fører ^oroømmelfen effuer • 

ns (w. »os* 

p.iiiIiiB ciør tryaarDen, 2*. 
peDer« feynD/ at foanD forfor CI>ri(?«m. i<sz. 
pen<tent> er en ?ior grappe til bebtinq* n<s. 


mm pcnitm$/ Det <t>tD / \)nxx>tn Det ct tommit t 
trug vDt Den Cbriftne 2UrrFe. zi<, 

pe«itent>or£eDring/ b««& fttlfmi« Der er 
Imellem Dem* w» 

penitent, baffnec tre parter / ftnger/ Croenoe 
ttnytieffnit. ^s>* 

penftent*/b»orleDtebtin preDirft« aff £cx»tii< 
Or bworleDf 8 aff £uangelio« i 47« 

penitenttfs parter frøer £utbertis at vere to/ 
ptøltpptis tre/oc mene Dog baaDe ret .z?r. 

pbatao buorl eDis banD fcleff fotba?rDtt. 6f» 

pbaraoø gentfriDfgbeD giorDe <£ud itfe. *s>. 

pbaraos tfraff. 

propbetferne ere iå e fag «! 3øDerm*ø or 3*w 
D* onDftaff/ eller Det fom fieer. 57. «4« 
præfrientta, f» ( 10I » 

RetfetD/ggtørerøø ÆarrDom (tal manD atfe 

trv <tyrf e vDi. z£f. 
2Utf*rDigbeD veD bwlrfen De fom tro ere re* 

ferDige/ bwaD Den er, ze?. 
£etf«rD*gbeD er at tasffe en futor" ommen ILy< 

DtgbeD effter (StøDs £ow. Mi? 
SUtferDigbeD fcefatti« i tuenoe ^offutmrcte/ 

fom ere/ ZtferligbeD til <BtøD/or Ztttrltø 
beD til vor Hefte. s * *J4 . 

j&etferDtøgiørelfen for (BftiD / om bwrtcF en & 
ttangelmm preDirf er/bw^ Den er, zsg* 
3UtfetD<gbeD (W *«« fammenfet aff ftre flyr* 

re. *4J« 
IUtferD<gbe& er en vey til Det ettfge Jtfff« .z u* 
XetferDidbet> venDiø alle fcVDer til / ib«aD I..IK 
ns, fefl ni 
ISftcjcr 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

358 ttdffn oe f «noe baflfne. 3?4» 
|2U*fcctugbe& fchffucc oc vcO macti Det til* 
iromrtfcnDe Æ.iff. z**- 
I KafccOt^l>c& fom en do& ^omuttttgbcD tøflf* 
uer cc tuenoe (lags / inDtiottts oc vouoo tis. 343* i 
Ectfecotøbefc focfatter alle S^oer. 
| JSctferoiøbeD f?al ver g firerVmr. 

Gtøfter tit Gtøltøbco etc Cr«. i*4» 
Ctøgcc til 3ø*cHt<8 Vantro* *©'♦ 
Cfoø til <Btøt>s £ocm't>e, 3* 
@actet buot foc <ft'ur> finder oet onoe. 
Støgec b»or foc Øiio ffaoec ttteimifTe dt fal* 

tlC« 9* 

6>«øcc bttoc foc (omme (Tciis vtotalt>«v fotmtie 
forfTuonc foc ¥>cct>en8 bccjynOelfe. ?o.?4» 

Ctøgec btioc foc <Btøo ftooec pe <5tø&fcy<tige 
at fol&c. il« "4» 

Gføgec b»oc foc <£tø& ffceoer Gtøtan at Mftcte 
<E>ut>s &øcn, i?« 

0. ittatt mt <Dcd bcc om, 17« (W*. • 

Øajlec bui <£tøt> ffafcec Ittcmrffte atforbrø 

Sait^bcdd Vilraac a<tfs i tuenoe maaoe/ 1 
tttocn/ oc i varacttøbeo inottl enden* iop» 
no* in. (ve«« .8*. 

C> altabet* s oc ærens øtat / buoroan oen (Tal 

etøligbca baff»er Cce Crapper. m. 

©amtyrfc buao t>et et* »*♦ 

Øamittttiabeo. 

eamimttøbeo buor foc b«n ftø.8 *n&. tf *♦ cv; [KW] 


II f 
v 

m &>\tane Vaafan buorleofø to frerøffutsbøn* 
nm. jt7. 

Ptetans ttsmto fl*$s Vazhtn tmoo off »7. 

Øatan t'dno tnoffuito/ men t'cFe tttfngc offttl 
ont, 

&ax>z fom Comme? dff torts £*room/ fe 
ft^e rtt Ctoen oc Den ■$dliø3ant> f 
myftis. no. 
ØFrtfftenbttorfe&te ban fltøl forfiam's. *i7»7iv 
(Sørgdføfbco røtøer £>o»enr)eo/ o< enotø met 

^Orttltldft. tn. 

€>pørfm*a!/om tt tttcnnffTc boffucr en frf vil* 
lie eller ey/buorleo/s oer rtl fuaris. 187. 
Øpørfmaa!/ om Det er lige meøtt tbttor megit 
ontm^ctt^cr' cfFteVw <£tøt> fotftmtor 
toris fliernincjer forn nocin Cfyfio ^eOriff^ 
iie met vtllt*. iofø 
Gptefmaal/ buorlc&ts it ttlenntftts bttalninQ 
er alk nocF til æ<j|røbf t>. 1 1 £ 

SpØrfm<tal/ om »i tro fotw wi ttt votøtfotv 
O« om t»f ct*c romlto forot t»f tro. 41« 
&pØtfmact\ / bu* <^«t> baffuct røentøft Hlen* 
ni ftene met fin Grøns fcflto. 1 is. 

&tMt til &erf$ Argumenter tor neete at <P tios 
ttøato recfer til alle. 2 tf. $?. $4. 47« ?o. 

*7- ?8» f<?» «?• <*9» 70^ 9^. 99* tOf.T02.ll8. 

Gummen paa tot 8. 9. føpitd tfl to Kom* 
mere. 77. 78. 

bommen paa ton Cpitle! ti! to KomVre. 71* 
^uperflttio eller vanoyrtfelfe b»ao ocn er.??i. 
Styno ffeer dff (Brnos £<*rn oc <tff fcieffuelens 

L ffort forfce!. 28r. nm- 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
tø \\\\ mi&I Willlll l l ll I — H M IH ■ '■'li i 

pnt> (Teer I tre rtmoe t aff vanmttigljcO/ aff 

fTr^Migbet) oc met vtlhc. 
tynDs tillaodfc tun tiløu&o arre/ Oc C5u0s 
£Øenøt>erltcjbeD. 9* 
$ytit> o< ff eøfcc Itgbco er attft/cnt> ocfaa t Dem 
fom ere retferoig gioroe. 
tøynoere Utto fliøtis fotftd p^t dtfTtHige 
| maofte* *o?. 
[$ynt>erne forJ4D<6 / aflf (EtøD / oc <tff Wttrnu 
(Te ino&yrois. ic?. 
tøynoere / frtiilcr'e »e ere fom fcøn&øeis eff 

(gtøD. 14*- «c. 

tetønfceee fom iåt fcefienoe »eris ©ynO/ranoe 
lefc teoe. H«* 

T. 

Æånéfcn QMt for cjfernineien otsD eller do&. 
f £erttiHiani reoel om &t rifftens volegcjelfe. 71. 
|£rfto»elfef?»it> beter. 4* 
£i1|tf>e!je actis i fer m<wDer, 8. 
i. SØraMfcn. «• 
2<t tnenfrffte fom ere vOert »Ireren 
» QzaaffutUQ faloe. io. 
•* s j. 2ft <5UrcrVn oc <£itf>s £Øcn btfuoetie 
se. mer »Mrfie* »♦ 
•b? 4.aroe<m*ofrvrtige false, i*. 
5. »t Øatan fritfer oc flormee imoo 
(Bnvs »Øen. i4» 
«. Tit »er forne atffttlføe Sorarqelfer. i 9 , 
Crdpper/ t>et> tøtilcrefce fom tro Comme t-d 
»en *re fom »em er loffuit. io<s. 
'Cre Cwpper/ veD bmlcFe oer opm'gie ti! Ga* 
W3B m 

tf 5 ??*? Mi 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
ii i 

i 

Croen ce cn trt vDueltelfcru 
atCrO/f>tj4t>t>eter. ° 

GMsQaffite. ,5. »S! 

Crowi er en pacr ®ux>ø ^ffuc / en part aff en 

^ 94 9? S»8 

Croen/ buorleWs bun Siffofc afrøtm, * 9 d 9 $. 
Eroen bworleWa bm et en øietninø i off. 9 s. 
Cd Croe ns vnx>fanQd(e børe fire ffvtfe. s>$. 
Croen er i (omme minx>te, ( (omme fatte, nu 
Eroen (Val iåe a\nt> xete batnacttamen vore/ 

oc Det vet> fite tin& i 0 $. i 04. t*h 
Ztoen buotlet>is hun voxet i ofT io 4 . 
Croens ptoptietet o< vilfaat (ettis i e&tfff'j 

ten tit i (letten fotZtoenfelff. 109. 
ZtocnhQMs ve* toagen/ octttenniflensltUi 

Croenø vMrettdfe i ttTennrfte. * 4 u 
Croe« et fotntoen til etaføtbtt. 1 1 <s. i 

< ^oeffrtnben. „ 4< 1 

Vtoen buotkois bm Qitt off tetfettMe. it* 
Ztoen et ide vor XetfetDiahi*/ men ft &eto 

(ta(f bu or met wi t>en betomme. i&.is?. i 
Ztoens XetfetWQbto falt>i$ <£*>03 3ctfer* 
V *>iQbet>. nm* 
Ztoens Xetfetoiahc x> et (&t bos frem (om fé* 

te it fyntHQt Uffnit 27^ i 

Croen oc Den MH^ano mytfis nm manb 

('ilet (ia i ØvnDeiu m. n?. 

Vtoen befatte offi alle <Bu*s ®t*. 2«<y, 
ccocfi baffuet tuenoe pattet i da. is«. 
Croen Qite^iettit tet>et>ontHallan*tnfLfi 9« i 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

t>idt>tx> for (EfttD. . 
Crofoquinoer (M ingen fcedtetc Øenfiwr oc 
bielpaff* 18 *o« 

Crotoqmn&er fte&te rn&ertiOen at fifle fano* 

bct>ocbworfor. _ v 

tyranner* fjrwmljeO ^rufler ©»O offte til fin 
«re- 65# 

v>AAd«oc£et>e. tt* . 1 (id'etro* 4<*. 
Vrtnartigc dier on^e o< forfttome ere t>e fom 
vantro cr en fad ttf forfCiuoelfe. 88. ("'• 
ttaractabeo i Croen cr forntoen til [Gahtf)**- 

tftluorttsoc ftunlige ting partmmoe ofr©«*« 
ttmaloe b»© oer e«ocMoi5/ocbwor for. 
Wttafoe *>nt>e bWPwonw/ 
tfcwlo« fww mfl€ *en ^»rtOu^ 
Waloeerc oe f*fW* e*e til ^«"«' 

MUlfm of »etferw^relfen b*ff«e en! 
Klelfcn reger* «ff «nw JowtOfc £ 
Vouellelfens enDelicje fag. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) I 
I Vtlluns f« ZU at ta$ 6 i titen* ma&u. 

2. XPrctrdtø for tuenoe/ font ct for en 
»wcr oc Qaffut frille ot vMeUc n» 
&*/ oc t>«nef* at fulDftmroe t>et 

Vifoom Goplens fjtøe. 
Vniuerfalt tøs rwcnoe fl<rø$. 
høtetons 2Cår. 

røtyoiø/tøititi t*n cr- 

2 

118 

Ho j n n o. ) f 0 5. 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 557 8° (LN 920 8° copy 2)